Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΔΗΦΑ’ Category

Πατήστε φρένο πριν είναι αργά!!

Posted by koszig στο 2 Φεβρουαρίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά  για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Πρώτη παρατήρηση ήταν ότι δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η παραγραφή λόγω παρέλευσης πενταετίας οφειλών του δήμου Αχαρνών ποσού 1.104.216,54 €.

Αυτή δεν είναι η μόνη εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο που καταψηφίζεται.

2025 Εισήγηση για προϋπολογισμό ΔΗΦΑ 2018

7ΘΓΥΩΨ8-ΤΞΦ Απόφαση για προϋπολογισμό ΔΗΦΑ 2018

Στην απόφαση αναφέρεται:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του, την υπ’ αριθμ. 113/11-12-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, την ΚΥΑ οικ.25595/2017 – ΦΕΚ 2658/Β/28-7-2017 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» και την Εισηγητική Έκθεση Εσόδων-Εξόδων, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας όπου διαπιστώνεται ότι εψήφισαν 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με 11 ψήφους υπέρ και 10 κατά των κ.κ. Αφουξενίδη Θεόφιλου, Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού. Σπύρου, Γιαμαρέλου Γεώργιου, Κατάρα Αναστάσιου, Ντούρου Σωτήριου, Πεδιαδίτη Στέργιου, Σαχσανίδη Ελένης, Χαριτίδη Μαρίας και Χίου Αναστάσιου)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Την Έγκριση κατάρτισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Φ.Α όπως αυτός καταρτίστηκε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Όπως και στην προηγούμενη ανάρτηση αναφέρθηκε:

Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

9. Στην περίπτωση αποχώρησης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη
πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την
απαρτία.

Η απαρτία είναι η παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων και η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι τουλάχιστον 12 θετικές ψήφοι.

Επομένως δεν εγκρίνεται η κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω διατύπωση αποτελεί παραποίηση αποτελέσματος ψηφοφορίας. 

Ας υποθέσουμε  ότι θα ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός. Με μια πρώτη ματιά διαπιστώνονται στα έσοδα:

Στον κωδικό 0524.001 αναφέρεται οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών σταθμών.

Ο κωδικός 0524 αναφέρεται σε εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων άρθρο 34 του νόμου 4067/2012. Τι λέει το εν λόγω άρθρο;

Να δείτε τι αναφέρεται στις δαπάνες!!!

Παρών στην ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗΦΑ ήταν και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Αχαρνών Ηλίας Ζητούνης που ομοφώνησε με άλλους λιγότερο σχετικούς με τα οικονομικά. Φανταστείτε τι αναμένονται με το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών  που συζητείται την ερχόμενη Τρίτη στην οικονομική επιτροπή.

Βάλτε φρένο στον ευτελισμό των συνεδριάσεων των οργάνων του δήμου Αχαρνών πριν είναι αργά!!

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Αποφάσεις για ανάθεση υπηρεσιών μηχανοργάνωσης και σχεδιασμού ιστοσελίδων

Posted by koszig στο 31 Οκτωβρίου 2017

Ας δούμε μια σειρά από γεγονότα.

Στην Οικονομική Επιτροπή της 29/8/2017 ένα από τα έκτακτα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € στο όνομα της Τσιρώνη Αναστασίας για υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογράφησης στον Κ.Α. : 00-6495.001 οικονομικού έτους 2017.

Αυτή ήταν η εισήγηση της υπηρεσίας:

Όπως φαίνεται στην εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή δεν υπάρχει  ημερομηνία που κατατέθηκε η εισήγηση, δεν υπάρχει η υπηρεσία που κάνει την εισήγηση, δεν υπάρχει όνομα αρμοδίας υπαλλήλου, δεν υπάρχει το όνομα του προϊσταμένου της υπηρεσίας, δεν υπάρχει το όνομα της Διευθύντριας Οικονομικών, ούτε ο όνομα του δημάρχου !!

Η ευθύνη για αυτή την εισήγηση είναι της Οικονομικής Υπηρεσίας (!!) της διευθύντριας ή άλλης υπαλλήλου;

Σε αντίθεση με άλλες εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εισήγηση, συντάκτης, προϊστάμενος τμήματος, διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών και τελικά ο δήμαρχος.

Με βάση την εισήγηση η οικονομική επιτροπή αποφάσισε:

6ΞΩΡΩΨ8-ΙΟ3 Απόφαση ανάθεσης μηχανοργάνωσης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέματος ,την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις για   την εγκεκριμένη πίστωση του ποσού 3.000,00 € απ’ τον Κ.Α. : 00-6495.001  με την  Α.Α.Υ. : Α-618/2017

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

  1.  Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
  2. Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € στο όνομα της Τσιρώνη Αναστασίας για υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογράφησης.
  3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. : 00-6495.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού  έτους  2017.
  4. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Έτσι ο δήμαρχος εισηγήθηκε και αποφάσισε και ανάθεσε στον εαυτό του τις περαιτέρω  ενέργειες στο δήμαρχο.

Η απόφαση αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια.

Μέχρι σήμερα πέρασαν δύο μήνες, ο δήμαρχος εκτέλεσε την απόφαση;

Η πίστωση για την υποστήριξη μηχανογράφησης ήταν για υπηρεσίες που έγιναν ή θα γίνουν;  Μέχρι σήμερα η αρμόδια υπηρεσία δε γνωρίζει τίποτα, ούτε για το είδος των υπηρεσιών, ούτε το συγκεκριμένο πρόσωπο!!

Προφανώς το πρόσωπο υπάρχει γιατί της έγινε ανάθεση να προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες.

Μερικές ημέρες αργότερα, στις 21/9/2017 η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών αποφάσισε:

73ΒΟΟΞΤΩ-ΤΧΜ Απόφαση ανάθεσης στην Αναστασία Τσιρώνη για Hosting κ.λ.π.

Τη δημιουργία της ιστοσελίδας μέχρι σήμερα συντηρούσε  ο Χρήστος Τζώρτζης, δημοσιογράφος  και σχεδιαστής ιστοσελίδων.

Έτσι η Αναστασία Τσιρώνη  στηρίζει το δήμο Αχαρνών και τα νομικά του πρόσωπα με το ποσό των  7.370 €.

Στο διαδίκτυο δεν ευρέθη με το ανωτέρω όνομα  σχεδιαστής ιστοσελίδων και γνώστης μηχανοργάνωσης και ειδικά στην περιοχή των Αχαρνών.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά πρόσωπα με το όνομα Αναστασία Τσιρώνη, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ασχολία για μηχανοργάνωση.

Μόνη αναφορά σχετιζόμενη με τις Αχαρνές είναι:

http://www.parapolitika.gr/article/o-giannis-tsironis-pire-ta-bouna

Από τα αγαπημένα πεδία του αναπληρωτή υπουργού είναι το Φλαμπούρι, στην Πάρνηθα, όπου πάει συχνά με τη γυναίκα του, Αναστασία, και τα τρία παιδιά τους. Η αρνητική κλίση του και οι σταλακτίτες προκαλούν ενθουσιασμό στους αναρριχητές. Ετσι, όταν άλλοι προτιμούν διήμερα σε κοντινά νησάκια, η οικογένεια Τσιρώνη πετάγεται μέχρι την Πάρνηθα. Ομως, δεν είναι μόνο η αναρρίχηση στα ενδιαφέροντά της. Ο Γιάννης και η Αναστασία Τσιρώνη θυμούνται την πρώτη φορά που κατέβηκαν με κανόε καγιάκ τον Βοϊδομάτη το 1986, έναν επικίνδυνο ποταμό, αλλά και τις αμέτρητες φορές που έχουν κάνει σκι στις ορεινές πίστες της Ελλάδας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει επισκεφτεί  την ανθοκομική έκθεση το έτος 2017 και ο δήμαρχος επισκέφτηκε στο γραφείο του τον Υπουργό.

Στη φωτογραφία με τον Υπουργό ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός, ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γεώργιος Δασκαλάκης και ο γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης.

Είναι φανερό ότι η σύμπτωση των ονομάτων είναι τυχαία και  δεν έχει σχέση με την ανωτέρω ανάθεση υπηρεσιών.

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τι θα δούμε ακόμα!!

Posted by koszig στο 25 Οκτωβρίου 2017

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε  απόφαση του προέδρου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Γεωργίου Δασκαλάκη.

ΩΜΖ0ΟΞΤΩ-ΧΓΠ Ορισμός Προϊσταμένης Διεύθυνσης

Αυτή είναι η απόφαση:

Αυτός είναι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

2353 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΗΦΑ

Και το Οργανόγραμμα.

Δύο είναι οι διευθύνσεις, Διεύθυνση υπηρεσιών υποστήριξης και Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης και Παιδείας.

Με την καινούργια απόφαση ορίζεται τρίτη Διεύθυνση στον υπό υπό σύσταση ΟΕΥ της ΔΗΦΑ, αλλά μέχρι τη σύσταση και την επιλογή προϊσταμένων, δηλαδή στην ανύπαρκτη νομικά θέση, ορίζεται, η κα. Σεληνά και θα αμείβεται με το επίδομα της θέσης !!

Σχετικά με την  κα. Σεληνά  έχουν γίνει προηγούμενες αναρτήσεις στο Ελεύθερο Βήμα , (κλικ εδώ).

Μήπως δεν είδαμε  τίποτα ακόμα;

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Και για τα ΝΠΔΔ πρέπει να τηρείται ο νόμος

Posted by koszig στο 18 Οκτωβρίου 2017

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι φορείς που η λειτουργία τους  καθορίζεται από κανόνες.

Με την ψήφιση του νόμου 3852/2010, «Καλλικράτης» τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα που είχαν δημιουργηθεί υποχρεώθηκαν να συγχωνευτούν σε ένα ή να κλείσουν (λυθούν).

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών συνεδρίασε στις 17/3/2011 και με βάση το άρθρο 103 το νόμου 3852/2010  αποφάσισε τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΚΑΠΗ Δήμου Αχαρνών, Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αχαρνών (ΑΟΔΑ) και  Αθλητικό Κέντρο Κοινότητας Θρακομακεδόνων Αττικής σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μα το όνομα «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» με συνοπτικό τίτλο ΔΗ.Φ.Α.

  1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ NEOY ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α. Το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αχαρνών διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και συγκεκριμένα:

  1. Εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους νόμιμους αναπληρωτές τους από τους οποίους δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου.
  • Πέντε (5) δημότες Αχαρνών .

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1722/2 Αυγούστου 2011, τ.Β’.

Μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση της ΔΗ.Φ.Α. στις 29/8/2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Φ.Α. είχε πρόεδρο και αντιπρόεδρο.

7ΤΑΙΟΞΤΩ-0Β7 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Φ.Α. . 29-8-2014

Στις 1/9/2014 άλλαξε η δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 19/9/2014 αποφασίστηκε η αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α.

2214 Πρώτη Συγκρότηση Διοικητικού συμβουλίου ΔΗΦΑ 19-9-2014

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 240
Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2)
τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τoν ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/9/2014 την πρόταση για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α. έκανε ο δήμαρχος.

 

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο δήμαρχος προτείνει τον κ. Σασσαρίδη ως αντιπρόεδρο και τον κ. Ρούσσα ως αντιπρόεδρο.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  της 19/9/2014 εμφανίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Σύμφωνα με το άρθρο 240 δεν προβλέπεται Δεύτερος Αντιπρόεδρος στη Διοίκηση των ΝΠΔΔ.

Από τη νέα δημοτική περίοδο με πρόταση του δημάρχου διορίζεται και Β’ αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α.

69ΚΟΟΞΤΩ-ΑΛΞ Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Φ.Α. 17-10-2014

Ο τίτλος, και τα όποια καθήκοντα, του Β’ αντιπροέδρου δεν είναι σύννομος και πρέπει στο μέλλον να απαλειφθεί.

2197 Εκλογή ως αντιπροέδρου της Αφροδίτης Μηλιώρη

Ω931ΟΞΤΩ-56Β Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Φ.Α.

Δύο σχόλια.

  1. Η πρόταση-ορισμός τιμητικού τίτλου Β’ Αντιπροέδρου είναι για κατ’ όνομα δημοτικό σύμβουλο, εφόσον δεν τιμά με την παρουσία του τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, που αν τηρείται η νομιμότητα θα έπρεπε να έχει διαγραφεί πριν δύο χρόνια.
  2. Για τον ορισμό της οικογενειακού βοηθού μήπως θα πρέπει να οριστεί το όνομα της οικογένειας ή των οικογενειών που θα παρέχει βοήθεια για 8 μήνες για να μην υπάρχουν κακόβουλα  σχόλια;

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Σε λίγο κληρώνει!!

Posted by koszig στο 13 Μαρτίου 2017

Αύριο συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών. Ένα από τα θέματα είναι :» Έγκριση Διαμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2017 & Κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017«.

Η ιστορία του προϋπολογισμού της ΔΗ.Φ.Α.

Σύμφωνα με την  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23   30 Νοεµβρίου 2016

ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017 των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων 
Το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου πρέπει «να ψηφίσει τον προϋπολογισμό σε μια ειδική γι΄αυτόν συνεδρίαση, καθώς και το ΟΠΔ» και η απόφαση του συμβουλίου (μετά του προϋπολογισμού και των πινάκων του ΟΠΔ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των υπόχρεων νομικών προσώπων είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί εγκαίρως από το διοικητικό τους συμβούλιο, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ΟΠΔ του δήμου/περιφέρειας και να ψηφιστεί εμπρόθεσμα από το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο.

Απαντήσεις σε ερωτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών

Σ.Ερ. από δήμους – νπδδ – Ερώτηση : Υποχρεούνται οι δήμοι και τα νπδδ αυτών κατά τον έλεγχο νομιμότητας των προϋπολογισμών τους, οικονομικού έτους 2017, στην υποβολή των σχετικών Στατιστικών Δελτίων (Παράρτημα 3 της υπ΄αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ-Β΄2311), στην αρμόδια για τον έλεγχο Αρχή; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : α) Οι δήμοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών Στατιστικών Δελτίων, καθώς τα οικονομικά τους στοιχεία θα συλλεχθούν από το σύστημα αναφορών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣΔΑ από την αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή.
β) Αντιθέτως, για τα νπδδ απαιτείται η υποβολή από αυτά στην αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή, των Στατιστικών Δελτίων του Παραρτήματος 3 της εν λόγω ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωματωθεί τα σχετικά οικονομικά τους στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ.

Η διοίκηση της ΔΗ.Φ.Α. υπέβαλε για έγκριση το σχέδιο προϋπολογισμού 2017 στο δήμο Αχαρνών για έγκριση. Δύο σελίδες από το σχέδιο προϋπολογισμού:

 

Παρατηρούμε ότι δεν αναγράφονται οικονομικά στοιχεία του έτους 2016 (Διαμορφωθέντα, Βεβαιωθέντα, εκτίμηση εισπράξεων για τα έσοδα και Διαμορφωθείσες, ενταλθείσες και εκτιμήσεις πληρωμής για τις δαπάνες).

Αντίθετα στον προϋπολογισμό  του δήμου Αχαρνών για το έτος 2016 υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία

Αντίστοιχα στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2017 για το δήμο Αχαρνών δεν υπάρχουν. Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει συντάξει σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017. Συνέταξε Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης το οποίο δεν εγκρίθηκα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (κλικ εδώ)

Ο ψηφισμένος από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών προϋπολογισμός της ΔΗ.Φ.Α. εστάλη στο Παρατηρητήριο  για έλεγχο και επέστρεψε  με παρατηρήσεις χωρίς έγκριση.

Το σχέδιο συζητήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΗ.Φ.Α. και η απόφαση επέστρεψε ως εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Απόφαση διοικητικού συμβουλίου ΔΗ.Φ.Α.

ΨΒΤΒΟΞΤΩ-ΧΕ0 «Έγκριση Διαμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2017 & Κατάρτισης του Ο.Π.Δ.

Και μια ιδέα από το αναμορφωμένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017 που ψηφίστηκε μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου

Στον πίνακα δε γίνεται αναφορά για ποιο έτος είναι ο προϋπολογισμός, ούτε αναφέρονται ποια είναι τα περσινά!!

Αυτοί ψήφισαν αυτό το κείμενο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/03/2017 ΗΜΕΡΑ: ..Παρασκευή…
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 11 ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασκαλάκης Γεώργιος                           (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Σασαρίδης Κωνσταντίνος      (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Ρούσσας Κωνσταντίνος          (Σήμερα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου)
ΜΕΛΗ: .Πολυμενέας Παναγιώτης                               (Τέως αντιδήμαρχος)
Παλιούρας Αντώνιος (Απών)                                         (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία                                  (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ζητούνης Ηλίας                                                                (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
Κατάρας Αναστάσιος                                                       (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ζάρρα Ιωάννα (Απούσα) Σαξώνη Αγλαΐα
Μπομπόνη Διονυσία
Κούτας Κωνσταντίνος
Πανταλούδη Ελένη (Απούσα)
Κρητικός Ευστράτιος (Απών)

Αυτοί ψήφισαν τον πίνακα με τα περσινά!!

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 πρέπει να αναρτώνται  τα μηνιαία στοιχεία προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων

Τα προπέρσινα  μηνιαία απολογιστικά στοιχεία αναρτήθηκαν. Τα περσινά που είναι;

«Άρθρο 10Β
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου.

Τις πταίει;

Λεπτομέρειες θα πείτε, αλλά όταν έρθει η λυπητερή τι θα γίνει;

Και ένα τελευταίο ενημερωτικό στοιχείο για αυτούς που θα αναλάβουν από το απόγευμα τη διοίκηση της ΔΗΦΑ

6ΑΣΡΟΞΤΩ-94Ψ Αντιμισθία προέδρου

6ΦΨΓΟΞΤΩ-1ΜΗ Αντιμισθία αντιπροέδρου

Η αντιμισθία του προέδρου 1.071 € καθαρά, του Αντιπροέδρου 469,44 € καθαρά.

Μια υπογραφή την πλήρωσε ο δήμος Αχαρνών  4.800 €.

 

Και μια τελευταία απορία.

Να ρωτήσω του δημοτικούς συμβούλους κυρίως της συμπολίτευσης που θα ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ, γνωρίζουν τι είναι αυτή η μαυρίλα (κατά τα περσινά);

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου για εκδήλωση ΚΑΠΗ

Posted by koszig στο 10 Φεβρουαρίου 2017

%ce%b4-%cf%84

pita-kapi-201702

pita-kapi-201704

Η Δημοτική Αρχή σε ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ !!

Μόνο που ο στεγασμένος δεν έχει  άδεια λειτουργίας από το δήμο Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Αν ο στεγασμένος χώρος εκδηλώσεων του Κτήματος Jockey’s, που στο δελτίο τύπου δεν αναφέρεται ο χώρος εκδηλώσεων, έχει άδεια λειτουργίας, καλείται η δημοτική Αρχή να την ανακοινώσει, προκειμένου να ανακαλέσω τις σχετικές αναρτήσεις και να ζητήσω συγνώμη για τις αναφορές σε όσους έκαναν τις εκδηλώσεις στο χώρο αυτό.

Σημείωση: Το δελτίο τύπου φέρει ημερομηνία 10/2/2017, ενώ η πρώτη ανάρτηση έγινε στις 5/2/2017. Επομένως ενώ  γνώριζαν τις παρατηρήσεις μου,  στο δελτίο τύπου δεν έγινε καμία παρατήρηση για την ανασκευή της ανάρτησης.

 

Στην υγεία με ρε παιδιά!!

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα ΚΑΠΗ διασκεδάζουν

Posted by koszig στο 13 Οκτωβρίου 2016

Στο Κτήμα JOCKEY στο Μονομάτι  τα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών διασκέδασαν με την ορχήστρα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

 

λλλλ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    

    

    

    

    

Πάντα τέτοια!!

 

 

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Που είναι;

Posted by koszig στο 5 Οκτωβρίου 2016

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που στις δραστηριότητες που έχει είναι οι Παιδικοί Σταθμοί, τα ΚΑΠΗ και οι Αθλητικοί Οργανισμοί, (κλικ εδώ). Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του αποτυπώνονται και οι δραστηριότητές του.

Η διοίκηση της ΔΗΦΑ έκρινε ότι για τα αρχεία της Διοίκηση και των άλλων φορέων, ως και τα έπιπλα και σκεύη που δε χρησιμοποιούνται σε καθημερινή χρήση θα έπρεπε να υπάρχει χώρος αποθήκευσής τους. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τους όρους διακήρυξης.

Ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης έκανε την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Έγκριση όρων μίσθωσης οικήματος με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων του ΝΠΔΔ ΔΗΦΑ

Στην εισήγηση γίνεται αναφορά σε μίσθωση Οικήματος. και όχι αποθήκης. Στην εισήγηση αυτή μεταξύ άλλων προσδιορίζονται και οι προδιαγραφές του οικήματος:

ΑΡΘΡΟ 2Ο

Το προς μίσθωση προσφερόμενο οίκημα θα πρέπει :

Να βρίσκεται εντός του περιγράμματος  της πόλης και να μην απέχει πάνω από 100μ από κεντρική οδό.

Να έχει εμβαδόν κυρίως  χώρου 400 έως 450 τετρ. μέτρα  σε Ισόγειο

Να είναι εύκολα προσβάσιμο και να μην  επηρεάζεται από τις βροχοπτώσεις.

Να διαθέτει αυτόνομο και επαρκή χώρο στάθμευσης τριών έως τεσσάρων επιβατηγών αυτ/των και ενός φορτηγού βαρέως τύπου.

Να διαθέτει WC .

Να εξυπηρετείται από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με τις περισσότερες υπάρχουσες συγκοινωνιακές γραμμές (εσωτερ. & εξωτερ.)της πόλης.

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα κλιματισμού.

Να διαθέτει άδεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Το κτίριο πρέπει να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο.

 

Ο διαγωνισμός έγινε τηρώντας όλους τους τύπους.

«Έγκριση όρων μίσθωσης οικήματος εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και επίπλων – σκευών της ΔΗΦΑ

Ακολούθησε η προκήρυξη του διαγωνισμού και το αποτέλεσμα.

Απόφαση Δ.Σ. για κατακύρωση δημοπρασίας

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

στ) τις με αριθ. 1/22-1-2015 και 125/24-12-2015 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν
τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου (εφόσον η απόφαση έχει ληφθεί ξεχωριστά από την απόφαση για
τη μίσθωση του ακινήτου).
ζ) την Έκθεση Επιτροπής Εκτιμήσεως σχετικά με την καταλληλότητα του προς εκμίσθωση χώρου, με αρ.πρωτ.
3821/22-08-2016.
θ) το Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών με αρ.πρωτ.3822/22-08-2016.
Κατόπιν τούτου πρέπει να προβούμε στις απαραίτητες προκειμένου να κατακυρωθεί η δημοπρασία στον
πλειοδότη , Αναστασία Τοπαλίδου και να μεριμνήσουμε για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
Τέλος, ο Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης ως εξής:
Α) Την κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου, με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και
επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» στον πλειοδότη κα Αναστασία Τοπαλίδου ,
που ήταν και η μοναδική προσφορά κατά την οποία προσφέρεται για εκμίσθωση ακίνητο 535,00 Τ.Μ. στην
περιοχή Καζανάς του Δήμου Αχαρνών, στην διεύθυνση Τερψιχόρης 1 στις Αχαρνές, με μοναδική τιμή
προσφοράς 410,00 € καθαρά το μήνα
Β) Την έγκριση υπογραφή σύμβασης για την εκμίσθωση χώρου με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και
επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»

Αν φανταστούμε τις διαδικασίες έγιναν κάπως έτσι:

Η επιτροπή Εκτιμήσεως Καταλληλότητας του οικήματος, που αποτελείται από τον πρόεδρο της ΔΗΦΑ Γιώργο Δασκαλάκη, το μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΦΑ Αντώνη Παλιούρα και ένα υπάλληλο συντάσσει ένα έγγραφο καταλληλότητας του οικήματος. Για την καταλληλότητα του οικήματος μετά από εξέταση της δόμησης του κτιρίου πρέπει να εξετάστηκαν αν πληρεί το οίκημα τις προδιαγραφές του άρθρου 2 της προκήρυξης. Συνέταξαν την αντίστοιχη έκθεση με αρ. πρωτ. 3821/22-08-2016.

Αφού έκριναν ότι όλα είναι εντάξει ακολούθησε η Επιτροπηή Δημοπρασιών να συντάξει το πρακτικό κατακύρωσης της δημοπρασίας με το όνομα του μειοδότη. Το έγγραφο αυτό φέρει αρ. πρωτ. 3822/22-08-2016, δηλαδή πρωτοκολλήθηκε σχεδόν μαζί με την έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας του οικήματος.

Τώρα αν όταν πρωτοκολλήθηκαν τα έγγραφα μπορεί να μην είχαν όλες τις υπογραφές και να συμπληρώθηκαν αργότερα είναι μια λεπτομέρεια που δεν έχει σημασία.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 30/9/2016. Εκεί τη διάβασε ένας Ενεργός Πολίτης και θέλησε να δει στο χάρτη το οίκημα στην οδό Τερψιχόρης 1 στην περιοχή Καζανάς.

%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%8e%ce%bd

 

%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%88%ce%b9%cf%87%cf%8c%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7

%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7

Στη φωτογραφία φαίνεται η αρίθμηση των οικιών στην οδό Τερψιχόρης.

Στην Τερψιχόρης 10 υπάρχει και αρίθμηση.

%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%88%ce%b9%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%82-10

Στην Τερψιχόρης 1 υπάρχει οικόπεδο !!!

%cf%86%cf%89%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%88%ce%b9%cf%87%cf%8c%cf%81%ce%b7%cf%82-1

%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%82

Που είναι το οίκημα που μισθώθηκε;

Ποια έγραφα είδε η Επιτροπή Καταλληλότητας που έδωσε την έγκρισή της;

Είδε το οίκημα που αποφασίστηκε η μίσθωση;

 

Μήπως το οίκημα είναι σε άλλη διεύθυνση, λίγο παρακάτω;

Μια απάντηση στην ιστοσελίδα της ΔΗΦΑ θα δώσει απάντηση  στις απορίες που δημιουργήθηκαν.

 

Παρόμοια παρεξήγηση είχε γίνει και στο παρελθόν και έφτασε μέχρι πριν λίγο, (κλικ εδώ)

 

Συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Υπάρχει εφαρμογή εγκυκλίων από τα ΝΠΔΔ;

Posted by koszig στο 6 Σεπτεμβρίου 2016

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18-Ιουλίου 2014

20140718_4h_egkyklios_elegxos_gnisiotitas_ptyxion

ΘΕΜΑ: «Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

1. Πιστοποίηση φορέων: Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού που δεν έχουν προβεί στην πιστοποίησή τους στην ειδικά διαμορφωμένη προς το σκοπό αυτό ηλεκτρονική εφαρμογή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατά τα οριζόμενα στην ως άνω (γ) σχετική εγκύκλιο, να προβούν αμελλητί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε ν’ αποκτήσουν πρόσβαση σ’ αυτήν και να καταχωρίζουν τις ενέργειες και τα αποτελέσματα του εν θέματι ελέγχου.

3. Έκταση Εφαρμογής: Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου ή του σχετικού φακέλου, γίνεται υποχρεωτικά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού για όλους τους απασχολούμενους στο φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κι αν υπηρετούν (μόνιμους και εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, καθώς και με συμβάσεις έργου, μετακλητούς, επί θητεία κλπ.), σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες επιχειρήσεις.

 

Στο δήμο Αχαρνών η αρμόδια υπηρεσία εφάρμοσε το νόμο και τη σχετική εγκύκλιο. Αποτέλεσμα 6 απολύσεις υπαλλήλων για πλαστά δικαιολογητικά διορισμού. Τον τελευταίο μήνα ακολούθησαν δύο ακόμα απολύσεις υπαλλήλων και υπάρχει και μια εκκρεμότητα.

Στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) εφαρμόστηκε η σχετική εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Διοικητικού;

Υπάρχουν περιπτώσεις με πλαστά στοιχεία σπουδών;

Θα υπάρξει απάντηση ή θα ζητηθούν ενέργειες από τους αρμοδίους για ενημέρωση;

 

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Οι διοικήσεις Γιώργου Δασκαλάκη, Γιάννη Κασσαβού και της εποπτείας Νομικών Προσώπων.

Posted by koszig στο 10 Ιουνίου 2016

Στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) γίνεται σημαντικό έργο, κυρίως για τη φροντίδα των παιδιών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ο πρόεδρός της Γιώργος Δασκαλάκης και τα άλλα μέλη του διοικητικού  συμβουλίου φρόντισαν για την υγεία των παιδιών που παρουσίαζαν ψυχολογικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό έκριναν ότι έπρεπε να προσλάβουν ψυχολόγο. Κίνησαν τις νόμιμες διαδικασίες.

Στις 1/4/2016(Πρωταπριλιά) υπογράφτηκε η ανάληψη υποχρέωσης για ποσό 22.800 € για παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου. Α απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 12/4/2016. Παρότι η ανάρτηση δεν έγινε «αμελλητί» ως ορίζει ο νόμος έγινε. Σε αντίθεση με την οικονομική υπηρεσία που δεν τηρεί το νόμο για τη δημοσίευση των Πράξεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) πριν την απόφαση ανάθεση υπηρεσιών.

Στο διάστημα 12 Απριλίου μέχρι 13 Απριλίου συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο, μετά την ανάρτηση της ΠΑΥ (;), και αποφάσισε την ψήφιση για το ανωτέρω ποσό.

Στις 13/4/2016 αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από τον πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α.  Γιώργο Δασκαλάκη.

Αμέσως μετά έγινε η περιληπτική διακήρυξη. Η διακήρυξη αυτή δε φαίνεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΔΗΦΑ.

Δυο μέρες αργότερα, στις 15/4/2016, ημέρα Παρασκευή, πρωτοκολλήθηκε  η προσφορά της Γεωργίας Καμπόλη. (Δεν είναι γνωστό αν το όνομα πατρός είναι Δημήτριος και συμπίπτει με το όνομα του Αντιδημάρχου Φυλής Δημητρίου Καμπόλη).

Στις 18/4/2016, ημέρα Δευτέρα, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, πρακτικό με αριθμ. πρωτ. 1308/18-04-2016, και αμέσως μετά ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης αποφάσισε την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης στην Γεωργία Καμπόλη (του Δημητρίου;).

Τη επόμενη μέρα υπογράφτηκε η σύμβαση.

ΩΟΘ7ΟΞΤΩ-9Ψ7 Ψυχολόγος Καμπόλη ΔΗΦΑ

Από την ταχύτητα των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ΔΗΦΑ αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΔΗΦΑ Γιώργο Δασκαλάκη.

Αν δεν έγινε δημοσίευση προκήρυξης για τη θέση και δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για τις απευθείας αναθέσεις είναι τυπικές λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα μετράει!!

Ο δήμος Αχαρνών είναι μέλος του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ-ΠΑ).

Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται με δίμηνες ή τρίμηνες συμβάσεις έκτακτοι για τις κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Στις 19/5/2016 προσλήφθηκαν 23 έκτακτοι υπάλληλοι για ένα τρίμηνο, 20/5/2016 – 10-8-2016, για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

7ΧΨ3ΟΕ04-41Σ Προσλήψεις για Μάιο 2016

 

Προσλήψεις πυρασφάλειας

Μεταξύ των προσλαμβανομένων περιλαμβάνονται:

Δασκαλάκης Παναγιώτης του Γεωργίου (καμία σχέση με το Δασκαλάκη Γεώργιο , πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α.)

Σασσαρίδης Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου (καμία σχέση με το Σασσαρίδη Κωνσταντίνο του Θεμιστοκλή, αντιπρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α.)

Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας.

Όργανα διοίκησης

ΔΗ.Φ.Α. ΣΥΝ-ΠΑ. Ίδια γεύση

Η ετήσια  συνδρομή του δήμου Αχαρνών το έτος 2015, που έχει καταβληθεί, είναι 201.604,75 €.

Για το έτος 2016 έχουν προϋπολογιστεί 190 676,94 € και έχουν καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο 31.800 €. Άντε σε καλή μεριά. Οι τραμπάκουλες, (κλικ εδώ)

Δήμος Αχαρνών – Δήμος Φυλής. Una fatsa Una razza

 

(Σημείωση: Στα Ιταλικά   una faccia una razza  σημαίνει «ένα πρόσωπο, μια φυλή»)

 

Posted in ΔΗΦΑ, Uncategorized | Leave a Comment »