Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Επενδυτική Αχαρνών’ Category

Η Επενδυτική Αχαρνών από 1/9/2014 μέχρι σήμερα

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2017

Η Επενδυτική Αχαρνών κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, (κλικ εδώ)

Με την ανάληψη της εξουσίας με την νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό η Επενδυτική Αχαρνών άλλαξε ηγεσία.

Ο Ιωάννης Κασσαβός ως δήμαρχος Αχαρνών και ως  Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής προχώρησε στον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στην Επενδυτική Αχαρνών.

Για τη νέα διοίκηση υπάρχει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Το νέο διοικητικό συμβούλιο:

Α. Ορίζει ως Πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών τον κο Σιδηρόπουλο Γεώργιο
και ως Αντιπρόεδρο τον κο Σταύρου Γεώργιο
Τα νέα εννέα (9) μέλη αποτελούνται από τους εξής :
1) Σιδηρόπουλος Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα) 
2) Σταύρου Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα )
3) Ξαγοράρης Νικόλαος – (Δημ. Σύμβουλος  από την μειοψηφία Εκλέγεται με ψήφους 7 υπέρ)
4) Ζάχαρης Χαράλαμπος    –    Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
5) Ελευθεριάδης Παντελής –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
6) Σαβουλίδης Χρήστος      –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
7) Σαμουργασίδης Ιωάννης –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
8) Παλαχαρίδης Γεώργιος    –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
9) Σεμερτζίδης   Ιορδάνης    – Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   

Πέντε από τα διορισθέντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  με την ιδιότητα του δημότη από την κατάληξη του επιθέτου σε -ιδης φαίνεται  να είναι ποντιακής καταγωγής. Κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν έχει γνώσεις από τη διοίκηση Ανωνύμων Εταιριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του νόμου 3463/2006: Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμη ως προς το μέρος καθορισμού  της ιδιότητας του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικό της Επενδυτικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

 

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Οι ιδρυτικές πράξεις των ΑΕ και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται.
 2. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν
 3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
 4. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 5. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξηση του.
 6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής (δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός) συνεδρίασε, παρουσία συμβολαιογράφου, και το πρακτικό της Συνέλευσης σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο απεστάλη στο Γ.Ε.ΜΗ. για καταχώρηση. Με την καταχώρηση και στη συνέχεια δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απέκτησε υπόσταση η Επενδυτική στη δεύτερη φάση της λειτουργίας της.

 

Αυτές είναι οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ως  βασικά στοιχεία είναι η σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου που η θητεία του είναι για την πενταετία  30/6/2012-30/6/2017!!!

Στη συνέχεια στα έγγραφα αναφέρεται στις 13-10-2014 Γενική Συνέλευση και συγκρότηση σε σώμα. Στο αρχείο ανακοίνωσης  σε ΦΕΚ φαίνεται:

Σε ατή τη δημοσίευση φαίνεται ότι η διοίκηση στις 13/10/2014 εκλέχτηκε για μια πενταετία, δηλαδή μέχρι τις 13/10/2019!!!

Καμία άλλη ενημέρωση δεν υπάρχει στο Γ.Ε.ΜΗ. για αλλαγές στη διοίκηση της Επενδυτικής Αχαρνών μετά αυτή την καταχώρηση.

Στο διάστημα από 13/10/2014 μέχρι σήμερα  έγιναν σημαντικά διοικητικά γεγονότα σχετιζόμενα με το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών και την Επενδυτική Αχαρνών.

Σε ανάρτηση στις 7 Μαΐου 2016, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για τη δραστηριότητα της Διοίκησης της Επενδυτικής.

Η Επενδυτική  από την 13/10/2014 μέχρι τις 26/8/2015, που έγινε γνωστό το πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, διαχειριζόταν μη νόμιμα έσοδα από το Νεκροταφείο και τις εμποροπανηγύρεις.

Στις 26/10/2015 υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής  ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος  Σταύρου.

Ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο αντικαταστάτης του ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Ποιμενίδης.

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γεώργιου Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 266 το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τις θέσης στο διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, ούτε στις δημοσιευμένες αποφάσεις στη ιστοσελίδα της Επενδυτικής , ούτε σε ΦΕΚ  αυτή η μεταβολή.

Στις 18/12/2015 ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ζάχαρης υπέβαλε την παραίτησή του από την Επενδυτική την οποία το δημοτικό συμβούλιο έκανε αποδεκτή, και συμπλήρωσε τη θέση αυτή με μελλοντικό αντικαταστάτη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2421 Παραίτηση Χαράλαμπου Ζάχαρη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Α.Ε.

Στις 26/2/2016 «παραιτείται» ένας δημότης μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου της Επενδυτικής και εισέρχεται εκ νέου ο Χαράλαμπος Ζάχαρης ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  αυτή η μεταβολή.

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

 

Στις 30/6/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση του προέδρου της Επενδυτικής  Γιώργου Σιδηρόπουλου και μερικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής και να ορίσει νέο πρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Ηλία Τσουκαλά τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ένα των οποίων είναι κάτοικος στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ.

2116 Αποδοχή παραιτήσεων ορισμός Ηλία Τσουκαλά ως προέδρου

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  της Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας Επενδυτική Αχαρνών πάντοτε είχαν επιλεγεί μετά από εισήγηση του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού.

Δεν είναι γνωστό αν τηρήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της Επενδυτικό που αναφέρει ότι:

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία

Αυτή η διοικητική μεταβολή δεν έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  ως απόφαση Γενικής Συνέλευσης και ως απόφαση διοικητικού συμβουλίου.

Στις 29/7/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. ένα από τα έκτακτα θέματα ήταν:

Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά έτους 2016

2145 Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του πανηγυριού της Παναγίας Σουμελά στην Επενδυτική.

Η εισήγηση ήταν από το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό, που ήταν παράλληλα πρόεδρος και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

Στην ανωτέρω απόφαση, όπως σε όλες τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος εντέλλεται για την εκτέλεση της απόφασης.

Μετά από αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακυρώθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το ανωτέρω θέμα.

Με την ανωτέρω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώνεται η απόφαση για την διαχείριση των εσόδων από την τοποθέτηση πάγκων κατά τη διάρκεια του πανηγυριού και δίνεται εντολή στο δήμο Αχαρνών να προχωρήσει σε ενέργειες για αποκατάσταση της νομιμότητας, δηλαδή να αποδοθεί στο δήμο Αχαρνών το ποσό που εισπράχθηκε από την Επενδυτική και να μη προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που είναι η είσπραξη τελών και δικαιωμάτων από εμποροπανηγύρεις, όπως την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής και των άλλων εμποροπανηγύρεων.

Με έγγραφό μου στο δήμο Αχαρνών ζήτησα την εκτέλεση της ακύρωσης της 129/2ο16  απόφασης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από το δημοτικό συμβούλιο.

Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πάγκους σε εμποροπανηγύρεις 1-11-2016

Ο δήμαρχος καμία ενέργεια δεν έκανε για το θέμα αυτό.

Το Μάρτιο του έτους  2017 έγιναν ανακατατάξεις σε όργανα διοίκησης.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 13/3/2017 ένα από τα θέματα ήταν:

«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών»

2064 Ορισμός διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής για το έτος 2017

Με εισήγηση του δημάρχου Αχαρνών, προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής ψηφίστηκαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 7ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» και δίνει τον λόγο στον Κο Δήμαρχο ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με το καταστατικό η Επιχείρηση έχει 9μελές Δ.Σ. και προτείνει από την πλευρά της πλειοψηφίας για το Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών τους εξής: Για Πρόεδρο τoν Δημοτικό Σύμβουλο Κο Τσουκαλά Ηλία, Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Ποιμενίδη Γεώργιο, για μέλη τους κ.κ. Ποθητό Ιάκωβο, Σαμουργασίδη Ιωάννη, Σαββουλίδη Χρήστο, Δασκαλάκη Γεώργιο, Παλιούρα Αντώνιο και την Κα Στεφανίδου Ευτυχία. Για αναπληρωματικά μέλη προτείνει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Σταύρου Γεώργιο και τον Κο Σασαρίδη Κωνσταντίνο και για δημότες τους κ.κ. Ποιμενίδη Θεόδωρο και τον Κο Αρβανίτη Γεώργιο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Επενδυτικής στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τρία μέλη έχουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου και έξη μέλη είναι δημότες. Ο δήμαρχος πρότεινε με την ιδιότητα του δημότη το δημοτικούς συμβούλους Δασκαλάκη Γεώργιο και Παλιούρα Αντώνιο, πράγμα που δεν είναι νόμιμο αφού στο καταστατικό της Επενδυτικής  διαφοροποιείται η ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου. που δύο μέλη είναι της συμπολίτευσης. από τα 6 μέλη που έχουν την ιδιότητα  του δημότη.

Η σύνθεση  του δημοτικού συμβουλίου της Επενδυτικής που φέρεται να συγκροτήθηκε δεν είναι νόμιμη:

 • Δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφιση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου προβλέπει (άρθρο 7, παρ. 12).
 • Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας, και οι δημοτικοί σύμβουλοι  Γεώργιος Δασκαλάκης  και Αντώνιος Παλιούρας όφειλαν να γνωρίζουν ότι τους δύο δημοτικούς συμβούλους που ψηφίστηκαν  δεν μπορούσαν να τους εκλέξουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής με την ιδιότητα του  δημότη.

Είναι γεγονός ότι ενδεχομένως οι ανωτέρων έδειξαν βαρεία αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντός τους και ίσως αυτό συνιστά παράβασή καθήκοντος.

Δεν έγινε γνωστό αν μετά από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  συνεδρίασε  η Γενική Συνέλευση  της Επενδυτικής Αχαρνών παρουσία συμβολαιογράφου, επειδή μόνο ένα μέτοχος έχει τις μετοχές της Επενδυτικής, και εξέλεξε πρόεδρο, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει γίνει σχετική καταχώρηση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου, για το λόγο αυτό τυπικά το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι νόμιμο. 

Με τοιχοκολλήσεις  η Διεύθυνση της Επενδυτικής καλεί όσους έχουν ενδιαφέρον την τοποθέτηση πάγκων για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά στις Αχαρνές να προσέλθουν στα γραφεία της Επενδυτικής προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής.

 

Είναι φανερό ότι  η διοίκηση του δήμου Αχαρνών και της Επενδυτικής  αρνούνται να εφαρμόσουν  την ανωτέρω απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την ακύρωση της ανάθεσης της διαχείρισης  της εμποροπανήγυρις  στον εορτασμό της Παναγίας Σουμελά.

