Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Εκλογές 2019’ Category

Οι μικροί δήμαρχοι

Posted by koszig στο 17 Αυγούστου 2019

Στις 19 Ιουλίου 2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 133, τ. Α’ νόμος 4555 σχετικός με ρυθμίσεις στη λειτουργία της της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το όνομα «Κλεισθένης Ι». Ο νόμος αυτός,  αποτελεί  κυρίως  τροποποίηση του νόμου 3852/2010 γνωστού ως «Καλλικράτη». Στο νόμο 3852, που καθόρισε το έτος 2010 και τις συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων σε ένα δήμο ορίστηκαν και οι δημοτικές Κοινότητες. Στο δήμο μας ορίστηκαν αρμοδιότητες για τις Δημοτικές Κοινότητες Αχαρνών και  Θρακομακεδόνων. Με το νόμο 4555 μετονομάστηκαν  σε Κοινότητα Αχαρνών και Κοινότητα Θρακομακεδόνων.

Με την ψήφιση του νόμου 4555 τροποποιήθηκαν τα άρθρα  79 – 89 του νόμου 3852.

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 80
Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάσταση του άρθρου 79 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 79
Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού που πλειοψήφησε στην κοινότητα, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Κατά τη συνεδρίαση τίθενται σε μυστική ψηφοφορία οι υποψηφιότητες, για το αξίωμα του προέδρου του συμβουλίου, των επικεφαλής των δύο πρώτων, κατά σειρά εκλογής, συνδυασμών. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει
δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 89.
3. 2. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.
4. 3.Τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας μπορούν, με γραπτή δήλωσή τους προς τον δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης του προέδρου, αυτός εκπίπτει από το αξίωμά του και εφαρμόζεται η διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
5. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως και 4, μεταξύ δύο υποψηφίων που θα υποδειχθούν, αντίστοιχα, από τους δύο πρώτους, κατά σειρά εκλογής, συνδυασμούς.
«4. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική
δύναμη συνδυασμού και αν εξαντληθούν οι σύμβουλοι του πρώτου συνδυασμού, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των συμβούλων του δεύτερου συνδυασμού και ούτω καθεξής.»
6. 5. Στον πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων χορηγούνται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.».

Άρθρο 82
Αρμοδιότητες προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάσταση του άρθρου 81 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 81 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 81
Αρμοδιότητες προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
Ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται
στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα.
γ) Εισηγείται στο συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 έως 84.
δ) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
ε) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 (Α΄ 244) ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο.».

Άρθρο 84
Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάσταση του άρθρου 83 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 83
Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:
α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
β) αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,
«β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,»
γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία, διά του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,
θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
ι) είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον α αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
ια) μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο,
ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.
«ιδ. αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής.»

2. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,
στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
ζ) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,
η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα,
ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ια) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,
ιβ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,
ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιδ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.

Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 83Α ως εξής:
«Άρθρο 83Α
Δημοσίευση εκτελεστότητα αποφάσεων οργάνων διοίκησης κοινοτήτων
1. Οι αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων και οι αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των τριακοσίων (300) κατοίκων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
2. Οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων, εκτός από τις γνωμοδοτικές, είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους.
3. Οι εκτελεστές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυγή, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 227.».

Στο νόμο 4555/2018 έγιναν τροποποιήσεις με τον τελευταίο  νόμο 4623/2019

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010, προστίθεται περίπτωση ιδ΄, ως ακολούθως:
«ιδ. αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής.»
8. Όπου στον ν. 3852/2010, αναφέρεται «Ελεγκτής Νομιμότητας» ή «Επόπτης», μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. του άρθρου 215 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4555/2018, νοείται ο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»
9. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.
γ. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:

«4. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική
δύναμη συνδυασμού και αν εξαντληθούν οι σύμβουλοι του πρώτου συνδυασμού, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των συμβούλων του δεύτερου συνδυασμού και ούτω καθεξής.»
δ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,»
ε. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,».

Οι αλλαγές που έγιναν στο νόμο 3852 με το νόμο 4555 εμφανίζονται στις παρακάτω σελίδες του ΦΕΚ 133/2018.

Σελίδες από το Νόμο 4555_2018 Άρθρα Κοινοτήτων

Αυτά πρέπει να γνωρίζουν οι εκλεγέντες Κοινοτικοί σύμβουλοι των Κοινοτήτων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων που θα αναλάβουν την εξουσία την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Από τις αρμοδιότητες που έχει ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου  και τα μέλη  του Κοινοτικού συμβουλίου είναι φανερό ότι αναλογικά μπορούμε να μιλάμε αντίστοιχα για τοπικό δήμαρχο και τοπικό δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου 4623/2019 πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου  ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του.

Πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Αχαρνών έχει οριστεί ο Μιχαήλ Χριστοφορίδης

Πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Θρακομακεδόνων έχει οριστεί ο Γεώργιος Κωτσιανάς

Τώρα γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν. Θα τηρήσουν την εντολή που πήραν από τους δημότες;

 

 

Posted in Γενικά, Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Διοικήσεις ανάγκης

Posted by koszig στο 4 Αυγούστου 2019

 

Άρθρο 02 – Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74 Οικονομική επιτροπή δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη. Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.

Αυτά προβλέπει ο νέος νόμος. Ο παλαιός:

Άρθρο 76
Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –
Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο και από έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και δέκα (10) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη.
2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

Στο νόμο 4555/2018 («Κλεισθένης Ι») η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για δήμους όπως ο δήμος Αχαρνών,  είχαν 11 μέλη, 3 από τα οποία ήταν ο δήμαρχος ή αντικαταστάτης του αντιδήμαρχος, δύο επιπλέον αντιδήμαρχοι και 8 μέλη που εκλεγόντουσαν από το δημοτικό συμβούλιο. Για την εκλογή των μελών των επιτροπών από το δημοτικό συμβούλιο δεν υπήρχε όρος αν τα μέλη αυτά ήταν από τη συμπολίτευση ή την αντιπολίτευση.

Με την ανωτέρω τροποποίηση οι Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχουν 9 μέλη. Από αυτά τα 5 είναι από την παράταξη του δημάρχου (δήμαρχος ή αντικαταστάτης του αντιδήμαρχος, δύο αντιδήμαρχοI και 2 μέλη από την παράταξη του δημάρχου). Εδώ δεν υπάρχει ο όρος πλειοψηφία, αφού η παράταξη του δημάρχου μπορεί να είναι μειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα δημαρχοκεντρικό σύστημά διοίκησης.  Τα όργανα αυτά συγκροτούνται για να υπάρχει διοίκηση λόγω προβληματικού εκλογικού αποτελέσματος, σε αντίθεση με τη δημοκρατική αρχή ότι η πλειοψηφία συγκροτεί τα όργανα διοίκησης.

Φαίνεται ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα!!

 

Posted in Γενικά, Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Ο νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που όλοι περιμένουν

Posted by koszig στο 1 Αυγούστου 2019

Έφτασε η ώρα. Σήμερα  λήγει η τυπική προθεσμία διαβούλευσης σε διατάξεις του νόμου με τίτλο

«Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών»

Αριθμός σελίδων 112. Χρόνος διαβούλευσης  Τρίτη 25 Ιουλίου – Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019.

Αιτιολογική Έκθεση

Σχέδιο_Νόμου

Τμήματα διατάξεων του νόμου που έχουν ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ειδικά των δήμων

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 01 – Σύμπραξη δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης.».

Άρθρο 02 – Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74 Οικονομική επιτροπή δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη. Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.
2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
3. Για το υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός αυτός, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια ενιαία παράταξη. Εφόσον το άθροισμα των μελών που έχουν εκλεγεί με το ανωτέρω εδάφιο υπολείπεται του συνόλου των αριθμού των μελών του εκλέγονται στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μια, ακόμα και εάν δεν έχουν εκλέξει μέλος κατά τα ανωτέρω, ένα μέλος με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι συμπλήρωσης των μελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές.
4. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός του εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε ο αριθμός των μελών που εκλέγει προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν τον μικρότερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, εφόσον έχουν εκλέξει μέλος στην επιτροπή.
5. Η εκλογή των μελών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφεται το όνομα της παράταξης και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε τόσους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, όσος ο αριθμός που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

6. Αν δημοτική παράταξη η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθμού η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές.

7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου.

8. Η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως 6 διενεργείται πρώτα για την εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και στη συνέχεια για την εκλογή των μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.
9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα με τον αριθμό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6.
10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

12. Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των Αντιδημάρχων, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονομική επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»

 

Άρθρο 03 – Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών

1.Το άρθρο 72 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου
β) ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) Αποφασίζει για τη μετακίνηση του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
ε) Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο.

στ) Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο τα τομεακά προγράμματα δράσης και έχει την ευθύνη της υλοποίησής τους.

ζ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συντάσσει και εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

η) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

θ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.

ι) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

ια) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,

ιβ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ιγ) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

ιδ) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο δημοτικό συμβούλιο.

ιε) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ τότε εισηγείται την λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

ιστ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή Ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους.

ιζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
ιη) εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ιθ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
κ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
κα) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά,
κβ) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.
κγ) αποφασίζει για :
i.τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
ii.τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
iii.την απ’ ευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
iv.τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
v.την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
vi.την έγκριση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.
2. Για τις περιπτώσεις κ’, κα’ και κβ’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης κγ’ της προηγούμενης παραγράφου.
3. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.»

 

Άρθρο 05 – Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.».
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 καταργείται.
6. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 55 του ν. 3852/ 2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 του ν.4555/2018, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών συμβουλίων ή συμβουλίων κοινοτήτων, περιλαμβανομένων και των προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος, για τον μέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας κοινότητας από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων κοινοτήτων έως 300 κατοίκους, ο δήμαρχος για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς του.
6. Αν μείνουν κενές έδρες δημοτικών συμβούλων ή συμβούλων κοινοτήτων των συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.»
7. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν.4555/2018, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.».
β. Προ του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν.4555/2018, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου για κάποιο από τα αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη».
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010, προστίθεται περίπτωση ιδ, ως ακολούθως:
«ιδ. αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής.».
9. Όπου στο ν. 3852/2010, αναφέρεται «Ελεγκτής Νομιμότητας» ή «Επόπτης», μέχρις την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ του άρθρου 215 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 109 του ν.4555/2018, νοείται ο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
10. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.».
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.
γ. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής :
«4. Αν η θέση του Προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού και αν εξαντληθούν οι σύμβουλοι του πρώτου συνδυασμού, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των συμβούλων του δεύτερου συνδυασμού και ούτω καθεξής.».
δ. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,»
ε. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,».
στ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από το άρθρο 63 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), καταργείται.
11. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση ενός μόνο υποψήφιου για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη.».
12. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται.».
13. Στο άρθρο 160 του ν.3852/2010 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«Αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό».
14. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Στους δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα Της Ευρώπης» μπορεί να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζομένων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ειδικά για θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού.».
15. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57).».
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2696/1999.».
17. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής :
«Ειδικά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.».
18. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου γ’ της περίπτωσης 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.».

19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 246 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής :
«Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής.».

Άρθρο 06 – Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ και των συνδέσμων τους

1. Εφεξής, όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός αιρετών μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αντίστοιχα, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα των μελών αυτών με τους αναπληρωτές τους προέρχονται από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα από τις λοιπές παρατάξεις. Ο συνολικός αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων δεν θίγεται.

4. Τα άρθρα 91 και 106 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) καταργούνται.

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούμενων δήμων, από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, για όσο χρόνο διαρκεί ο διαδημοτικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών, διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον Δήμαρχο της έδρας της επιχείρησης ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε δημοτικό συμβούλιο εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται, ακόμη, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, ή εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτό, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Τα ανωτέρω μη αιρετά μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης. Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, εκτός από τον δήμο της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.».

 

Άρθρο 07 – Συμπαραστάτης του Δημότη και Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης

1. Τα άρθρα 152 έως 174 του ν. 4555/2018 καταργούνται και επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 77 και 179 του ν. 3852/2010. Όπου στις διατάξεις του ν. 4555/2018 αναφέρεται Δημοτικός Διαμεσολαβητής ή Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, νοείται ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, αντίστοιχα.

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 77 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης».

3. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 77 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.».

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.».

Άρθρο 08 – Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) τροποποιείται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.».

 

Άρθρο 09 – Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος

Η συζήτηση και η ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος των δήμων και των περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις επιχειρησιακού προγράμματος που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

 

Άρθρο 10 – Έγκριση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών

Η συζήτηση και η ψήφιση του ετησίου προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

 

Άρθρο 11 – Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών

Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

 

Άρθρο 12 – Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

1. α. Το πρώτο εδάφιο τη παραγράφου 8 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.».
β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.».
2. α. Το πρώτο εδάφιο τη παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 6.».

 

Άρθρο 15 – Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δήμοι με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και Δήμοι που είναι πρωτεύουσες νομών ως και Σύνδεσμοι Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Δήμοι που συνέστησαν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα βάσει του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να διατηρήσουν τη θέση αυτή ανεξαρτήτως πληθυσμιακού μεγέθους. Κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών αρχών στους δήμους που συστάθηκαν με το άρθρο 154 παρ. 1 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του πληθυσμιακού κριτηρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.».
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α’ 143), προστίθεται εδάφιο, ως εξής :
«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.».
2. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 163 του ν.3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν.1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών, εφόσον ο νέος δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου. Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α..».

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του δημάρχου ή του προέδρου του Συνδέσμου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεση τους για τη διατήρησή τους.».
3. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής :
«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.».
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και
β. πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή
γ. ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητα τους ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Για τους ειδικούς συνεργάτες της περίπτωσης γ’ απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».

Στην αιτιολογική έκθεση ο αρμόδιος Υπουργός διατυπώνει τις απόψεις της κυβέρνησης για την αναγκαιότητα του νόμου.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος, οι Δήμοι έχουν κατά τεκμήριο την αρμοδιότητα για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, η οποία (αρμοδιότητα) ασκείται εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζει το Κράτος με τυπικούς νόμους. Το Κράτος οφείλει να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την τοπική αυτοδιοίκηση που θα αποτρέπει την αδυναμία διοίκησης και την ακυβερνησία και, κατ’ ακολουθία, θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Υπό αντίθετη εκδοχή, ανακύπτει ζήτημα καταστρατήγησης της ανωτέρω συνταγματικής επιταγής.

Αυτό το σχέδιο νόμου έχει στόχο να  εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης.

Ο «Κλεισθένης Ι » επιχειρεί. να καλύψει ένα σοβαρό έλλειμμα που χαρακτήρισε την εκτεταμένη διοικητική και οργανωτική ανασυγκρότηση της  προηγούμενης μεταρρύθμισης με τον «Καλλικράτη» διαμορφώνοντας όρους δημοκρατικότερης συγκρότησης και λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσμών, αναλογικότερης εκπροσώπησης, τόσο του εκλογικού σώματος και των αυτοδιοικητικών δυνάμεων όσο και των τοπικών κοινωνιών που συνθέτουν τους οργανισμούς και των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, αλλά και διευρύνοντας τη συμμετοχή και τον κοινωνικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.

Στις δημοτικές εκλογές του έτους 2019 τα αποτελέσματα του εκλογικού συστήματος:

Την Α’ Κυριακή των δημοτικών εκλογών 2019 εκλέγονται 103 Δήμαρχοι (ποσοστό 31%).

Στο Β’ γύρο θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές σε 229 δήμους.

Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν 66 δήμοι,  από τους οποίους οι 15 εξέλεξαν δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Οι παρατάξεις των δημάρχων εξέλεξαν   αριθμό δημοτικών συμβούλων ικανό για την νόμιμη απαρτία συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών Αττικής 2019

Οι 28 δήμοι από τους 66 προκειμένου να έχουν απαρτία σε συνεδριάσεις του δημοτικό συμβουλίου πρέπει να «συνεισφέρουν» με τις ψήφους τους  πάνω από 4 δημοτικοί σύμβουλοι άλλων παρατάξεων.

Δήμοι Αττικής με δυσκολία απαρτίας στο δημοτικό συμβούλιο

Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και σε δήμους όλης της επικράτειας, με αναγκαιότητα να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τα προτεινόμενα μέτρα δίνουν λύση στο πρόβλημα;

Posted in Γενικά, Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Posted by koszig στο 13 Ιουλίου 2019

Σε συνεδρίαση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που αποτελείται από δημάρχους έκρινε ότι με το νόμο 4555/2018 (Κλεισθένης Ι) δε μπορούν να διοικηθούν αποτελεσματικά οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και πρότεινε σχετική τροποποίηση μερικών διατάξεων για τους δήμους στη Βουλή, μετά από τη σύγκληση του κοινοβουλίου σε Σώμα και την έναρξη ψήφισης των πρώτων νόμων

Η πρόταση της ΚΕΔΕ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΒΕΛ1ΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ‘
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – Β’ ΓΥΡΟ

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες τοu δημοτικού συμβουλίου
– Τροποποίηση τοu άρθρου 65 τοu ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α )
Στο άρθρο 65 τοu ν. 385212010 προστίθενται οι ακόλουθες παρ 5 και 6 και αναριθμούνται η παρ. 5 και η παρ. 6. όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 72
τοu ν 4555/2018. σε παρ. 7 και 8 αντίστοιχα:
5. Με προεδρικό διάταγμα  που εκδίδεται μι: πρόταση τοu Υπουργού Εσωτερικών. μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
καθορίζονται κατά κατηγορία δήμων οι πέραν των αναφερομένων στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των δήμων.
6. Με απόφαση τοu δημάρχου εξειδικεύονται στο δήμο οι αρμοδιότητες της προηγουμένης παραγράφου και καθαρίζονται οι πέραν των αναφερομένων
στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες διοίκησης του δήμου στην Εκτελεστική Επιτροπή, τις λοιπές επιτροπές του δήμου, τον δήμαρχο και τους
αντιδημάρχους.

Άρθρο 2
Σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων
1. Στην πρώτη συνεδρίαση τοu δημοτικού συμβουλίου και πριν τη συγκρότηση του προεδρείου   του ο δήμαρχος καταθέτει στον προεδρεύοντα
σύμβουλο γραπτή δήλωση για τις συμπράττουσες   δημοτικές παρατάξεις  διακυβέρνησης του δήμου η οποία συνυπογράφεται από τους επικεφαλής των παρατάξεων αυτών, Στη σύμπραξη αυτή περιλαμβάνεται οπωσδήποτε  η δημοτική παράταξη τοu δημάρχου.  Στην ίδια δήλωση περιλαμβάνονται και
τυχόν μεμονωμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κατά  τις διατάξεις της παρ. 4 rou άρθροu 73 τοu ν. 4555/12018
και συμπράττουν με την παράταξη του δημάρχου και δημοτικοί σύμβουλοι που εντάσσονται στην παράταξη τοu δημάρχου κατά τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 73 του ν. 4555/2018.
2. Οι δημοτικές παρατάξεις που συμμετέχουν στη σύμπραξη  δημοτικών παρατάξεων  μπορεί να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4555/2018 ή να λειτουργούν ως σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που ψηφίζουν σε κοινή συνεδρίασή τους.
3. Ο δήμαρχος που έχει συγκροτήσει σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων μπορεί να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την έγκριση του κοινού προγράμματος αυτών κατά τις διατάξεις  του άρθρο 8 του παρόντος.

 

Άρθρο 3

Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου – – Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α)

Επαναφέρονται οι διατάξεις rου άρθρου 64 τοu v.385212010 μι τις ακόλουθες αλλαγές .

– Ο πρόεδρος και ο γραμματέας roo δημοτικού συμβουλίου προέρχονται από τις συμπράττουσες δημοτικές παρατάξεις διακυβέρνησης του δήμου και τους δημοτικούς συμβούλους της παρ. 1 του όρθρου 2 του παρόντος.

– Ο αντιπρόεδρος roo δημοτικού συμβουλίου προlρχεται  από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη ή πρώτη σε  εκλογική δύναμη αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο.

– Κατά λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις roo άρθρου 64 rου ν 3852/2010, νοουμένων των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων της παρ. 1 του άρθρου 2 roo παρόντος ως «πλειοψηφήσαντος συνδυασμού«.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του δημάρχου– Τροποποίηση rou άρθρου 58 του ν.385V2010
Ι . Στην nαρ. 1 rou άρθρου 58 τou ν. 3852/2010 μετά το άρθρο  προστίθεται
το ακόλουθο εδάφιο β  και αναριθμούνται τα εδάφια β,γ,δ,ε,ζ,η,θ και ι, σε γ,δ,ε,ζ,η,θ,ι, ια αντίστοιχα.
β) καθορίζει τις πέραν των αναφερομένων στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες  διοίκησης του δήμου στα όργανα του συστήματος διακυβέρνησής του
κατά τας διατάξεις του ν 3852/2010 όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν

2. Μετά την παρ, 1 ou άρθρου 58 τou ν. 3852/2010 μετά το άρθρο  προστίθεται η ακόλουθη παρ. 2 και αναριθμούνται σε παρ. 2,3,4,5 και 6 σε παρ. 3,4,5,6 και 7 αντίστοιχα.
«2 Στην περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο  σε δύο διαδοχικές  συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες μεταξύ τους, τις εισηγήσεις της οικονομικής  επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής για τη λήψη απόφασης δημοτικού συμβουλίου και δημιουργείται κίνδυνος ζημίας των δημοτικών συμφερόντων, ο πρόεδρος του δημοτικό συμβουλίου αναπέμπει το θέμα στην επιτροπή που το εισηγήθηκε, η οποία λαμβάνει και τη σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί από τους αιρετούς του δήμου ενώπιον της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4555/2018. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α.  αποφαίνεται επί της προσφυγής σε αποκλειστική προθεσμία (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου»

Άρθρο 5
Συγκρότηση-Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Τροποποίηση 10u άρθρου 76 τοv ν.4555/2018
Καταργείται το άρθρο 76 του ν 4555/2018 και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 74 του ν 3852/2010 με τις ακόλουθες αλλαγές:

– Τα πέντε (5) μέλη στις επταμελείς επιτροπές. τα έξη (6) μέλη στις οκταμελείς επιτροπές και τα επτά (7) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές συμπεριλαμβανομένου κάθε φορά του προέδρου προέρχονται από τις συμπράττουσες δημοτικές  παρατάξεις διακυβέρνησης του δήμου και επιλέγονται από το δήμαρχο.

-Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από τις λοιπές παρατάξεις και εκλέγονται από αυτές με το σύστημα της απλής αναλογικής σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

– Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 5.6.7. και 8 του άρθρου 74 του νόμου 3852/2010

 

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής και  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Τροποποίηση των άρθρων 72 και 73 του ν. 3852/2010
1. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει όλες τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού τοu δήμοu εφόσον διατηρείται το συνολικό ύψος των προβλεπόμενων  εσόδων και εξόδων τοu.
2. Η ‘οικονομική επιτροπή αποφασίζει ro ετήσιο σχέδιο  διαχείρισης και αξιοποίησης του δήμου. ·-··-·········· ···········-·········-
3. Η επιτροπή ποιότητας ζωής αποφασίζει την έγκριση της ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων  ……………………………………………………….. .

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής  – Τροποποίηση του όρθρου 83 του ν.3852/2010
1. Η Εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, …………………………………………………………………………………….. .

(1)Εναλλακτικά τα 3 από τα 5 μέλη, τα 4 από τα 6 μέλη  και τα 5 από τα 7 μέλη  εκλέγονται από τις συμπράττουσες παρατάξεις με το σύστημα της απλής αναλογικής σε ειδική συνεδρίασή τους και τα υπόλοιπα 2 μέλη εκλέγονται από το δήμαρχο.
2.Στο άρθρο 83 του ν 3852/2010 προστίθεται παρ. 2 ωc ακολούθως:
•2 Στην περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο δεν εγκρίνει στις δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες τις εισηγήσεις της εκτελεστικής επιτροπής για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και δημιουργείται κίνδυνος των συμφερόντων του δήμου ο πρόεδρος του δημοτικό συμβουλίου αναπέμπει το θέμα στην εκτελεστική επιτροπή που το εισηγήθηκε, η οποία λαμβάνει και τη σχετική τελική απόφαση. Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί από τους αιρετούς του δήμου ενώπιον της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4555/2018. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α.  αποφαίνεται επί της προσφυγής σε αποκλειστική προθεσμία (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου»

Άρθρο 8
Σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων
8.1. Ο δήμαρχος που εξελέγη στην επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) μπορεί να συγκροτήσει σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων δημοτικών παρατάξεων (συμπεριλαμβανομένης  της δημοτικής παράταξής του) με κοινό δημοτικό πρόγραμμα και να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο ψήφο εμπιστοσύνης
Το κοινό δημοτικό πρόγραμμα εγκρίνεται και υπογράφεται από το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους των συμπραττουσών δημοτικών παρατάξεων, περιλαμβανομένων των επικεφαλής αυτών. Σε περίπτωση που ένας εκ των δημοτικών συμβούλων αυτών δηλώσει γραπτά ότι δεν συμφωνεί θεωρείται ανεξαρτητοποιούμενος και δεν λογίζεται ως μέλος της παράταξης με την οποία εξελέγη.
Το κοινό δημοτικό πρόγραμμα  υποβάλλεται προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του ή όποτε κρίνει αναγκαίο ο δήμαρχος και κρίνεται εφόσον ψηφίσει θετικά η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.  Για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας αυτής αφαιρούνται από τον αριθμό του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου οι λευκές ψήφοι και οι αποχές.

6.2. Εφόσον εγκριθεί το δημοτικό πρόγραμμα της σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων, τα όργανα του συστήματος διακυβέρνησης έχουν και τις ακόλουθες πρόσθετες αρμοδιότητες:

α) Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του δήμου ………………………..

β) ……………………….

γ) ………………………

δ) ……………………..

Άρθρο 9
Διοίκηση Κοινοτήτων
Χρειάζεται η μελέτη των αρμοδιοτήτων που προβλέπει  ο ν. 4555/2018 για το συμβούλιο των κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, τον πρόεδρο του συμβουλίου αυτού και τον πρόεδρο κοινότητας άνω των 300 κατοίκων των άρθρων 84, 82 και 83 αντίστοιχα.

Για παράδειγμα μπορεί να καταργηθεί η περιπ. β  της παρ. 1 του άρθρου 84  του ν. 4555/2018 (έργα και δράσεις στην κοινότητα από τους ΚΑΠ) και η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 83  του ν. 4555/2018 (κατανομή των ΚΑΠ για επενδύσεις στην κοινότητα) οι αντίστοιχες αρμοδιότητες να μετατραπούν  από αποφασιστικές σε εισηγητικές.

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔlΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙOYΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ
Στους  Δήμους nou ο Δήμαρχος εκλέχθηκε στην πρώτη ψηφοφορία – Α’ γύρος,  επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 3852/2010 που αφορούν στη συγκρότηση του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου (παρ.2  άρθρου 64) και στη συγκρότηση  και εκλογή της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. (άρθρο 74).

ΚΕΦΑΛΑIΟΓ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠPOΓPAMMATOΣ

Καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 8,9 και του άρθρου 189 του νόμου 4555/2018 που αφορούν στην ψήφιση του προϋπολογισμού ανά τετραψήφιο κωδικό αριθμό και τη διακριτή συζήτηση και ψηφοφορία εναλλακτικών προτάσεων ανά κωδικό αριθμό εσόδων και δαπανών.
Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 189 του νόμου 4555/2018 που αφορούν στην ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος ανά έργο, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου το ν.  3463/2006.

 

Η πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  17 Ιουλίου 2019

Στις 22 Ιουλίου θα γίνει η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αμέσως μετά την συγκρότηση του Προεδρείου της Βουλής που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση των 6 διαρκών επιτροπών από τις οποίες θα περνούν τα νομοσχέδια όταν έρθουν στην Ολομέλεια. Αυτό σημαίνει ότι προς το τέλος Ιουλίου θα είμαστε πανέτοιμοι ώστε να έρθουν τα πρώτα νομοσχέδια που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να περάσει.

Αυτά δήλωσε στην πρώτη του συνέντευξη ο μέλλων πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας.

Επομένως τα σχετικά νομοσχέδια για την τοπική αυτοδιοίκηση ενδεχομένως θα περάσουν τον Αύγουστο.

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Το ΠΑΣΟΚ ήταν εδώ!!

Posted by koszig στο 9 Ιουλίου 2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ, (κλικ εδώ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, (κλικ εδώ)

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, (κλικ εδώ)

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

 

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα του νέου Υπουργικού συμβουλίου. Μεταξύ αυτών:

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας: Κυριάκος Πιερρακάκης,

Υπουργός Προστασίας Πολίτη: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.  Υπουργός δημόσιας τάξης  επί πρωθυπουργίας Κ. Σημίτη και Προστασίας του Πολίτη επί πρωθυπουργίας Γ. Παπανδρέου το έτος 2012

Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη

 

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των υπουργών και υφυπουργών  συνεδρίασε η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος (ΚΙΝ.ΑΛ κλπ.)

Στην απόφαση που πήρε η Επιτροπή Δεοντολογίας αναφέρεται:

«Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (Ε.Δ.Ε.ΚΑ.Π.) του Κινήματος Αλλαγής, η Μενδώνη Στυλιανή και ο Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ διαγράφονται από μέλη του Κινήματος Αλλαγής».

Τον Κυριάκο Πιερρακάκη υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ τον ξέχασαν;

Κυβερνήσεις;Τι είναι και τι ήταν

Νέα Δημοκρατία: 26 Υφυπουργοί,  2 Αναπληρωτές Υπουργοί  και 17 Υπουργοί     ΣΥΡΙΖΑ:  20 Υπουργοί  11 Αναπληρωτές Υπουργοί και 13 Υφυπουργοί

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Φωνάξτε «Είμαστε Έλληνες»

Posted by koszig στο 6 Ιουλίου 2019

Στις 4/7/2019, τρεις ημέρες πριν τις εκλογές της 7/7/2019 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματα ήταν:

«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα καθώς και στους συνδυασμούς για την προβολή τους».

Η απόφαση:

2134 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο.

Ένα σημείο της απόφασης:

  • Στα εκλογικά καταστήματα (σχολικά κτίρια) δεν θα μπει απολύτως τίποτα.

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

«Είμαστε Έλληνες» !!

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Ποιοι θα πάρουν το «σταυρό μας»;

Posted by koszig στο 6 Ιουλίου 2019

Αύριο Κυριακή 7 Ιουλίου η μεγάλη ημέρα!!

Οι υποψήφιοι βουλευτές όλων των κομμάτων στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Ανατολικής Αττικής.

Υποψήφιοι Βουλευτές Ανατολικής Αττικής

Στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Ανατολικής Αττικής,  βάζουμε μέχρι 3 σταυρούς, οι βουλευτές που εκλέγονται είναι 10.

Οι μέχρι σήμερα γνωστοί υποψήφιοι από τις Αχαρνές είναι:

ΣΥΡΙΖΑ:
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Γεωργίου

Νέα Δημοκρατία:
ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ του Σάββα
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

Κίνημα Αλλαγής:
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

Κ.Κ.Ε.:
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Αλεξίου
ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του Γεωργίου

Ένωση Κεντρώων:
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα

Ελληνική Λύση – Κ. Βελόπουλος:
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παύλου

 

Αν οι δημότες των Αχαρνών επιλέξουν να ψηφίσουν ένα κόμμα καλό είναι να «σταυρώσουν»  τουλάχιστον ένα  υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της παράταξής τους  που είναι δημότης  Αχαρνών.

 

Στο δήμο Αχαρνών έχουν συχνή παρουσία με προώθηση θεμάτων στη Βουλή που σχετίζονται με τις Αχαρνές, ενισχύουν οικονομικά και ηθικά φορείς τους δήμο Αχαρνών και εμφανίζονται τακτικά σε εκδηλώσεις του δήμου ή φορέων του δήμου Αχαρνών.

Αν περισσεύει ένας σταυρός δεν είναι άσχημο να τιμήσουν αυτούς που γνωρίζουν και αγωνίζονται για τα προβλήματα των Αχαρνών.

ΣΥΡΙΖΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Ευθυμίου
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Λουκά
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη

Νέα Δημοκρατία:
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου

Κίνημα Αλλαγής:
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του Μιχαήλ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. Δημητρίου

Ένωση Κεντρώων:
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου

 

Πριν αρκετά χρόνια οι ψηφοφόροι είχαν ένα εκλογικό βιβλιάριο που σημειωνόταν η προσέλευση στην κάλπη. Για να βγάλει κάποιος δίπλωμα οδήγησης μεταξύ των άλλων εγγράφων έπρεπε να προσκομίσει και το εκλογικό βιβλιάριο, που να φαίνεται ότι ψήφισε. Με αυτό τον τρόπο ήθελαν να περιορίσουν την αποχή από τις εκλογές. Στο δήμο Αχαρνών στις προηγούμενες εκλογές η αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες ήταν της τάξης του 38% !!

Καλό είναι να μην επανέλθουν οι νόμοι για τις εκλογές που ίσχυαν στο παρελθόν.

Η συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες είναι δικαίωμα και υποχρέωση κάθε ψηφοφόρου.

Στις εκλογές με τη συμμετοχή μας καθορίζουμε το μέλλον μας.
Στις εκλογές με την αποχή μας αφήνουμε άλλους να καθορίζουν το μέλλον μας.

Στις εκλογές οι Έλληνες Ψηφοφόροι θα δείξουν όσο σέβονται τους δημοκρατικούς θεσμούς

Όπως λέει και ο λαός

Όπως στρώσεις έτσι θα κοιμηθείς

 

Προσοχή: Ένα Χαρτί με κάποιους σταυρούς που πέφτει στην κάλπη καθορίζει όχι μόνο το μέλλον το δικό σου,  αλλά και των άλλων.

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Προσοχή: Αλλαγές στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

Posted by koszig στο 5 Ιουλίου 2019

Τα εκλογικά τμήματα για τις βουλευτικές εκλογές έτους 2019 είναι διαφορετικά από εκείνα των δημοτικών εκλογών.

Μάθε που ψηφίζεις: https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/

 

Αν γνωρίζεις την εκλογική περιφέρεια  με τα στοιχεία του επωνύμου εντοπίζεται το εκλογικό τμήμα :

Εκλογικά Τμήματα Αχαρνών και Θρακομακεδόνων

 

Τοποθεσίες σχολείων που είναι εκλογικά κέντρα:

9ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

4ο Γυμνάσιο Αχαρνών

3ο Λύκειο Αχαρνών

6ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών

13ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Αχαρνών

5ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.

2ο ΕΠΑΛ Αχαρνών

3ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών

1ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων

 

 

 

 

Posted in Εκλογές 2019, Uncategorized | Leave a Comment »

Προεκλογική συγκέντρωση της Ευρώπης Κοσμίδη στις Αχαρνές

Posted by koszig στο 4 Ιουλίου 2019

Τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 η Ευρώπη Κοσμίδη, υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία μίλησε σε μεγάλη συγκέντρωση δημοτών των Αχαρνών.

 

 

 

Posted in Εκλογές 2019 | 1 Comment »

Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις συνεχίζονται

Posted by koszig στο 3 Ιουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προεκλογική παρουσία στις Αχαρνές

Η προεκλογική συγκέντρωση στην Πλατεία Καράβου.

Ακολούθως ο πρόεδρος εμφανίστηκε στου παρισταμένους στην ώρα του. Η υποδοχή από νεαρά άτομα με λουλούδια, ποντιακή ονομασία και τον υποψήφιο από τις Αχαρνές Χρήστο Ηλιάδη.

Ο κ. Βελόπουλος άρχισε το λόγο του με τη φράση»Ποντιακέ Λαέ…» και μερικές φράσεις στα ποντιακά.

Ακολούθησε αναφορά σε όσα του καταμαρτυρούν για τις «επιστολές του Χριστού». (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στη συνέχεια άρχισε να εξηγεί για την παράταξη «Ελληνική Λύση» λέγοντας «είμαστε Έλληνες», ζητώντας από τους παρισταμένους να βροντοφωνάξουν ότι είναι Έλληνες. Το πλήθος στην ερώτηση «τι είμαστε;» απάντησε ότι είναι Έλληνες.

Μετά από αυτά τα υπόλοιπα είναι περιττά να αναφερθούν και σταματάει η παρουσίαση.

 

 

Posted in Εκλογές 2019 | 1 Comment »