Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Διαφημιστικές Πινακίδες’ Category

Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

Posted by koszig στο 6 Φεβρουαρίου 2012

   

   

   

Υπάρχει νομικό πλαίσιο που καθορίζει την υπαίθρια διαφήμιση. Ο νόμος 2496/2001 στο άρθρο 2, παρ 1ε απαγορεύει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε στύλους κοινής ωφέλειας.

Με βάση τη διάταξη αυτή και το άρθρο 8, παρ. 3 του ίδιου νόμου ο δήμος Αχαρνών το 2009  επέβαλε πρόστιμα σε διαφημιζόμενο γιατί τοποθέτησε σε κολώνες διαφημιστικά πλαίσια.

Επιβολή προστίμων σε διαφημιζόμενο για την τοποθέτηση πλαισίων σε κολώνες της ΔΕΗ

Ήταν μια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την τήρηση του νόμου.

 

Να δούμε τι λένε οι επίμαχες διατάξεις του νόμου 2496/2001.

Άρθρο 2

Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση

1. Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης απαγορεύεται στους εξής χώρους:

α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσια­κούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τούς, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

β. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια.

γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

δ. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγ­ματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

ε. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζο­δρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσε­ων κοινής ωφέλειας.

στ. Σε στοές κτιρίων.

ζ. Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδι­κής κυκλοφορίας.

Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και άλλες ειδικές απαγορευτι­κές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Απαγορεύεται:

α. Η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή άλλων όμοιων αντι­κειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτι­ρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤιΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ

Άρθρο 10

Ποινικές κυρώσεις

1. Με φυλάκιση μέχρι ένα μήνα και με χρηματική ποινή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται ό­ποιος παραβεί τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ή τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000, όπως κάθε φορά ισχύει. Η χρηματική ποινή μπορεί να αυξηθεί έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, αν χρησιμοποιήθηκαν ανεξίτηλες ουσίες.

2. Με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται ό­ποιος παραβεί τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ, ε’ και στ’ της παρ. 1, και των περιπτώσεων α’ και γ της παρ. 2, του άρθρου 2. Με την ίδια ποινή, τιμωρείται όποιος προ­βάλλει υπαίθρια διαφήμιση σε χώρους που δεν έχουν κα­θοριστεί ειδικά για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τις δια­τάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3, καθώς και όποιος προβάλλει υπαίθρια διαφήμιση ή εγκαθιστά πλαί­σια, χωρίς, την προβλεπόμενη από το άρθρο 5, άδεια.

3. Με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική τιμή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11,

4. Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμέ­νοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιω­τικού δικαίου, δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώ­πων, καθώς και δημοτικών επιχειρήσεων, που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, τιμωρούνται ως αυτουργοί, ανε­ξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.

5. Οι ποινές των προηγούμενων παραγράφων επιβάλ­λονται εφόσον δεν προβλέπονται ποινές αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.

 

Να πούμε στη δημοτική  αστυνομία καλή δουλειά;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος), Διαφημιστικές Πινακίδες | Leave a Comment »

Όταν η αισθητική και ο νόμος είναι άγνωστη λέξη για το δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 15 Σεπτεμβρίου 2010

Σε παλαιότερη ανάρτηση είχα αναφερθεί στην παράνομη αφισοκόλληση από την ΚΕΠΕΔΑ για την διαφήμιση των παραστάσεων για τα «ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙΑ» (κλικ εδώ).

Φαίνεται ή η Δημοτική Αστυνομία είναι τυφλή ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νικόλαος Κολετζάκης δεν εφαρμόζει το νόμο. Αποτέλεσμα αυτής της αδράνειας  είναι οι στύλοι της ΔΕΗ να γεμίσουν διαφημιστικές πινακίδες.

Φαίνεται αυτή η άθλια μορφή της πόλης και από αισθητική άποψη και από άποψη ανομίας ταιριάζει στη δημοτική αρχή. Για το λόγο αυτό άλλωστε επιβραβεύτηκε με το «χρίσμα».

Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν κεντρικοί δρόμοι της πόλης μας. Αυτή  η αισθητική  ικανοποιεί τους άλλους υποψήφιους δημάρχους; Θα εκφράσουν δημόσια τη θέση τους και για την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μας  και για την μη τήρηση του νόμου;

Σε επόμενη ανάρτηση θα δημοσιευτεί η θέση των παρατάξεων για το θέμα αυτό.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης), Διαφημιστικές Πινακίδες | 2 Σχόλια »

Η ιστορία επαναλαμβάνεται!!

Posted by koszig στο 30 Αυγούστου 2010

Υπάρχει νομικό πλαίσιο που καθορίζει την υπαίθρια διαφήμιση. Ο νόμος 2496/2001 στο άρθρο 2, παρ 1ε απαγορεύει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε στύλους κοινής ωφέλειας.

Με βάση τη διάταξη αυτή και το άρθρο 8, παρ. 3 του ίδιου νόμου ο δήμος Αχαρνών επέβαλε πρόστιμα σε διαφημιζόμενο γιατί τοποθέτησε σε κολώνες διαφημιστικά πλαίσια.

Επιβολή προστίμων σε διαφημιζόμενο για την τοποθέτηση πλαισίων σε κολώνες της ΔΕΗ

Ήταν μια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την τήρηση του νόμου.

Για τα «Αριστοφάνεια» η ΚΕΠΕΔΑ αποφάσισε εκ΄τος από το ενημερωτικό φυλλάδιο να προβάλει τις εκδηλώσεις με αφίσες σε κολώνες της ΔΕΗ.

Οι φωτογραφίες είναι έξω από το δημαρχείο. Τις έχει δει η δημοτική αστυνομία να βεβαιώσει τις παραβάσεις; Τις έχει δει ο κ. Κολετζάκης που εισηγήθηκε πρόστιμο στο διαφημιζόμενο που αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση;

Με τι ηθικά ερείσματα ο δήμος Αχαρνών θα εφαρμόσει το νόμο;

Να δούμε τι λένε οι επίμαχες διατάξεις του νόμου 2496/2001.

Άρθρο 2

Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση

1. Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης απαγορεύεται στους εξής χώρους:

α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσια­κούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τούς, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

β. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια.

γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

δ. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγ­ματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

ε. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζο­δρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσε­ων κοινής ωφέλειας.

στ. Σε στοές κτιρίων.

ζ. Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδι­κής κυκλοφορίας.

Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και άλλες ειδικές απαγορευτι­κές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Απαγορεύεται:

α. Η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή άλλων όμοιων αντι­κειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτι­ρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤιΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ

Άρθρο 10

Ποινικές κυρώσεις

1. Με φυλάκιση μέχρι ένα μήνα και με χρηματική ποινή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται ό­ποιος παραβεί τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ή τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000, όπως κάθε φορά ισχύει. Η χρηματική ποινή μπορεί να αυξηθεί έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, αν χρησιμοποιήθηκαν ανεξίτηλες ουσίες.

2. Με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται ό­ποιος παραβεί τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ, ε’ και στ’ της παρ. 1, και των περιπτώσεων α’ και γ της παρ. 2, του άρθρου 2. Με την ίδια ποινή, τιμωρείται όποιος προ­βάλλει υπαίθρια διαφήμιση σε χώρους που δεν έχουν κα­θοριστεί ειδικά για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τις δια­τάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3, καθώς και όποιος προβάλλει υπαίθρια διαφήμιση ή εγκαθιστά πλαί­σια, χωρίς, την προβλεπόμενη από το άρθρο 5, άδεια.

3. Με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική τιμή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11,

4. Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμέ­νοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιω­τικού δικαίου, δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώ­πων, καθώς και δημοτικών επιχειρήσεων, που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, τιμωρούνται ως αυτουργοί, ανε­ξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.

5. Οι ποινές των προηγούμενων παραγράφων επιβάλ­λονται εφόσον δεν προβλέπονται ποινές αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που η δημοτική επιχείριση παραβαίνει το νόμο χωρίς συνέπειες. Και πέρυσι είχαμε τα ίδια προβλήματα.

Ο δήμος Αχαρνών επέβαλε πρόστιμα σε διαφημιζόμενους σε παράνομε διαφημιστικές πινακίδες τύπου ΠΙΖΑ.

Απόφαση για πρόστιμα παράνομης διαφήμισης σε πινακίδες τύπου ΠΙΖΑ

Στην ίδια θέση , στις ίδιες πινακίδες πέρυσι υπήρξε διαφήμιση της ΚΕΠΕΔΑ.

Τελικά είναι όλοι οι πολίτες  ίσοι απέναντι στο νόμο; Ποια θα είναι η απάντηση σε ερώτημα αυτών που έχουν επιβληθεί πρόστιμα για τις ίδιες παραβάσεις με την δημοτική επιχείρηση;

Posted in Διαφημιστικές Πινακίδες | 3 Σχόλια »

Διαφημιστικές πινακίδες – Οι πρώτοι και οι δεύτεροι

Posted by koszig στο 22 Μαρτίου 2010

Από τις 23/10/2008 άρχισε στο Δήμο Αχαρνών ένας αγώνας για τις διαφημιστικές πινακίδες, που ήταν συνέχεια κάποιου αγώνα που είχαν αρχίσει άλλοι. Αυτός ο αγώνας είχε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να εφαρμοστεί η νομιμότητα στην τοποθέτηση και τη διατήρησή τους. Ο δεύτερος στόχος ήταν τα διαφυγόντα έσοδα του Δήμου, που κατά εκτιμήσεις μπορεί να ήταν μερικά εκατομμύρια ευρώ, αν είχαν επιβληθεί τα νόμιμα πρόστιμα.

Τους τελευταίους μήνες κινήθηκε και ο πολιτεία δια του Αρείου Πάγου και του Υπουργού Δικαιοσύνης. (κλικ εδώ).

Για ενημέρωση της δημοτικής αρχή την ενημερώνω (θα το κάνω και εγγράφως) με αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση των διαφημιστικών πινακίδων. Έτσι για να μη λέει ότι δε γνωρίζει.

Έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που κοινοποιείται στην τροχαία για αυτόφορη διαδικασία για παράνομες διαφημιστικές  πινακίδες

Έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

Έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ/ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ για Παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις

Παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις

Με πίνακες ζητούνται λεπτομέρειες, από όλους τους δήμους της Ελλάδος για τη διαχείρισης της υπαίθριας διαφήμισης. Αρκετή δουλειά για τις υπηρεσίες, όπως για καταγραφή της δράσης των ΟΤΑ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6969/2010 Εγκυκλίου.

Μέρος ερωτηματολογίου για την εγκύκλιο 6969

Και να σκεφτεί κανείς ότι μου έχουν γίνει παρατηρήσεις γιατί με τις αναφορές μου για τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες απασχολώ άσκοπα τις υπηρεσίες που εποπτεύει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κολετζάκης.

Παρατηρούμε ότι το κράτος, Δικαιοσύνη και Κυβέρνηση, αρχίζει να σέβεται τους νόμους που έχει ψηφίσει.

Τελικά ποιοι είναι οι πρώτοι και ποιοι οι δεύτεροι;

Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες – Εφαρμογή αυτόφωρης διαδικασίας.

Posted in Διαφημιστικές Πινακίδες | 1 Comment »

Διαφημιστικές πινακίδες

Posted by koszig στο 25 Φεβρουαρίου 2010

Είναι  γνωστές οι αντιδράσεις για τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και η εισαγγελική εντολή για παραπομπή στο αυτόφωρο για όποιον τοποθετεί διαφημιστικές πινακίδες σε μη νόμιμες θέσεις.Η ένωση των κατόχων διαφημιστικών πινακίδων αντέδρασαν  στην κίνηση κυρίως πολιτών και κατόπιν της πολιτείας και θεώρησαν ότι έτσι χάνονται 20.000 θέσεις εργασίας. Έβγαλαν και τα σχετικά διαφημιστικά μηνύματα.

Αυτή είναι μια διαφήμιση στο Δήμο νέας Φιλαδελφείας. Στοπ κάτω μέρος της πινακίδας υπάρχει ο έχων τα διακαιώματα διαφήμισης  στην πινακίδα. Είναι η «Master Media».  Δίπλα της, στην ίδια στάση υπάρχει και άλλη διαφημιστική πινακίδα με διαφήμιση για ηλεκτρονικό στοίχημα.

Ίδια διαφήμιση για το ηλεκτρονικό στοίχημα υπάρχουν και σε διαφημιστικές πινακίδες στο Δήμο Αχαρνών. Σε αυτές στη βάση δεν υπάρχει το όνομα της εταιρείας που έχει τα δικαιώματα διαφήμισης.

Στις στάσεις είναι νόμιμη η τοποθέτηση  διαφημιστικών πινακίδων. Η τοποθέτηση στη βάση της πινακίδας του λογοτύπου της εταιρείας που έχει τα δικαιώματα διαφήμισης στις πινακίδες που είναι τοποθετημένες στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας μου έκανε εντύπωση. Ρώτησα στο Δήμο Νέας και μου είπαν ότι έγινε διαγωνισμός για τις διαφημιστικές πινακίδες στις στάσεις των λεωφορείων και ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε στη «Master Media».

Στο Δήμο Αχαρνών τον περασμενο Νοέμβριο έγιναν δύο διαγωνισμοί για διαφημιστικές πινακίδες σε στάσεις λεωφορείων. Όπως είπε στο δημοτικό συμβούλιο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κολετζάκης απέβησαν άκαρποι και μάλιστα υπήρξε η εντύπωση ότι υπήρξε μεθόδευση από κάποιους να αποβούν άκαρποι οι διαγωνισμοί.

Μετά τους διαγωνισμούς αυτούς «κάποιοι» συνέχισαν να τοποθετούν διαφημίσεις στις στάσεις των λεωφορείων. Μετά την ημιτελή διαδικασία αφαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων τύπου ΠΙΖΑ και τη συνέχιση των παράνομων διαφημίσεων κανένα πρόστιμο δεν καταλογίστηκε στις διαφημίσεις αυτές. Μια φορά στα τρία χρόνια επιβλήθηκε πρόστιμο σε διαφημιζόμενες εταιρείες και αυτό δεν εισπράχθηκε ακόμα. Για δύο διαφημιζόμενες εταιρείες δεν επιβλήθηκε πρόστιμο, γιατί δόθηκε αναβολή για το επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Και αυτό ξεχάστηκε. (κλικ εδώ)

Στο έγγραφο που είχα κάνει για τις διαφημιστικές πινακίδες στο Δήμο Αχαρνών δεν πήρα απάντηση, παρότι πέρασε η νόμιμη προθεσμία που έπρεπε να απαντήσουν.

Μετά από αυτά τι μπορεί να πει κάποιος. Άντε σε καλή μεριά.

Posted in Διαφημιστικές Πινακίδες | 1 Comment »

Διαφημιστικές πινακίδες – Η δικαίωση

Posted by koszig στο 5 Φεβρουαρίου 2010

Με αυτή την ανάρτηση κλείνει ο πρώτος κύκλος για την υπαίθρια διαφήμιση. Η παρούσα δημοτική αρχή είχε ενημερωθεί με την Υπουργική Απόφαση  15838/23 Μαΐου 2007 (Αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων). Επί δύο χρόνια δεν εφάρμοσε την απόφαση. Το μόνο που έκανε ήταν κάποιες ενέργειες, για να δικαιολογούν την έλλειψη αποφασιστικότητας. Προχώρησε σε εφαρμογή του νόμου όταν έφτασε » ο κόμπος στο χτένι» με τις αναφορές μου. Δεν επέβαλε πρόστιμα σε διαφημιζόμενους, σύμφωνα με το νόμο. Εφόσον δεν μπορούσε να εντοπίσει τον κάτοχο της διαφημιστικής πινακίδας και είχε προβλήματα για την αφαίρεσή της δεν έκανε ενέργειες ακύρωσης της διαφήμισης με αφαίρεση του περιεχομένου στο διαφημιστικό πλαίσιο.

Η μη επιβολή προστίμων σε διαφημιζόμενους ανά 15 ημέρες, που άλλαζε συνήθως το περιεχόμενο των διαφημιστικών πλαισίων, στέρησε το Δήμο από σημαντικά, αφού μια φορά σε 20 διαφημιζόμενους σε διαφημιστικές πινακίδες τύπου Πίζα  το  Δημοτικό Συμβούλιο επέβαλε πρόστιμα 300.000 €.

Αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι το διάστημα των δύο ετών διακινήθηκε παράνομο χρήμα εκατομμυρίων ευρώ.

Η Περιφέρεια Αττικής, ενώ είχε στα χέρια της αναφορά μου από 24/2/2009, μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργείσει κατά το νόμο ασκώντας την εποπτεία και τις πειθαρχικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση:

Οι Περιφέρειες της χώρας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 όπως ισχύει και της παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α’), υποχρεούνται να εποπτεύουν τους οικείους Ο.Τ.Α για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αφαίρεσης – αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, επιγραφών και πινακίδων και επιβολής προστίμων, εφαρμόζοντας συστήματα ελέγχου που οφείλουν να ορίσουν οι ίδιες. Εφόσον διαπιστώσουν παράλειψη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων τους (παράλειψη οφειλόμενων νόμιμων ενεργειών) θα πρέπει να τάσσουν στον αρμόδιο Ο.Τ.Α προθεσμία μέχρι 30 ημερών, προκειμένου να εκδοθεί ή να εκτελεστεί η διοικητική πράξη της αφαίρεσης της παράνομης διαφήμισης ή της επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου και παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, ως αποκλειστικά πλέον αρμόδιες, θα πρέπει να τους υποκαθιστούν, προβαίνοντας στην έκδοση ή στην εκτέλεση της διοικητικής πράξης. Στις περιπτώσεις αυτές το επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο θα περιέρχεται στο Δημόσιο (και όχι στον Ο.Τ.Α) και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ποσό ίσο με το τριπλάσιο των δαπανών αφαίρεσης των παράνομων διαφημίσεων θα παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που οφείλονται στον Ο.Τ.Α που δεν προέβη σε ενέργειες, με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.&Α, Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Είναι φανερό ότι στην Περιφέρεια, όπως και στο Δήμο Αχαρνών υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Παρότι υπήρξε έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια. Δυστυχώς αυτό ήταν το κράτος στην περιοχή της αυτοδιοίκησης και πολύ φοβάμαι ότι και σήμερα στον τομέα αυτό δεν έγινε καμία αλλαγή.

Δυό χρόνια μετά την απόφαση για τα τέλη διαφημιστικών πινακίδων, οι οικονομική υπηρεσία του Δήμου έκανε προκήρυξη για τις διαφημιστικές πινακίδες στις στάσεις των λεωφορείων. Η μαφία του κλάδου δεν άφησε να γίνουν προσφορές για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Μετά από αυτό οι αρμόδιοι του Δήμου δεν αφαίρεσαν τις διαφημίσεις από τα διαφημιστικά πλαίσια, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον από τους παράνομους διαχειριστές των πινακίδων. Οι διαφημίσεις συνεχίζονται κανονικά. Η δημοτική αστυνομία καταγράφει τις παραβάσεις να επιβληθούν πρόστιμα;

Στις 8/1/2010 ζήτησα εγγράφως να πληροφορηθώ αν βεβαιώθηκαν τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στις 11/6/2009 που ανερχόντουσαν στο ποσό των 19.000 € και στις 6/11/2009 που ανερχόντουσαν στο ποσό των 270.000 €.

Απάντηση δε δόθηκε στη νόμιμη προθεσμία των 20 ημερών. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι βεβαιώθηκαν. Σον προϋπολογισμό του  2010 στους αντίστοιχους κωδικούς δεν υπάρχει το ποσό αυτό στα βεβαιωθέντα!!.

Αυτή είναι η ιστορία με τις διαφημιστικές πινακίδες. Να θυμίσω τα λόγια του Δήμαρχου για τις διαφημιστικές πινακίδες.

Στον δήμο Αχαρνών, πριν λίγες εβδομάδες, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ξεκινήσει σαρωτικό “ξήλωμα” των διαφημιστικών πινακίδων με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Νίκο Κολετζάκη.

Μέχρι σήμερα έχουν ξηλωθεί 30 πινακίδες τύπου “πίζα” από διάφορες περιοχές των Αχαρνών, σε σύνολο περίπου 60. “Ενεργήσαμε- όπως προβλέ­πει ο νόμος και αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στο παράνομο καθεστώς που επικρατούσε επί χρόνια στην πόλη μας. Συνεχίζουμε· σχεδόν κα­θημερινά τις επιχειρήσεις αποξήλωσης των παρά­νομων και επικίνδυνων διαφημιστικών πινακίδων”, δηλώνει ο δήμαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης. Το παράδειγμα του δήμου Αχαρ­νών θα πρέπει να ακολουθήσουν κι οι άλλοι δή­μοι που στα διοικητικά τους όρια έχουν τοποθετηθεί είτε με έγκριση είτε αυθαίρετα διαφημιστικές πινακίδες γιατί μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών και να συμβάλουν στην πρόκληση τροχαίου ατυχήματος.

Διαφημιστικές πινακίδες ακόμα υπάρχουν. Και διαφημίζουν. Να πλασάρονται προϊόντα και κυρίως να κινείται το χρήμα στις Αχαρνές, όχι όμως στο ταμείο του Δήμου.

«Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ»

Για τις διαφημιστικές πινακίδες θα μπορούσα να πω;

«Απόδοτε τα του ενεργού πολίτη στον ενεργό πολίτη και τα του Δημάρχου στον Δήμαρχο»

Αλλά οι τοπικοί άρχοντες δεν αλλάζουν (κλικ εδώ)

Posted in Διαφημιστικές Πινακίδες | 3 Σχόλια »

Διαφημιστικές πινακίδες – Η αποκαθήλωση

Posted by koszig στο 4 Φεβρουαρίου 2010

Μετά την απόφαση επιβολής προστίμου σε 18 διαφημιζόμενες εταιρείες και την αναβολή επιβολής προστίμου στην εταιρεία που τις έχει τοποθετήσει παράνομα εμφανίστηκε στον τοπικό τύπο, στην εφημερίδα «Αχαρναϊκά Νέα» η παρακάτω φωτογραφία με σχετικό σχόλιο.

Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, που ήταν παρόντες και παρούσες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ομόφωνα επέβαλαν τα πρόστιμα δεν είδαν την εφημερίδα; Δεν αναρωτήθηκαν ποιος έκανε την ανάθεση για τη διαφήμιση; Δε βρέθηκε ένας να σκεφτεί ότι αποφάσισαν μεροληπτικά  να επιβάλουν πρόστιμα σε διαφημιζόμενους, ενώ ο εισηγητής του προστίμου και ο Δήμαρχος είχαν έγγραφο με φωτογραφίες, όπως την ανωτέρω και το απέκρυψαν;(Αναφορά σε Δήμο για πρόστιμα) Έστω και «κατόπιν εορτής» δε βρέθηκε ένας δημοτικός σύμβουλος να ζητήσει εξηγήσεις; Αυτοί είναι εκείνοι που διοικούν το Δήμο, δημοτική αρχή και δημοτικό συμβούλιο. Αν το έγγραφο που είχα στείλει στο Δήμο το είχε πληροφορηθεί μιά από τις εταιρείες δε θα έκανε «ρόμπα» όλο το Δημοτικό Συμβούλιο; Τι θα έγραφαν οι εφημερίδες για το Δήμο Αχαρνών και για αυτούς που τον διοικούν;

Μετά την απόφαση επιβολής προστίμων η Δημαρχιακή Επιτροπή αποφάσισε την απευθείας ανάθεση σε εταιρεία την αφαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων τύπου Πίζα.

Μετά από λίγες μέρες εμφανίστηκαν φωτογραφίες με το συνεργείο που τις αφαιρούσε, αυτοκίνητα της δημοτικής αστυνομίας και δίπλα ο κ. Κολετζάκης, που κατάφερε μετά από δύο χρόνια να φωτογραφίζεται δίπλα στο συνεργείο αποξήλωσης των πινακίδων!!. Αν δεν γινόντουσαν όσα αναφέρω ότι έγιναν δε είχε στο αρχείο του τέτοια φωτογραφία (14/12/2009).

Ημερομηνίες αφαίρεσης πινακίδων 15 και 17 Δεκεμβρίου 2009

Ημερομηνίες αφαίρεσης πινακίδων 17 και 23 Δεκεμβρίου 2009

Αυτά σχετικά με την αποξήλωση των πινακίδων τύπου Πίζα. Σχολιασμός και νεότερες πληροφορίες σε επόμενη ανάρτηση.

Posted in Διαφημιστικές Πινακίδες | 2 Σχόλια »

Διαφημιστικές πινακίδες – Τα πρόστιμα

Posted by koszig στο 3 Φεβρουαρίου 2010

Οι διαδικασίες για τις υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες συνεχίστηκαν στη Δημαρχιακή επιτροπή, όπου στη συνεδρίαση της 23/7/2009 δόθηκε έγκριση για τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας «για την κατασκευή και τοποθέτηση διαφημιστικών στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών». Η τεχνική περιγραφή των στεγάστρων και η εισήγηση από τους υπαλλήλους του αρμόδιου τμήματος της οικονομικής υπηρεσίας ήταν άψογη. Όμως το αποτέλεσμα της διακήρυξης ήταν άκαρπο, όπως το περιγράφει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κολετζάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως θα το ακούσετε στη συνέχεια.

Επειδή η προκήρυξη στηριζόταν σε αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν τυπικά ανυπόστατες, έστειλα αναφορά στο Δήμο Αχαρνών, που το επεσήμανα εκ νέου, προκειμένου να μη γίνουν ενστάσεις από ενδιαφερόμενους.

Τελικά δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος και ο διαγωνισμός έγινε άκαρπος. Η διαφήμιση όμως στις πινακίδες συνεχίστηκε, όπως πριν τη διακήρυξη έτσι και μετά!!

Στις δύο τελευταίες φωτογραφίες δεν υπάρχει υπαίθρια διαφήμιση, γιατί δεν υπάρχει στέγαστρο για στάση. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να το κατασκευάσει και να διαφημίζεται νόμιμα. !!

Στην προηγούμενη ανάρτηση για τις υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες μείναμε στην επιβολή προστίμου μόνο σε μια εταιρία, τη wind, για παράνομη διαφήμιση. Βασικό σημείο για την αδυναμία να επιβληθούν πρόστιμα ήταν το γεγονός ότι δεν ήταν γνωστός ο ιδιοκτήτης των πινακίδων τύπου Πίζα και των πινακίδων στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό ισχυριζόταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κολετζάκης. Οι διαφημιστικές εταιρείες  δεν έλεγαν σε ποιον πληρώνουν για τη χρήση των πινακίδων. Σε πολλούς φαίνεται πιστευτή αυτή η δικαιολογία. Τα  γεγονότα όμως λένε άλλα.

Στις 3/9/2009 έστειλα αναφορά στην Περιφέρεια για καθυστέρηση ενεργειών σε αναφορές μου, μεταξύ των οποίων και για τις διαφημιστικές πινακίδες με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών.( Καθυστέρηση απαντήσεων)

Στις 8/9/2009 έστειλα τις παρακάτω φωτογραφίες στο  blog http://oxpontidis.blogspot.com, επειδή είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με σχετικό θέμα, τις οποίες δημοσίευσε με σχετικά σχόλια (κλικ εδώ).

Είναι διαφήμιση για τις εκδηλώσεις «Αριστοφάνεια» της ΚΕΠΕΔΑ. Εμφανώς στην διαφημιστική πινακίδα γράφεται Δήμος Αχαρνών. Τη διαχείριση των εκδηλώσεων έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΠΕΔΑ Θεόφιλος Αφουξενίδης. Αυτός ή κάποιοι από το Δήμο Αχαρνών ήξεραν πως γίνεται η διαφήμιση εκδηλώσεων του Δήμου. Όπως έχει προκύψει από αλληλογραφία με το Δήμο και έχει δημοσιευτεί σε προηγούμενη ανάρτηση:

  • Ο Δήμος γνώριζε ότι οι διαφημιστικές πινακίδες στις θέσεις αυτές είναι παράνομες και το έχει διατυπώσει εγγράφως
  • Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Κολετζάκης, παρουσία  του Δημάρχου ανέφερε ότι δεν είναι γνωστός ο ιδιοκτήτης των διαφημιστικών πινακίδων
  • Η ΚΕΠΕΔΑ πλήρωσε  σε κάποιον για διαφήμιση σε διαφημιστικές πινακίδες ,  όπου  δύο μήνες πριν είχε επιβληθεί δε άλλο διαφημιζόμενο πρόστιμο 18.000 € ;
  • Υπάρχει τιμολόγιο για τη διαφήμιση και στο όνομα ποιας εταιρείας κόπηκε;
  • Αν δεν υπάρχει τιμολόγιο για τη διαφήμιση, με ποιο έγινε η διαπραγμάτευση για την ανάρτηση των διαφημίσεων;

Αυτά είναι μερικά ερωτήματα για τα οποία ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν έδωσε απάντηση. Μήπως θα απαντήσει τώρα αυτός, ο κ. Δήμαρχος, ή ο κ. Αφουξενίδης;

Φαίνεται ότι οι αναφορές μου σε Περιφέρεια και Υπουργείο Εσωτερικών δεν έφερναν αποτέλεσμα και έκανα υπενθύμιση και πάλι

Με νεώτερη αναφορά μου στο Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας και κοινοποίηση στο γραφείο του  Υπουργείο Εσωτερικών (Καθυστέρηση ενημέρωσης ), με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ πια φαίνεται ότι κάτι άρχισε να κινείται.

Στις 10/11/2009, δύο χρόνια μετά από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υπαίθρια διαφήμιση ο αντιδήμαρχος κ. Κολετζάκης έφερε θέμα για επιβολή προστίμων σε εταιρείες που διαφημιζόντουσαν σε 24 από τις 60 περίπου  διαφημιστικές πινακίδες τύπου Πίζα.

Ακούστε απόσπασμα από τη συνεδρίαση της 10/11/2009:

Η πρόταση που έγινε δεκτή ήταν για πρόστιμο 15.000 € ανά πινακίδα στη διαφημιζόμενη εταιρεία. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε εκπρόσωπος εταιρείας που από τα λεγόμενά της μάλλον ήταν εκπρόσωπος της ιδιοκτησίας των πινακίδων, γιατί έγινε αναφορά σε «μαϊμούδες» εταιρείες. Η εκπρόσωπος ζήτησε αναβολή για τα θέματα 19 και 20, προκειμένου να προσκομίσει στοιχεία. Τελικά δόθηκε  αναβολή της απόφασης επιβολής προστίμου για την επόμενη εβδομάδα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει το θέμα που είχε αναβληθεί για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο παρότι έχουν περάσει τρεις μήνες από την αναβολή του. Τιμωρήθηκαν οι διαφημιζόμενοι και όχι ο κάτοχος των παρανόμως τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων τύπου Πίζα.

Γιατί;

Στην επόμενη ανάρτηση η συνέχεια για τις διαφημιστικές πινακίδες, πριν από το μεγάλο θέμα που έρχεται. Όχι για τις πινακίδες.

Posted in Διαφημιστικές Πινακίδες | 2 Σχόλια »

Διαφημιστικές πινακίδες- Ιστορίες για αγρίους

Posted by koszig στο 1 Φεβρουαρίου 2010

Σε παλαιότερη ανάρτηση για τις υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες είχαμε μείνει από άποψη ενεργειών στο 2008 (κλικ εδώ).

Με την αρ. πρωτ. 925/24.2.09 αναφορά μου προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής(Αναφορά για διαφημιστικές πινακίδες στην Περιφέρεια).

Ένα  μήνα μετά την αναφορά μου και μετά από παραστάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έστειλαν στο Δήμο Αχαρνών έγγραφο, με το οποίο ζητούσαν την άποψη του Δήμου για τα καταγγελλόμενα.   Ο Δήμος Αχαρνών δεν απάντησε.  Με το αρ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/6277/6-4-09 έγγραφό της η Περιφέρεια  προς τον Δήμο Αχαρνών επεσήμανε ότι ο Δήμος δεν είχε απαντήσει ως όφειλε και τον καλούσε εντός 7 ημερών να αποστείλει τις τεκμηριωμένες απόψεις του για τις καταγγελίες μου. Ο Δήμος Αχαρνών αντί να απαντήσει στην προθεσμία που του είχε ταχθεί απάντησε δύο μήνες αργότερα, και  πάλι με οχλήσεις από την Περιφέρεια λόγω προφορικών διαμαρτυριών μου. Με το αρ. πρωτ. 48893/3.6.09  έγγραφο του Δήμου προς στην Περιφέρεια εδόθησαν διευκρινήσεις για τις καταγγελίες μου. Διαβάστε τις απαντήσεις που μου εστάλησαν με το αρ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/7278+9597/12-06-09 έγγραφό της.

Επειδή στην αναφορά μου στην Περιφέρεια ζήταγα την παραπομπή για παράβαση καθήκοντος του Δημάρχου, του αντιδημάρχου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, η δημοτική αρχή προφανώς θορυβήθηκε και στο  Δημοτικό Συμβούλιο της 11/6/09 η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, της  οποίας προΐσταται ο αντιδήμαρχος κ. Κολετζάκης, έφερε θέμα για επιβολή προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση!!. Δυόμισι χρόνια από τότε που ανέλαβε την «διακυβέρνηση» του Δήμου, 20 μήνες μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που καθόριζαν τις θέσεις που επιτρέπεται ή απαγορεύεται η τοποθέτηση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων  και 20 μήνες από το πρώτο έγγραφό μου στο Δήμο ήρθαν τα πρόστιμα!!

Μία από τις τρεις προτάσεις για επιβολή προστίμου ήταν για την τοποθέτηση σε κολώνες της ΔΕΗ αφίσες με χαρτόνι Διαστάσεων 1,00×0.70 μέτρων. Το Δημοτικό Συμβούλιο επέβαλε πρόστιμο 5.000 €. Για τις 60 περίπου πινακίδες τύπου Πίζα που ήταν σκορπισμένες σε όλο το Δήμο έκαναν ότι δεν έβλεπαν. Ακούστε τι έγινε στη συνεδρίαση για το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων:

Όπως ακούγεται από τον κ. Κολετζάκη έστειλαν έγγραφα σε διαφημιστικές εταιρίες, αλλά δε μπορούν να βρουν ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες γιατί δεν απαντούν!!. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας λέει ότι οι πινακίδες τύπου Πίζα είναι παράνομες και θεωρούνται  προϊόντα ρύπανσης περιβάλλοντος και μπορούν να αποξηλωθούν χωρίς άλλες διαδικασίες. Συνέχισε λέγοντας ότι οι διαχειριστές τους έχουν τεράστια κέρδη και ότι σύμφωνα με το νόμο μπορούν να βάλουν πρόστιμο στις διαφημιζόμενες εταιρείες. Επίσης με την πρόσληψη 15 υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας τον Ιούλιο θα μπορεί να γίνει καλύτερη αστυνόμευση.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος κ. Ελ. Χάψας, πράγμα σπάνιο,  και είπε «… Ο μοναδικός Δήμος μάλλον που δεν έχουμε πάρει ενεργά μέτρα είμαστε εμείς.»

Δηλαδή προκύπτει ανικανότητα και βαρεία αμέλεια από βασικούς παράγοντες του Δήμου, που το ομολογούν χωρίς να ντρέπονται, χωρίς  να κάνουν αυτοκριτική!! Διαβάστε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τις επιβολές προστίμων.

Ποια ήταν η απάντησή του Δήμου  στην Περιφέρεια για την αναφορά μου;

Στην αναφορά του (σελ.4) κάνει αναφορά για μη είσπραξη εσόδων από τον Δήμο Αχαρνών που προέρχονται από την Υπαίθρια Διαφήμιση.

Είναι γεγονός πως ο Δήμος Αχαρνών δεν έχει εισπράξει τα αναμενόμενα έσοδα που να προέρχονται είτε από χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης, είτε από είσπραξη προστίμων από παράνομη υπαίθρια διαφήμιση.

Με τις υπ’ αριθ. 651/2007 και 698/2b07 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών γίνεται για πρώτη φορά στον Δήμο Αχαρνών η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2946/2001. Το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων γνώριζε εξ αρχής ότι απαιτείται ένα μεταβατικό διάστημα για πρακτική και όχι απλά θεωρητική εφαρμογή των συγκεκριμένων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά συνέπεια για είσπραξη εσόδων από την υπαίθρια διαφήμιση.

Τονίζουμε πως παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται από την Υπηρεσία μας ευελπιστούμε άμεσα να επιτύχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό πρακτικά αποτελέσματα.

Πως να εισπράξει ο Δήμος τα αναμενόμενα έσοδα από την είσπραξη προστίμων αν δε γίνονται οι νόμιμες ενέργειες επί δυο χρόνια;

Αυτή είναι η αποτελεσματικότητα της Δημοτικής αρχής επί δύο περίπου χρόνια. Και η εποπτεύουσα αρχή, η Περιφέρεια, εξίσου ανίκανη να κάνει αυτά που επιτάσσει ο νόμος. Αυτό είναι το κράτος και για αυτό είμαστε εκεί που είμαστε.

Προκειμένου να διευκολύνω τη δημοτική αρχή να βρει μια άκρη για τους ιδιοκτήτες των πινακίδων έστειλα το αρ. πρωτ. 53637/16-6-09, δηλ. πέντε μέρες μετά την επιβολή των πρώτων προστίμων.

Στο έγγραφο αυτό υπάρχει στη δεύτερη φωτογραφία της πρώτης σειράς, στο κάτω τμήμα υπάρχει ταμπέλα του ιδιοκτήτη της πινακίδας με το όνομα «MASTER» (θυμηθείτε αυτό το όνομα στην επόμενη ανάρτηση). Ένα αποδεικτικό στοιχείο για όλες τις πινακίδες που φέρουν την ίδια φωτογραφία για την επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη των πινακίδων τύπου Πίζα. Άλλωστε η προσκείμενη στο ΠΑΣΟΚ δημοτική αρχή θα μπορούσε μέσω ΠΑΣΟΚ να εντοπίσει σε ποιόν ιδιοκτήτη της διαφημιστικής πινακίδας πληρώθηκε η διαφήμιση.

Εκτός από αυτό στις δύο τελευταίες φωτογραφίες φαίνεται το συνεργείο που  αναρτά τη διαφήμιση και το αυτοκίνητο του συνεργείου των ατόμων που αναρτούν τη διαφήμιση. Στην τελευταία φωτογραφία φαίνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του  αυτοκινήτου. Αν ήθελαν μπορούσαν να βρουν τον κάτοχο των διαφημιστικών πινακίδων τύπου Πίζα. Αλλά μάλλον δεν ήθελαν. Δεν ήθελαν να επιβάλλουν τη νομιμότητα.

Αλλά ποια νομιμότητα, όταν ο ίδιος ο Δήμος παραβαίνει το νόμο για τα διαφημιστικά πανό. Στην πέμπτη φωτογραφία υπάρχει αψευδής μάρτυρας.  Αυτή είναι η δημοτική αρχή.

Αλλά το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων δε σταματάει εδώ.

Τα καλύτερα στην επόμενη ανάρτηση.


Posted in Διαφημιστικές Πινακίδες | 1 Comment »

Εμείς τα λέγαμε, οι αρμόδιοι τα άκουγαν;

Posted by koszig στο 1 Φεβρουαρίου 2010

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ζητεί την παρέμβαση του εισαγγελέα ΑΠ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρης Καστανίδης ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ι. Τέντε την άμεση εφαρμογή του νόμου που αφορά στην παράνομη ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων στο οδικό δίκτυο και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος εκείνων που παρανομούν.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Καστανίδης στο έγγραφό του επισημαίνει πως παρατηρείται ολιγωρία σε ότι αφορά τους ελέγχους αλλά και ουσιαστική αδυναμία επιβολής κυρώσεων και τονίζει ότι «διατηρείται μια παράνομη κατάσταση η οποία προσβάλλει κυρίως το έννομο αγαθό της ασφάλειας των οδηγών και πεζών και εκθέτει την πολιτεία».

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ζητεί οι αρμόδιοι εισαγγελικοί λειτουργοί να προχωρούν στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των παραβατών αλλά και να ζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα που παραβιάζουν το καθήκον τους και δεν εφαρμόζουν το νόμο, κάνοντας ελέγχους και αφαιρώντας τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες.

Επίσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναφέρει ότι: «δημιουργείται ένα νοσηρό φαινόμενο, το οποίο επιβιώνει εξακολουθητικά λόγω της απραξίας των εντεταλμένων για την προστασία των πολιτών αρμόδιων φορέων» ενώ επισημαίνεται «η αδυναμία, ολιγωρία, αδιαφορία ή ενδεχομένως ένοχη παράλειψη άσκησης των καθηκόντων τους από τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων) και της κρατικής διοίκησης (Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων ή τις Περιφέρειες ) να προβούν στις κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξάλειψη των παράνομων διαφημίσεων και επιγραφών από οποιονδήποτε χώρο της οδού, ανεξάρτητα από το φορέα που τη συντηρεί».

Από δημοσίευση:Τροκτικό (κλικ εδώ)

Posted in Διαφημιστικές Πινακίδες | 2 Σχόλια »