Με όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της διοίκησης της Επενδυτικής  πρόκειται για τυπικά μία διοικητικά ανύπαρκτη  Ανώνυμη Εταιρεία του δήμου Αχαρνών  που δε θα έχει καλή κατάληξη.

Για μια σειρά άλλες παραλήψεις και παρατυπίες παραγόντων σε επόμενη ανάρτηση προσεχώς.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Πάρνηθα και το ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ

Posted by koszig στο 5 Ιουνίου 2017

Η Πάρνηθα με την πάροδο των χρόνων.

Θέσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων, του Σανατορίου και του Κυκλάμινου  σε αεροφωτογραφία του έτους  2002.

 1. Οι προπονητικές εγκαταστάσεις του ΣΕΓΑΣ. Εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά στις 24 Ιουλίου 1972, από τον Κωνσταντίνο Ασλανίδη, υπουργό της Χούντας. Το  1986 ο τότε υπουργός Νέας Γενιάς και Αθλητισμού Κώστας Λαλιώτης ανακαίνισε και εγκαινίασε και πάλι τις εγκαταστάσεις. Αργότερα δεν έγιναν τα εγκαίνια της εγκατάλειψης!!
 2. Το Σανατόριο Πάρνηθας. Χτισμένο το 1912,  δημιουργήθηκε με σκοπό τη νοσηλεία των ανθρώπων που έπασχαν από φυματίωση.

Κατανομή πληθυσμού σε Αχαρνές και Σανατόριο με στοιχεία απογραφής.

Απογραφή έτους 1920

Απογραφή 1928

Απογραφή 1940

 

Απογραφή 1951

Απογραφή 1961

Απογραφή 1971

Στις απογραφές πληθυσμών φαίνονται οι μεταβολές των κατοίκων(ασθενών και προσωπικού του σανατορίου)

Το Σανατόριο λειτούργησε ως παράρτημα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Στα τέλη του 1960 αποφασίστηκε το κλείσιμο του σανατορίου.  Το 1965 οι εγκαταστάσεις του πέρασαν στην ιδιοκτησία του ΕΟΤ όπου λειτούργησε ως ξενοδοχείο με όνομα ΞΕΝΙΑ  και κατόπιν  ως σχολή τουριστικών επαγγελμάτων έως και το 1980,

Όλες οι εγκαταστάσεις είχαν συνδεθεί με το δάσος της Πάρνηθας

Πάρνηθα 2004

Πάρνηθα 2007 (πριν την πυρκαγιά)

Πάρνηθα 2011 (μετά την πυρκαγιά)

Πάρνηθα 2016

 

Με το άρθρο 36 του νόμου 4049/2012 παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) παραχωρήθηκαν χωρίς αντάλλαγμα σε αναφερόμενους Δήμους−αποδέκτες μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αχαρνών, οι οποίοι, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποκαθίστανται αυτοδικαίως στη θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (Ε.Ο.Τ.) και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.) αντίστοιχα. (κλικ εδώ)

Ο δήμος Αχαρνών πληροφορήθηκε την παραχώρηση από το Ελεύθερο Βήμα. Από τότε δεν έγινε καμία συζήτηση για ενδεχόμενη αξιοποίηση των χώρων που παραχωρήθηκαν.

Εκτός από αυτά στο δήμο Αχαρνών έχει παραχωρηθεί και το ξενοδοχείο Κυκλάμινο στη Αγ. Τριάδα.

Κυκλάμινο

Το Κυκλάμινο έπαθες ζημιές στο σεισμό του 1999.  Στον προϋπολογισμό δαπανών του έτους 2008 στον Κ.Α. 30-7321.019 «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο συγκρότημα με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ» στην περιοχή Αγίας Τριάδας Πάρνηθας» είχε εγγραφεί ποσό 285.600 €.  Από τότε  δεν έγινε καμία δαπάνη και από τον προϋπολογισμό του 2010 έχει εξαφανιστεί και ο Κ.Α. από τον προϋπολογισμό.

Το έτος 2010 το ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο δήμος Αχαρνών αγνοεί την περιουσία του και την αφήνει να καταστραφεί. Αυτά έγραφα το έτος 2013, (κλικ εδώ).

Τον Ιούλιο του έτους 2015  η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να παραχωρήσει στην Επενδυτική  Αχαρνών Α.Ε. μεταξύ άλλων εκτάσεων και κτιρίων και το Ξενοδοχείο κυκλάμινο (αυτό που βλέπετε στις φωτογραφίες),

Ω677ΩΨ8-ΡΗΥ Παραχώρηση χώρων στην Επενδυτική

«να παραχωρηθούν στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΕ οι παρακάτω χώροι, με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους, καθώς και όπου δύναται η σύνταξη και η εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών.»

Φυσικά καμία από τις παραχωρήσεις στην Επενδυτική δεν αξιοποιήθηκε. Το κυλικείο στο Δημαρχείο που παραχωρήθηκε για εκμετάλλευση  στην Επενδυτική δεν κατάφερε η διοίκηση να εκδώσει άδεια λειτουργίας με αποτέλεσμα να είναι κατηγορούμενος ο πρόεδρος της Επενδυτικής και μία απ.ο τις υπαλλήλους, που η κλήση σε απολογία την φέρει ως ιδιοκτήτρια!!

κκκκ

    

    

    

   

Η Επενδυτική Αχαρνών  tale quale

 

Posted in Γενικά, Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών- Χτες, σήμερα, αύριο; -3

Posted by koszig στο 8 Μαΐου 2016

Για την Επενδυτική Αχαρνών έχουν γίνει προηγούμενες αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Οι εκκρεμότητες είναι πολλές.Μερικές από αυτές αναφέρθηκαν σε προηγούμενες αναρτήσεις

Στις Ανώνυμες Εταιρείες οι ισολογισμοί είναι καθοριστικά στοιχεία που προσδιορίζουν τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθρο 7Α
«1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.

Άρθρο 22Α
1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τον Διευθύνοντα Σύμβουλον
της εταιρείας, υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Άρθρο 34
1. Η γενική συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν’ αποφασίζη περί:
α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ’ όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού.
β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.

Άρθρο 35

1. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι’ ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι’ ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. «Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α».

Άρθρο 42Α
«1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37.

 

Άρθρο 42Β
«1. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του Νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών
καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση
αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το θεσμικό πλαίσιο για τους ισολογισμούς.

Ο ισολογισμός του έτους 2011 έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Οι ισολογισμοί των ετών 2012 και 2013 έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής χωρίς να υπάρχει η υπογραφή των ατόμων που πιστοποιούν τον ισολογισμό. Οι ισολογισμοί δεν έχουν αποσταλεί στο Γ.Ε.ΜΗ. για δημοσίευση και τελικά δημοσίευση σε ΦΕΚ.

K2-5117 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Η ιστοσελίδα της Επενδυτικής δεν είναι πιστοποιημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. για να αναρτώνται ισολογισμοί.

Ισολογισμοί για τα έτη 2014 και 2015 δεν υπάρχουν.

Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μήπως ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 266, παρ. 8;

Η Επενδυτική ιδρύθηκε με την 105/16-3-2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η διετία μετά την ίδρυσή της  συμπληρώθηκε στις 16/3/2012.

Μήπως η Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία είναι ώρα να οδηγηθεί σε λύση;

 

Ορκωτοί ελεγκτές τώρα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών- Χτες, σήμερα, αύριο; -2

Posted by koszig στο 7 Μαΐου 2016

Για την Επενδυτική Αχαρνών έχουν γίνει προηγούμενες αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Η ανάρτηση αυτή αφορά στο σήμερα, δηλ. τη διοίκηση της Εταιρείας με την εποπτεία της σημερινής δημοτικής Αρχής υπό τον δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό.

Η δραστηριότητα της Επενδυτικής αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα της, όπου φαίνεται η διοικητική δραστηριότητα, οι αποφάσεις και ενέργειες της διοίκησης.

Ποια είναι η δομή της διοίκησης της Επενδυτικής.

Είναι μια Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Το θεσμικό πλαίσιο ως Ανώνυμη Εταιρεία καθορίζεται από  το νόμο 2190/1920 με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Το θεσμικό πλαίσιο μιας Δημοτικής Επιχείρησης καθορίζεται από ιδιαίτερους νόμους που αφορούν τις επιχειρήσεις είτε ιδιοκτησίας του δήμου, είτε επιχορηγούμενες από το δήμο.

Η ύπαρξη ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προβλέπεται από το άρθρο 107 του νόμου 3582/2010 («Καλλικράτης»)

Άρθρο 107
Επιχειρήσεις δήμων

1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:
α) μία κοινωφελή επιχείρηση,
β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),
γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούμενους δήμους, και
δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους συνενούμενους δήμους.
2. Οι δήμοι μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 265 του Κ.Δ.Κ..

Στο νόμο 3463/2006 («Κώδικας Δήμων και  Κοινοτήτων») προβλέπεται:

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος.
3. Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252 παράγραφος 3α του παρόντος, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α..
4. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις
δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920.

 

Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ.

Τι βρήκε ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός με την ανάληψη της δημοτικής Αρχής; Μια Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία που είχε σκοπό  την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.

Πέρα από το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της επιχείρησης υπήρχε και το καταστατικό της εταιρείας δημοσιευμένο νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Το καταστατικό και ο νόμος για το θέμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει η Γενική Συνέλευση, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 266 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην περίπτωση αυτή ή δίνεται αυθεντική ερμηνεία ή γίνεται τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. Η δημοτική Αρχή έκανε και τα δύο, όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου και την απόφαση  επικύρωσε με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, όπως φαίνεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην δημοσιευμένη απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. φέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτήθηκε σε σώμα με ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου. Στο πρακτικό 73/2014, Θέμα 1 ήταν “Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ” και θέμα 3 με θέμα:“Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου”, (κλικ εδώ), όπου γίνεται μνεία των ανωτέρω άρθρων 107 και 266 που αναφέρονται στην εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η 74/2014. Το 4ο θέμα ήταν:

ΘΕΜΑ 4ο
Πιστή εφαρμογή του άρθρου 25 της 188/14-6-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών
Ο Δ/νων Σύμβουλος κος Ζάχαρης Χαράλαμπος ανέγνωσε στο σώμα τη γραπτή εισήγησή του που έχει ως εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων 188/14-6-2011 ΑΔΣ του Δήμου Αχαρνών και σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 25668/22513/30.8.2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου διαπιστώνεται η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης τα τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται εφ άπαξ και πριν από σχετική πράξη (ενταφιασμός, εκταφή, παράταση εκταφής κ.λπ.).
Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο εργολάβοι τελετών να πραγματοποιούν ενταφιασμούς χωρίς να καταβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιώματα με σκοπό να διογκώνονται οι οικονομικές οφειλές από τρίτους προς την εταιρεία Προτείνω τα δικαιώματα από τους ενταφιασμούς να πληρώνονται πριν τη τελετή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τη γραπτή εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου κου Ζάχαρη Χαράλαμπου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την καταβολή των δικαιωμάτων από τα γραφεία τελετών πριν το ενταφιασμό και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο όπως υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο προς το Δήμο Αχαρνών, για την υλοποίηση του σκοπού αυτού.
Ο πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι η ώρα είναι 6.45 μ.μ. και επειδή στις 7.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο όπου πρέπει να παραστούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ζητεί την αναβολή των υπολοίπων θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση σε επόμενη συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Όπως είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, (κλικ εδώ), το άρθρο 25 είχε καταργηθεί!!

Αναφορά για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Νεκροταφείου

45Ο1ΟΡ1Κ-ΛΧΧ Απόφαση Αποκεντρωμένης για το άρθρο 262/11

 

 

Έτσι η Επενδυτική με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Χαράλαμπου Ζάχαρη αποφάσισε να συνεχίσει  να εισπράττει παράνομα τέλη στο Νεκροταφείο.

Για το Νεκροταφείο είχαν γραφτεί πολλά, για ανακλήσεις αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου (όπως στο ανωτέρω έγγραφο), για παράνομες εισπράξεις τελών κ. α.

Στις 20/10/2014 δόθηκε εντολή  σε Επιθεωρητές – Ελεγκτές δημόσιας Διοίκησης για έλεγχο στην Επενδυτική Αχαρνών σχετικά με την παρουσία της στο Νεκροταφείο.

Ο έλεγχος έγινε για τα έτη 2011-2013. Τα έτη 2014-2015 η κατάσταση συνεχίστηκε και θα ακολουθήσει νέος έλεγχος.

Εντελώς τυχαία όσα είχα αναρτήσει στο διαδίκτυο για την Επενδυτική σχεδόν όλα τα περιέλαβαν ως παρατηρήσεις στο πόρισμά τους.

 

Υπάρχει αναρτημένη μια πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Ιανουαρίου 2015, (κλικ εδώ). Μεταξύ των θεμάτων ήταν:

3. Λήψη απόφασης για ορισμό Ορκωτού Λογιστή για διαχειριστικό έλεγχο.
4. Λήψη απόφασης για ορισμό Νομικού Συμβούλου (εξωτερικού συνεργάτη).
5. Λήψη απόφασης για ορισμό Λογιστή (εξωτερικού συνεργάτη).

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες αποφάσεις για τα θέματα αυτά.

Στις 26/8/2015 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος των Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, (κλικ εδώ). Τέλος το άρθρο 25 που έδινε έσοδα στην Επενδυτική από το Νεκροταφείο. Χάθηκε και το μονοπώλιο της αφής των κανδηλιών, (κλικ εδώ).

Ακολούθησε  μια ακόμα  πρόσκληση για συνεδρίαση στις 7/10/2015. Μεταξύ των θεμάτων ήταν:

3. Μείωση αποδοχών Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου, Αντιπροέδρου και μελών Δ/Σ της επιχείρησης.

Σε καμία απόφαση δεν ανακοινώθηκαν οι αποδοχές του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δε δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση για το ποσό της μείωσης των αποδοχών.

 

Στις 26/10/2015 υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Γεώργιος  Σταύρου.

Ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο αντικαταστάτης του ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Ποιμενίδης

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γεώργιου Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 266 το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τις θέσης στο διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, ούτε στις δημοσιευμένες αποφάσεις στη ιστοσελίδα της Επενδυτικής , ούτε σε ΦΕΚ  αυτή η μεταβολή.

Στην απόφαση που Ανακοινώθηκε από το Γ.Ε.ΜΗ.  μεταβιβάζονται καθήκοντα στον Γεώργιο Σταύρου

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γιωργου Σταύρου

εξουσιοδότηση σε Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 7α του νόμου 2190/1920:

Άρθρο 7Α «

1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών  Ανωνύμων Εταιρειών. Σε δηµοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία: α. Οι αποφάσεις της Διοίκησης για τη σύσταση ανώνυμων εταιρειών, καθώς και το καταστατικό που εγκρίθηκε. β. Οι αποφάσεις της Διοίκησης για την έγκριση της τροποποίησης καταστατικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού µαζί µε τις τροποποιήσεις που έγιναν. γ. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση µε τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

 

Στις 18/12/2015 ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ζάχαρης υπέβαλε την παραίτησή του από την Επενδυτική την οποία το δημοτικό συμβούλιο έκανε αποδεκτή, και συμπλήρωσε τη θέση αυτή με μελλοντικό αντικαταστάτη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.(κλικ εδώ).

Ο προορισμένος για νέος Διευθύνων σύμβουλος τελικά ήλθε, είδε και δεν πήρε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Στις 26/2/2016 «παραιτείται» ένας δημότης μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου της Επενδυτικής και εισέρχεται εκ νέου ο Χαράλαμπος Ζάχαρης ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. , στην ιστοσελίδα της  Επενδυτικής και σε ΦΕΚ η παραίτηση του Χαράλαμπου Ζάχαρη

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε ο σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου τις Επενδυτικής Ιωάννης Σαμουργασίδης

 1. Το με Αρ. Πρωτοκόλλου 13196/26-02-2016 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών, σχετικά με την αίτηση υποβολή παραίτησης του Σαμουργασίδη Ιωάννη από τη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Την ημέρα παραίτησης του κ. Σαμουργασίδη 26/2/2016 ήταν ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου!!!

Την ημέρα αυτή αποφασίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο η αντικατάστασή του με τον προ 2 μηνών παραιτηθέντα Χαράλαμπο Ζάχαρη!!

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. , στην ιστοσελίδα της  Επενδυτικής και σε ΦΕΚ ο ορισμός  του Χαράλαμπου Ζάχαρη ως μέλους του Διοικητικού συμβουλίου

Δημοσιότητα σε ΓΕΜΗ

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί καμία απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου στη Δι@ύγεια.

Αναρτήσεις σε Δι@ύγεια

Αναρτήσεις άλλων Μονομετοχικών Εταιριών ΟΤΑ

Δήμου Υμηττού

Ανάρτηση δέσμευσης ποσού 44,32 ευρώ για αναψυκτικά!!

7ΥΑΥΟΛΥ4-ΔΧΘ Μονομετοχική Υμηττού

Δήμος Λουτρακίου

Έγκριση δαπανών μηνών Ιούλιος -Δεκέμβριος 2015

7ΑΘΦΟΡΔ6-ΛΓ2 Δήμος Λουτρακίου

Δήμος Αμυνταίου

ΩΕΩ9ΟΞ3Ξ-8Κ4 Ενημέρωση για Ισολογισμούς

Δήμος Ρόδου

ΒΧΔ9ΟΛΙΗ-9ΝΘ Μονομετοχική Ρόδου Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 26/4/2016 με εισήγηση της Επενδυτικής

2076 Εισήγηση Επενδυτικής για ανθοκομική

  Με την υπ’ αριθμό ….. απόφασή του, πρακτικό Νο 4 / 2016,  το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» αποφάσισε τη διοργάνωση της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Αχαρνών που προτείνεται να πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων από Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, μέχρι και  την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016, όπου είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

ζήτησαν απόφαση για την ανθοκομική έκθεση 2016.

Στο κείμενο της εισήγησης φαίνεται ότι έχουν γίνει αναρίθμητες συνεδριάσεις Διοικητικού συμβουλίου δεν αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης!!!

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε

2076 Απόφαση Δ.Σ. για ανθοκομική

Η ανθοκομική θα γίνει μετά 20 μέρες.

Μέχρι τότε ο πρόεδρός της Γιώργος Σιδηρόπουλος  δε θα μπορεί να έχει αυτή τη θέση γιατί διορίστηκε αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει ως νόμιμος αντικαταστάτης του. Διευθύνων σύμβουλος δεν υπάρχει γιατί είχε υποβάλει την παραίτησή του!! Ο διορισμένος από το δημοτικό συμβούλιο να αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν καλείται ούτε  στις υποτιθέμενες συνεδριάσεις.

Αποφάσεις δε δημοσιεύονται, ισολογισμοί δεν έχουν γίνει, νόμιμα όργανα διοίκησης δεν υπάρχουν, νόμιμες εισπράξεις από τέλη και δικαιώματα  από τους πάγκους στο πανηγύρι της Ζωοδόχου πηγής αμφισβητούνται νομίμως

Τέλη και δικαιώματα 2011-2013 a

Αυτή είναι η κατάσταση στην Επενδυτική ΣΗΜΕΡΑ.

Όργανα αποφάσεων ο δήμαρχος και το υπ΄αυτόν δημοτικό συμβούλιο που η παράταξή του ομόφωνα  έχει ψηφίσει τις διοικητικές αλλαγές.

Καθοριστικό όργανο ελέγχου η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής, δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός.

Αν υπήρχε ένα σοβαρό δημοτικό συμβούλιο θα έπρεπε να έχει αφαιρέσει από τον κ. Κασσαβό τις μετοχές της Επενδυτικής για ανικανότητα στη διοίκηση της Επενδυτικής, δεδομένου ότι ο κάτοχος των μετοχών αποτελεί τη μονοπρόσωπη Γενική Συνέλευση, ανώτατο όργανο δεδομένου ότι:»Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.»

 

Για τις αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί και τις ενδεχόμενες ευθύνες που υπάρχουν στο επόμενο.

 

Ανίκανοι άνθρωποι σε καίριες θέσεις. Τις πταίει;

 

 

Posted in Επενδυτική Αχαρνών, Uncategorized | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών- Χτες, σήμερα, αύριο; -1

Posted by koszig στο 3 Μαΐου 2016

Σήμερα.

Χτες αναρτήθηκε αντίστοιχο άρθρο, (κλικ εδώ). Αναφέρθηκε στη λειτουργία της Επενδυτικής Αχαρνών όταν στο δήμος ήταν η προηγούμενη δημοτική Αρχή. Ας δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα με τη νέα δημοτική Αρχή.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 10/2/2011 με εισήγηση του τότε γενικού γραμματέα Νικόλαου Κρημνιανιώτη αποφασίστηκε:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 36 του  καταστατικού της  ανώνυμης εταιρείας  την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου μας κου Κρημνιανιώτη Νικόλαου, την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κου Κασσαβού Ιωάννη και την πρόταση του κου Δημάρχου με πλειοψηφία 28 ψήφων υπέρ – και 4 ΠΑΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την εκλογή των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ″ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ″ και με διακριτικό τίτλο ″ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ″
1) Χριστοπούλου Σοφία (Δημοτική Σύμβουλος – Ως Πρόεδρος Δ.Σ.)
2) Κοπαλάς Σταύρος ( Δημοτικός Σύμβουλος – Ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3) Ελευθεριάδης Στυλιανός (Δημοτικός Σύμβουλος από την πλευρά της μειοψηφίας)
4) Ντριβαλάς Ελευθέριος       (μέλος)
5) Κούτελας Αθανάσιος          (μέλος)
6) Ορφανός Κωνσταντίνος      (μέλος)
7) Καραούζας Κωνσταντίνος (μέλος)
8) Μαλικοπούλου Χρυσούλα             (μέλος)
9) Γκασούκας Νικόλαος         (μέλος)

Β) Μετά τα ανωτέρω το άρθρο 36 του καταστατικού τροποποιείται ως προς την σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα πιο πάνω ήδη εκλεγμένα μέλη προστίθενται τα εξής στοιχεία τους: 1) ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, 2) ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ, 3) ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 4) ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 5) ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 7) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 8) ΑΦΜ, 9) ΔΟΥ, 10) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, 11) ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Γ) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, Τραβασάρος Αθανάσιος, Αγγελοπούλου Παναγιώτα και Οικονόμου Ευθύμιος δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

Στις 11/12/2011 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τροποποίησε το άρθρο 19 του καταστατικού και καθόρισε των αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε 9.

Τροποποίηση άρθρου 19
Αν διαβάσει κανείς το κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, η αναφορά στο άρθρο 36 του καταστατικού γίνεται σε σχέδιο Καταστατικού που δεν ήταν δημοσιευμένο σε ΦΕΚ να έχει τη μορφή Κανονιστικής Απόφασης, δηλ. τοπικού νόμου. Μόνο το άρθρο 19 είναι δημοσιευμένο σε ΦΕΚ και αναφέρεται σε «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».

Στο άρθρο 19 για τη  θητεία του δημοτικού συμβουλίου :

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη θα είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα δύο (2) μέλη από την πλειοψηφία και ένας (1) από την μειοψηφία και οι υπόλοιποι έξι (6) Έλληνες Πολίτες.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Αυτά για το Χτες

Στις 19/9/2014 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με θέμα:  «Ορισμός μελών Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών.» 

2219 Ορισμός Δ.Σ. Επενδυτικής 2014

και αποφάσισε

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Αφού έλαβε υπόψη του, το άρθρο 36 του καταστατικού της Εταιρείας , την πρόταση του κου Δημάρχου, τις προτάσεις και τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων και τις σχετικές διατάξεις μετά από ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει ως Πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών τον κο Σιδηρόπουλο Γεώργιο
και ως Αντιπρόεδρο τον κο Σταύρου Γεώργιο
Τα νέα εννέα (9) μέλη αποτελούνται από τους εξής :
1) Σιδηρόπουλος Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα)
2) Σταύρου Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα )
3) Ξαγοράρης Νικόλαος – (Δημ. Σύμβουλος  από την μειοψηφία Εκλέγεται με ψήφους 7 υπέρ)
4) Ζάχαρης Χαράλαμπος    –    Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
5) Ελευθεριάδης Παντελής –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
6) Σαβουλίδης Χρήστος      –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
7) Σαμουργασίδης Ιωάννης –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
8) Παλαχαρίδης Γεώργιος    –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   
9) Σεμερτζίδης   Ιορδάνης    – Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   

Το άρθρο 36 του καταστατικού της Επενδυτικής αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:…

Το άρθρο 19 αναφέρει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται από τη γενική συνέλευση των Μετόχων  της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, εφόσον τα μέλη του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους, παρότι η θητεία τους από την ημέρα εκλογής τους ήταν πενταετής, έπρεπε να ζητήσουν από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός  έπρεπε, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού έπρεπε να δημοσιεύσει την πρόσκληση που έπρεπε να περιέχει το θέμα της συνεδρίασης, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και  αναρτάται στην  ιστοσελίδα που ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία. Δεν υπάρχει θέμα δημοσιότητας της προσκλήσεως λόγω της μοναδικότητας του μετόχου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του νέου δημοτικού συμβουλίου με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 19, παρ. 1 . Γενική συνέλευση είναι ο δήμαρχος εφόσον του έχει παραχωρηθεί το πλήθος των 700 μετοχών της Επενδυτικής.

(Σε άλλους δήμους οι μετοχές της Μονομετοχικής  Ανώνυμης  Εταιρείας κατανέμονται στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων αναλογικά με την  εκλογική δύναμή τους)

Ανάρτηση νέου Δ.Σ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) Δημοσιεύτηκε στις 21/4/2015 η ανωτέρω απόφαση:

Ανακοίνωση διορισμού Δ.Σ. Επενδυτικής σε Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του νόμου 3604/2007 αντικαθίσταται το άρθρο 32, παρ. 2 του νόμου 2190/1920 με τη τις φράσεις » «2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης

Στις 13/10/2014 που έγινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Επενδυτικής, υπάρχουν πρακτικά που  αναφέρονται στην εκλογή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου που φέρουν την υπογραφή συμβολαιογράφου;

Στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής, (κλικ εδώ), δε γίνεται αναφορά για συνεδρίαση στις 13/10/2014  για Γενική Συνέλευση και εκλογή μελών Διοικητικού συμβουλίου(αποφ. 1, παρ. 3).

Όλες αυτές η μη νόμιμες πράξεις της δημοτικής Αρχής έπρεπε να κλείσουν με φωτογράφιση του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.

 

Ορκωμοσία Επενδυτικής

Πριν η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής, ο δήμαρχος, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και δημιουργικής αναμονής, όρκισε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, μεταξύ των οποίων και της Επενδυτικής.

Δηλαδή ξαναόρκισε το Γιώργο Σιδηρόπουλο και τα άλλα δύο μέλη του Δ.Σ. της Επενδυτικής που δε φαίνονται στη φωτογραφία; Δε είπε κανένας στο δήμαρχο ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας δεν ορκίζονται!!

 Αυτά ως πρώτη δόση για τα συμβαίνοντα στην Επενδυτική

Όταν ο καπετάνιος είναι άσχετος σίγουρα θα οδηγήσει το καράβι σε ξέρα

(Λαϊκή Παροιμία)

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών- Χτες, σήμερα, αύριο;

Posted by koszig στο 3 Μαΐου 2016

Χτες

Η Επενδυτική Αχαρνών, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών πέρασε μια δοκιμασία για τη ζωή της στη θητεία του Σωτήρη Ντούρου κυρίως για τη διαχείριση του Νεκροταφείου. Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης διαπίστωσαν μη σύννομες διαδικασίες σχετικά με τη λειτουργία του Νεκροταφείου και μη σύννομες δαπάνες σχετικά με το παγκάρι του Ιερού Ναού του Νεκροταφείου,

Η Επενδυτική Αχαρνών  δεν ελέγχθηκε για τη λειτουργία της  από την αρχή του έτους 2014. Όμως υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία της. Οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως από δημοσιευμένα στοιχεία.

Η Επενδυτική Αχαρνών είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία. Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία της είναι ο νόμος 2190/1920 με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που έχουν γίνει με νεώτερους νόμους.

Είναι όμως και μια Επιχείρηση του δήμου Αχαρνών. Για το λόγο αυτό υπάρχουν και ειδικοί νόμοι που ισχύουν για αυτή την κατηγορία των Επιχειρήσεων που δεν ισχύουν για τις υπόλοιπες Ανώνυμες Εταιρείες.

Η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας καθορίζεται από το καταστατικό της που περίληψη έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Περίληψη Καταστατικού Επενδυτικής  

Δημοσιευμένο σε ΓΕΜΗ καταστατικό Επενδυτικής

Με την ίδρυση της Επενδυτικής ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών το πρώτο δημοτικό συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο πρόεδρος ορίζεται ένας δημοτικός σύμβουλος που ορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Το καταστατικό της Εταιρείας  είναι καθομοίωση του δήμου Αχαρνών . Για γέλια και για κλάματα!!

Στη μελέτη σκοπιμότητας το Μετοχικό Κεφάλαιο  της Εταιρείας ήταν 300.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε  3.000 μετοχές των 100 ευρώ.

Όταν δημιούργησαν την Εταιρεία ξέχασαν να καταθέσουν το Μετοχικό Κεφάλαιο των 300.000 ευρώ στην τράπεζα και να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής .

Με αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζήτησα να εφαρμοστεί ο νόμος. (κλικ εδώ)

Αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας για Επενδυτική

Αναφορά για το Μετοχικό Κεφάλαιο της Επενδυτικής

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας  με απόφαση δημοτικού συμβουλίου καθορίστηκε στα 70.000 ευρώ.

ΦΕΚ Καθορισμός  Μετοχικού Κεφαλαίου σε 70.000 ευρώ

Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ανωτέρω καταστατικού αναφέρεται ως μετοχικό Κεφάλαιο 70.000 ευρώ.

Στο άρθρο 6 παρ. 3. εδάφιο 1 αναφέρεται ως Μετοχικό Κεφάλαιο το ποσό των 300.000 ευρώ!!!

Στο άρθρο 7 του καταστατικού γίνεται αναφορά για τους μετόχους που συμμετέχουν στο ανώτατο όργανο διοίκησης  της Εταιρείας τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Με την απόφαση 272/6-9-2011 το δημοτικό συμβούλιο

Ορισμός εκπροσώπου του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του τον κατεπείγον του θέματος, τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν. 3852/2010 και την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου μας,
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Δέχεται τον κατεπείγον του θέματος.
Β) Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών, στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», ο
εκάστοτε Δήμαρχος.

.Οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Κασσαβός και Παναγιώτης Πολυμενέας δε ροχάλιζαν, απλώς κοιμόντουσαν.

Με την αλλαγή της δημοτικής Αρχής η Επενδυτική Αχαρνών παρέμεινε ένα «παραμάγαζο» του εκάστοτε δημάρχου.

 

Ο δήμαρχος έχει στη διάθεσή του 700 μετοχές της Επενδυτικής. Αν ρωτήσω: «Υπάρχουν τυπωμένες  σε χαρτί αυτές οι μετοχές, όπως σε όλες τις Ανώνυμες Εταιρίες;¨ μάλλον δε θα πάρω απάντηση!!

mega-metoxi

Τις άυλες μετοχές της Επενδυτικής κατείχε χτες ο Σωτήρης Ντούρος, Σήμερα ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός.

Για το χτες, ένα μέρος της δράσης της Επενδυτικής αποτυπώνεται στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Η ιστορία για το σήμερα προσεχώς.

 

 

Το ιστορικό της επιχείρησης: (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Αλλαγή φρουράς – Ζητείται θύμα!!

Posted by koszig στο 2 Ιανουαρίου 2016

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Επενδυτικής Αχαρνών και πρόταση για την αντικατάστασή του, (κλικ εδώ).

Ποια είναι η Επενδυτική Αχαρνών είναι γνωστό από προηγούμενες αναρτήσεις, (κλικ εδώ),

Ερώτηση Κασσαβού για Επενδυτική

Αυτά έλεγε ο κ. Κασσαβός ως δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης.

16 μήνες πέρασαν από τότε. Ο Γιάννης Κασσαβός είναι δήμαρχος Αχαρνών και Γενική Συνέλευση (ανώτατο όργανο) της Επενδυτικής Αχαρνών. Ποια απάντηση δίνει σε αυτά  τα ερωτήματα σήμερα;

Αναρτήσεις Επενδυτικής

 

Η απάντηση του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού στον πρώην δημοτικό σύμβουλο της της αντιπολίτευσης Γιάννη Κασσαβό.

 

Το έτος 2012 δημοσιεύτηκε ο ισολογισμός του έτους 2011. Η Επενδυτική Αχαρνών ιδρύθηκε στις 17/6/2010, (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ/5143/17.06.2010).

 

Ισολογισμός 2011

 

Ισολογισμός 2011. Αποτέλεσμα: Ζημιές 89.765 €. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  -19.765,19 €

Αν καταλαβαίνω καλά, με βάση την κοινή λογική, η διοίκηση της Επενδυτικής κατανάλωσε τα 70.000 € του μετοχικού κεφαλαίου και οφείλει ακόμα 19.765,19 €

Πριν λίγες μέρες δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής  Αχαρνών οι ισολογισμοί των ετών 2012 και 2013

Ισολογισμός 2012

Στον δημοσιευμένο ισολογισμό του έτους 2012 δεν υπάρχου υπογραφές των αρμοδίων. Εμφανίζονται κέρδη 5.886.45 €    

Με την απόφαση 35129/31962/5-10-2011 ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η απόφαση 262/2011   του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών περί «Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων ως προς το άρθρο 25 (τέλη και δικαιώματα).

Το έτος 2013 δημοσίευσης του Ισολογισμού του έτους 2012 υπήρχε και καταλογισμός από το δήμο Αχαρνών στην επιχείρησή του Επενδυτική Αχαρνών.

Ειδοποίηση Ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σε αυτή για το έτος 2012 εμφανίζονται οφειλές 210.643,15 €, προσαυξήσεις 16.852,99 €. Σύνολο καταλογισθέντων 227.496,14 €.

 

Στις 4/4/2014 το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε  σε έκτακτο θέμα: «Αποδοχή προτάσεων συμβιβαστικής επιτροπής για την επίλυση φορολογικών διαφορών του Δήμου μας A΄ τριμήνου 2014 ».

 2166 Απόφαση για διαγραφή προστίμων Επενδυτικής

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχτεί  όλες τις προτάσεις της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό των με αριθμ. 26,27,382,384/2012  και 5,6,7,8,9,10,11,467/2013  βεβαιωτικών καταλόγων που αφορούν πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παράνομου εμπορίου, έσοδα από πανηγύρια, λαϊκές και Νεκροταφείο.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

 

Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με το πόρισμά τους έκριναν ότι η απόφαση 188 του δημοτικού συμβουλίου της 14/6/2011 (άρθρο 25) που έδινε το δικαίωμα στην Επενδυτική να  έχει έσοδα από πανηγύρια, λαϊκές και Νεκροταφείο δεν ήταν νόμιμη.

Αυτό το ποσό, που είχε καταλογιστεί για πρώτη φορά το έτος 2012 υπάρχει στον ισολογισμό;

 

Ισολογισμός 2013

Το έτος 2013 η Επενδυτική διαχειριζόταν το παγκάρι.

2043 Ορισμός μελών Δ.Σ. της Νέας Κοσμητείας του Ι. Ναού Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών

Μετά από την εμπιστευτική έκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τη συμμόρφωση του Δήμου  η διαχείριση του νεκροταφείου από την Επενδυτική Αχαρνών κρίθηκε παράνομη.

2295 Μη σύννομη διαχείριση του Νεκροταφείου από την Επενδυτική Αχαρνών

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

«Στην εγκύκλιο 46978/27-7-2009 του ΥΠΕΣ αναφέρεται ότι εκτός των ανωτέρω, καμία άλλη ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από μονομετοχική ΑΕ.»

Συνεπώς, η εκχώρηση των τελών και δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών είναι μη σύννομη.

Αναφέρεται επίσης:

Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι, η Κοσμητεία, μη σύννομα διαχειρίστηκε έσοδα του ιερού ναού του Κοιμητηρίου, από τον Φεβρουάριο 2013 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2014.

 

Είναι φανερό ότι οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί για τα έτη 2012 και 2013 ουσιαστικά και τυπικά δεν είναι νόμιμοι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου, οι υπόχρεες επιχειρήσεις δύνανται να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων τους (οικονομικών καταστάσεων/ισολογισμών, προσκλήσεων κ.λ.π.) σε έντυπα μέσα (εφημερίδες), όπου αυτό προβλέπεται στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο Ν. 3190/1955, με αντίστοιχη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Τακτική Συνέλευση της Επενδυτικής για τους ισολογισμούς δεν έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα Ependa.gr ούτε έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ισολογισμός – απολογισμός δεν δημοσιεύτηκε για το έτος 2014. Την ευθύνη έχει η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής, που είναι ο δήμαρχος Αχαρνών στον οποίο το δημοτικό συμβούλιο με πρόταση του Νικόλαου Κρημνιανιώτη μεταβιβάστηκαν οι 700 μετοχές της Επενδυτικής Αχαρνών.

4Α8ΨΩΨ8-9Χ6 Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Ορισμός εκπροσώπου στη Γ.Σ.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν παρών και ο Γιάννης Κασσαβός που ψήφισε αυτή την πρόταση!! Και έγιναν ότι έγιναν.

Έτσι έχουμε  μονοπρόσωπη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό.

Ισολογισμός έτους 2014 δεν υπάρχει. Είναι αρμοδιότητα του μέχρι σήμερα διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής Αχαρνών και έλεγχο από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, σύμφωνα με το άρθρο 34 του κ.ν. 2190/90, που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες όπως η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε.

Τελικά στο τότε ερώτημα του κ. Κασσαβού «Για ποιο λόγο δεν έχει προσκομιστεί στο δημοτικό συμβούλιο ο ισολογισμός τη δημοτικής επιχείρησης Επενδυτική Αχαρνών; Ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί και να εγκρίνει ή όχι τη διαχείριση και το οικονομικό αποτέλεσμα της Εταιρείας, όπως προβλέπει ο νόμος» ποιος είναι αρμόδιος να δώσει απάντηση;

 

Προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στα έσοδα της Επενδυτικής Αχαρνών έγιναν μερικές κινήσεις.

Μείωση δαπανών

Στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής http://www.ependa.gr/ δεν υπάρχουν οι αποφάσεις της συνεδρίασης αυτής. Δεν έγινε γνωστό πόσο ήταν οι αποδοχές του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. της επιχείρησης και αν έγιναν μειώσεις.

Αν ανατρέξουμε στην αρ. 5 ερώτηση του Γιάννη Κασσαβού ως δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης » Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του δημοτικού συμβουλίου της Επενδυτικής Αχαρνών δεν έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Αληθεύει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Πρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών  λαμβάνουν αντιμισθία μεγαλύτερη από αυτή του αντιδημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου;» θα δικαιούται να ρωτήσει κάποιος τον σημερινό  δήμαρχο και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση;

Μια άλλη κίνηση ήταν να αυξηθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της επιχείρησης.

Στις 9/7/2015 το δημοτικό συμβούλιο «τα έδωσε όλα» στην Επενδυτική Αχαρνών:

Ω677ΩΨ8-ΡΗΥ Παραχώρηση κτιρίων και ακινήτων στην Επενδυτική

Στη συνεδρίαση αυτή εκτός των  των κτιρίων που παραχωρήθηκαν  αποφασίστηκε και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 130.000 €, (κλικ εδώ)

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση. Ο δήμαρχος αναφέρεται σε αξιοποίηση κτιρίων, όπως το Κυκλάμινο. (κλικ εδώ).

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26/10/2015 έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2015 και δημιουργήθηκε νέος κωδικός δαπανών

00-6737.007 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών 130.000,00

Στις 8/12/2015 η οικονομική  επιτροπή ψήφισε πίστωση στον κωδικό 00-6737.007 130.000 € για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών.

2886 Ψήφιση πίστωσης  ποσού 130.000,00 € για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

 

Στην απόφαση αυτή δε γίνεται μνεία για την αναγκαία οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που προβλέπεται από τα άρθρα  253 και 265 του ν. 3463/2006.

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι «πλήρης«, γιατί δεν αναφέρεται στην ύπαρξη της  αναγκαίας οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Επενδυτικής.

Άρθρο 253
Κανόνες σύστασης
1. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής γίνεται μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία, η κατηγορία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
2. Της ανωτέρω αποφάσεως προηγείται η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ή της εισφοράς του Ο.Τ.Α. στην επιχείρηση.

3.  …..

4. …..

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., είναι δυνατόν να καθορίζονται ειδικότεροι όροι ή προϋποθέσεις που αφορούν το περιεχόμενο της αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για σύσταση ή για συμμετοχή σε επιχείρηση, τα αναγκαία στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης, η διαδικασία ελέγχου αυτής, καθώς και κάθε άλλο ειδικό ζήτημα αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

…….

Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία να εγκρίνεται η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής.

Στις 8/12/2015 η οικονομική επιτροπή αποφάσισε » Ψήφιση πίστωσης ποσού 130.000,00 € για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην EΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ – Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 261/09-07-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών»

Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 11/12/2015.

 Με βάση την απόφαση του ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 79/2013, για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Ε. ΟΤΑ:

«… Βάσιμος δε κρίνεται και ο τέταρτος λόγος διαφωνίας του Επιτρόπου περί παράληψης έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της εταιρείας από τα Δημοτικά Συμβούλια των συμμετεχόντων Δήμων, καθώς στη διαδικασία συμμετοχής Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 253 του ν. 3463/2006, πέραν της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και προηγούμενη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, η οποία σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 5 της Υ.Α. 43886/3.8.2007, θα πρέπει να έχει εγκριθεί προηγουμένως από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, προκειμένου να προσδιοριστεί και να αναληφθεί η καθαρή περιουσία της επιχείρησης, καθώς και η ευθύνη του Ο.Τ.Α. που συμμετέχει στην επιχείρηση, η οποία περιορίζεται κατά το τμήμα της συμμετοχής του στο κεφάλαιο αυτής. »

Με βάση την απόφαση αυτή, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης 130.000 €, στην οποία πρόεδρος είναι ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος συμμετείχε ως προσκεκλημένος, και εξέδωσε αυθημερόν απόσπασμα της πράξης του δημοτικού συμβουλίου, στερείται νομιμότητας.

Επειδή έχουν γίνει σωρεία παραλήψεων, διοικητικών, ίσως και ποινικών, καλό είναι να γνωρίζει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Επενδυτικής Αχαρνών Μονομετοχικής Α.Ε. του δήμου Αχαρνών την κατάσταση που βρίσκεται η εν λόγω δημοτική επιχείρηση.

 

Ζητείται  Θύμα. Είναι κανείς διαθέσιμος;

 

 

 

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών σήμερα

Posted by koszig στο 20 Αυγούστου 2015

Αλλαγή δημοτικής Αρχής. Αλλαγή ηγεσίας στην Επενδυτική.

Έτσι άρχισαν όλα.

2219 Ορισμός από το δημοτικό συμβούλιο το Δ.Σ. Επενδυτικής 2014

Ακολούθησε μετά μερικές μέρες η ορκωμοσία των μελών της Επενδυτικής

Ορκωμοσία Επενδυτικής

 

 

Αυτή την ημέρα άρχισε το πρόβλημα.

ΝΠΙΔ

Είναι φανερό ότι ο συντάκτης του κειμένου για την ορκωμοσία των μελών του  Δ.Σ. δε γνώριζε το νομικό πλαίσιο για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Γενικά οι Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ είναι μεν Ιδιωτικού Δικαίου,  αλλά οι  Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής γίνεται αναφορά στο καταστατικό της,

Καταστατικό

Ο σχεδιαστής της Ιστοσελίδας δεν ήταν υποχρεωμένος να γνωρίζει ότι το δημοσιευμένων στο ανωτέρω ΦΕΚ καταστατικό αποτελεί περίληψη του πραγματικού καταστατικού που έχει κατατεθεί στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής.

Το πραγματικό καταστατικό δεν έχει δημοσιευτεί σε κανένα επίσημο έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Σχέδιο Καταστατικού, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920, έχει κατατεθεί με τη μελέτη βιωσιμότητας της Εταιρείας.

Σχέδιο Καταστατικού Επενδυτικής Μονομετοχικής Α.Ε. Δήμου Αχαρνών

Η Επενδυτική Αχαρνών, σύμφωνα με το καταστατικό της κια το κ.ν. 2190/1920 είναι Εμπορική Εταιρεία.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 1.

Πάσα ανώνυμος Εταιρεία είναι εμπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρησις.

Οι αιρετοί που συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας έχουν ορκιστεί, οι ιδιώτες μέλη της δεν προκύπτει από πουθενά ότι οφείλουν να ορκιστούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του ν.3463/2006.

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του.

Σύμφωνα με το  καταστατικό της Εταιρείας

METOXOI
Άρθρο 7
Μέτοχοι -Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους , μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της , η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου . Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας , να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν’ αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως  και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος και ελεγκτών.
γ) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.
ε) Έκδοσης δανείου με ομολογίες.
στ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας ή διάλυσης της εταιρίας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ . Ν . 2190/1920 συγχώνευσης .
ζ) Διορισμού εκκαθαριστών .
η) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

 Είναι φανερό ότι το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας κατά τη δημιουργία της, γιατί μετά τη δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μέλη της Γενικής Συνέλευσης, με τις αρμοδιότητες που έχει, είναι όσοι όσοι κατέχουν τις μετοχές της Εταιρείας.

Η δημιουργία της Επενδυτικής έγινε με την απόφαση 105/6-3-2010

2115 Απόφαση για μετατροπή ΔΕΝΔΑ σε Επενδυτική

Και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17/6/2010

Καταστατικό Επενδυτικής Αχαρνών

Αυτή η δημοσίευση σε ΦΕΚ είναι Περίληψη του Καταστατικού και όχι το καταστατικό.

Αρχικά οι μετοχές ήταν 3.000 αξίας 100 η κάθε μια. Επειδή δεν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο Μονομέτοχος  Δήμος Αχαρνών με την απόφασή του μείωσε το Μετοχικό Κεφάλαιο που έπρεπε να καταβληθεί σε 70.000 € αρχικά με απόφαση δημοτικού συμβουλίου που ήταν για την καταβολή του ποσού του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών που είχε δημιουργηθεί πριν την απόφαση αυτή.

Τίτλος της απόφασης ήταν:

Τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 και άρθρο 35 παράγραφος α), του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ που αφορά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίση του καταστατικού με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων αυτών και απάλειψη των άρθρων 36,38 και 39 του κεφαλαίου Ι – Μεταβατικές διατάξεις, με αναρίθμηση του άρθρου 37 σε 36.

2284 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου για μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Αυτή ήταν μια απόφαση να εκταμιεύσει ο Δήμος Αχαρνών το ποσό των 70.000 €, αλλά ο εισηγητής της απόφασης Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών (γνώστης των διαδικασιών με Ανώνυμες Εταιρείες)
το πέρασε ως τροποποίηση του καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο.

Τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35

Την 17/1/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 09/09/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μη τρώου 69688/04/Β/10/96, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35, η κατάργηση των άρθρων 36,38 39 και η αναρίθμηση του άρθρου 37 σε άρθρο 36 του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίληψη): Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 70.000 ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε 700 επτακόσιες μετοχές ονομαστικές

Πριν όμως ληφθεί αυτή η απόφαση το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει:

2283 Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις

Να πάρει όλες τις μετοχές ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος!!

Από τα μέχρι τώρα αναφερθέντα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής εκλέγει η Γενική της Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού. Αυτό επιβεβαιώνεται με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ για το Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή απο Γ.Σ. διοίκησης

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Την 5.11.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96 που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, κάτοικος Αχαρνών, οδός Αγ. Ταξιαρχών 30, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 027547 και Α.Φ.Μ. 045826390, ΔΟΥ Αχαρνών, ως Πρόεδρος.
2. ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Αχαρνών, οδός Μαρτίνου Κόκκινος Μύλος, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 122165 και ΑΦΜ 014876414 ΔΟΥ Αχαρνών, Διευθύνων Σύμβουλος.

Με την εκλογή της δημοτικής Αρχής υπό τον Γιάννη Κασσαβό, συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και στις 19/9/2014  εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

2219 Εκλογή Δ.Σ. Επενδυτικής 2014

Μέχρι σήμερα δεν έχει ακολουθηθεί η τυπική και νόμιμη διαδικασία

 • Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής από τη Γενική Συνέλευση
 • Δημοσίευση του αποτελέσματος με κοινοποίηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια σε ΦΕΚ

Συνεπώς η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρη και συνεχίζει να είναι νομικά έγκυρο εκείνο που είχε οριστεί στις 5/11/2012  με θητεία έως τις 30.6.2017 με πρόεδρο την δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου

Μερικές μέρες αργότερα από την εκλογή του από το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επενδυτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 73/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 73
 
Στα γραφεία της “ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΕ” ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ σήμερα 13 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 συνεδρίασε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών κατά την συνεδρίαση της 19/9/2014, μετά την υπ αρ. πρωτ. 439/9-10-2014 πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. (για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Συγκρότηση σε σώμα της Επενδυτικής Αχαρνών – Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας Δήμου Αχαρνών
2. Ορισμός Γραμματέα
3. Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου
4. Απόφαση για Διαχειριστικό έλεγχο της Εταιρείας
 

Παρευρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Σταύρου Γεώργιος
Ξαγοράρης Νικόλαος
Ζάχαρης Χαράλαμπος
Ελευθεριάδης Παντελής
Σαββουλίδης Χρήστος
Σαμουργασίδης Ιωάννης
Παλαχαρίδης Γεώργιος
Σεμερτζίδης Ιορδάνης
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν προσωρινά από το μέλος του Δ.Σ. κ. Ζάχαρη Χαράλαμπο και έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει γραμματέα.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
 
ΘΕΜΑ 1ο
“Συγκρότηση σε σώμα” του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ο πρόεδρος ανάγνωσε στο σώμα την γραπτή εισήγησή του για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής :
α. Σύμφωνα με το άρθρον 9 παρ. 2 εδάφιο β του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 266 του ν 3463/06 περί Κ.Δ.Κ. η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 9 (εννέα) μέλη, εκ των οποίων τα 3 (τρία) μέλη είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα 2 (δύο) μέλη από την πλειοψηφία (Δημοτικοί Σύμβουλοι) και 1 (ένα) μέλος από την μειοψηφία (Δημοτικός Σύμβουλος) και τα υπόλοιπα 6 (έξι) μέλη Έλληνες πολίτες.
γ. Με την 205/19-9-2014 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής :
Σιδηρόπουλος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως Πρόεδρος)
Σταύρου Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως αντιπρόεδρος)
Ξαγοράρης Νικόλαος (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας ως μέλος)
Ζάχαρης Χαράλαμπος (Δημότης ως μέλος)
Ελευθεριάδης Παντελής (Δημότης ως μέλος)
Σαββουλίδης Χρήστος (Δημότης ως μέλος)
Σαμουργασίδης Ιωάννης (Δημότης ως μέλος)
Παλαχαρίδης Γεώργιος (Δημότης ως μέλος)
Σεμερτζίδης Ιορδάνης (Δημότης ως μέλος)
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εκ των μελών του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως ρητώς και σαφώς στην προκειμένη απόφασή του και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Παρακαλώ όπως γίνει ψηφοφορία για να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε σώμα όπως αναφέρει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τη γραπτή εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ως εξής :
Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας Σιδηρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Ελ. Επαγγελματίας, γεννηθείς το έτος 1970, κάτοικος
Αχαρνών οδός Μηλίτου 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 513786 και Α.Φ.Μ. 046805700.
Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σταύρου Γεώργιος του Αυγουστή και της Αριστέας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1974, κάτοικος Αχαρνών, οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 098035 και Α.Φ.Μ. 046805864.

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι :

 
1. Ξαγοράρης Νικόλαος του Λουκά και της Ευθυμίας (Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας),
 
2. Ζαχαρης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου και της Αγαθής (Δημότης), Πολιτικός Μηχανικός,
 
3. Ελευθεριάδης Παντελής του Αλεξίου και της Αναστασίας (Δημότης), Ελ. Επαγγελματίας,
 
4. Σαββουλίδης Χρήστος του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας (Δημότης), Δημοτικός υπάλληλος,
 
5. Σαμουργασίδης Ιωάννης του Σάββα και της Αθηνάς (Δημότης), Επιχειρηματίας,
 
6. Παλαχαρίδης Γεώργιος του Θεοδώρου και της Γκαλίνας (Δημότης), Ελ. Επαγγελματίας,
 
7. Σεμερτζίδης Ιορδάνης του Ηλία και της Βασιλικής (Δημότης), Άνεργος,
 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού το Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και  μεταβιβάζει στον πρόεδρο της εταιρείας κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αχαρνών, εξουσιοδοτεί αυτόν όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον αντιπρόεδρο κ. Σταύρου Γεώργιο του Αυγουστή, κατοίκου Αχαρνών.

ΘΕΜΑ 3ο
“Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου”
Ο πρόεδρος φέρνει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως το 3ο Θέμα της συνεδρίασης που αφορά τον ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και διαβάζοντας προς τα μέλη τη γραπτή εισήγησή του που έχει ως εξής :
Με το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας άρθρο 21 παρ. 2 όπως ισχύει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
Με το άρθρο 266 παρ. 2 του Ν 3463/06 περί Κ.Δ.Κ. ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προερχόμενο από του αιρετούς εκπροσώπους του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου.
Με το άρθρο 107 του Ν 3852/10 παρ. 1 εδάφιο δ (Καλλικράτη) οι Δήμοι μπορούν να έχουν μια Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. εφ όσον είχαν σύσταση εταιρείας στους συνεννούμενους Δήμους.
Προτείνω το μέλος κ. Ζάχαρη Χαράλαμπο.
Παρακαλώ όπως γίνει ψηφοφορία για να ορισθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τη γραπτή εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας τον κ. Ζάχαρη Χαράλαμπο.

Είναι φανερό ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις ανωτέρω αποφάσεις και δέχονται ότι ισχύουν:
Σύμφωνα με το άρθρον 9 παρ. 2 εδάφιο β του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής, δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής και δεν υπάρχει σχετική απόφαση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ.

Οι ανωτέρω αποφάσεις δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια, όπως ορίζει η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου
16-2011 Ανάρτηση αποφάσεων Α.Ε. στο διαδίκτυο
άρα δεν ισχύουν.

Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής δεν είναι νόμιμες.

Καλώς ο κ. Ζάχαρης επέλεξε την άλλη οδό.
7ΑΣΞΟΕ04-ΝΟΡ Πρόσληψη

Στην απόφαση αυτή του Προέδρου του Συνδέσμου Πάρνηθας:
5. Την με αριθ. πρωτ.: 123/30-03-2015 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους του Κουλοχέρη Δημητρίου του
Βασιλείου που υποβλήθηκε στο Σύνδεσμο για το σκοπό της πλήρωσης της θέσης του ειδικού συνεργάτη.
6. Την υπ’ αριθ.: 8010640499 βεβαίωση διορισμού/πρόσληψης του ανωτέρω που εντάχθηκε στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
7. Επειδή τα προσκομισθέντα στοιχεία πληρούν τις αξιώσεις των οικείων διατάξεων του νόμου σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του ενδιαφερομένου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον Ζάχαρη Χαράλαμπο του Κων/νου , με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει την θητεία του Προέδρου του Συνδέσμου, ως ειδικό συνεργάτη με ειδικότερα καθήκοντα σε θέματα μελέτης για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος , οικοσυστήματος και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο χώρο της Πάρνηθας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07.
Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 20.448,24 € και θα βαρύνει τους K.A. 00-6031,και 00-6053 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Συνδέσμου Πάρνηθας σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 125/30-03-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Ο σύνδεσμος Πάρνηθας όμως έχει πάρει φόρα.

Ζαλοκώστα Ιωάννα Ειδικός συνεργάτης

Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία OTA και Νομικών Προσώπων Δ.Δ. και Ι.Δ. του Δήμου.

Είναι μια νόμιμη διαδικασία, όπου ο δήμαρχος Φυλής μπορεί να προσλάβει ειδικούς συμβούλους, επιστημονικούς συνεργάτες και ειδικούς συνεργάτες κατά την κρίση του.

Όμως φαίνεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πάρνηθας ακολουθεί τα μαθήματα του δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού για ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

6Ν7ΓΟΕ04-ΕΔΡ Απόφαση για ανεξάρτητο δημοσιογράφο

7ΡΝΒΟΕ04-Α6Ν Πρόσληψη Ζαλοκώστα Ιωάννας  ως Ανεξάρτητος δημοσιογράφος

Είναι πιθανό ότι ο χρόνος για Ειδικές συνεργασίες σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία OTA και Νομικών Προσώπων Δ.Δ. και Ι.Δ. του Δήμου δεν αρκεί για ενημέρωση του κοινού, χρειάζεται και είναι απαραίτητη η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ανεξάρτητο δημοσιογράφο με στόχο την έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού. Προφανώς πρέπει η δημότες των Αχαρνών πρέπει να ενημερώνονται  για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, (κλικ εδώ)

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός είναι μέλος και της Διοίκησης του Συνδέσμου Πάρνηθας. Ο Βασίλης Λαζάρου είναι πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Πάρνηθας  και εντεταλμένος σύμβουλος να υπογράφει αντί του προέδρου, άλλωστε τι συγγενείς είναι!!
Λαζάρου-Κασσαβός-Δασκαλάκης

 

Στη φωτογραφία ο Βασίλης Λαζάρου, ο Γιώργος Δασκαλάκης πρόεδρος της ΔΗΦΑ και ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός σε διακοπές στην Πάρο.

Λαζάρου - Κασσαβός

Μετά τη διαμάχη για τη σύνθεση της διοίκησης του Σύνδεσμου Πάρνηθας, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), φαίνεται ότι τα βρήκαν. Οι Τραμπάκουλες!!

Για το δήμαρχο  Γιάννη Κασσαβό  ισχύει:

Δεν ήξερες, δε ρώταγες;

Η τήρηση των νόμων δεν  είναι οι φωτογραφίσεις!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Παράδοση – Παραλαβή ;

Posted by koszig στο 19 Αυγούστου 2015

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: Παραλαβή – παράδοση από την προηγούμενη διοίκηση

Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, στα γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, στην Πλατεία Αγίου Νικολάου, πραγματοποιήθηκε η παράδοση και παραλαβή των στοιχείων της Εταιρείας από την απερχόμενη Διοίκηση στη νέα. Παρόντες ήταν η πρώην Πρόεδρος κ. Χριστοπούλου Σοφία, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κούτελας Αθανάσιος, ο νέος Πρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος Γεώργιος, ο νέος Αντιπρόεδρος κ. Σταύρου Γεώργιος και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ζάχαρης Χαράλαμπος. Παρών επίσης ήταν ο Δικηγόρος κ. Νικολέρης Χάρης κατόπιν επιθυμίας της νέας Διοίκησης.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 στα Γραφεία Διοίκησης, στην Πλατεία Αγίου Νικολάου.

Η κ. Χριστοπούλου και ο κ.  Κούτελας ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο της νέας Διοίκησης, και δήλωσαν πως θα βοηθήσουν όπως τους ζητηθεί.

Ο Πρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ζάχαρης ευχαρίστησαν την απερχόμενη Διοίκηση και δεσμεύθηκαν πως θα κάνουν ό,τι απαιτείται για να γίνει η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ βιώσιμη, απαλλαγμένη από βάρη και διαδικασίες που την κρατούσαν στάσιμη, πάντα σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης για το Δήμο, μέσα από νέες πρακτικές Διοίκησης και εξωστρέφειας.

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. Έργα και Ημέρες

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2015

Για τη λειτουργία της Επενδυτικής Αχαρνών Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργούσε με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1995. Στο άρθρο 277 προβλεπόταν:

 1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν:

α) για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών,

β) για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού,

γ) για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων.

Με το νόμο 3463/2006 έγινε αλλαγή στο καθεστώς των δημοτικών επιχειρήσεων και διακρίθηκαν οι Α.Ε. σε:

Αμιγώς εμπορικές εταιρείες, με καθαρά εμπορικό σκοπό,
Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στους ΟΤΑ και σε φορείς της Τ.Α, και
Δημοτικές ή Κοινοτικές Α.Ε, η δράση των οποίων σχετίζεται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των κοινόχρηστων χώρων των ΟΤΑ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ) σε εφαρμογή του ν. 3463/2006 διασπάστηκε και το ένα μέρος απετέλεσε την Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών.

Οι διαδικασίες που έγιναν περιγράφονται σε αναφορά που κατέθεσα στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

ΔΕΝΔΑ Αναφορά για Μετατροπή της σε Επενδυτική

Η αναφορά αγνοήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

Η δημιουργία της Επενδυτικής έγινε με την απόφαση 105/6-3-2010

2115 Απόφαση για μετατροπή ΔΕΝΔΑ σε Επενδυτική

Και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17/6/2010

Καταστατικό Επενδυτικής Αχαρνών

Αυτή η δημοσίευση σε ΦΕΚ είναι Περίληψη του Καταστατικού και όχι το καταστατικό.

Αυτό σχεδιάστηκα από την Μαραθώνια Αναπτυξιακή, εταιρεία που έκανε τη μελέτη βιωσιμότητας της Εταιρείας. Το κείμενο του καταστατικού αναφέρθηκε στη συμβολαιογραφική πράξη. που ήταν αναγκαία για την δημιουργία της σύστασης της Εταιρείας, της οποίας περίληψης  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Για την έγκριση του κειμένου του καταστατικού δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου που να το εγκρίνει.

Στο νόμο 4071/2012 στο άρθρο 10, παρ.2 αναφέρεται:

Άρθρο 10 Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

 1. Για όσες επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 είχαν ληφθεί νόμιμα και έως 31.12.2010 οι αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων περί μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ ή λύσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006, ισχύουν τα εξής:

α) εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής, σύμφωνα και με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, οι εν λόγω ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ λειτουργούν νόμιμα, ενώ,

β) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος η διαδικασία μετατροπής κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται να συνεχιστεί η σχετική διαδικασία και οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν νόμιμα έως την ολοκλήρωση αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30.9.2012, άλλως οι επιχειρήσεις αυτές λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.

Η Επενδυτική Αχαρνών έγινε με απόφαση στις οριζόμενες προθεσμίες.

Το υπό τον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο δημοτικό συμβούλιο με την 14/20-1-2011 απόφασή του αποφάσισε:

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. 105/16-3-2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Κοπαλά Σταύρου και τις απόψεις  των ομιλητών με πλειοψηφία 34 ψήφων υπέρ – και 3 κατά, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την εξυγίανση της εταιρείας, μέσω σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Άμεση κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου. Αναδιοργάνωση της διοικητικής λειτουργίας με έμφαση στην καλύτερη κατανομή πόρων και αναγκών Προσαρμογή των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης. Εφαρμογή συστημάτων διαρκούς αξιολόγησης Τεχνικών Υπηρεσιών με προδιαγεγραμμένους στόχους. Ορισμός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Ανάπτυξη σε άλλους τομείς που προβλέπεται καταστατικά με πλήρη δημιουργία, με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων. Όλα αυτά είναι και τα μόνα που μπορούν να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα της εταιρείας.

Β) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο.

Με την απόφαση 27/10-2-2011 γίνεται δεκτή η παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής

2038 Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Επενδυτικής

Με την απόφαση 28/10-2-2011 του δημοτικού συμβουλίου έγινε τροποποίηση του άρθρου 19 που αυξάνονται τα μέλη του Δ.Σ. από 7 σε 9 με επίκληση και του άρθρου 18 του ν. 2190/1920.

2039 Τροποποίηση από 7 σε 9 μέλη του Δ.Σ. , άρθρο 19 του ν.2190/1920

Στη συνέχεια με την 29/10-2-2011 τροποποιείται το καταστατικό ακολουθεί ο διορισμός των μελών  από το δημοτικό συμβούλιο

2040  Ορισμός νέου Δ.Σ. της Επενδυτικής.

Ο τότε δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κασσαβός δε διαφώνησε με τις διαδικασίες, αλλά  πρότεινε από την πλευρά της μειοψηφίας τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Ελευθεριάδη Στυλιανό και από πολίτες τον κο Γκασούκα Νικόλαο.  

Με την απόφαση 30/10-2-2011 αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Επενδυτικής από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2041 Κωδικοποίηση καταστατικού

Οι διαδικασίες Κρημνιανιώτη – Ντούρου είναι ανάλογες του τρόπου που σήμερα ψηφίζονται τα μνημόνια!!

Επειδή οι διαδικασίες αυτές και οι άλλες που ακολούθησαν με ώθησαν να κάνω στις 8/7/2011 αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας για Επενδυτική 

Με κοινοποίηση στην Περιφέρεια Αττικής που ήταν αρμόδια για το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, το οποίο δεν είχε καταβληθεί!!

Κοινοποίηση αναφοράς σε Περιφέρεια Αττικής

Ανώνυμη Εταιρία χωρίς καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου οδηγείται σε λύση!!

Με την απόφαση 272/6-9-2011 του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε εκπρόσωπος του δήμου στη Γενική συνέλευση της Επενδυτικής.

2283 Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις

Ο Γιάννης Κασσαβός συμφώνησε με τον κ. Κρημνιανιώτη και ψήφισε εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής τον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο. Δεν κατάλαβε τι ψήφιζε; Υπήρχε άλλος λόγος;

Με την απόφαση 273/6-9-2011 του δημοτικού συμβουλίου (δυό μήνες μετά την αναφορά μου στην Περιφέρεια) αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής, που έπρεπε να έχει καταβληθεί μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της δημιουργίας της (17/6/2010).

2284 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΌΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Στην απόφαση αναφέρεται:

Λόγω αδυναμίας καταβολής του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου , το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε επτακόσιες (700) μετοχές ονομαστικής αξίας  εκατό (100,00)  ευρώ   η κάθε μία.

Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση ο Σωτήρης Ντούρος διαχειρίστηκε 700 μετοχές μόνος του!!

Στις αποφάσεις αυτές συμφώνησε τότε και ο κ. Κασσαβός.

Στις 9/9/2011 η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής (δηλ. ο κ. Ντούρος) αποφάσισε την τροποποίησή του σε 70.000 €
Στις 30/12/2011 με απόφαση του Δ.Σ. της Επενδυτικής βεβαιώνει ότι καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο των 70.000 €.

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Έτσι ο δήμος Αχαρνών δημιούργησε την Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. με Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000 €, δεν το κατέβαλε και μετά ένα χρόνο το

τροποποίησε σε 70.000 €, στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής αποφάσισε την τροποποίησή του σε 70.000 € και το Δ.Σ. της Επενδυτικής βεβαίωσε ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβλήθηκε!!

 

Οι διαδικασίες συνεχίστηκαν, όλες όμως σε συμφωνία με το το νόμο 2190/1920 που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως είναι και η Επενδυτική Αχαρνών. Με δημοσιεύσεις των αποφάσεων σε ΦΕΚ για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Τροποποίηση άρθρου 19

Τροποποίηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35

Οι πράξεις όμως παράλληλα έπρεπε να δημοσιεύονται στη Δι@ύγεια, όπως όριζε απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

16-2011 Ανάρτηση αποφάσεων Α.Ε. στο διαδίκτυο

Εκλογή Δ.Σ.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Την 3.2.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 11.2.2011 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 21.2.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μητρώου 69688/04/
Β/10/96 που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Στις 9/11/2012 έγινε αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλ. του Σωτήρη Ντούρου).

Εκλογή απο Γ.Σ. διοίκησης

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Την 5.11.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96 που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα
διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, κάτοικος Αχαρνών, οδός Αγ. Ταξιαρχών 30, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 027547 και Α.Φ.Μ. 045826390, ΔΟΥ Αχαρνών, ως Πρόεδρος.
2. ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Αχαρνών, οδός Μαρτίνου Κόκκινος Μύλος, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 122165 και ΑΦΜ 014876414 ΔΟΥ Αχαρνών, Διευθύνων Σύμβουλος.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής εκλέγονται από τη Γενική της Συνέλευση, το ίδιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Αυτή η διαδικασία δεν αμφισβητήθηκε από κανένα.

Το Νοέμβριο του έτους 2013 ο τότε δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κασσαβός έθεσε στον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο σαφή και καίρια ερωτήματα  για την οικονομική διαχείριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, (κλικ εδώ)

Αυτά είναι τα ερωτήματα :

1. Γιατί καμία Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών δεν αναρτά στη Διαύγεια, αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, διοικητικές πράξεις αλλά και δαπάνες; Tη στιγμή που ο νόμος είναι σαφής και ξεκάθαρος περί της υποχρέωσής τους να το κάνουν!
Είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί, να διαπιστώσει, να ελέγξει ή απλά να ενημερωθεί για τον τρόπο διαχείρισης των δημοτικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ξεκάθαρο πεδίο αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης.

2. Για ποιο λόγο δεν έχει προσκομιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Ισολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ; Ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί και να εγκρίνει ή όχι, τη διαχείριση και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, όπως προβλέπει ο νόμος.

3. Τι συμβαίνει με την είσπραξη των τελών από τις Λαϊκές Αγορές και των εσόδων από το Δημοτικό Κοιμητήριο;
Σύμφωνα και με καταγγελίες των εργαζομένων αλλά και πολιτών, υπάρχουν έσοδα, τα οποία δεν αποδίδονται στο Δήμο! Για ποιο λόγο η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ εισπράττει τα τέλη των Λαϊκών Αγορών;

4. Με ποια ιδιότητα, δικαιοδοσία και πιστοποίηση, η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ασκεί κατασκευαστικό έργο; Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, έχει τη δυνατότητα να εκπονεί μελέτες; Γιατί κάνει απ’ ευθείας αναθέσεις;

5. Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο; Αληθεύει ή όχι ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Πρόεδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ λαμβάνουν αντιμισθία, μεγαλύτερη από αυτή του Αντιδημάρχου ή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου;

Απάντηση στην Πρώτη Ερώτηση

Εδώ και ένα χρόνο ο Γιάννης Κασσαβός είναι δήμαρχος και Γενική Συνέλευση (ανώτατο όργανο) της Επενδυτικής. Πόσες αναρτήσεις έχει κάνει η Επενδυτική στη Δι@ύγεια;

Αναρτήσεις Επενδυτικής στη Διαύγεια

 

Αντίθετα στην Αρωγή ο πρόεδρός της Νϊκος Γκασούκας, από τότε που ανέλαβε, έχει κάνει 62 αναρτήσεις στη Δι@ύγεια.

Διαύγεια Αρωγή

 

Απάντηση στη Δεύτερη Ερώτηση,

Μέχρι σήμερα Ισολογισμός της Επενδυτικής δημοσιευμένος σύμφωνα με το νόμο υπάρχει μόνο για το έτος 2011.Ισολογισμός Ισολογισμός 2011

 

Ισολογισμοί για τα έτη 2012,2013,2014 δεν υπάρχουν. Για το έτος 2011 τα αποτελέσματα είναι: Ζημιές 89.765 € !!

Οκτώ μήνες πέρασαν το έτος 2015 και Ισολογισμός Απολογισμός για το έτος 2014 δεν υπάρχει, Υπάρχει απάντηση από τον κ. Κασσαβό στο ερώτημα του κ. Κασσαβού γιατί δεν έχει προσκομιστεί ο Ισολογισμός του έτους 2014;

Απάντηση στην Τρίτη Ερώτηση.

3.Τι συμβαίνει με την είσπραξη των τελών από τις Λαϊκές Αγορές και των εσόδων από το Δημοτικό Κοιμητήριο;

Στη συνεδρίαση της 9/7/2015 σχετικά με την παραχώρηση χώρων στην Επενδυτική και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Αφουξενίδης εισηγούμενος το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο δήλωσε:

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης
περιουσίας του Δήμου, και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το αναμενόμενο πόρισμα των Επιθεωρητριών Δημόσιας Διοίκησης το οποίο προβλέπεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες και το οποίο ενδεχομένως να υποχρεώσει την επιχείρηση, να απολέσει μία σειρά δραστηριοτήτων που αναπτύσσει στον χώρο του Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών και που αποτελούν μέχρι σήμερα την κυρία πηγή εσόδων της.

Ο κ. Κασσαβός θα απαντήσει στον κ. Κασσαβό, αν θα δώσει το πόρισμα των Επιθεωρητριών Δημόσιας Διοίκησης που βρίσκεται στο δήμο για την Επενδυτική;

Απάντηση στην Πέμπτη Ερώτηση.

5. Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο;

Αυτή είναι μια άσχετη ερώτηση. γιατί δε γνωρίζει ο κ, Κασσαβός ότι τις αμοιβές των μελών των μελών τις ορίζει η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

Αυτά που αναφέρθηκαν αφορούν τα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης του δήμου Αχαρνών με δήμαρχο το Σωτήρη Ντούρο. Το πόσο σύννομες ήταν οι ενέργειές του θα φανεί στο  πόρισμα των Επιθεωρητριών Δημόσιας Διοίκησης που ερευνά τα θέματα της Επενδυτικής και της διαχείρισης του Νεκροταφείου. Ίσως μερικά θέματα αγγίζουν και την νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό.

Το serial Επενδυτική όμως δεν τελειώνει εδώ. Σύντομα η συνέχεια.

 

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »