Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΔΗΦΑ’ Category

Σε λίγο κληρώνει!!

Posted by koszig στο 13 Μαρτίου 2017

Αύριο συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών. Ένα από τα θέματα είναι :» Έγκριση Διαμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2017 & Κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017«.

Η ιστορία του προϋπολογισμού της ΔΗ.Φ.Α.

Σύμφωνα με την  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23   30 Νοεµβρίου 2016

ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017 των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων 
Το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου πρέπει «να ψηφίσει τον προϋπολογισμό σε μια ειδική γι΄αυτόν συνεδρίαση, καθώς και το ΟΠΔ» και η απόφαση του συμβουλίου (μετά του προϋπολογισμού και των πινάκων του ΟΠΔ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των υπόχρεων νομικών προσώπων είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί εγκαίρως από το διοικητικό τους συμβούλιο, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ΟΠΔ του δήμου/περιφέρειας και να ψηφιστεί εμπρόθεσμα από το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο.

Απαντήσεις σε ερωτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών

Σ.Ερ. από δήμους – νπδδ – Ερώτηση : Υποχρεούνται οι δήμοι και τα νπδδ αυτών κατά τον έλεγχο νομιμότητας των προϋπολογισμών τους, οικονομικού έτους 2017, στην υποβολή των σχετικών Στατιστικών Δελτίων (Παράρτημα 3 της υπ΄αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ-Β΄2311), στην αρμόδια για τον έλεγχο Αρχή; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : α) Οι δήμοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών Στατιστικών Δελτίων, καθώς τα οικονομικά τους στοιχεία θα συλλεχθούν από το σύστημα αναφορών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣΔΑ από την αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή.
β) Αντιθέτως, για τα νπδδ απαιτείται η υποβολή από αυτά στην αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή, των Στατιστικών Δελτίων του Παραρτήματος 3 της εν λόγω ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωματωθεί τα σχετικά οικονομικά τους στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ.

Η διοίκηση της ΔΗ.Φ.Α. υπέβαλε για έγκριση το σχέδιο προϋπολογισμού 2017 στο δήμο Αχαρνών για έγκριση. Δύο σελίδες από το σχέδιο προϋπολογισμού:

 

Παρατηρούμε ότι δεν αναγράφονται οικονομικά στοιχεία του έτους 2016 (Διαμορφωθέντα, Βεβαιωθέντα, εκτίμηση εισπράξεων για τα έσοδα και Διαμορφωθείσες, ενταλθείσες και εκτιμήσεις πληρωμής για τις δαπάνες).

Αντίθετα στον προϋπολογισμό  του δήμου Αχαρνών για το έτος 2016 υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία

Αντίστοιχα στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2017 για το δήμο Αχαρνών δεν υπάρχουν. Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει συντάξει σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017. Συνέταξε Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης το οποίο δεν εγκρίθηκα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (κλικ εδώ)

Ο ψηφισμένος από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών προϋπολογισμός της ΔΗ.Φ.Α. εστάλη στο Παρατηρητήριο  για έλεγχο και επέστρεψε  με παρατηρήσεις χωρίς έγκριση.

Το σχέδιο συζητήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΗ.Φ.Α. και η απόφαση επέστρεψε ως εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Απόφαση διοικητικού συμβουλίου ΔΗ.Φ.Α.

ΨΒΤΒΟΞΤΩ-ΧΕ0 «Έγκριση Διαμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2017 & Κατάρτισης του Ο.Π.Δ.

Και μια ιδέα από το αναμορφωμένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017 που ψηφίστηκε μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου

Στον πίνακα δε γίνεται αναφορά για ποιο έτος είναι ο προϋπολογισμός, ούτε αναφέρονται ποια είναι τα περσινά!!

Αυτοί ψήφισαν αυτό το κείμενο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/03/2017 ΗΜΕΡΑ: ..Παρασκευή…
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 11 ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασκαλάκης Γεώργιος                           (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Σασαρίδης Κωνσταντίνος      (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Ρούσσας Κωνσταντίνος          (Σήμερα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου)
ΜΕΛΗ: .Πολυμενέας Παναγιώτης                               (Τέως αντιδήμαρχος)
Παλιούρας Αντώνιος (Απών)                                         (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία                                  (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ζητούνης Ηλίας                                                                (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
Κατάρας Αναστάσιος                                                       (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ζάρρα Ιωάννα (Απούσα) Σαξώνη Αγλαΐα
Μπομπόνη Διονυσία
Κούτας Κωνσταντίνος
Πανταλούδη Ελένη (Απούσα)
Κρητικός Ευστράτιος (Απών)

Αυτοί ψήφισαν τον πίνακα με τα περσινά!!

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 πρέπει να αναρτώνται  τα μηνιαία στοιχεία προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων

Τα προπέρσινα  μηνιαία απολογιστικά στοιχεία αναρτήθηκαν. Τα περσινά που είναι;

«Άρθρο 10Β
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου.

Τις πταίει;

Λεπτομέρειες θα πείτε, αλλά όταν έρθει η λυπητερή τι θα γίνει;

Και ένα τελευταίο ενημερωτικό στοιχείο για αυτούς που θα αναλάβουν από το απόγευμα τη διοίκηση της ΔΗΦΑ

6ΑΣΡΟΞΤΩ-94Ψ Αντιμισθία προέδρου

6ΦΨΓΟΞΤΩ-1ΜΗ Αντιμισθία αντιπροέδρου

Η αντιμισθία του προέδρου 1.071 € καθαρά, του Αντιπροέδρου 469,44 € καθαρά.

Μια υπογραφή την πλήρωσε ο δήμος Αχαρνών  4.800 €.

 

Και μια τελευταία απορία.

Να ρωτήσω του δημοτικούς συμβούλους κυρίως της συμπολίτευσης που θα ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ, γνωρίζουν τι είναι αυτή η μαυρίλα (κατά τα περσινά);

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου για εκδήλωση ΚΑΠΗ

Posted by koszig στο 10 Φεβρουαρίου 2017

%ce%b4-%cf%84

pita-kapi-201702

pita-kapi-201704

Η Δημοτική Αρχή σε ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ !!

Μόνο που ο στεγασμένος δεν έχει  άδεια λειτουργίας από το δήμο Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Αν ο στεγασμένος χώρος εκδηλώσεων του Κτήματος Jockey’s, που στο δελτίο τύπου δεν αναφέρεται ο χώρος εκδηλώσεων, έχει άδεια λειτουργίας, καλείται η δημοτική Αρχή να την ανακοινώσει, προκειμένου να ανακαλέσω τις σχετικές αναρτήσεις και να ζητήσω συγνώμη για τις αναφορές σε όσους έκαναν τις εκδηλώσεις στο χώρο αυτό.

Σημείωση: Το δελτίο τύπου φέρει ημερομηνία 10/2/2017, ενώ η πρώτη ανάρτηση έγινε στις 5/2/2017. Επομένως ενώ  γνώριζαν τις παρατηρήσεις μου,  στο δελτίο τύπου δεν έγινε καμία παρατήρηση για την ανασκευή της ανάρτησης.

 

Στην υγεία με ρε παιδιά!!

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα ΚΑΠΗ διασκεδάζουν

Posted by koszig στο 13 Οκτωβρίου 2016

Στο Κτήμα JOCKEY στο Μονομάτι  τα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών διασκέδασαν με την ορχήστρα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

 

λλλλ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    

    

    

    

    

Πάντα τέτοια!!

 

 

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Που είναι;

Posted by koszig στο 5 Οκτωβρίου 2016

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που στις δραστηριότητες που έχει είναι οι Παιδικοί Σταθμοί, τα ΚΑΠΗ και οι Αθλητικοί Οργανισμοί, (κλικ εδώ). Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του αποτυπώνονται και οι δραστηριότητές του.

Η διοίκηση της ΔΗΦΑ έκρινε ότι για τα αρχεία της Διοίκηση και των άλλων φορέων, ως και τα έπιπλα και σκεύη που δε χρησιμοποιούνται σε καθημερινή χρήση θα έπρεπε να υπάρχει χώρος αποθήκευσής τους. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τους όρους διακήρυξης.

Ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης έκανε την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Έγκριση όρων μίσθωσης οικήματος με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων του ΝΠΔΔ ΔΗΦΑ

Στην εισήγηση γίνεται αναφορά σε μίσθωση Οικήματος. και όχι αποθήκης. Στην εισήγηση αυτή μεταξύ άλλων προσδιορίζονται και οι προδιαγραφές του οικήματος:

ΑΡΘΡΟ 2Ο

Το προς μίσθωση προσφερόμενο οίκημα θα πρέπει :

Να βρίσκεται εντός του περιγράμματος  της πόλης και να μην απέχει πάνω από 100μ από κεντρική οδό.

Να έχει εμβαδόν κυρίως  χώρου 400 έως 450 τετρ. μέτρα  σε Ισόγειο

Να είναι εύκολα προσβάσιμο και να μην  επηρεάζεται από τις βροχοπτώσεις.

Να διαθέτει αυτόνομο και επαρκή χώρο στάθμευσης τριών έως τεσσάρων επιβατηγών αυτ/των και ενός φορτηγού βαρέως τύπου.

Να διαθέτει WC .

Να εξυπηρετείται από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με τις περισσότερες υπάρχουσες συγκοινωνιακές γραμμές (εσωτερ. & εξωτερ.)της πόλης.

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα κλιματισμού.

Να διαθέτει άδεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Το κτίριο πρέπει να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο.

 

Ο διαγωνισμός έγινε τηρώντας όλους τους τύπους.

«Έγκριση όρων μίσθωσης οικήματος εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και επίπλων – σκευών της ΔΗΦΑ

Ακολούθησε η προκήρυξη του διαγωνισμού και το αποτέλεσμα.

Απόφαση Δ.Σ. για κατακύρωση δημοπρασίας

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

στ) τις με αριθ. 1/22-1-2015 και 125/24-12-2015 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν
τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου (εφόσον η απόφαση έχει ληφθεί ξεχωριστά από την απόφαση για
τη μίσθωση του ακινήτου).
ζ) την Έκθεση Επιτροπής Εκτιμήσεως σχετικά με την καταλληλότητα του προς εκμίσθωση χώρου, με αρ.πρωτ.
3821/22-08-2016.
θ) το Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών με αρ.πρωτ.3822/22-08-2016.
Κατόπιν τούτου πρέπει να προβούμε στις απαραίτητες προκειμένου να κατακυρωθεί η δημοπρασία στον
πλειοδότη , Αναστασία Τοπαλίδου και να μεριμνήσουμε για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
Τέλος, ο Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης ως εξής:
Α) Την κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου, με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και
επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» στον πλειοδότη κα Αναστασία Τοπαλίδου ,
που ήταν και η μοναδική προσφορά κατά την οποία προσφέρεται για εκμίσθωση ακίνητο 535,00 Τ.Μ. στην
περιοχή Καζανάς του Δήμου Αχαρνών, στην διεύθυνση Τερψιχόρης 1 στις Αχαρνές, με μοναδική τιμή
προσφοράς 410,00 € καθαρά το μήνα
Β) Την έγκριση υπογραφή σύμβασης για την εκμίσθωση χώρου με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και
επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»

Αν φανταστούμε τις διαδικασίες έγιναν κάπως έτσι:

Η επιτροπή Εκτιμήσεως Καταλληλότητας του οικήματος, που αποτελείται από τον πρόεδρο της ΔΗΦΑ Γιώργο Δασκαλάκη, το μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΦΑ Αντώνη Παλιούρα και ένα υπάλληλο συντάσσει ένα έγγραφο καταλληλότητας του οικήματος. Για την καταλληλότητα του οικήματος μετά από εξέταση της δόμησης του κτιρίου πρέπει να εξετάστηκαν αν πληρεί το οίκημα τις προδιαγραφές του άρθρου 2 της προκήρυξης. Συνέταξαν την αντίστοιχη έκθεση με αρ. πρωτ. 3821/22-08-2016.

Αφού έκριναν ότι όλα είναι εντάξει ακολούθησε η Επιτροπηή Δημοπρασιών να συντάξει το πρακτικό κατακύρωσης της δημοπρασίας με το όνομα του μειοδότη. Το έγγραφο αυτό φέρει αρ. πρωτ. 3822/22-08-2016, δηλαδή πρωτοκολλήθηκε σχεδόν μαζί με την έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας του οικήματος.

