Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΔΗΦΑ’ Category

Η Ιστορία των παιδικών σταθμών

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2018

Οι κρατικοί παιδικοί σταθμοί υπαγόντουσαν αρχικά στο Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας, Η μεταφορά της αρμοδιότητας της λειτουργίας των κρατικών παιδικών σταθμών στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ έγινε σε  τρεις φάσεις με τους νόμους 2218/94, 2880/01, 3106/03.

Στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ (αποκλειστικοί δικαιούχοι) μεταφέρθηκαν σταθμοί βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί ολοκληρωμένης φροντίδας (με τμήμα νηπίων ΑμεΑ).

Οι σταθμοί αυτοί αδειοδοτήθηκαν με βάση τρεις υπουργικές αποφάσεις του 1997 (Β΄ Κ.Π.Σ.) και του 2002 (Γ΄Κ.Π.Σ.), με τα  Επιχειρησιακά Προγράμματα των Β΄ και Γ΄ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

Κατά τη διάρκεια του 2011, με βάση τις ρυθμίσεις του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης), οι νέοι Δήμοι προχώρησαν σε συγχωνεύσεις / καταργήσεις των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Σε ότι αφορά τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, οι περισσότεροι έχουν ενταχθεί πλέον σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πολλοί λειτουργούν ως δημοτικές υπηρεσίες και ορισμένοι έχουν παραμείνει σε δημοτικές επιχειρήσεις.

Για να λειτουργήσει ένα παιδικός / βρεφονηπιακός σταθμός απαιτείται μετά το 2000, με κανονιστικές πράξεις, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Οι υπάρχουσες ρυθμίσεις αφορούν τους παιδικούς σταθμούς των επιχειρήσεων των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα, ενώ για τους δημοτικούς εμφανίζεται «νομοθετικό κενό», γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στα δημοτικά ΝΠΔΔ / ιδρύματα που λειτουργούν ανάλογους σταθμούς. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο έχει ως εξής:

 • Το βασικό κείμενο που ισχύει είναι η Υ.Α. Π1β/ΓΠ/οικ.116847/02 (ΦΕΚ 1519 Β΄, 4/12/02) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας από δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Κ.Δ.Κ., διαδημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».Με βάση αυτή την Υ.Α., αδειοδοτήθηκαν οι παιδικοί σταθμοί των επιχειρήσεων των ΟΤΑ που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
 • Οι σταθμοί που χρηματοδοτήθηκαν από το Β΄ Κ.Π.Σ., αδειοδοτήθηκαν βάσει της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97 (ΦΕΚ 645 Β΄, 31/7/97) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης (βρεφικών, παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών, μονάδων φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

Αδειοδότηση δημοτικών παιδικών σταθμών: 10 χρόνια παρατάσεις με νομοθετικές ρυθμίσεις (2007 – 2017)

Στο Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263Α΄), στο άρθρο 24, παρ. 10 προβλεπόταν: «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι καταλληλότητας των χώρων που λειτουργούν ως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί των Δήμων και Κοινοτήτων με τη μορφή των ΝΠΔΔ». Η απόφαση αυτή δεν εκδόθηκε ποτέ !!

Στο Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α), άρθρο 41, παρ. 4, 5, 6 προστέθηκαν οι εξής διατάξεις με τις οποίες επαναρυθμίστηκαν οι σχετικές διαδικασίες:.

 Ως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων και πάντως όχι πέραν της 31.12.11, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη.

Με βάση το άρθρο 94 του Ν. 3852/10 «Καλλικράτης», μεταφέρθηκαν στους δήμους οι  σχετικές αρμοδιότητες:

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών

Στο N. 4018/11 (ΦΕΚ 215 Α΄), άρθρο 9, παρ. 2, η προηγούμενη παράγραφος 6α αντικαταστάθηκε ως εξής:

6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους και πάντως όχι πέραν της 31.12.13, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη

Στο N. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α΄), άρθρο 19, παρ. 14, προβλέφθηκαν τα εξής: «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων ή ως υπηρεσία των δήμων, οι τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Στο Ν. 4147, ΦΕΚ 98 Α΄, 26/04/13, άρθρο 13 «Ρυθμίσεις για τους δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς» τροποποιούνται οι παραπάνω ρυθμίσεις ως εξής:

«1. H περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4018/11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, ή συστήνονται εντός ΝΠΔΔ του δήμου ή ως υπηρεσία του δήμου και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία

Στο Ν. 4315/2014, ΦΕΚ 269 Α’, 24-12-2014  στο άρθρο 44, παρατάθηκε η σχετική προθεσμία μέχρι την 31/12/2015 (βλέπε εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. 1552, 13/01/2015).

Στο Ν. 4369/2016, ΦΕΚ 33 Α΄,  στο άρθρο 43, παρατάθηκε η σχετική προθεσμία μέχρι την 31/12/2016 (βλέπε εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. 6674, 02/03/2016).

Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στα Υπουργεία επιτάχυνε την δημιουργία του αναγκαίου νομικού πλαισίου για τη σωστή λειτουργία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

Με την Υ.Α. Δ22/οικ. 11828/293, ΦΕΚ 1157, 04/04/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» εκσυγχρονίστηκε το καθεστώς αδειοδότησης που διέπει τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

ΦΕΚ 1157 τ. Β 2017 Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυση kai λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

Η μεταφορά της Προσχολικής Αγωγής  στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση απετέλεσε μία πρώτης τάξεων ευκαιρία, αφενός μεν να πολλαπλασιαστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες στις οικογένειες και τα παιδιά, αφού κάθε παιδικός σταθμός έχει πάντοτε δύο αποδέκτες, τον άμεσο που είναι το παιδί και τον έμμεσο που αφορά την οικογένειά του, αφετέρου δε για να αναβαθμιστεί το περιεχόμενο της.

Η αύξηση του αριθμού των σταθμών ουσιαστικά υλοποιήθηκε μέσω των χρηματοδοτήσεων των δύο Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ, ενώ η αναβάθμιση του περιεχομένου της αφέθηκε στο παιδαγωγικό προσωπικό, μέσω της εκπαίδευσης που παρείχαν τα ΤΕΙ βρεφονηπιοκόμων.

Το Σεπτέμβριο του έτους 2017 στο ΦΕΚ 141, τ. Α’ δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα  99/29-9-2017

Π.Δ. 99/2017 «Π.Δ. 99_2017 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών»

Στο κείμενο του διατάγματος εκτός των άλλων προβλέπεται:

Άρθρο 2
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

στ. Απόφαση παραχώρησης ή παραχωρητήριο του χώρου που στεγάζεται ή θα στεγασθεί ο σταθμός, ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι μισθωμένο.

 

Τον Οκτώβριο το έτους 2017 αναρτήθηκε η Εγκύκλιος 26 (Α∆Α: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΡΥ ). Σε αυτή επισημαίνεται:

egk26-111017 Αδειοδότηση παιδικών σταθμών

1. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήμων ή ως υπηρεσία αυτών (παρ.1 και 2 του άρθρου 6):
α) Έως την 31-7-2018 χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στους ήδη λειτουργούντες Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για
τους οποίους κατά τη δημοσίευση του π.δ/τος θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του
δήµου (σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρ.2 του άρθρου 43 του ν.4369/2016 και του άρθρου 28 του ν.4483/2017), µετά από διενέργεια αυτοψίας και σύνταξη τεχνικής έκθεσης από διπλωµατούχο
Πολιτικό Μηχανικό ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης, εφόσον:
• διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας,
• διαθέτουν οικοδοµική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νοµιµοποίησης του κτιρίου,
• διαθέτουν μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο,

Το Δεκέμβριο του έτους 2017 δημοσιεύτηκε  ο κανονισμός λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.

ΦΕΚ 4269_2017 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

Με αυτό το νομικό πλαίσιο ζητήθηκε, με εισήγηση της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών,  στη συνεδρίαση της 18/5/2018:

24 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 326 του Δήμου Αχαρνών» στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

25 «Παραχώρηση προς χρήση των Παιδικών Σταθμών 2ου, 3ου ,4ου , 5ου & 6ου από τον Δήμο Αχαρνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

26 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου «Μελέτη & Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού της Κοινότητας Θρακομακεδόνων» από τον Δήμο Αχαρνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

Το έτος 2015 ο δήμαρχος με έγγραφό του στο δημοτικό συμβούλιο ζήτησε:

2039 Εισήγηση για παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης Παιδικού Σταθμού στην Αγριλέζα.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται:

Κατά το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006, περί δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ή χρήσης δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων αναφέρεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν κατά την παρ. 2 η χρήση ακινήτων σε άλλα Νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Στο άρθρο αυτό αναφέρεται:

Άρθρο 185
Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων
1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση  δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο νόμος 3463/2006 φέρει την υπογραφή του τότε υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου.

Σχετική Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 δεν εκδόθηκε ποτέ. Συνεπώς απόφαση που επικαλείται το άρθρο 185 στο οποίο δεν καθορίζονται τα κριτήρια παραχώρησης δεν ισχύει νομικά.

 

Παραχωρήσεις όμως μπορούν να γίνουν με το άρθρο 184 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 184
Δωρεές ακινήτων
1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών του, για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου. Ο τελευταίος συμμετέχει στη συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της συνεδρίασης της 18/5/2018 θα ακυρωθούν και για τον επιπλέον  λόγο ότι δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία να καταγραφή ότι οι θετικοί ψήφοι ήταν 30, δηλαδή τα 2/3 το συνόλου των 45 δημοτικών συμβούλων. Τις προτάσεις ψήφισαν 15 δημοτικοί σύμβουλοι!!

 

Έμειναν δύο μήνες για να κινηθούν νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί στο δήμο Αχαρνών.

Φανταστείτε να μη μπορεί να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο για τυπικούς λόγους, ίσως απουσίας του προέδρου,  της γραμματέως ή του δημάρχου, όταν θα πρέπει να γίνει προετοιμασία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών για το νέο έτος.

Η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε στις 22/5/2018 σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις με διαφορά χρόνου 15 λεπτών!!

Η πρώτη συνεδρίαση ήταν για τις 11:00. Είχε 16 τακτικά θέματα για συζήτηση Η δεύτερη πρόσκληση ήταν για τις 11:15 !!

Στη δεύτερη συνεδρίαση τρίτο από τα 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.700.000,00 € το οποίο αφορά   ετήσια επιχορήγηση του Δήμου μας  στο Ν.Π.Δ..Δ με την επωνυμία << Δημοτική Φροντίδα  Δήμου Αχαρνών>>  για το έτος 2018,σε βάρος του Κ.Α 00-6715.014 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αχαρνών.

 

1.700.000,00 € για την Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που έχει στη δικαιοδοσία του  τη λειτουργία  8 Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, που μέχρι σήμερα, μετά τη λειτουργία 8 ετών, δεν έχουν άδεια λειτουργίας. !!

 

Αυτά γίνονται σήμερα αν δεν είναι ακόμα γνωστό τι ξημερώνει αύριο!!

 

 

 

 

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τι προκύπτει;

Posted by koszig στο 29 Μαΐου 2018

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18 Μαΐου 2018 τρία θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

24 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 326 του Δήμου Αχαρνών» στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

25 «Παραχώρηση προς χρήση των Παιδικών Σταθμών 2ου, 3ου ,4ου , 5ου & 6ου από τον Δήμο Αχαρνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

26 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου «Μελέτη & Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού της Κοινότητας Θρακομακεδόνων» από τον Δήμο Αχαρνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για τη συνεδρίαση και και τον τρόπο που φέρονται να λήφθηκαν οι αποφάσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Με τον τρόπο που ελήφθησαν αποφάσεις είναι φανερό ότι θα ακυρωθούν, μετά από αναφορά που έχει γίνει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ειδικά για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης μέχρι σήμερα, δέκα ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18 Μαΐου 2018, δεν έχουν οι αποφάσεις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών και στη Δι@ύγεια.

Κατά την ψηφοφορία για τα ανωτέρω θέματα ψήφισαν υπέρ 15 δημοτικοί σύμβουλοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του νόμου 3463/2006.

Άρθρο 184
Δωρεές ακινήτων
1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών του, για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της  περιοχής.
Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου. Ο τελευταίος συμμετέχει στη συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Συνεπώς για την υπερψήφιση των ανωτέρω θεμάτων  απαιτείται  κατά την ψήφισή τους απόλυτη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή 30 θετικές ψήφοι.

Από τα ανωτέρω στοιχεία  προκύπτει ότι στους ανωτέρω παιδικούς σταθμούς  δεν έχουν παραχωρηθεί από το δήμο Αχαρνών στη ΔΗ.Φ.Α.  τα κτίρια που στεγάζονται οι παιδικοί σταθμοί!!!

Αν η ΔΗ.ΦΑ δεν έχει την κατοχή ή τη χρήση των παιδικών σταθμών  έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας;

Νόμος 4018_2011

Άρθρο 9

2.α. Η παρ. 6α του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 αντικαθίσταται ως εξής: «6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά την κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ..» β. Οι ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και επί παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. και η λειτουργία τους μεταφέρεται σε υπηρεσία του δήμου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού.

Τελικά Τι προκύπτει!!!

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – Τι ξημερώνει αύριο;

Posted by koszig στο 30 Μαρτίου 2018

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1722/Β΄/2-8-2011).

Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στο νόμο 3463/2006 (νόμος Παυλόπουλου) καθορίζεται η λειτουργία τους:

Άρθρο 240
Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα, τα σχετικά με τη λειτουργία του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. Τα νομικά πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία, εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 234
Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία
1. Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, το
κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τα μέλη τους.
2. Οι κανονισμοί λειτουργίας των ιδρυμάτων και οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας καταρτίζονται από τα διοικητικά συμβούλια και εγκρίνονται από τα οικεία δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.
3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 235
Πόροι
Πόροι των ιδρυμάτων είναι ιδίως:
α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας,
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα,
δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.

Άρθρο 236
Οικονομική διοίκηση
1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.
3. Τα ιδρύματα, που παίρνουν επιχορήγηση από άλλες πηγές, την εγγράφουν χωριστά στα έσοδα του προϋπολογισμού. Αν η επιχορήγηση παρέχεται στα ιδρύματα για την εκπλήρωση ειδικού σκοπού, εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτόν ιδιαιτέρως στα
έξοδα του προϋπολογισμού.

 

Απολογισμοί – Ισολογισμοί

Οι σχετικές διατάξεις για τους Απολογισμούς-Ισολογισμούς

Απολογισμοί – Ισολογισμοί

Στο δήμο Αχαρνών δεν έχουν εγκριθεί και δημοσιευτεί  οι Απολογισμοί – Ισολογισμοί των ετών 2013, 2014 και 2015, που ήταν ευθύνη της σημερινής δημοτικής Αρχής.

Σύμφωνα με το ανωτέρω κείμενο:

 1. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980 (άρθρο 45 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/τ΄Α/28.02.2013) και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 45 του ν. 4129/2013

Άρθρο 45
Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής λογαριασμών
1. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να επιβάλει στον υπόλογο χρηματική ποινή μέχρι το ποσό των μηνιαίων αποδοχών του και συγχρόνως τον καλεί να υποβάλει τους λογαριασμούς του μέσα σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης.

Άρθρο 241
Συγχώνευση − Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

4. Νομικά πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
5.Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/1981, όπως ισχύει.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Νομικό Πρόσωπο ΔΗΦΑ έπρεπε να  κάθε χρόνο να συντάσσει τον απολογισμό-ισολογισμό του προηγουμένου έτους.

Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί  απολογισμός-ισολογισμός από τη διοίκηση της ΔΗΦΑ τα έτη 2024, 2015 και 2016. Επίσης δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη σύνταξη του απολογισμού-ισολογισμού του έτους 2017 με τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή.

Η ΔΗΦΑ είναι εντεταγμένη στον  Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ και υποχρεώνεται στην υποβολής τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων στη Βάση Δεδομένων (ΒΔ) του ΥΠΕΣ, όπου έχει  την υποχρέωση υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων ως ΝΠ της Γενικής Κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι, όπως και ο δήμος Αχαρνών, υποχρεώνεται να αναρτά μετά το πρώτο δεκαήμερο, μετά τη λήξη των τριμήνων, τα τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία, και το μετά το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε μήνα, των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων   εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Μηνιαία απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού η ΔΗΦΑ ανάρτησε στη ΔΙ@ύγεια το έτος 2015 για τελευταία φορά.

Τριμηνιαία οικονομικά στοιχείων δεν έχει αναρτήσει μέχρι σήμερα.

Η διοίκηση της ΔΗΦΑ  για παροχή οικονομικών υπηρεσιών  έχει σύμβαση με την EUROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.  και καταβάλει τακτικά τα ποσά που ορίζει η σύμβαση:

6ΥΑ8ΟΞΤΩ-ΤΟΚ Ανάθεση σε Eurologic οικονομοτεχνική και Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε

ΩΠΥΧΟΞΤΩ-ΡΞΦ Eurologic οικονομοτεχνική και Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε. ποσό 4.960 €

Πρέπει η εταιρεία αυτή που στηρίζει οικονομοτεχνικά και λογιστικά τη ΔΗΦΑ να την οδηγεί σε σωστές ενέργειες;

Σε ποιόν ή ποιους ανήκει η ανωτέρω Ι.Κ.Ε.;

Μήπως η έλλειψη απολογισμών-ισολογισμών της ΔΗΦΑ την οδηγεί, μετά από αναφορά, στο άρθρο 241 του νόμου 3463/2006;

Οι απολογισμοί-ισολογισμοί της ΔΗΦΑ εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρο 240, 236.

Οι έχοντες την ευθύνη της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου , δήμαρχος, γενικός γραμματέας, προϊστάμενος του τμήματος Εποπτείας Νομικών Προσώπων έπρεπε να έχουν προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες;

 

Ο καιρός γαρ εγγύτατος

 

 

 

 

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Πατήστε φρένο πριν είναι αργά!!

Posted by koszig στο 2 Φεβρουαρίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά  για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Πρώτη παρατήρηση ήταν ότι δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η παραγραφή λόγω παρέλευσης πενταετίας οφειλών του δήμου Αχαρνών ποσού 1.104.216,54 €.

Αυτή δεν είναι η μόνη εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο που καταψηφίζεται.

2025 Εισήγηση για προϋπολογισμό ΔΗΦΑ 2018

7ΘΓΥΩΨ8-ΤΞΦ Απόφαση για προϋπολογισμό ΔΗΦΑ 2018

Στην απόφαση αναφέρεται:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του, την υπ’ αριθμ. 113/11-12-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, την ΚΥΑ οικ.25595/2017 – ΦΕΚ 2658/Β/28-7-2017 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» και την Εισηγητική Έκθεση Εσόδων-Εξόδων, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας όπου διαπιστώνεται ότι εψήφισαν 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με 11 ψήφους υπέρ και 10 κατά των κ.κ. Αφουξενίδη Θεόφιλου, Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού. Σπύρου, Γιαμαρέλου Γεώργιου, Κατάρα Αναστάσιου, Ντούρου Σωτήριου, Πεδιαδίτη Στέργιου, Σαχσανίδη Ελένης, Χαριτίδη Μαρίας και Χίου Αναστάσιου)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Την Έγκριση κατάρτισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Φ.Α όπως αυτός καταρτίστηκε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Όπως και στην προηγούμενη ανάρτηση αναφέρθηκε:

Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

9. Στην περίπτωση αποχώρησης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη
πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την
απαρτία.

Η απαρτία είναι η παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων και η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι τουλάχιστον 12 θετικές ψήφοι.

Επομένως δεν εγκρίνεται η κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω διατύπωση αποτελεί παραποίηση αποτελέσματος ψηφοφορίας. 

Ας υποθέσουμε  ότι θα ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός. Με μια πρώτη ματιά διαπιστώνονται στα έσοδα:

Στον κωδικό 0524.001 αναφέρεται οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών σταθμών.

Ο κωδικός 0524 αναφέρεται σε εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων άρθρο 34 του νόμου 4067/2012. Τι λέει το εν λόγω άρθρο;

Να δείτε τι αναφέρεται στις δαπάνες!!!

Παρών στην ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗΦΑ ήταν και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Αχαρνών Ηλίας Ζητούνης που ομοφώνησε με άλλους λιγότερο σχετικούς με τα οικονομικά. Φανταστείτε τι αναμένονται με το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών  που συζητείται την ερχόμενη Τρίτη στην οικονομική επιτροπή.

Βάλτε φρένο στον ευτελισμό των συνεδριάσεων των οργάνων του δήμου Αχαρνών πριν είναι αργά!!

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Αποφάσεις για ανάθεση υπηρεσιών μηχανοργάνωσης και σχεδιασμού ιστοσελίδων

Posted by koszig στο 31 Οκτωβρίου 2017

Ας δούμε μια σειρά από γεγονότα.

Στην Οικονομική Επιτροπή της 29/8/2017 ένα από τα έκτακτα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € στο όνομα της Τσιρώνη Αναστασίας για υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογράφησης στον Κ.Α. : 00-6495.001 οικονομικού έτους 2017.

Αυτή ήταν η εισήγηση της υπηρεσίας:

Όπως φαίνεται στην εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή δεν υπάρχει  ημερομηνία που κατατέθηκε η εισήγηση, δεν υπάρχει η υπηρεσία που κάνει την εισήγηση, δεν υπάρχει όνομα αρμοδίας υπαλλήλου, δεν υπάρχει το όνομα του προϊσταμένου της υπηρεσίας, δεν υπάρχει το όνομα της Διευθύντριας Οικονομικών, ούτε ο όνομα του δημάρχου !!

Η ευθύνη για αυτή την εισήγηση είναι της Οικονομικής Υπηρεσίας (!!) της διευθύντριας ή άλλης υπαλλήλου;

Σε αντίθεση με άλλες εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εισήγηση, συντάκτης, προϊστάμενος τμήματος, διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών και τελικά ο δήμαρχος.

Με βάση την εισήγηση η οικονομική επιτροπή αποφάσισε:

6ΞΩΡΩΨ8-ΙΟ3 Απόφαση ανάθεσης μηχανοργάνωσης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέματος ,την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις για   την εγκεκριμένη πίστωση του ποσού 3.000,00 € απ’ τον Κ.Α. : 00-6495.001  με την  Α.Α.Υ. : Α-618/2017

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

 1.  Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
 2. Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € στο όνομα της Τσιρώνη Αναστασίας για υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογράφησης.
 3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. : 00-6495.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού  έτους  2017.
 4. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Έτσι ο δήμαρχος εισηγήθηκε και αποφάσισε και ανάθεσε στον εαυτό του τις περαιτέρω  ενέργειες στο δήμαρχο.

Η απόφαση αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια.

Μέχρι σήμερα πέρασαν δύο μήνες, ο δήμαρχος εκτέλεσε την απόφαση;

Η πίστωση για την υποστήριξη μηχανογράφησης ήταν για υπηρεσίες που έγιναν ή θα γίνουν;  Μέχρι σήμερα η αρμόδια υπηρεσία δε γνωρίζει τίποτα, ούτε για το είδος των υπηρεσιών, ούτε το συγκεκριμένο πρόσωπο!!

Προφανώς το πρόσωπο υπάρχει γιατί της έγινε ανάθεση να προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες.

Μερικές ημέρες αργότερα, στις 21/9/2017 η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών αποφάσισε:

73ΒΟΟΞΤΩ-ΤΧΜ Απόφαση ανάθεσης στην Αναστασία Τσιρώνη για Hosting κ.λ.π.

Τη δημιουργία της ιστοσελίδας μέχρι σήμερα συντηρούσε  ο Χρήστος Τζώρτζης, δημοσιογράφος  και σχεδιαστής ιστοσελίδων.

Έτσι η Αναστασία Τσιρώνη  στηρίζει το δήμο Αχαρνών και τα νομικά του πρόσωπα με το ποσό των  7.370 €.

Στο διαδίκτυο δεν ευρέθη με το ανωτέρω όνομα  σχεδιαστής ιστοσελίδων και γνώστης μηχανοργάνωσης και ειδικά στην περιοχή των Αχαρνών.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά πρόσωπα με το όνομα Αναστασία Τσιρώνη, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ασχολία για μηχανοργάνωση.

Μόνη αναφορά σχετιζόμενη με τις Αχαρνές είναι:

http://www.parapolitika.gr/article/o-giannis-tsironis-pire-ta-bouna

Από τα αγαπημένα πεδία του αναπληρωτή υπουργού είναι το Φλαμπούρι, στην Πάρνηθα, όπου πάει συχνά με τη γυναίκα του, Αναστασία, και τα τρία παιδιά τους. Η αρνητική κλίση του και οι σταλακτίτες προκαλούν ενθουσιασμό στους αναρριχητές. Ετσι, όταν άλλοι προτιμούν διήμερα σε κοντινά νησάκια, η οικογένεια Τσιρώνη πετάγεται μέχρι την Πάρνηθα. Ομως, δεν είναι μόνο η αναρρίχηση στα ενδιαφέροντά της. Ο Γιάννης και η Αναστασία Τσιρώνη θυμούνται την πρώτη φορά που κατέβηκαν με κανόε καγιάκ τον Βοϊδομάτη το 1986, έναν επικίνδυνο ποταμό, αλλά και τις αμέτρητες φορές που έχουν κάνει σκι στις ορεινές πίστες της Ελλάδας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει επισκεφτεί  την ανθοκομική έκθεση το έτος 2017 και ο δήμαρχος επισκέφτηκε στο γραφείο του τον Υπουργό.

Στη φωτογραφία με τον Υπουργό ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός, ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γεώργιος Δασκαλάκης και ο γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης.

Είναι φανερό ότι η σύμπτωση των ονομάτων είναι τυχαία και  δεν έχει σχέση με την ανωτέρω ανάθεση υπηρεσιών.

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τι θα δούμε ακόμα!!

Posted by koszig στο 25 Οκτωβρίου 2017

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε  απόφαση του προέδρου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Γεωργίου Δασκαλάκη.

ΩΜΖ0ΟΞΤΩ-ΧΓΠ Ορισμός Προϊσταμένης Διεύθυνσης

Αυτή είναι η απόφαση:

Αυτός είναι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

2353 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΗΦΑ

Και το Οργανόγραμμα.

Δύο είναι οι διευθύνσεις, Διεύθυνση υπηρεσιών υποστήριξης και Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης και Παιδείας.

Με την καινούργια απόφαση ορίζεται τρίτη Διεύθυνση στον υπό υπό σύσταση ΟΕΥ της ΔΗΦΑ, αλλά μέχρι τη σύσταση και την επιλογή προϊσταμένων, δηλαδή στην ανύπαρκτη νομικά θέση, ορίζεται, η κα. Σεληνά και θα αμείβεται με το επίδομα της θέσης !!

Σχετικά με την  κα. Σεληνά  έχουν γίνει προηγούμενες αναρτήσεις στο Ελεύθερο Βήμα , (κλικ εδώ).

Μήπως δεν είδαμε  τίποτα ακόμα;

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »

Και για τα ΝΠΔΔ πρέπει να τηρείται ο νόμος

Posted by koszig στο 18 Οκτωβρίου 2017

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι φορείς που η λειτουργία τους  καθορίζεται από κανόνες.

Με την ψήφιση του νόμου 3852/2010, «Καλλικράτης» τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα που είχαν δημιουργηθεί υποχρεώθηκαν να συγχωνευτούν σε ένα ή να κλείσουν (λυθούν).

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών συνεδρίασε στις 17/3/2011 και με βάση το άρθρο 103 το νόμου 3852/2010  αποφάσισε τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΚΑΠΗ Δήμου Αχαρνών, Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αχαρνών (ΑΟΔΑ) και  Αθλητικό Κέντρο Κοινότητας Θρακομακεδόνων Αττικής σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μα το όνομα «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» με συνοπτικό τίτλο ΔΗ.Φ.Α.

 1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ NEOY ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α. Το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αχαρνών διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και συγκεκριμένα:

 1. Εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους νόμιμους αναπληρωτές τους από τους οποίους δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου.
 • Πέντε (5) δημότες Αχαρνών .

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1722/2 Αυγούστου 2011, τ.Β’.

Μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση της ΔΗ.Φ.Α. στις 29/8/2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Φ.Α. είχε πρόεδρο και αντιπρόεδρο.

7ΤΑΙΟΞΤΩ-0Β7 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Φ.Α. . 29-8-2014

Στις 1/9/2014 άλλαξε η δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 19/9/2014 αποφασίστηκε η αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α.

2214 Πρώτη Συγκρότηση Διοικητικού συμβουλίου ΔΗΦΑ 19-9-2014

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 240
Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2)
τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τoν ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/9/2014 την πρόταση για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α. έκανε ο δήμαρχος.

 

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο δήμαρχος προτείνει τον κ. Σασσαρίδη ως αντιπρόεδρο και τον κ. Ρούσσα ως αντιπρόεδρο.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  της 19/9/2014 εμφανίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Σύμφωνα με το άρθρο 240 δεν προβλέπεται Δεύτερος Αντιπρόεδρος στη Διοίκηση των ΝΠΔΔ.

Από τη νέα δημοτική περίοδο με πρόταση του δημάρχου διορίζεται και Β’ αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α.

69ΚΟΟΞΤΩ-ΑΛΞ Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Φ.Α. 17-10-2014

Ο τίτλος, και τα όποια καθήκοντα, του Β’ αντιπροέδρου δεν είναι σύννομος και πρέπει στο μέλλον να απαλειφθεί.

2197 Εκλογή ως αντιπροέδρου της Αφροδίτης Μηλιώρη

Ω931ΟΞΤΩ-56Β Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Φ.Α.

Δύο σχόλια.

 1. Η πρόταση-ορισμός τιμητικού τίτλου Β’ Αντιπροέδρου είναι για κατ’ όνομα δημοτικό σύμβουλο, εφόσον δεν τιμά με την παρουσία του τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, που αν τηρείται η νομιμότητα θα έπρεπε να έχει διαγραφεί πριν δύο χρόνια.
 2. Για τον ορισμό της οικογενειακού βοηθού μήπως θα πρέπει να οριστεί το όνομα της οικογένειας ή των οικογενειών που θα παρέχει βοήθεια για 8 μήνες για να μην υπάρχουν κακόβουλα  σχόλια;

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Σε λίγο κληρώνει!!

Posted by koszig στο 13 Μαρτίου 2017

Αύριο συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών. Ένα από τα θέματα είναι :» Έγκριση Διαμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2017 & Κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017«.

Η ιστορία του προϋπολογισμού της ΔΗ.Φ.Α.

Σύμφωνα με την  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23   30 Νοεµβρίου 2016

ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017 των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων 
Το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου πρέπει «να ψηφίσει τον προϋπολογισμό σε μια ειδική γι΄αυτόν συνεδρίαση, καθώς και το ΟΠΔ» και η απόφαση του συμβουλίου (μετά του προϋπολογισμού και των πινάκων του ΟΠΔ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των υπόχρεων νομικών προσώπων είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί εγκαίρως από το διοικητικό τους συμβούλιο, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ΟΠΔ του δήμου/περιφέρειας και να ψηφιστεί εμπρόθεσμα από το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο.

Απαντήσεις σε ερωτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών

Σ.Ερ. από δήμους – νπδδ – Ερώτηση : Υποχρεούνται οι δήμοι και τα νπδδ αυτών κατά τον έλεγχο νομιμότητας των προϋπολογισμών τους, οικονομικού έτους 2017, στην υποβολή των σχετικών Στατιστικών Δελτίων (Παράρτημα 3 της υπ΄αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ-Β΄2311), στην αρμόδια για τον έλεγχο Αρχή; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : α) Οι δήμοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών Στατιστικών Δελτίων, καθώς τα οικονομικά τους στοιχεία θα συλλεχθούν από το σύστημα αναφορών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣΔΑ από την αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή.
β) Αντιθέτως, για τα νπδδ απαιτείται η υποβολή από αυτά στην αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή, των Στατιστικών Δελτίων του Παραρτήματος 3 της εν λόγω ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωματωθεί τα σχετικά οικονομικά τους στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ.

Η διοίκηση της ΔΗ.Φ.Α. υπέβαλε για έγκριση το σχέδιο προϋπολογισμού 2017 στο δήμο Αχαρνών για έγκριση. Δύο σελίδες από το σχέδιο προϋπολογισμού:

 

Παρατηρούμε ότι δεν αναγράφονται οικονομικά στοιχεία του έτους 2016 (Διαμορφωθέντα, Βεβαιωθέντα, εκτίμηση εισπράξεων για τα έσοδα και Διαμορφωθείσες, ενταλθείσες και εκτιμήσεις πληρωμής για τις δαπάνες).

Αντίθετα στον προϋπολογισμό  του δήμου Αχαρνών για το έτος 2016 υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία

Αντίστοιχα στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2017 για το δήμο Αχαρνών δεν υπάρχουν. Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει συντάξει σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017. Συνέταξε Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης το οποίο δεν εγκρίθηκα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (κλικ εδώ)

Ο ψηφισμένος από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών προϋπολογισμός της ΔΗ.Φ.Α. εστάλη στο Παρατηρητήριο  για έλεγχο και επέστρεψε  με παρατηρήσεις χωρίς έγκριση.

Το σχέδιο συζητήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΗ.Φ.Α. και η απόφαση επέστρεψε ως εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Απόφαση διοικητικού συμβουλίου ΔΗ.Φ.Α.

ΨΒΤΒΟΞΤΩ-ΧΕ0 «Έγκριση Διαμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2017 & Κατάρτισης του Ο.Π.Δ.

Και μια ιδέα από το αναμορφωμένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017 που ψηφίστηκε μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου

Στον πίνακα δε γίνεται αναφορά για ποιο έτος είναι ο προϋπολογισμός, ούτε αναφέρονται ποια είναι τα περσινά!!

Αυτοί ψήφισαν αυτό το κείμενο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/03/2017 ΗΜΕΡΑ: ..Παρασκευή…
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 11 ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασκαλάκης Γεώργιος                           (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Σασαρίδης Κωνσταντίνος      (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Ρούσσας Κωνσταντίνος          (Σήμερα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου)
ΜΕΛΗ: .Πολυμενέας Παναγιώτης                               (Τέως αντιδήμαρχος)
Παλιούρας Αντώνιος (Απών)                                         (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία                                  (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ζητούνης Ηλίας                                                                (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
Κατάρας Αναστάσιος                                                       (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ζάρρα Ιωάννα (Απούσα) Σαξώνη Αγλαΐα
Μπομπόνη Διονυσία
Κούτας Κωνσταντίνος
Πανταλούδη Ελένη (Απούσα)
Κρητικός Ευστράτιος (Απών)

Αυτοί ψήφισαν τον πίνακα με τα περσινά!!

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 πρέπει να αναρτώνται  τα μηνιαία στοιχεία προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων

Τα προπέρσινα  μηνιαία απολογιστικά στοιχεία αναρτήθηκαν. Τα περσινά που είναι;

«Άρθρο 10Β
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου.

Τις πταίει;

Λεπτομέρειες θα πείτε, αλλά όταν έρθει η λυπητερή τι θα γίνει;

Και ένα τελευταίο ενημερωτικό στοιχείο για αυτούς που θα αναλάβουν από το απόγευμα τη διοίκηση της ΔΗΦΑ

6ΑΣΡΟΞΤΩ-94Ψ Αντιμισθία προέδρου

6ΦΨΓΟΞΤΩ-1ΜΗ Αντιμισθία αντιπροέδρου

Η αντιμισθία του προέδρου 1.071 € καθαρά, του Αντιπροέδρου 469,44 € καθαρά.

Μια υπογραφή την πλήρωσε ο δήμος Αχαρνών  4.800 €.

 

Και μια τελευταία απορία.

Να ρωτήσω του δημοτικούς συμβούλους κυρίως της συμπολίτευσης που θα ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ, γνωρίζουν τι είναι αυτή η μαυρίλα (κατά τα περσινά);

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου για εκδήλωση ΚΑΠΗ

Posted by koszig στο 10 Φεβρουαρίου 2017

%ce%b4-%cf%84

pita-kapi-201702

pita-kapi-201704

Η Δημοτική Αρχή σε ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ !!

Μόνο που ο στεγασμένος δεν έχει  άδεια λειτουργίας από το δήμο Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Αν ο στεγασμένος χώρος εκδηλώσεων του Κτήματος Jockey’s, που στο δελτίο τύπου δεν αναφέρεται ο χώρος εκδηλώσεων, έχει άδεια λειτουργίας, καλείται η δημοτική Αρχή να την ανακοινώσει, προκειμένου να ανακαλέσω τις σχετικές αναρτήσεις και να ζητήσω συγνώμη για τις αναφορές σε όσους έκαναν τις εκδηλώσεις στο χώρο αυτό.

Σημείωση: Το δελτίο τύπου φέρει ημερομηνία 10/2/2017, ενώ η πρώτη ανάρτηση έγινε στις 5/2/2017. Επομένως ενώ  γνώριζαν τις παρατηρήσεις μου,  στο δελτίο τύπου δεν έγινε καμία παρατήρηση για την ανασκευή της ανάρτησης.

 

Στην υγεία με ρε παιδιά!!

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα ΚΑΠΗ διασκεδάζουν

Posted by koszig στο 13 Οκτωβρίου 2016

Στο Κτήμα JOCKEY στο Μονομάτι  τα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών διασκέδασαν με την ορχήστρα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

 

λλλλ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    

    

    

    

    

Πάντα τέτοια!!

 

 

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »