Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Εκλογές 2019’ Category

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Posted by koszig στο 13 Ιουλίου 2019

Σε συνεδρίαση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που αποτελείται από δημάρχους έκρινε ότι με το νόμο 4555/2018 (Κλεισθένης Ι) δε μπορούν να διοικηθούν αποτελεσματικά οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και πρότεινε σχετική τροποποίηση μερικών διατάξεων για τους δήμους στη Βουλή, μετά από τη σύγκληση του κοινοβουλίου σε Σώμα και την έναρξη ψήφισης των πρώτων νόμων

Η πρόταση της ΚΕΔΕ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΒΕΛ1ΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ‘
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – Β’ ΓΥΡΟ

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες τοu δημοτικού συμβουλίου
– Τροποποίηση τοu άρθρου 65 τοu ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α )
Στο άρθρο 65 τοu ν. 385212010 προστίθενται οι ακόλουθες παρ 5 και 6 και αναριθμούνται η παρ. 5 και η παρ. 6. όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 72
τοu ν 4555/2018. σε παρ. 7 και 8 αντίστοιχα:
5. Με προεδρικό διάταγμα  που εκδίδεται μι: πρόταση τοu Υπουργού Εσωτερικών. μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
καθορίζονται κατά κατηγορία δήμων οι πέραν των αναφερομένων στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των δήμων.
6. Με απόφαση τοu δημάρχου εξειδικεύονται στο δήμο οι αρμοδιότητες της προηγουμένης παραγράφου και καθαρίζονται οι πέραν των αναφερομένων
στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες διοίκησης του δήμου στην Εκτελεστική Επιτροπή, τις λοιπές επιτροπές του δήμου, τον δήμαρχο και τους
αντιδημάρχους.

Άρθρο 2
Σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων
1. Στην πρώτη συνεδρίαση τοu δημοτικού συμβουλίου και πριν τη συγκρότηση του προεδρείου   του ο δήμαρχος καταθέτει στον προεδρεύοντα
σύμβουλο γραπτή δήλωση για τις συμπράττουσες   δημοτικές παρατάξεις  διακυβέρνησης του δήμου η οποία συνυπογράφεται από τους επικεφαλής των παρατάξεων αυτών, Στη σύμπραξη αυτή περιλαμβάνεται οπωσδήποτε  η δημοτική παράταξη τοu δημάρχου.  Στην ίδια δήλωση περιλαμβάνονται και
τυχόν μεμονωμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κατά  τις διατάξεις της παρ. 4 rou άρθροu 73 τοu ν. 4555/12018
και συμπράττουν με την παράταξη του δημάρχου και δημοτικοί σύμβουλοι που εντάσσονται στην παράταξη τοu δημάρχου κατά τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 73 του ν. 4555/2018.
2. Οι δημοτικές παρατάξεις που συμμετέχουν στη σύμπραξη  δημοτικών παρατάξεων  μπορεί να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4555/2018 ή να λειτουργούν ως σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που ψηφίζουν σε κοινή συνεδρίασή τους.
3. Ο δήμαρχος που έχει συγκροτήσει σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων μπορεί να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την έγκριση του κοινού προγράμματος αυτών κατά τις διατάξεις  του άρθρο 8 του παρόντος.

 

Άρθρο 3

Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου – – Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α)

Επαναφέρονται οι διατάξεις rου άρθρου 64 τοu v.385212010 μι τις ακόλουθες αλλαγές .

– Ο πρόεδρος και ο γραμματέας roo δημοτικού συμβουλίου προέρχονται από τις συμπράττουσες δημοτικές παρατάξεις διακυβέρνησης του δήμου και τους δημοτικούς συμβούλους της παρ. 1 του όρθρου 2 του παρόντος.

– Ο αντιπρόεδρος roo δημοτικού συμβουλίου προlρχεται  από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη ή πρώτη σε  εκλογική δύναμη αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο.

– Κατά λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις roo άρθρου 64 rου ν 3852/2010, νοουμένων των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων της παρ. 1 του άρθρου 2 roo παρόντος ως «πλειοψηφήσαντος συνδυασμού«.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του δημάρχου– Τροποποίηση rou άρθρου 58 του ν.385V2010
Ι . Στην nαρ. 1 rou άρθρου 58 τou ν. 3852/2010 μετά το άρθρο  προστίθεται
το ακόλουθο εδάφιο β  και αναριθμούνται τα εδάφια β,γ,δ,ε,ζ,η,θ και ι, σε γ,δ,ε,ζ,η,θ,ι, ια αντίστοιχα.
β) καθορίζει τις πέραν των αναφερομένων στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες  διοίκησης του δήμου στα όργανα του συστήματος διακυβέρνησής του
κατά τας διατάξεις του ν 3852/2010 όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν

2. Μετά την παρ, 1 ou άρθρου 58 τou ν. 3852/2010 μετά το άρθρο  προστίθεται η ακόλουθη παρ. 2 και αναριθμούνται σε παρ. 2,3,4,5 και 6 σε παρ. 3,4,5,6 και 7 αντίστοιχα.
«2 Στην περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο  σε δύο διαδοχικές  συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες μεταξύ τους, τις εισηγήσεις της οικονομικής  επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής για τη λήψη απόφασης δημοτικού συμβουλίου και δημιουργείται κίνδυνος ζημίας των δημοτικών συμφερόντων, ο πρόεδρος του δημοτικό συμβουλίου αναπέμπει το θέμα στην επιτροπή που το εισηγήθηκε, η οποία λαμβάνει και τη σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί από τους αιρετούς του δήμου ενώπιον της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4555/2018. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α.  αποφαίνεται επί της προσφυγής σε αποκλειστική προθεσμία (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου»

Άρθρο 5
Συγκρότηση-Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Τροποποίηση 10u άρθρου 76 τοv ν.4555/2018
Καταργείται το άρθρο 76 του ν 4555/2018 και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 74 του ν 3852/2010 με τις ακόλουθες αλλαγές:

– Τα πέντε (5) μέλη στις επταμελείς επιτροπές. τα έξη (6) μέλη στις οκταμελείς επιτροπές και τα επτά (7) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές συμπεριλαμβανομένου κάθε φορά του προέδρου προέρχονται από τις συμπράττουσες δημοτικές  παρατάξεις διακυβέρνησης του δήμου και επιλέγονται από το δήμαρχο.

-Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από τις λοιπές παρατάξεις και εκλέγονται από αυτές με το σύστημα της απλής αναλογικής σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

– Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 5.6.7. και 8 του άρθρου 74 του νόμου 3852/2010

 

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής και  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Τροποποίηση των άρθρων 72 και 73 του ν. 3852/2010
1. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει όλες τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού τοu δήμοu εφόσον διατηρείται το συνολικό ύψος των προβλεπόμενων  εσόδων και εξόδων τοu.
2. Η ‘οικονομική επιτροπή αποφασίζει ro ετήσιο σχέδιο  διαχείρισης και αξιοποίησης του δήμου. ·-··-·········· ···········-·········-
3. Η επιτροπή ποιότητας ζωής αποφασίζει την έγκριση της ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων  ……………………………………………………….. .

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής  – Τροποποίηση του όρθρου 83 του ν.3852/2010
1. Η Εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, …………………………………………………………………………………….. .

(1)Εναλλακτικά τα 3 από τα 5 μέλη, τα 4 από τα 6 μέλη  και τα 5 από τα 7 μέλη  εκλέγονται από τις συμπράττουσες παρατάξεις με το σύστημα της απλής αναλογικής σε ειδική συνεδρίασή τους και τα υπόλοιπα 2 μέλη εκλέγονται από το δήμαρχο.
2.Στο άρθρο 83 του ν 3852/2010 προστίθεται παρ. 2 ωc ακολούθως:
•2 Στην περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο δεν εγκρίνει στις δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες τις εισηγήσεις της εκτελεστικής επιτροπής για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και δημιουργείται κίνδυνος των συμφερόντων του δήμου ο πρόεδρος του δημοτικό συμβουλίου αναπέμπει το θέμα στην εκτελεστική επιτροπή που το εισηγήθηκε, η οποία λαμβάνει και τη σχετική τελική απόφαση. Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί από τους αιρετούς του δήμου ενώπιον της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4555/2018. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α.  αποφαίνεται επί της προσφυγής σε αποκλειστική προθεσμία (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου»

Άρθρο 8
Σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων
8.1. Ο δήμαρχος που εξελέγη στην επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) μπορεί να συγκροτήσει σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων δημοτικών παρατάξεων (συμπεριλαμβανομένης  της δημοτικής παράταξής του) με κοινό δημοτικό πρόγραμμα και να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο ψήφο εμπιστοσύνης
Το κοινό δημοτικό πρόγραμμα εγκρίνεται και υπογράφεται από το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους των συμπραττουσών δημοτικών παρατάξεων, περιλαμβανομένων των επικεφαλής αυτών. Σε περίπτωση που ένας εκ των δημοτικών συμβούλων αυτών δηλώσει γραπτά ότι δεν συμφωνεί θεωρείται ανεξαρτητοποιούμενος και δεν λογίζεται ως μέλος της παράταξης με την οποία εξελέγη.
Το κοινό δημοτικό πρόγραμμα  υποβάλλεται προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του ή όποτε κρίνει αναγκαίο ο δήμαρχος και κρίνεται εφόσον ψηφίσει θετικά η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.  Για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας αυτής αφαιρούνται από τον αριθμό του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου οι λευκές ψήφοι και οι αποχές.

6.2. Εφόσον εγκριθεί το δημοτικό πρόγραμμα της σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων, τα όργανα του συστήματος διακυβέρνησης έχουν και τις ακόλουθες πρόσθετες αρμοδιότητες:

α) Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του δήμου ………………………..

β) ……………………….

γ) ………………………

δ) ……………………..

Άρθρο 9
Διοίκηση Κοινοτήτων
Χρειάζεται η μελέτη των αρμοδιοτήτων που προβλέπει  ο ν. 4555/2018 για το συμβούλιο των κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, τον πρόεδρο του συμβουλίου αυτού και τον πρόεδρο κοινότητας άνω των 300 κατοίκων των άρθρων 84, 82 και 83 αντίστοιχα.

Για παράδειγμα μπορεί να καταργηθεί η περιπ. β  της παρ. 1 του άρθρου 84  του ν. 4555/2018 (έργα και δράσεις στην κοινότητα από τους ΚΑΠ) και η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 83  του ν. 4555/2018 (κατανομή των ΚΑΠ για επενδύσεις στην κοινότητα) οι αντίστοιχες αρμοδιότητες να μετατραπούν  από αποφασιστικές σε εισηγητικές.

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔlΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙOYΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ
Στους  Δήμους nou ο Δήμαρχος εκλέχθηκε στην πρώτη ψηφοφορία – Α’ γύρος,  επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 3852/2010 που αφορούν στη συγκρότηση του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου (παρ.2  άρθρου 64) και στη συγκρότηση  και εκλογή της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. (άρθρο 74).

ΚΕΦΑΛΑIΟΓ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠPOΓPAMMATOΣ

Καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 8,9 και του άρθρου 189 του νόμου 4555/2018 που αφορούν στην ψήφιση του προϋπολογισμού ανά τετραψήφιο κωδικό αριθμό και τη διακριτή συζήτηση και ψηφοφορία εναλλακτικών προτάσεων ανά κωδικό αριθμό εσόδων και δαπανών.
Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 189 του νόμου 4555/2018 που αφορούν στην ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος ανά έργο, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου το ν.  3463/2006.

 

Η πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  17 Ιουλίου 2019

Στις 22 Ιουλίου θα γίνει η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αμέσως μετά την συγκρότηση του Προεδρείου της Βουλής που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση των 6 διαρκών επιτροπών από τις οποίες θα περνούν τα νομοσχέδια όταν έρθουν στην Ολομέλεια. Αυτό σημαίνει ότι προς το τέλος Ιουλίου θα είμαστε πανέτοιμοι ώστε να έρθουν τα πρώτα νομοσχέδια που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να περάσει.

Αυτά δήλωσε στην πρώτη του συνέντευξη ο μέλλων πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας.

Επομένως τα σχετικά νομοσχέδια για την τοπική αυτοδιοίκηση ενδεχομένως θα περάσουν τον Αύγουστο.

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Το ΠΑΣΟΚ ήταν εδώ!!

Posted by koszig στο 9 Ιουλίου 2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ, (κλικ εδώ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, (κλικ εδώ)

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, (κλικ εδώ)

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

 

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα του νέου Υπουργικού συμβουλίου. Μεταξύ αυτών:

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας: Κυριάκος Πιερρακάκης,

Υπουργός Προστασίας Πολίτη: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.  Υπουργός δημόσιας τάξης  επί πρωθυπουργίας Κ. Σημίτη και Προστασίας του Πολίτη επί πρωθυπουργίας Γ. Παπανδρέου το έτος 2012

Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη

 

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των υπουργών και υφυπουργών  συνεδρίασε η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος (ΚΙΝ.ΑΛ κλπ.)

Στην απόφαση που πήρε η Επιτροπή Δεοντολογίας αναφέρεται:

«Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (Ε.Δ.Ε.ΚΑ.Π.) του Κινήματος Αλλαγής, η Μενδώνη Στυλιανή και ο Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ διαγράφονται από μέλη του Κινήματος Αλλαγής».

Τον Κυριάκο Πιερρακάκη υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ τον ξέχασαν;

Κυβερνήσεις;Τι είναι και τι ήταν

Νέα Δημοκρατία: 26 Υφυπουργοί,  2 Αναπληρωτές Υπουργοί  και 17 Υπουργοί     ΣΥΡΙΖΑ:  20 Υπουργοί  11 Αναπληρωτές Υπουργοί και 13 Υφυπουργοί

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Φωνάξτε «Είμαστε Έλληνες»

Posted by koszig στο 6 Ιουλίου 2019

Στις 4/7/2019, τρεις ημέρες πριν τις εκλογές της 7/7/2019 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματα ήταν:

«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα καθώς και στους συνδυασμούς για την προβολή τους».

Η απόφαση:

2134 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο.

Ένα σημείο της απόφασης:

  • Στα εκλογικά καταστήματα (σχολικά κτίρια) δεν θα μπει απολύτως τίποτα.

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

«Είμαστε Έλληνες» !!

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Ποιοι θα πάρουν το «σταυρό μας»;

Posted by koszig στο 6 Ιουλίου 2019

Αύριο Κυριακή 7 Ιουλίου η μεγάλη ημέρα!!

Οι υποψήφιοι βουλευτές όλων των κομμάτων στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Ανατολικής Αττικής.

Υποψήφιοι Βουλευτές Ανατολικής Αττικής

Στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Ανατολικής Αττικής,  βάζουμε μέχρι 3 σταυρούς, οι βουλευτές που εκλέγονται είναι 10.

Οι μέχρι σήμερα γνωστοί υποψήφιοι από τις Αχαρνές είναι:

ΣΥΡΙΖΑ:
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Γεωργίου

Νέα Δημοκρατία:
ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ του Σάββα
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

Κίνημα Αλλαγής:
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

Κ.Κ.Ε.:
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Αλεξίου
ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του Γεωργίου

Ένωση Κεντρώων:
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα

Ελληνική Λύση – Κ. Βελόπουλος:
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παύλου

 

Αν οι δημότες των Αχαρνών επιλέξουν να ψηφίσουν ένα κόμμα καλό είναι να «σταυρώσουν»  τουλάχιστον ένα  υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της παράταξής τους  που είναι δημότης  Αχαρνών.

 

Στο δήμο Αχαρνών έχουν συχνή παρουσία με προώθηση θεμάτων στη Βουλή που σχετίζονται με τις Αχαρνές, ενισχύουν οικονομικά και ηθικά φορείς τους δήμο Αχαρνών και εμφανίζονται τακτικά σε εκδηλώσεις του δήμου ή φορέων του δήμου Αχαρνών.

Αν περισσεύει ένας σταυρός δεν είναι άσχημο να τιμήσουν αυτούς που γνωρίζουν και αγωνίζονται για τα προβλήματα των Αχαρνών.

ΣΥΡΙΖΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Ευθυμίου
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Λουκά
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη

Νέα Δημοκρατία:
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου

Κίνημα Αλλαγής:
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του Μιχαήλ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. Δημητρίου

Ένωση Κεντρώων:
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου

 

Πριν αρκετά χρόνια οι ψηφοφόροι είχαν ένα εκλογικό βιβλιάριο που σημειωνόταν η προσέλευση στην κάλπη. Για να βγάλει κάποιος δίπλωμα οδήγησης μεταξύ των άλλων εγγράφων έπρεπε να προσκομίσει και το εκλογικό βιβλιάριο, που να φαίνεται ότι ψήφισε. Με αυτό τον τρόπο ήθελαν να περιορίσουν την αποχή από τις εκλογές. Στο δήμο Αχαρνών στις προηγούμενες εκλογές η αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες ήταν της τάξης του 38% !!

Καλό είναι να μην επανέλθουν οι νόμοι για τις εκλογές που ίσχυαν στο παρελθόν.

Η συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες είναι δικαίωμα και υποχρέωση κάθε ψηφοφόρου.

Στις εκλογές με τη συμμετοχή μας καθορίζουμε το μέλλον μας.
Στις εκλογές με την αποχή μας αφήνουμε άλλους να καθορίζουν το μέλλον μας.

Στις εκλογές οι Έλληνες Ψηφοφόροι θα δείξουν όσο σέβονται τους δημοκρατικούς θεσμούς

Όπως λέει και ο λαός

Όπως στρώσεις έτσι θα κοιμηθείς

 

Προσοχή: Ένα Χαρτί με κάποιους σταυρούς που πέφτει στην κάλπη καθορίζει όχι μόνο το μέλλον το δικό σου,  αλλά και των άλλων.

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Προσοχή: Αλλαγές στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

Posted by koszig στο 5 Ιουλίου 2019

Τα εκλογικά τμήματα για τις βουλευτικές εκλογές έτους 2019 είναι διαφορετικά από εκείνα των δημοτικών εκλογών.

Μάθε που ψηφίζεις: https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/

 

Αν γνωρίζεις την εκλογική περιφέρεια  με τα στοιχεία του επωνύμου εντοπίζεται το εκλογικό τμήμα :

Εκλογικά Τμήματα Αχαρνών και Θρακομακεδόνων

 

Τοποθεσίες σχολείων που είναι εκλογικά κέντρα:

9ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

4ο Γυμνάσιο Αχαρνών

3ο Λύκειο Αχαρνών

6ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών

13ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Αχαρνών

5ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.

2ο ΕΠΑΛ Αχαρνών

3ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών

1ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων

 

 

 

 

Posted in Εκλογές 2019, Uncategorized | Leave a Comment »

Προεκλογική συγκέντρωση της Ευρώπης Κοσμίδη στις Αχαρνές

Posted by koszig στο 4 Ιουλίου 2019

Τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 η Ευρώπη Κοσμίδη, υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία μίλησε σε μεγάλη συγκέντρωση δημοτών των Αχαρνών.

 

 

 

Posted in Εκλογές 2019 | 1 Comment »

Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις συνεχίζονται

Posted by koszig στο 3 Ιουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προεκλογική παρουσία στις Αχαρνές

Η προεκλογική συγκέντρωση στην Πλατεία Καράβου.

Ακολούθως ο πρόεδρος εμφανίστηκε στου παρισταμένους στην ώρα του. Η υποδοχή από νεαρά άτομα με λουλούδια, ποντιακή ονομασία και τον υποψήφιο από τις Αχαρνές Χρήστο Ηλιάδη.

Ο κ. Βελόπουλος άρχισε το λόγο του με τη φράση»Ποντιακέ Λαέ…» και μερικές φράσεις στα ποντιακά.

Ακολούθησε αναφορά σε όσα του καταμαρτυρούν για τις «επιστολές του Χριστού». (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στη συνέχεια άρχισε να εξηγεί για την παράταξη «Ελληνική Λύση» λέγοντας «είμαστε Έλληνες», ζητώντας από τους παρισταμένους να βροντοφωνάξουν ότι είναι Έλληνες. Το πλήθος στην ερώτηση «τι είμαστε;» απάντησε ότι είναι Έλληνες.

Μετά από αυτά τα υπόλοιπα είναι περιττά να αναφερθούν και σταματάει η παρουσίαση.

 

 

Posted in Εκλογές 2019 | 1 Comment »

Κανονιστικές διατάξεις και εφαρμογή των νόμων για τις αφίσες και τα πανό

Posted by koszig στο 2 Ιουλίου 2019

Στις 2/4/2019 δημοσιεύτηκε το  ΦΕΚ 1095 τ. Β’ – 02/04/2019 που καθόριζε ημερομηνία ευρωπαϊκών και δημοτικών εκλογών στις 26 Μαΐου 2019.

Για τη διαδικασία του προεκλογικού αγώνα το Υπουργείο Εσωτερικών στις 2/4/2019 εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για τον «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα καθώς και στους συνδυασμούς για την προβολή τους».

Ο δήμαρχος κάλεσε τη σχετική επιτροπή από εκπροσώπους των παρατάξεων και με βάση την εισήγησή τους το δημοτικό συμβούλιο στις 30/4/2019, ένα μήνα πριν τις εκλογές έλαβε τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΙ8ΖΩΨ8-0Χ6).

Μετά τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές προκηρύχτηκαν βουλευτικές εκλογές, ΦΕΚ 97/Α/11-6-2019,  για τις 7 Ιουλίου 2019.

Στις 2 Ιουλίου 2019 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο με ένα από τα 9 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα καθώς και στους συνδυασμούς για την προβολή τους».

Για τη χρήση των δημόσιων χώρων από προεκλογικές αναρτήσεις αναρτήσεις έχει γίνει προηγούμενη αναφορά, (κλικ εδώ).

Στην εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο,  που έγινε στις 20 Ιουνίου 2019, επαναλαμβάνονται όσα είχαν ψηφιστεί για τη χρήση των χώρων κατά την προεκλογικέ περίοδο στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές:

  • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση αεροπανό, αφισοκόλληση και η χρήση σπρέϊ σε εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001 σε οποιοδήποτε χώρο του Δήμου.

 

  Είσοδος στις Αχαρνές από Φιλαδελφείας

Λεωφόρος Πάρνηθος, περιοχή Λαθέας

Σήμερα το βράδυ που θα γίνει συζήτηση για το θέμα θα συζητηθούν κυρώσεις για τους παραβάτες των νόμων;

Αυτά τα κόμματα θα ζητούν την εφαρμογή των νόμων από την όποια εξουσία;

 

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Δημοτικές Παρατάξεις – Σταυροδοσία

Posted by koszig στο 26 Ιουνίου 2019

Οι σταυροδοσία υποψηφίων δημοτικών συμβούλων κάθε  δημοτικής παράταξης ανά εκλογικό τμήμα.

Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος

Δ.Ε.Κ.Α.

Αχαρνές Ξανά

Αχαρνές Ενεργοί Πολίτες

Νέα Δύναμη

Αχαρνές Αλλαγή Τώρα

Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών

ΑΧΑΡΝΕΙΣ Μαζί μπορούμε

ΑΧΑΡΝΑϊΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Δούρειος Ίππος

 

Εκλογικά Τμήματα Αχαρνών και Θρακομακεδόνων

 

 

 

 

 

Posted in 1 Δημοτικές Παρατάξεις 2019 | Leave a Comment »

Σταυροδοσία δημοτικών εκλογών ανά εκλογικό τμήμα

Posted by koszig στο 24 Ιουνίου 2019

Το Πρωτοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών  στο δήμο Αχαρνών

AXARNON Σταυροδοσία δήμου Αχαρνών ανά εκλογικό τμήμα και δημότες

Επειδή το αρχείο έχει σε σειρές τους αριθμούς των εκλογικών τμημάτων, το σύνολο των σταυρών και σε στήλες καταγράφονται οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος.

Για ευκολότερη εύρεση  των υποψηφίων καταγράφεται σε στήλες η δημοτική παράταξη, η σταυροδοσία στο δήμο Αχαρνών και στο δήμο Θρακομακεδόνων.

Με κόκκινα γράμματα αναγράφονται οι στήλες για τις παρατάξεις και του υποψηφίους που φαίνονται στην πρώτη γραμμή του αρχείου.

AXARNON_Σταυροδοσία δήμου Θρακομακεδόνων ανά εκλογικό τμήμα και δημότες

Η σταυροδοσία των δύο παρατάξεων την επαναληπτική ψηφοφορία της δεύτερης Κυριακής

Αποτελέσματα Β’ Κυριακής. Σταυροδοσία ανά εκλογικό τμήμα

 

Εκλογικά Τμήματα Αχαρνών και Θρακομακεδόνων

 

 

Posted in 1 Δημοτικές Παρατάξεις 2019 | Leave a Comment »