Τώρα αν όταν πρωτοκολλήθηκαν τα έγγραφα μπορεί να μην είχαν όλες τις υπογραφές και να συμπληρώθηκαν αργότερα είναι μια λεπτομέρεια που δεν έχει σημασία.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 30/9/2016. Εκεί τη διάβασε ένας Ενεργός Πολίτης και θέλησε να δει στο χάρτη το οίκημα στην οδό Τερψιχόρης 1 στην περιοχή Καζανάς.

%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%8e%ce%bd

 

%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%88%ce%b9%cf%87%cf%8c%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7

%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7

Στη φωτογραφία φαίνεται η αρίθμηση των οικιών στην οδό Τερψιχόρης.

Στην Τερψιχόρης 10 υπάρχει και αρίθμηση.

%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%88%ce%b9%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%82-10

Στην Τερψιχόρης 1 υπάρχει οικόπεδο !!!

%cf%86%cf%89%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%88%ce%b9%cf%87%cf%8c%cf%81%ce%b7%cf%82-1

%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%82

Που είναι το οίκημα που μισθώθηκε;

Ποια έγραφα είδε η Επιτροπή Καταλληλότητας που έδωσε την έγκρισή της;

Είδε το οίκημα που αποφασίστηκε η μίσθωση;

 

Μήπως το οίκημα είναι σε άλλη διεύθυνση, λίγο παρακάτω;

Μια απάντηση στην ιστοσελίδα της ΔΗΦΑ θα δώσει απάντηση  στις απορίες που δημιουργήθηκαν.

 

Παρόμοια παρεξήγηση είχε γίνει και στο παρελθόν και έφτασε μέχρι πριν λίγο, (κλικ εδώ)

 

Συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Υπάρχει εφαρμογή εγκυκλίων από τα ΝΠΔΔ;

Posted by koszig στο 6 Σεπτεμβρίου 2016

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18-Ιουλίου 2014

20140718_4h_egkyklios_elegxos_gnisiotitas_ptyxion

ΘΕΜΑ: «Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

1. Πιστοποίηση φορέων: Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού που δεν έχουν προβεί στην πιστοποίησή τους στην ειδικά διαμορφωμένη προς το σκοπό αυτό ηλεκτρονική εφαρμογή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατά τα οριζόμενα στην ως άνω (γ) σχετική εγκύκλιο, να προβούν αμελλητί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε ν’ αποκτήσουν πρόσβαση σ’ αυτήν και να καταχωρίζουν τις ενέργειες και τα αποτελέσματα του εν θέματι ελέγχου.

3. Έκταση Εφαρμογής: Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου ή του σχετικού φακέλου, γίνεται υποχρεωτικά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού για όλους τους απασχολούμενους στο φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κι αν υπηρετούν (μόνιμους και εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, καθώς και με συμβάσεις έργου, μετακλητούς, επί θητεία κλπ.), σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες επιχειρήσεις.

 

Στο δήμο Αχαρνών η αρμόδια υπηρεσία εφάρμοσε το νόμο και τη σχετική εγκύκλιο. Αποτέλεσμα 6 απολύσεις υπαλλήλων για πλαστά δικαιολογητικά διορισμού. Τον τελευταίο μήνα ακολούθησαν δύο ακόμα απολύσεις υπαλλήλων και υπάρχει και μια εκκρεμότητα.

Στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) εφαρμόστηκε η σχετική εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Διοικητικού;

Υπάρχουν περιπτώσεις με πλαστά στοιχεία σπουδών;

Θα υπάρξει απάντηση ή θα ζητηθούν ενέργειες από τους αρμοδίους για ενημέρωση;

 

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Οι διοικήσεις Γιώργου Δασκαλάκη, Γιάννη Κασσαβού και της εποπτείας Νομικών Προσώπων.

Posted by koszig στο 10 Ιουνίου 2016

Στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) γίνεται σημαντικό έργο, κυρίως για τη φροντίδα των παιδιών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ο πρόεδρός της Γιώργος Δασκαλάκης και τα άλλα μέλη του διοικητικού  συμβουλίου φρόντισαν για την υγεία των παιδιών που παρουσίαζαν ψυχολογικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό έκριναν ότι έπρεπε να προσλάβουν ψυχολόγο. Κίνησαν τις νόμιμες διαδικασίες.

Στις 1/4/2016(Πρωταπριλιά) υπογράφτηκε η ανάληψη υποχρέωσης για ποσό 22.800 € για παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου. Α απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 12/4/2016. Παρότι η ανάρτηση δεν έγινε «αμελλητί» ως ορίζει ο νόμος έγινε. Σε αντίθεση με την οικονομική υπηρεσία που δεν τηρεί το νόμο για τη δημοσίευση των Πράξεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) πριν την απόφαση ανάθεση υπηρεσιών.

Στο διάστημα 12 Απριλίου μέχρι 13 Απριλίου συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο, μετά την ανάρτηση της ΠΑΥ (;), και αποφάσισε την ψήφιση για το ανωτέρω ποσό.

Στις 13/4/2016 αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από τον πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α.  Γιώργο Δασκαλάκη.

Αμέσως μετά έγινε η περιληπτική διακήρυξη. Η διακήρυξη αυτή δε φαίνεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΔΗΦΑ.

Δυο μέρες αργότερα, στις 15/4/2016, ημέρα Παρασκευή, πρωτοκολλήθηκε  η προσφορά της Γεωργίας Καμπόλη. (Δεν είναι γνωστό αν το όνομα πατρός είναι Δημήτριος και συμπίπτει με το όνομα του Αντιδημάρχου Φυλής Δημητρίου Καμπόλη).

Στις 18/4/2016, ημέρα Δευτέρα, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, πρακτικό με αριθμ. πρωτ. 1308/18-04-2016, και αμέσως μετά ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης αποφάσισε την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης στην Γεωργία Καμπόλη (του Δημητρίου;).

Τη επόμενη μέρα υπογράφτηκε η σύμβαση.

ΩΟΘ7ΟΞΤΩ-9Ψ7 Ψυχολόγος Καμπόλη ΔΗΦΑ

Από την ταχύτητα των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ΔΗΦΑ αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΔΗΦΑ Γιώργο Δασκαλάκη.

Αν δεν έγινε δημοσίευση προκήρυξης για τη θέση και δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για τις απευθείας αναθέσεις είναι τυπικές λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα μετράει!!

Ο δήμος Αχαρνών είναι μέλος του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ-ΠΑ).

Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται με δίμηνες ή τρίμηνες συμβάσεις έκτακτοι για τις κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Στις 19/5/2016 προσλήφθηκαν 23 έκτακτοι υπάλληλοι για ένα τρίμηνο, 20/5/2016 – 10-8-2016, για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

7ΧΨ3ΟΕ04-41Σ Προσλήψεις για Μάιο 2016

 

Προσλήψεις πυρασφάλειας

Μεταξύ των προσλαμβανομένων περιλαμβάνονται:

Δασκαλάκης Παναγιώτης του Γεωργίου (καμία σχέση με το Δασκαλάκη Γεώργιο , πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α.)

Σασσαρίδης Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου (καμία σχέση με το Σασσαρίδη Κωνσταντίνο του Θεμιστοκλή, αντιπρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α.)

Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας.

Όργανα διοίκησης

ΔΗ.Φ.Α. ΣΥΝ-ΠΑ. Ίδια γεύση

Η ετήσια  συνδρομή του δήμου Αχαρνών το έτος 2015, που έχει καταβληθεί, είναι 201.604,75 €.

Για το έτος 2016 έχουν προϋπολογιστεί 190 676,94 € και έχουν καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο 31.800 €. Άντε σε καλή μεριά. Οι τραμπάκουλες, (κλικ εδώ)

Δήμος Αχαρνών – Δήμος Φυλής. Una fatsa Una razza

 

(Σημείωση: Στα Ιταλικά   una faccia una razza  σημαίνει «ένα πρόσωπο, μια φυλή»)

 

Posted in ΔΗΦΑ, Uncategorized | Leave a Comment »

Τα ασυμβίβαστα!!

Posted by koszig στο 19 Ιανουαρίου 2016

ΩΒΘΕΟΞΤΩ-Ι0Ι Μετάταξης υπαλλήλου του Δήμου Διονύσου στο ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” 

Τέτοιες μετατάξεις έχουν γίνει στο δήμο και από το δήμο σε άλλους δήμους. Αυτή όμως η μετάταξη έχει ειδικό βάρος.

Η κυρία Σεληνά Παναγιώτα υπήρξε υπάλληλος του δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα υπήρξε Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Ας δούμε την ιστορία. Στις 2/2/2014 συζητήθηκε στο Δημοτικό συμβούλιο  ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το διακριτικό τίτλο «Ο Κόκκινος Μύλος», λόγω μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος».

Νέος ιδιοκτήτης ο Σπυρίδων Κατσούρος του Σωτηρίου.

Αλλαγή ιδιοκτησίας Κόκκινου Μύλου

Την εισήγηση έκανε η
Εισήγηση

Στις 2/4/2014 ο δήμαρχος Διονύσου δημοσίευσε την απόφαση μετάταξης της Παναγιώτας Σεληνά στο δήμο Διονύσου.

ΒΙ0ΕΩΨ8-ΚΙΧ Διαθεσιμότητα

Στις 29/4/2014, στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της παράταξης του Γιάννη Κασσαβού. Το όνομα της Παναγιώτας Σεληνάς  δεν ανακοινώθηκε. Η μετάταξή της στο δήμο Διονύσου δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 17/4/2014. λίγο πριν τις εκλογές εμφανίστηκε η υποψηφιότητά της για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.Σεληνά

Στις εκλογές εκλέχτηκε 6η με 503 σταυρούς

Κατάταξη

Στις αρχαιρεσίες εκλέχτηκε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, που συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις.

Σήμερα, 19/1/2016 ανακοινώθηκε η μετάταξή της από το δήμο Διονύσου στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών.

ΩΒΘΕΟΞΤΩ-Ι0Ι Μετάταξη Παναγιώτας Σεληνά στη ΔΗΦΑ

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»)

Άρθρο 14
Κωλύματα και ασυμβίβαστα
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
β) Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες, στους δήμους όπου υπηρετούν.
γ) Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση τα ιδρύματα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων,

Άρθρο 54
Παραίτηση αιρετών

3. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των  εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο και γίνεται οριστική, αφότου ο δήμαρχος την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.

Είναι φανερό ότι από τις δύο επιλογές που έχει η Παναγιώτα Σεληνά, τη θέση υπαλλήλου στη ΔΗΦΑ ή τη θέση δημοτικό συμβούλου στο δήμο Αχαρνών έχει επιλέξει να διαλέξει την πρώτη.

Εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα για αυτό το γεγονός. Τι έκανε την κυρία Σεληνά να πάρει αυτή την απόφαση. Επαγγελματικοί λόγοι ή πολιτικοί; Σύντομα θα μάθουμε.

 

Τα σχόλια αργότερα

————-

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα αμελέτητα !!

Posted by koszig στο 15 Ιανουαρίου 2015

Στη ΔΗ.Φ.Α. συμβαίνουν παράξενα πράγματα με το νέο προέδρο. Παρατηρείστε γιατί.

Στις 30/12/2014 γίνεται συνεδρίαση με τον νέο πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α. Γιώργο Δασκαλάκη. Αποφασίζεται για την προμήθεια Επαγγελματικών Συσκευών.

7ΙΝΜΟΞΤΩ-ΚΧΖ Προμήθεια Επαγγελματικών Συσκευών

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια “ Επαγγελματικών Συσκευών ”»

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, εισηγείται το 5ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τη ψήφιση πίστωσης για προμήθεια “ Επαγγελματικών Συσκευών ”, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.915,10 € συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος Φ.Π.Α. 23% και θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

………………

Το Διοικητικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου την όποια έκρινε ορθή και νόμιμη, μετά από διαλογική συζήτηση
και σύσκεψη,

αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διενέργεια για προμήθεια “ Επαγγελματικών Συσκευών ”.
Β) Την Ψήφιση Πίστωσης για προμήθεια “ Επαγγελματικών Συσκευών ”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.915,10 € συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος Φ.Π.Α. 23%.
Γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε. 15.7131.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”.
Δ) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών
Δασκαλάκης Γεώργιος

Ο πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. θα εφαρμόσει την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Φ.Α. να προμηθευτεί «Επαγγελματικές Συσκευές». Τελικά ποιες είναι αυτές; Αναφέρονται στην απόφαση;

Δεν πρέπει οι σύμβουλοι, και εμείς οι απέξω, να μάθουν ποιες είναι οι συσκευές που αναφέρονται στην απόφαση;

Φυσικά αυτή η ανάρτηση δεν είναι για να «κράξει» τον τωρινό πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α. Γιώργο Δασκαλάκη, αλλά να του επισημάνει ότι στις αποφάσεις πρέπει να γίνεται λεπτομερής αναφορά της εισήγησης, να περιγράφεται σε συντομία η συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., και αν υπάρχει στην ψηφοφορία αντίθετη γνώμη από την εισήγηση να αναφέρονται ονομαστικά οι διαφωνούντες και αν υπάρχει αιτιολόγηση ψήφου να αναγράφεται.

 Η στερεότυπη διατύπωση που είχε καθιερωθεί από τις προηγούμενες διοικήσεις:

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου την όποια έκρινε ορθή και νόμιμη, μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη,

Γιατί μερικές φορές μπορεί κάποιοι σύμβουλοι να κρίνουν ότι η εισήγηση δεν είναι ούτε ορθή, ούτε νόμιμη. Στις αποφάσεις, αν δεν είναι ομόφωνες δε μπορεί να αναγράφεται το αποτέλεσμα  7-5. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν προσωπικότητα, έχουν ευθύνη και δε μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αποτέλεσμα αγώνα.

Στην ανωτέρω απόφαση πρέπει να αναγράφονται ποιες είναι οι επαγγελματικές συσκευές, ποια υπηρεσία τις ζητάει, πια θα είναι η χρήση τους. Και για να είναι σύννομη η απόφαση πρέπει να έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης πριν ληφθεί η απόφαση αυτή.

Επειδή δεν αναφέρεται «στα έχοντας υπόψη» ο αριθμός της ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ, 2 του Π.Δ. 113/2010

Άρθρο 2

1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση − άρθρο 21. παρ. 1, ν. 2362/1995).
2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση − άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995).

η ανωτέρω απόφαση δεν είναι νόμιμη.

Ακόμα είναι αρχή. Θα γίνει προσπάθεια να διορθωθούν τα κακώς κείμενα;

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Επιτέλους, στη ΔΗΦΑ θα γίνουν σοβαρές επικοινωνιακές μελέτες !!

Posted by koszig στο 27 Δεκεμβρίου 2014

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) της 1/12/2014 συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα:

«Έγκριση εκτέλεσης εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας»

Στην εισήγηση του προέδρου της ΔΗ.Φ.Α. αναφέρεται:

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού και των υπηρεσιών της τον Άνθρωπο σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Οι νέες κοινωνικές συνθήκες όπως τείνουν να παγιωθούν λόγω της οικονομικής ύφεσης, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών που ενσωματώνουν τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι και τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και για το λόγο ότι δεν διαθέτει η ίδια εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση εργασιών για τη διάδοση των κοινωνικών πολιτικών μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, κατοίκων, επαγγελματιών και σχολικών κοινοτήτων όλων των ζητημάτων που αφορούν:

α) βοήθεια και φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας,

β) προαγωγή του αθλητισμού,

γ) παιδικοί σταθμοί.

Θα παραδοθούν τρεις μελέτες – στρατηγικά reports που θα περιλαμβάνουν:

  • Κατάρτιση πλάνου επικοινωνιακής στρατηγικής
  • Προσδιορισμός και ανάλυση στοχοθετούμενων κοινών
  • Προσδιορισμός στόχων επικοινωνίας
  • Δημιουργία κεντρικών μηνυμάτων
  • Κατάλογο με προτεινόμενες ενέργειες

Το κόστος παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται στις 19.600€ (χωρίς ΦΠΑ). Η εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 30/06/2015, οπότε θα πρέπει να παραδοθούν όλες οι μελέτες- στρατηγικά reports. Η διάρκεια του έργου θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών.

Αυτές τις ελλείψεις σε ενέργειες  έπρεπε να γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό που δεν υπήρχε στη ΔΗΦΑ. Το διοικητικό συμβούλιο έκρινε  ότι ήταν αναγκαία η συνεργασία με επικοινωνιολόγο για να καταρτίσει πλάνο επικοινωνιακής στρατηγικής για τη βοήθεια και φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας, να προσδιορίσει και να αναλύσει το στοχοθετούμενο κοινό, δηλαδή τα άτομα της τρίτης ηλικίας, να κατηγοριοποιήσει το στοχοθετούμενο κοινό, δηλ. άνδρες, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες τρίτης ηλικίας και να προσδιορίσει τους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή η ενημέρωση για φροντίδα στο σπίτι και συμμετοχή στα ΚΑΠΗ να γίνεται μέσω ανακοινώσεων σε εφημερίδες, τηλεοπτικά μέσα, ιντενετ, e-mail. Να δημιουργήσει κεντρικά μηνύματα, όπως η συμμετοχή στο ΚΑΠΗ ξανανιώνει τους γέρους, στις εκδρομές αλλάζει η διάθεσή τους κ.λ.π.

Αντίστοιχες μελέτες θα γίνουν για τους παιδικούς σταθμούς και την προαγωγή του αθλητισμού.

Αμοιβή για τις μελέτες που θα κρατήσουν 6 μήνες θα στοιχίσουν στη ΔΗ.Φ.Α. 19.600 € ή 3.267 € το μήνα!!

Οι μελέτες σε αντίστοιχες περιπτώσεις δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 50 σελίδες.!!

Τέτοιες μελέτες προσφέρομαι να τις κάνω με κόστος 5.000 € με την αμοιβή μου να εκχωρηθεί στα κοινωνικά συσσίτια ή το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της ΔΗΦΑ

60ΛΠΟΞΤΩ-ΥΨΒ Απόφαση Δ.Σ. για επικοινωνιολόγο

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, εισηγείται το 3ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. του 28/80.

Το ανωτέρω Π.Δ. αναφέρεται «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

Π.Δ. 28_1980

Όλο το κείμενο του διατάγματος αναφέρεται σε μελέτες και προμήθειες δημοσίων έργων!!

ΠΔ 28_80 1

Είναι φανερό ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στηρίζεται στην επίκληση λάθος διάταξης, γιατί το Π.Δ. 28/80 αναφέρεται σε μελέτες εκτέλεσης έργων και όχι επικοινωνιακές μελέτες.

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή τακτοποιούσε δαπάνες που δε μπορούσαν να καλυφθούν από το δήμο με αναθέσεις της διοίκησης της Επενδυτικής.

Σε Καλλικρατικό δήμο της περιφέρειας ο δήμαρχος  κάλυψε οικονομικές υποχρεώσεις που δημιούργησε για επικοινωνιακή προβολή την προεκλογική περίοδο με απευθείας αναθέσεις από τη διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης!! Ίσως γιατί η μέθοδος πληρωμής βρόμαγε.

Ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΦΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Θα ικανοποιήσει την πρόθεση απευθείας ανάθεσης ή θα ζητήσει την ακύρωση της απόφασης.

Αυτό θα είναι το πρώτο δείγμα γραφής στη νέα του θέση.

 

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις παλαιότερα έλεγαν:

Με το νόμο ή με τον αφέντη;

 

 

 

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (για Παιδικούς σταθμούς)

Posted by koszig στο 27 Αυγούστου 2014

Δημοσιεύτηκαν από την ΕΕΤΑΑ οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων γυναικών για φιλοξενία των τέκνων τους σε παιδικούς σταθμούς. Η τελική επιλογή του σταθμού επιλογής θα γίνει  μετά την υποβολή ενστάσεων και την έκδοση των οριστικών πινάκων.

Προσωρινός πίνακας αιτήσεων γυναικών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών

 

Προσωρινός πίνακας αιτήσεων γυναικών με ελλειπή φάκελο δικαιολογητικών

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »