Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΔΗΦΑ’ Category

Η Τρίτη Ηλικία εορτάζει

Posted by koszig στο 1 Οκτωβρίου 2019

Ο έχων απορίες δημότης ερωτά τη διοίκηση της ΔΗ.Φ.Α.

Με ποια, δημοσιευμένη, απόφαση εκδόθηκε η πρόσκληση της ΔΗ.Φ.Α. για να τιμηθεί η Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

Ποιος αποφάσισε να γίνει στην αίθουσα «Grand Kavallari»

Αποτελεί προσφορά των ιδιοκτητών της αίθουσας ή θα υπάρχει αντίτιμο;

Υπάρχει απάντηση;

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Καιρός φέρνει τα λάχανα καιρός τα παραπούλια

Posted by koszig στο 10 Ιανουαρίου 2019

Αυτό που αναμενόταν ήρθε!!

 

Ο επόμενος;

Ο καιρός γαρ εγγύς

Καιρός φέρνει τα λάχανα καιρός τα παραπούλια λέει ο σοφός λαός θέλοντας να πει πως κάθε πράγμα που είναι να συμβεί, θα συμβεί στο καιρό του.

 

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δε γίνεται τίποτα σωστό;

Posted by koszig στο 24 Σεπτεμβρίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση με απόφαση δημοτικού συμβουλίου έγινε  παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης. Για το θέμα αυτό έγινε σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που έγινε και με γνωμοδότηση δικηγόρου για την εγκυρότητά της, ακολούθησε κατά τα δέοντα αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  Το θέμα φαίνεται ότι έμεινε εκεί.

Στην πρόσκληση για  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12/9/2018 ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

13 Συμπληρωματική της υπ’ αριθμ. 101/19-06-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, οδός Μονεμβασίας και Λαθέας στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν έγινε ελλείψει απαρτίας.

Στην πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου για συνεδρίαση στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 ένα από τα θέματα είναι το ανωτέρω.

Ζητείται να γίνει συμπληρωματική απόφαση της μα αρ. 101/19-6-2018 απόφασης του δημοτικό συμβουλίου:

Εισήγηση για ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης

2119 Απόφαση 101 για παραχώρηση ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης

Ως εισήγηση στο κείμενο της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται:

Η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης χρήσης των δημοτικών κοινοτικών ακινήτων επομένως ρυθμίζεται ειδικά και εξαντλητικά στην ανωτέρω διάταξη, είτε πρόκειται για παραχώρηση καταρχήν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. (αρθρ.185 παρ.1), είτε σε άλλα νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων Αθλητικών Σωματείων) (αρθρ. 185 παρ.2). Σε σχετική δε απόφαση του ΝΣΚ (472/2008) σχετικά με την δυνατότητα παραχώρησης χρήσης ακινήτου (κατά την παράγραφο 2 του αρθ. 185 του Ν.3463/06), δεν προκύπτει αμφιβολία για το πεδίο εφαρμογής της διάταξης σε ακίνητα ανήκοντα σε δήμους. Άλλωστε η παραχώρηση τούτη αναμφιβόλως μπορεί να λάβει χώρα, αφού, δεν πρόκειται για ακίνητο μισθωμένο από τον ΟΤΑ αλλά ήδη ιδιοκτησία του (ΣΤΕ 2524/2004 και Ελ. Συν. Τμήμα VII, πράξη 4/2006).

Στο άρθρο 185, παρ. 1,2 γίνεται αναφορά στο νόμο 3463/2006

Στην γνωμοδότηση της δικηγόρου γίνεται αναφορά:

  1. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των ειδικότερων κριτηρίων παραχώρησης

Αυτή η απόφαση που περιγράφει τα κριτήρια παραχώρησης δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Χωρίς να λάβει υπόψη του αυτή την παρατήρηση της δικηγόρου που αναφέρεται στην παρ.4 του άρθρου 185 του νόμου 3463/2006 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,

                                        Ομόφωνα
                                         Αποφασίζει

Α) Τη Παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών, οδός Μονεμβασίας και Λαθέας συνολικού εμβαδού 830 τ.μ. στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

 Β) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο

Στην εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών υπάρχει και η γνωμοδότηση δικηγόρου που ορίστηκε από το δήμο Αχαρνών κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, και αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση   για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των ειδικότερων κριτηρίων παραχώρησης που δεν υπάρχει.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ελήφθη από 17 δημοτικούς συμβούλους ομόφωνα, χωρίς ονομαστική ψηφοφορία. Στο δήμο Αχαρνών δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά να επιβεβαιώσουν την ψηφοφορία.

Ενδεχομένως η απόφαση δεν είναι νόμιμη.

 

Στο άρθρο 196 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), γίνεται αναφορά για την παραχώρηση χρήσης ακινήτων.

Άρθρο 196
Εκμίσθωση ακινήτων των δήμων – Παραχώρηση χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

2. Στο άρθρο 185 του ν. 3463/2006 (Α΄11), μετά την παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) που έχουν την έδρα τους ή ασκούν τη δραστηριότητά τους στον οικείο δήμο, για την ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
Μετά τη λήξη της πενταετίας, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση του ιδίου ακινήτου στον παραχωρησιούχο φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, κατόπιν αίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 192. Σε περίπτωση παράβασης
των όρων της παραχώρησης ή των διατάξεων του ν. 4430/2016, η παραχώρηση ανακαλείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.».

Στην πρόσκληση της συνεδρίασης της  24/9/2018 μεταξύ των θεμάτων είναι:

5 Συμπληρωματική της υπ’ αριθμ. 101/19-06-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, οδός Μονεμβασίας και Λαθέας στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Με βάση το νόμο 4555/2018 η απόφαση πρέπει να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των δημοτικών συμβούλους, δηλαδή με 23 θετικές ψήφους.

Μερικές παρατηρήσεις στην εισήγηση.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 101/19-06-2018 ομόφωνη εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών Αττικής, δια της οποίας εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας σύμβασης και ωσαύτως εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Δήμαρχος να υπογράψει το παρόν, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του αρθρ. 75 περ. 24 και αρθρ. 185 Ν. 3463/2006,

Η εγκριτική απόφαση 101 ήταν να παραχωρηθεί το γήπεδο, χωρίς να αναφέρεται κανένας όρος. Ποιο όροι αποφασίστηκαν αφού δεν υπάρχει ΚΥΑ που καθορίζει τους όρους.

  1. α) Ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος Αχαρνών υποχρεούται να παραχωρήσει τον περιγραφόμενο στην παρούσα χώρο και το ανεγερθέν κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο στην αποκλειστική χρήση του ανωτέρω δεύτερου συμβαλλόμενου Σωματείου και δη στον Γ.Σ. Άρτεμις Αχαρνών για το χρονικό διάστημα των δέκα εννέα (19) ετών αρχής γενομένης από την υπογραφή και ισχύ του παρόντος συμφωνητικού παραχώρησης ενώ, αυτονόητο τυγχάνει ότι καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα της παραχώρησης της αποκλειστικής χρήσης στο δεύτερο συμβαλλόμενο Σωματείο, ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος επ’ ουδενί δύναται να παραχωρήσει ή να επιτρέψει την χρήση του ανωτέρω ακινήτου σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα παραχώρησης της αποκλειστικής χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου κρίνεται από αμφότερα τα μέρη ως εύλογο και δίκαιο λόγω των εξόδων που πρόκειται το δεύτερο συμβαλλόμενο Σωματείο να καταβάλλει τόσο για την ανέγερσή του όσο και την συντήρησή του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω.

Σύμφωνα με το άρθρο 2Α του άρθρου 196 του νόμου 4555/19-7-2018:

Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

Συμφωνεί ο δεύτερος των συμβαλλομένων με τον όρο αυτό; Τα σχέδια θα παραμείνουν τα ίδια ή το κόστος κατασκευής θα μειωθεί αντίστοιχα κατά το 1/4 περίπου;

Πριν γίνει αποδεκτός ο όρος της πενταετίας και των αντίστοιχων σχεδίων δε μπορεί το δημοτικό συμβούλιο να συζητήσει το θέμα!!!

6. Το δεύτερο συμβαλλόμενο Σωματείο αναλαμβάνει τα έξοδα σύνδεσης (καλώδια, σωληνώσεις, έξοδα εργασίας ηλεκτρολόγων και υδραυλικών κ.λ.π.) του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου με σκοπό την μετέπειτα παροχή δημοτικού ρεύματος και δημοτικού νερού σε αυτό.

Ο δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει τη δαπάνη της παροχής δημοτικού ρεύματος και νερού. Έχει εκτιμηθεί το κόστος κατανάλωσης ρεύματος για φωτισμό και θέρμανση – ψύξη του γυμναστηρίου. Έχει εκτιμηθεί το κόστος για την κατανάλωση νερού για όλες τις χρήσεις 18 ομάδων ανά ημέρα και εκατοντάδων φιλάθλων;

11. Ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος, μέσω της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.), διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το γήπεδο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως, για τις ανάγκες λειτουργίας του μαζικού αθλητισμού, με εξαίρεση το άθλημα της καλαθοσφαίρισης για ευνόητους λόγους.

Στο γήπεδο θα παίζουν, βόλεϋ ή χάντμπολ οι ομάδες της ΔΗΦΑ;

β) Ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος παραχωρεί επίσης το δικαίωμα της εκμετάλλευσης στο δεύτερο συμβαλλόμενο Σωματείο των πάσης φύσεως διαφημιστικών χώρων του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καθ’ όλη την χρονική διάρκεια της παραχώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να μετακινούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμβλήματα του πρώτου συμβαλλόμενου Δήμου των Αχαρνών. Το παραχωρούμενο ποσοστό επί του δικαιώματος εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων θα καθοριστεί μελλοντικά από μικτή επιτροπή που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Τέλη διαφήμισης σε γήπεδα και άλλους χώρους είναι δημοτικοί πόροι και δεν εκχωρούνται.

8. Το δεύτερο συμβαλλόμενο Σωματείο, καθ’ όλη την διάρκεια της αποκλειστικής χρήσης του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου που θα ανεγερθεί, αναλαμβάνει το 100% των εξόδων συντήρησης των εγκαταστάσεων του για φθορές, ζημιές, βαφές κλπ, που θα προκύπτουν κατά την συνήθη χρήση του από αυτό, και που  αφορούν: την κτιριακή εγκατάσταση, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τις μηχανολογικές,  υδραυλικές και θερμοϋδραυλικές  εγκαταστάσεις, τον υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο όπως κλάδεμα, κόψιμο χόρτων, λίπανση, ράντισμα, σκάψιμο

Η παραχώρηση 830 τετραγωνικών μέτρων που παραχωρείται είναι μόνο το γήπεδο. Οι βοηθητικοί χώροι υπάρχουν για αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης;

Από ποιο χώρο θα γίνεται η πρόσβαση στο γήπεδο;

Σε δημοτικό περιβάλλοντα δώρο θα γίνεται το κλάδεμα, κόψιμο χόρτων., λίπανση και σκάψιμο;

Πόσος είναι ο ελεύθερος χώρος που θα συνοδεύει αυτή την παραχώρηση; Θα ανήκει στο δήμο ώστε να μπορεί να τον εκμισθώσει σε αναψυκτήριο;

Αυτές είναι μερικές παρατηρήσεις από το κείμενο της συμφωνίας. Είναι φανερό ότι με τις ανωτέρω παρατηρήσεις δεν είναι νόμιμη η σύμβαση  παραχώρησης  του γηπέδου καλαθοσφαίρισης.

Αυτά για προγνώση των ευθυνών όσων αποφασίσουν την παραχώρηση με αυτούς τους όρους

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Έχει χαθεί το μέτρο;

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2018

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που διαχειρίζεται το παιδικούς σταθμούς,, παρέχει υπηρεσίες σε άτομα της Τρίτης Ηλικίας για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων και  εκπονεί προγράμματα αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων  για την ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων,.

Το μόνιμο προσωπικό της ΔΗΦΑ είναι περίπου 80 άτομα με την ιδιότητα του  μονίμου υπαλλήλου και υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ως και περίπου 100 άτομα ορισμένου χρόνου.

Διαθέτει μια οικονομική υπηρεσία που προσπαθεί να λειτουργεί στα πλαίσια της νομιμότητας.

Υπάρχουν όμως αποφάσεις της διοίκησης που εκφεύγουν των ορίων της λογικής.

Στο δήμο Αχαρνών και τη ΔΗΦΑ από τις προηγούμενες διοικήσεις υπήρχε πρόβλημα με την παροχή «υπηρεσιών» κυρίως λογιστικής στήριξης.

Το έτος 2015 ανατέθηκε παροχή υπηρεσιών » Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής
Λογιστικής » στον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη.

ΒΧΚΚΟΞΤΩ-ΠΗΥ Σύμβαση Κ.Β. Λαμπρακάκη με ΔΗΦΑ έως 31-12-2015

Η ανάθεση έγινε στις 31/7/2015  με ποσό 12.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή 10.000 € καθαρά για  5 μήνες.

Είναι απορίας άξιον πως η ΔΗΦΑ από το Σεπτέμβριο του έτους 2014 μέχρι τον  Αύγουστο του έτους 2015 λειτουργούσε στα πλαίσια της νομιμότητας.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18-6-2015 ο Βασίλειος Κωνσταντίνου Λαμπρακάκης εμφανίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (ΔΗΦΑ).

 

Στις 25/11/2015 με απόφαση δήμαρχου έγινε απευθείας ανάθεση των λογιστικών υπηρεσιών στον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη αντί ποσού 3.000 € πλέον ΦΠΑ 23%,

7ΩΘΤΟΞ30-ΗΒΗ Συμβαση Κ.Β.Λαμπρακάκη με Πνευματικό Κέντρο για 2015

Η προσφορά ήταν για το έτος 2015. Για ένα μήνα και πέντε ημέρες η αμοιβή ήταν 3.000 €. Ο υπάλληλος  δεν γνώρισε τον Κωνσταντίνο Λαμπρακάκη, αλλά τον Βασίλειο Λαμπρακάκη.

Από τις αρχές του έτους 2016 μέχρι τις 21/10/2016 δεν υπάρχουν «επίσημα χαρτιά¨που να δείχνουν παροχή υπηρεσιών » Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής »

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στις 15/4/2016 ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης εμφανίστηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος του δήμου Αχαρνών.

 

Σε ερώτησή μου με ποια ιδιότητα κάνει εισηγήσεις ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης  ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός δεν απάντησε.

Στις 21/10/2016 με απευθείας ανάθεση του προέδρου της ΔΗΦΑ Γεωργίου Δασκαλάκη  ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών » Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής » στον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη.

63ΤΑΟΞΤΩ-Χ0Κ ΔΗΦΑ Ανάθεση σε Κ.Β. Λαμπρακάκη 2016

Στις 2/11/2016 υπεγράφη σύμβαση με ποσό 12.276 €.

ΩΘ2ΝΟΞΤΩ-366 Σύμβαση με Κ.Β. Λαμπρακάκη – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 2016-17

Στο άρθρο 8 της σύμβασης φαίνεται ότι λήγει στις 31/5/2017Για 7 μήνες αμοιβή 12.276 €.

Στις 29/8/2017 με απευθείας ανάθεση του προέδρου της ΔΗΦΑ Γεωργίου Δασκαλάκη έγινε ανάθεση παροχής υπηρεσιών για Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, στον πάροχο με επωνυμία : «EYROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

6ΥΑ8ΟΞΤΩ-ΤΟΚ Ανάθεση σε Κ. Λαμπρακάκης ποσό 12..028 €

Στις 8/9/2017 υπεγράφη η σχετική σύμβαση,

ΩΝ85ΟΞΤΩ-ΙΗ0 Σύμβαση με  Κ.Β.Λαμπρακάκη-Eurologic 

Στο άρθρο 8 της σύμβασης αναφέρεται:Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι την 28/02/2018.

Για 6 μήνες αμοιβή 12.028 €.

Στις 21/6/2018 μετά από απευθείας ανάθεση του προέδρου της ΔΗΦΑ Γεωργίου Δασκαλάκη έγινε ανάθεση παροχής υπηρεσιών για Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, στον πάροχο με επωνυμία : «EYROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και υπεγράφη η σχετική σύμβαση με εκπρόσωπο της εταιρείας τον Βασίλειο Κωνσταντίνου Λαμπρακάκη.

60ΦΞΟΞΤΩ-3ΑΖ ΔΗΦΑ σύμβαση 2018 Βασίλειος Λαμπρακάκης Eurologic

Στο άρθρο 8 της σύμβασης αναφέρεται:Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι την 31/12/2018.

Για 6 μήνες αμοιβή 12.028 €.

 

Στην ιστορία των απευθείας αναθέσεων η διάρκεια των συμβάσεων είναι 6 μήνες,  για Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής.

Τους υπόλοιπους 4 μήνες οι υπηρεσίες της ΔΗΦΑ λειτουργούν χωρίς  υποστήριξη της Εφαρμογής Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής;

Αυτό είναι ένα μέρος των εργασιών που αναφέρονται στις συμβάσεις από το έτος 2015 μέχρι το έτος 2018 .

Κάθε εξάμηνο κάνουν αναδιάρθρωση σχεδίου λογαριασμών γενικής λογιστικής;

Κάθε εξάμηνο κάνουν αντιστοίχιση λογαριασμών προϋπολογισμού και Γενικής λογιστικής;

Κάθε εξάμηνο κάνουν συμφωνία της συλλειτουργίας των δύο λογιστικών κυκλωμάτων;

Κάθε  εξάμηνο κάνουν …

Και όλα αυτά δε μετριούνται είναι «Άυλα«!!

Στη ΔΗΦΑ φαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητες οι δικλείδες ασφαλείας  για τις οικονομικές της υπηρεσίες, όπως στο δήμο Αχαρνών και Σύνδεσμο Πάρνηθας.

Στο δήμο Αχαρνών η τελευταία σύμβαση για δικλείδες Ασφαλείας έγινε στις 27/7/2018,

Ψ7ΤΜΩΨ8-Η39 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών διαμόρφωσης δικλείδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών Υπηρεσιών

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Eurologic Οικονομοτεχνική Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε.» ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης.

Στο άρθρο 2 της σύμβασης αναφέρεται λήξη της σύμβασης 31/12/2018

Διάρκειας σύμβασης 5 μήνες, ποσό 24.800 € ή καθαρά 20.000 €, όσα επιτρέπει η απευθείας ανάθεση στο δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό.

Για σύμβαση 12  μηνών το ποσό που αντιστοιχεί είναι  48.000 €.

Η ΔΗΦΑ μάλλον βλέπει το μέλλον, που έρχονται εκλογές. Ίσως θέλει να προβάλει το έργο της, Για το λόγο αυτό ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γεώργιος Δασκαλάκης κάνει τις σωστές κινήσεις.

Για τις ανάγκες προβολής προβολής των δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου

ΨΨ4ΔΟΞΤΩ-ΗΕΠ Προβολή δραστηριοτήτων 5.000 € για το  έτος 2018

Επίσης:

ΩΜ9ΣΟΞΤΩ-ΜΓΥ Ψήφιση πίστωσης για Ανάθεση υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Ψήφιση πίστωσης ποσού για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.304,00 € συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος Φ.Π.Α.

Πως προκύπτει το ποσό των 24.304,00 €; Το καθαρό ποσό  χωρίς ΦΠΑ είναι  19.600 €.

Το ποσό αυτό κατέβαλε η ΔΗΦΑ για Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία που έκανε η παράταξη του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού προεκλογικά και πλήρωσε κατόπιν εκλογών η ΔΗΦΑ, (κλικ εδώ)

Β8Ξ6ΟΞΤΩ-ΔΣΤ Απόφαση ανάθεσης σε Φύγκα

ΨΡΛ3ΟΞΤΩ-ΣΜΤ Σύμβαση ορθή επανάληψη

Έτσι διαχειρίζονται τα χρήματα του δήμου Αχαρνών και της ΔΗΦΑ ο Γεώργιος Δασκαλάκης και ο Ιωάννης Κασσαβός και οι συν αυτώ παρατρεχάμενοι!!

Ο καιρός γαρ εγγύς!!

 

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η Ιστορία των παιδικών σταθμών

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2018

Οι κρατικοί παιδικοί σταθμοί υπαγόντουσαν αρχικά στο Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας, Η μεταφορά της αρμοδιότητας της λειτουργίας των κρατικών παιδικών σταθμών στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ έγινε σε  τρεις φάσεις με τους νόμους 2218/94, 2880/01, 3106/03.

Στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ (αποκλειστικοί δικαιούχοι) μεταφέρθηκαν σταθμοί βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί ολοκληρωμένης φροντίδας (με τμήμα νηπίων ΑμεΑ).

Οι σταθμοί αυτοί αδειοδοτήθηκαν με βάση τρεις υπουργικές αποφάσεις του 1997 (Β΄ Κ.Π.Σ.) και του 2002 (Γ΄Κ.Π.Σ.), με τα  Επιχειρησιακά Προγράμματα των Β΄ και Γ΄ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

Κατά τη διάρκεια του 2011, με βάση τις ρυθμίσεις του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης), οι νέοι Δήμοι προχώρησαν σε συγχωνεύσεις / καταργήσεις των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Σε ότι αφορά τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, οι περισσότεροι έχουν ενταχθεί πλέον σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πολλοί λειτουργούν ως δημοτικές υπηρεσίες και ορισμένοι έχουν παραμείνει σε δημοτικές επιχειρήσεις.

Για να λειτουργήσει ένα παιδικός / βρεφονηπιακός σταθμός απαιτείται μετά το 2000, με κανονιστικές πράξεις, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Οι υπάρχουσες ρυθμίσεις αφορούν τους παιδικούς σταθμούς των επιχειρήσεων των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα, ενώ για τους δημοτικούς εμφανίζεται «νομοθετικό κενό», γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στα δημοτικά ΝΠΔΔ / ιδρύματα που λειτουργούν ανάλογους σταθμούς. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο έχει ως εξής:

  • Το βασικό κείμενο που ισχύει είναι η Υ.Α. Π1β/ΓΠ/οικ.116847/02 (ΦΕΚ 1519 Β΄, 4/12/02) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας από δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Κ.Δ.Κ., διαδημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».Με βάση αυτή την Υ.Α., αδειοδοτήθηκαν οι παιδικοί σταθμοί των επιχειρήσεων των ΟΤΑ που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
  • Οι σταθμοί που χρηματοδοτήθηκαν από το Β΄ Κ.Π.Σ., αδειοδοτήθηκαν βάσει της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97 (ΦΕΚ 645 Β΄, 31/7/97) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης (βρεφικών, παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών, μονάδων φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

Αδειοδότηση δημοτικών παιδικών σταθμών: 10 χρόνια παρατάσεις με νομοθετικές ρυθμίσεις (2007 – 2017)

Στο Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263Α΄), στο άρθρο 24, παρ. 10 προβλεπόταν: «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι καταλληλότητας των χώρων που λειτουργούν ως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί των Δήμων και Κοινοτήτων με τη μορφή των ΝΠΔΔ». Η απόφαση αυτή δεν εκδόθηκε ποτέ !!

Στο Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α), άρθρο 41, παρ. 4, 5, 6 προστέθηκαν οι εξής διατάξεις με τις οποίες επαναρυθμίστηκαν οι σχετικές διαδικασίες:.

 Ως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων και πάντως όχι πέραν της 31.12.11, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη.

Με βάση το άρθρο 94 του Ν. 3852/10 «Καλλικράτης», μεταφέρθηκαν στους δήμους οι  σχετικές αρμοδιότητες:

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών

Στο N. 4018/11 (ΦΕΚ 215 Α΄), άρθρο 9, παρ. 2, η προηγούμενη παράγραφος 6α αντικαταστάθηκε ως εξής:

6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους και πάντως όχι πέραν της 31.12.13, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη

Στο N. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α΄), άρθρο 19, παρ. 14, προβλέφθηκαν τα εξής: «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων ή ως υπηρεσία των δήμων, οι τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Στο Ν. 4147, ΦΕΚ 98 Α΄, 26/04/13, άρθρο 13 «Ρυθμίσεις για τους δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς» τροποποιούνται οι παραπάνω ρυθμίσεις ως εξής:

«1. H περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4018/11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, ή συστήνονται εντός ΝΠΔΔ του δήμου ή ως υπηρεσία του δήμου και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία

Στο Ν. 4315/2014, ΦΕΚ 269 Α’, 24-12-2014  στο άρθρο 44, παρατάθηκε η σχετική προθεσμία μέχρι την 31/12/2015 (βλέπε εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. 1552, 13/01/2015).

Στο Ν. 4369/2016, ΦΕΚ 33 Α΄,  στο άρθρο 43, παρατάθηκε η σχετική προθεσμία μέχρι την 31/12/2016 (βλέπε εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. 6674, 02/03/2016).

Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στα Υπουργεία επιτάχυνε την δημιουργία του αναγκαίου νομικού πλαισίου για τη σωστή λειτουργία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

Με την Υ.Α. Δ22/οικ. 11828/293, ΦΕΚ 1157, 04/04/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» εκσυγχρονίστηκε το καθεστώς αδειοδότησης που διέπει τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

ΦΕΚ 1157 τ. Β 2017 Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυση kai λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

Η μεταφορά της Προσχολικής Αγωγής  στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση απετέλεσε μία πρώτης τάξεων ευκαιρία, αφενός μεν να πολλαπλασιαστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες στις οικογένειες και τα παιδιά, αφού κάθε παιδικός σταθμός έχει πάντοτε δύο αποδέκτες, τον άμεσο που είναι το παιδί και τον έμμεσο που αφορά την οικογένειά του, αφετέρου δε για να αναβαθμιστεί το περιεχόμενο της.

Η αύξηση του αριθμού των σταθμών ουσιαστικά υλοποιήθηκε μέσω των χρηματοδοτήσεων των δύο Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ, ενώ η αναβάθμιση του περιεχομένου της αφέθηκε στο παιδαγωγικό προσωπικό, μέσω της εκπαίδευσης που παρείχαν τα ΤΕΙ βρεφονηπιοκόμων.

Το Σεπτέμβριο του έτους 2017 στο ΦΕΚ 141, τ. Α’ δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα  99/29-9-2017

Π.Δ. 99/2017 «Π.Δ. 99_2017 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών»

Στο κείμενο του διατάγματος εκτός των άλλων προβλέπεται:

Άρθρο 2
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

στ. Απόφαση παραχώρησης ή παραχωρητήριο του χώρου που στεγάζεται ή θα στεγασθεί ο σταθμός, ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι μισθωμένο.

 

Τον Οκτώβριο το έτους 2017 αναρτήθηκε η Εγκύκλιος 26 (Α∆Α: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΡΥ ). Σε αυτή επισημαίνεται:

egk26-111017 Αδειοδότηση παιδικών σταθμών

1. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήμων ή ως υπηρεσία αυτών (παρ.1 και 2 του άρθρου 6):
α) Έως την 31-7-2018 χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στους ήδη λειτουργούντες Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για
τους οποίους κατά τη δημοσίευση του π.δ/τος θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του
δήµου (σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρ.2 του άρθρου 43 του ν.4369/2016 και του άρθρου 28 του ν.4483/2017), µετά από διενέργεια αυτοψίας και σύνταξη τεχνικής έκθεσης από διπλωµατούχο
Πολιτικό Μηχανικό ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης, εφόσον:
• διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας,
• διαθέτουν οικοδοµική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νοµιµοποίησης του κτιρίου,
• διαθέτουν μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο,

Το Δεκέμβριο του έτους 2017 δημοσιεύτηκε  ο κανονισμός λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.

ΦΕΚ 4269_2017 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

Με αυτό το νομικό πλαίσιο ζητήθηκε, με εισήγηση της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών,  στη συνεδρίαση της 18/5/2018:

24 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 326 του Δήμου Αχαρνών» στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

25 «Παραχώρηση προς χρήση των Παιδικών Σταθμών 2ου, 3ου ,4ου , 5ου & 6ου από τον Δήμο Αχαρνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

26 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου «Μελέτη & Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού της Κοινότητας Θρακομακεδόνων» από τον Δήμο Αχαρνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

Το έτος 2015 ο δήμαρχος με έγγραφό του στο δημοτικό συμβούλιο ζήτησε:

2039 Εισήγηση για παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης Παιδικού Σταθμού στην Αγριλέζα.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται:

Κατά το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006, περί δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ή χρήσης δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων αναφέρεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν κατά την παρ. 2 η χρήση ακινήτων σε άλλα Νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Στο άρθρο αυτό αναφέρεται:

Άρθρο 185
Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων
1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση  δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο νόμος 3463/2006 φέρει την υπογραφή του τότε υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου.

Σχετική Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 δεν εκδόθηκε ποτέ. Συνεπώς απόφαση που επικαλείται το άρθρο 185 στο οποίο δεν καθορίζονται τα κριτήρια παραχώρησης δεν ισχύει νομικά.

 

Παραχωρήσεις όμως μπορούν να γίνουν με το άρθρο 184 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 184
Δωρεές ακινήτων
1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών του, για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου. Ο τελευταίος συμμετέχει στη συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της συνεδρίασης της 18/5/2018 θα ακυρωθούν και για τον επιπλέον  λόγο ότι δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία να καταγραφή ότι οι θετικοί ψήφοι ήταν 30, δηλαδή τα 2/3 το συνόλου των 45 δημοτικών συμβούλων. Τις προτάσεις ψήφισαν 15 δημοτικοί σύμβουλοι!!

 

Έμειναν δύο μήνες για να κινηθούν νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί στο δήμο Αχαρνών.

Φανταστείτε να μη μπορεί να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο για τυπικούς λόγους, ίσως απουσίας του προέδρου,  της γραμματέως ή του δημάρχου, όταν θα πρέπει να γίνει προετοιμασία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών για το νέο έτος.

Η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε στις 22/5/2018 σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις με διαφορά χρόνου 15 λεπτών!!

Η πρώτη συνεδρίαση ήταν για τις 11:00. Είχε 16 τακτικά θέματα για συζήτηση Η δεύτερη πρόσκληση ήταν για τις 11:15 !!

Στη δεύτερη συνεδρίαση τρίτο από τα 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.700.000,00 € το οποίο αφορά   ετήσια επιχορήγηση του Δήμου μας  στο Ν.Π.Δ..Δ με την επωνυμία << Δημοτική Φροντίδα  Δήμου Αχαρνών>>  για το έτος 2018,σε βάρος του Κ.Α 00-6715.014 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αχαρνών.

 

1.700.000,00 € για την Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που έχει στη δικαιοδοσία του  τη λειτουργία  8 Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, που μέχρι σήμερα, μετά τη λειτουργία 8 ετών, δεν έχουν άδεια λειτουργίας. !!

 

Αυτά γίνονται σήμερα αν δεν είναι ακόμα γνωστό τι ξημερώνει αύριο!!

 

 

 

 

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τι προκύπτει;

Posted by koszig στο 29 Μαΐου 2018

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18 Μαΐου 2018 τρία θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

24 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 326 του Δήμου Αχαρνών» στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

25 «Παραχώρηση προς χρήση των Παιδικών Σταθμών 2ου, 3ου ,4ου , 5ου & 6ου από τον Δήμο Αχαρνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

26 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου «Μελέτη & Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού της Κοινότητας Θρακομακεδόνων» από τον Δήμο Αχαρνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για τη συνεδρίαση και και τον τρόπο που φέρονται να λήφθηκαν οι αποφάσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Με τον τρόπο που ελήφθησαν αποφάσεις είναι φανερό ότι θα ακυρωθούν, μετά από αναφορά που έχει γίνει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ειδικά για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης μέχρι σήμερα, δέκα ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18 Μαΐου 2018, δεν έχουν οι αποφάσεις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών και στη Δι@ύγεια.

Κατά την ψηφοφορία για τα ανωτέρω θέματα ψήφισαν υπέρ 15 δημοτικοί σύμβουλοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του νόμου 3463/2006.

Άρθρο 184
Δωρεές ακινήτων
1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών του, για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της  περιοχής.
Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου. Ο τελευταίος συμμετέχει στη συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Συνεπώς για την υπερψήφιση των ανωτέρω θεμάτων  απαιτείται  κατά την ψήφισή τους απόλυτη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή 30 θετικές ψήφοι.

Από τα ανωτέρω στοιχεία  προκύπτει ότι στους ανωτέρω παιδικούς σταθμούς  δεν έχουν παραχωρηθεί από το δήμο Αχαρνών στη ΔΗ.Φ.Α.  τα κτίρια που στεγάζονται οι παιδικοί σταθμοί!!!

Αν η ΔΗ.ΦΑ δεν έχει την κατοχή ή τη χρήση των παιδικών σταθμών  έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας;

Νόμος 4018_2011

Άρθρο 9

2.α. Η παρ. 6α του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 αντικαθίσταται ως εξής: «6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά την κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ..» β. Οι ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και επί παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. και η λειτουργία τους μεταφέρεται σε υπηρεσία του δήμου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού.

Τελικά Τι προκύπτει!!!

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – Τι ξημερώνει αύριο;

Posted by koszig στο 30 Μαρτίου 2018

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1722/Β΄/2-8-2011).

Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στο νόμο 3463/2006 (νόμος Παυλόπουλου) καθορίζεται η λειτουργία τους:

Άρθρο 240
Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα, τα σχετικά με τη λειτουργία του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. Τα νομικά πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία, εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 234
Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία
1. Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, το
κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τα μέλη τους.
2. Οι κανονισμοί λειτουργίας των ιδρυμάτων και οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας καταρτίζονται από τα διοικητικά συμβούλια και εγκρίνονται από τα οικεία δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.
3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 235
Πόροι
Πόροι των ιδρυμάτων είναι ιδίως:
α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας,
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα,
δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.

Άρθρο 236
Οικονομική διοίκηση
1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.
3. Τα ιδρύματα, που παίρνουν επιχορήγηση από άλλες πηγές, την εγγράφουν χωριστά στα έσοδα του προϋπολογισμού. Αν η επιχορήγηση παρέχεται στα ιδρύματα για την εκπλήρωση ειδικού σκοπού, εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτόν ιδιαιτέρως στα
έξοδα του προϋπολογισμού.

 

Απολογισμοί – Ισολογισμοί

Οι σχετικές διατάξεις για τους Απολογισμούς-Ισολογισμούς

Απολογισμοί – Ισολογισμοί

Στο δήμο Αχαρνών δεν έχουν εγκριθεί και δημοσιευτεί  οι Απολογισμοί – Ισολογισμοί των ετών 2013, 2014 και 2015, που ήταν ευθύνη της σημερινής δημοτικής Αρχής.

Σύμφωνα με το ανωτέρω κείμενο:

  1. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980 (άρθρο 45 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/τ΄Α/28.02.2013) και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 45 του ν. 4129/2013

Άρθρο 45
Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής λογαριασμών
1. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να επιβάλει στον υπόλογο χρηματική ποινή μέχρι το ποσό των μηνιαίων αποδοχών του και συγχρόνως τον καλεί να υποβάλει τους λογαριασμούς του μέσα σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης.

Άρθρο 241
Συγχώνευση − Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

4. Νομικά πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
5.Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/1981, όπως ισχύει.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Νομικό Πρόσωπο ΔΗΦΑ έπρεπε να  κάθε χρόνο να συντάσσει τον απολογισμό-ισολογισμό του προηγουμένου έτους.

Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί  απολογισμός-ισολογισμός από τη διοίκηση της ΔΗΦΑ τα έτη 2024, 2015 και 2016. Επίσης δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη σύνταξη του απολογισμού-ισολογισμού του έτους 2017 με τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή.

Η ΔΗΦΑ είναι εντεταγμένη στον  Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ και υποχρεώνεται στην υποβολής τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων στη Βάση Δεδομένων (ΒΔ) του ΥΠΕΣ, όπου έχει  την υποχρέωση υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων ως ΝΠ της Γενικής Κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι, όπως και ο δήμος Αχαρνών, υποχρεώνεται να αναρτά μετά το πρώτο δεκαήμερο, μετά τη λήξη των τριμήνων, τα τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία, και το μετά το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε μήνα, των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων   εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Μηνιαία απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού η ΔΗΦΑ ανάρτησε στη ΔΙ@ύγεια το έτος 2015 για τελευταία φορά.

Τριμηνιαία οικονομικά στοιχείων δεν έχει αναρτήσει μέχρι σήμερα.

Η διοίκηση της ΔΗΦΑ  για παροχή οικονομικών υπηρεσιών  έχει σύμβαση με την EUROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.  και καταβάλει τακτικά τα ποσά που ορίζει η σύμβαση:

6ΥΑ8ΟΞΤΩ-ΤΟΚ Ανάθεση σε Eurologic οικονομοτεχνική και Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε

ΩΠΥΧΟΞΤΩ-ΡΞΦ Eurologic οικονομοτεχνική και Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε. ποσό 4.960 €

Πρέπει η εταιρεία αυτή που στηρίζει οικονομοτεχνικά και λογιστικά τη ΔΗΦΑ να την οδηγεί σε σωστές ενέργειες;

Σε ποιόν ή ποιους ανήκει η ανωτέρω Ι.Κ.Ε.;

Μήπως η έλλειψη απολογισμών-ισολογισμών της ΔΗΦΑ την οδηγεί, μετά από αναφορά, στο άρθρο 241 του νόμου 3463/2006;

Οι απολογισμοί-ισολογισμοί της ΔΗΦΑ εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρο 240, 236.

Οι έχοντες την ευθύνη της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου , δήμαρχος, γενικός γραμματέας, προϊστάμενος του τμήματος Εποπτείας Νομικών Προσώπων έπρεπε να έχουν προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες;

 

Ο καιρός γαρ εγγύτατος

 

 

 

 

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Πατήστε φρένο πριν είναι αργά!!

Posted by koszig στο 2 Φεβρουαρίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά  για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Πρώτη παρατήρηση ήταν ότι δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η παραγραφή λόγω παρέλευσης πενταετίας οφειλών του δήμου Αχαρνών ποσού 1.104.216,54 €.

Αυτή δεν είναι η μόνη εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο που καταψηφίζεται.

2025 Εισήγηση για προϋπολογισμό ΔΗΦΑ 2018

7ΘΓΥΩΨ8-ΤΞΦ Απόφαση για προϋπολογισμό ΔΗΦΑ 2018

Στην απόφαση αναφέρεται:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του, την υπ’ αριθμ. 113/11-12-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, την ΚΥΑ οικ.25595/2017 – ΦΕΚ 2658/Β/28-7-2017 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» και την Εισηγητική Έκθεση Εσόδων-Εξόδων, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας όπου διαπιστώνεται ότι εψήφισαν 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με 11 ψήφους υπέρ και 10 κατά των κ.κ. Αφουξενίδη Θεόφιλου, Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού. Σπύρου, Γιαμαρέλου Γεώργιου, Κατάρα Αναστάσιου, Ντούρου Σωτήριου, Πεδιαδίτη Στέργιου, Σαχσανίδη Ελένης, Χαριτίδη Μαρίας και Χίου Αναστάσιου)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Την Έγκριση κατάρτισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Φ.Α όπως αυτός καταρτίστηκε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Όπως και στην προηγούμενη ανάρτηση αναφέρθηκε:

Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

9. Στην περίπτωση αποχώρησης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη
πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την
απαρτία.

Η απαρτία είναι η παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων και η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι τουλάχιστον 12 θετικές ψήφοι.

Επομένως δεν εγκρίνεται η κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω διατύπωση αποτελεί παραποίηση αποτελέσματος ψηφοφορίας. 

Ας υποθέσουμε  ότι θα ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός. Με μια πρώτη ματιά διαπιστώνονται στα έσοδα:

Στον κωδικό 0524.001 αναφέρεται οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών σταθμών.

Ο κωδικός 0524 αναφέρεται σε εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων άρθρο 34 του νόμου 4067/2012. Τι λέει το εν λόγω άρθρο;

Να δείτε τι αναφέρεται στις δαπάνες!!!

Παρών στην ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗΦΑ ήταν και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Αχαρνών Ηλίας Ζητούνης που ομοφώνησε με άλλους λιγότερο σχετικούς με τα οικονομικά. Φανταστείτε τι αναμένονται με το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών  που συζητείται την ερχόμενη Τρίτη στην οικονομική επιτροπή.

Βάλτε φρένο στον ευτελισμό των συνεδριάσεων των οργάνων του δήμου Αχαρνών πριν είναι αργά!!

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Αποφάσεις για ανάθεση υπηρεσιών μηχανοργάνωσης και σχεδιασμού ιστοσελίδων

Posted by koszig στο 31 Οκτωβρίου 2017

Ας δούμε μια σειρά από γεγονότα.

Στην Οικονομική Επιτροπή της 29/8/2017 ένα από τα έκτακτα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € στο όνομα της Τσιρώνη Αναστασίας για υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογράφησης στον Κ.Α. : 00-6495.001 οικονομικού έτους 2017.

Αυτή ήταν η εισήγηση της υπηρεσίας:

Όπως φαίνεται στην εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή δεν υπάρχει  ημερομηνία που κατατέθηκε η εισήγηση, δεν υπάρχει η υπηρεσία που κάνει την εισήγηση, δεν υπάρχει όνομα αρμοδίας υπαλλήλου, δεν υπάρχει το όνομα του προϊσταμένου της υπηρεσίας, δεν υπάρχει το όνομα της Διευθύντριας Οικονομικών, ούτε ο όνομα του δημάρχου !!

Η ευθύνη για αυτή την εισήγηση είναι της Οικονομικής Υπηρεσίας (!!) της διευθύντριας ή άλλης υπαλλήλου;

Σε αντίθεση με άλλες εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εισήγηση, συντάκτης, προϊστάμενος τμήματος, διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών και τελικά ο δήμαρχος.

Με βάση την εισήγηση η οικονομική επιτροπή αποφάσισε:

6ΞΩΡΩΨ8-ΙΟ3 Απόφαση ανάθεσης μηχανοργάνωσης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέματος ,την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις για   την εγκεκριμένη πίστωση του ποσού 3.000,00 € απ’ τον Κ.Α. : 00-6495.001  με την  Α.Α.Υ. : Α-618/2017

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

  1.  Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
  2. Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € στο όνομα της Τσιρώνη Αναστασίας για υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογράφησης.
  3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. : 00-6495.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού  έτους  2017.
  4. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Έτσι ο δήμαρχος εισηγήθηκε και αποφάσισε και ανάθεσε στον εαυτό του τις περαιτέρω  ενέργειες στο δήμαρχο.

Η απόφαση αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια.

Μέχρι σήμερα πέρασαν δύο μήνες, ο δήμαρχος εκτέλεσε την απόφαση;

Η πίστωση για την υποστήριξη μηχανογράφησης ήταν για υπηρεσίες που έγιναν ή θα γίνουν;  Μέχρι σήμερα η αρμόδια υπηρεσία δε γνωρίζει τίποτα, ούτε για το είδος των υπηρεσιών, ούτε το συγκεκριμένο πρόσωπο!!

Προφανώς το πρόσωπο υπάρχει γιατί της έγινε ανάθεση να προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες.

Μερικές ημέρες αργότερα, στις 21/9/2017 η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών αποφάσισε:

73ΒΟΟΞΤΩ-ΤΧΜ Απόφαση ανάθεσης στην Αναστασία Τσιρώνη για Hosting κ.λ.π.

Τη δημιουργία της ιστοσελίδας μέχρι σήμερα συντηρούσε  ο Χρήστος Τζώρτζης, δημοσιογράφος  και σχεδιαστής ιστοσελίδων.

Έτσι η Αναστασία Τσιρώνη  στηρίζει το δήμο Αχαρνών και τα νομικά του πρόσωπα με το ποσό των  7.370 €.

Στο διαδίκτυο δεν ευρέθη με το ανωτέρω όνομα  σχεδιαστής ιστοσελίδων και γνώστης μηχανοργάνωσης και ειδικά στην περιοχή των Αχαρνών.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά πρόσωπα με το όνομα Αναστασία Τσιρώνη, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ασχολία για μηχανοργάνωση.

Μόνη αναφορά σχετιζόμενη με τις Αχαρνές είναι:

http://www.parapolitika.gr/article/o-giannis-tsironis-pire-ta-bouna

Από τα αγαπημένα πεδία του αναπληρωτή υπουργού είναι το Φλαμπούρι, στην Πάρνηθα, όπου πάει συχνά με τη γυναίκα του, Αναστασία, και τα τρία παιδιά τους. Η αρνητική κλίση του και οι σταλακτίτες προκαλούν ενθουσιασμό στους αναρριχητές. Ετσι, όταν άλλοι προτιμούν διήμερα σε κοντινά νησάκια, η οικογένεια Τσιρώνη πετάγεται μέχρι την Πάρνηθα. Ομως, δεν είναι μόνο η αναρρίχηση στα ενδιαφέροντά της. Ο Γιάννης και η Αναστασία Τσιρώνη θυμούνται την πρώτη φορά που κατέβηκαν με κανόε καγιάκ τον Βοϊδομάτη το 1986, έναν επικίνδυνο ποταμό, αλλά και τις αμέτρητες φορές που έχουν κάνει σκι στις ορεινές πίστες της Ελλάδας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει επισκεφτεί  την ανθοκομική έκθεση το έτος 2017 και ο δήμαρχος επισκέφτηκε στο γραφείο του τον Υπουργό.

Στη φωτογραφία με τον Υπουργό ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός, ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γεώργιος Δασκαλάκης και ο γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης.

Είναι φανερό ότι η σύμπτωση των ονομάτων είναι τυχαία και  δεν έχει σχέση με την ανωτέρω ανάθεση υπηρεσιών.

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τι θα δούμε ακόμα!!

Posted by koszig στο 25 Οκτωβρίου 2017

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε  απόφαση του προέδρου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Γεωργίου Δασκαλάκη.

ΩΜΖ0ΟΞΤΩ-ΧΓΠ Ορισμός Προϊσταμένης Διεύθυνσης

Αυτή είναι η απόφαση:

Αυτός είναι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

2353 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΗΦΑ

Και το Οργανόγραμμα.

Δύο είναι οι διευθύνσεις, Διεύθυνση υπηρεσιών υποστήριξης και Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης και Παιδείας.

Με την καινούργια απόφαση ορίζεται τρίτη Διεύθυνση στον υπό υπό σύσταση ΟΕΥ της ΔΗΦΑ, αλλά μέχρι τη σύσταση και την επιλογή προϊσταμένων, δηλαδή στην ανύπαρκτη νομικά θέση, ορίζεται, η κα. Σεληνά και θα αμείβεται με το επίδομα της θέσης !!

Σχετικά με την  κα. Σεληνά  έχουν γίνει προηγούμενες αναρτήσεις στο Ελεύθερο Βήμα , (κλικ εδώ).

Μήπως δεν είδαμε  τίποτα ακόμα;

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »