Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Επενδυτική Αχαρνών’ Category

Επενδυτική Αχαρνών – Επιτέλους

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2018

Όταν τελειώσει και τυπικά η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. καλό θα είναι να γραφεί η ιστορία της  και συγκεκριμένα τα πρόσωπα που την διοίκησαν. Για να αποδοθούν τα εύσημα και καταλογιστούν  οι ευθύνες.

Μέχρι σήμερα, τυπικά, δεν είχαν δημοσιοποιηθεί οι διοικήσεις της Επενδυτικής εκτός από μία στις 21/4/2015 για τον ορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου στις 13/10/2014 με Γενική Συνέλευση   τον δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό.

Στις 12/1/2018 οι εκκαθαριστές ανάρτησαν για τροποποίηση του Καταστατικού στις  14/10/2015 και ακολούθησαν μια σειρά από 5 αναρτήσεις στις  24/4/2018. Υπάρχουν και άλλες εκκρεμείς αναρτήσεις για ενέργειες της διοίκησης από 15/1/2016 μέχρι σήμερα.

 

Μέχρι σήμερα έχει αναρτηθεί η διοίκηση της Επενδυτικής που ισχύει μέχρι το έτος 2019!!

Σε αυτή τη διοίκηση  δεν περιέχονται οι αλλαγές που έγιναν το έτος 2017. Αυτούς «αρχικά θα πιάσουν» τα αρμόδια όργανα για κάθε είδους παραλήψεις.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2017 έγινε σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ),  για τη διοίκηση της Επενδυτικής.

Στην ανωτέρω ανάρτηση γίνεται αναφορά για τον τρόπο διοίκησης της Επενδυτικής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των 16 παρ.2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος και ελεγκτών.
γ) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),

Η Γενική Συνέλευση, δηλαδή ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός, αποφασίζει για τον ορισμό ελεγκτών και έγκριση των ετησίων λογαριασμών. Μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί  ελεγκτής, δεν υπάρχουν ετήσιοι λογαριασμοί και φυσικά δεν υπάρχει έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2014, 2015 και 2016 .

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Αρθρο 57.

Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής χιλίων (1.000) ευρώ κατ’ ελάχιστον ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: 
α) όστις εκ προθέσεως παρέλειψεν την σύνταξιν του ετησίου ισολογισμού πέραν της υπό του καταστατικού οριζομένης προθεσμίας. 
β) όστις εν γνώσει συνέταξεν ή ενέκρινεν ισολογισμόν εναντίον των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του καταστατικού,
γ) όστις δολίως άνευ ισολογισμού ή εναντίον του ισολογισμού ή δυνάμει ψευδούς ή παρανόμου ισολογισμού επεχείρησε την διανομήν κερδών ή τόκων προς τους μετόχους, μη ληφθέντων εκ πραγματικών κερδών. 
δ) όστις εκ προθέσεως παρέλειψε να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν κατά παράβασιν του παρόντος νόμου ή καταστατικού.

Θα ζητήσει κάποιος να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Τι θα δούμε ακόμα!!

Posted by koszig στο 12 Απριλίου 2018

Αυτό ήταν η αρχή, (κλικ εδώ). Υπάλληλοι της Επενδυτικής Αχαρνών απολύθηκαν από την Επενδυτική.

Δυό μήνες αργότερα  όλοι οι υπάλληλοι της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. ενημερώθηκαν ότι προσλαμβάνονται στο δήμο Αχαρνών σε εφαρμογή του νόμου, (κλικ εδώ). Η ανάρτηση αυτή έγινε στις 3 Απριλίου 2018.  Τη μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου ήταν η ημέρα των μεγάλων αποφάσεων:

  • συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την έκφραση γνώμης για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, (κλικ εδώ).
  • ανατέθηκε στο «μιλιτό» η οργάνωση του πανηγυριού στην Επενδυτική Αχαρνών
  • συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο που ενέκρινε τον προϋπολογισμό του έτους  2018.

Όμως υπήρξε μια λεπτομέρεια. Με ποιο προσωπικό θα έκανε την οργάνωση του πανηγυριού, ποιοι θα εισέπρατταν  τέλη και δικαιώματα για το πανηγύρι;

Οι εγκέφαλοι βρήκαν τη λύση.

Στις 5 Απριλίου 2018 οι εκκαθαριστές  κυκλοφορούν έντυπο στο οποίο  καλούνται οι απολυμένοι υπάλληλοι της Επενδυτικής Αχαρνών στις  19 Ιανουαρίου 2018 να κάνουν δεκτή την ανάκληση της από 19 Ιανουαρίου καταγγελίας της σύμβασης ως να μην έγινε ποτέ!!

Αν γίνει αυτό τότε θα μπορούν να συνεχίσουν να είναι υπάλληλοι της Επενδυτικής και ταυτόχρονα υπάλληλοι του δήμου Αχαρνών !!!

Σε αυτή την κατάσταση είναι ο δήμος Αχαρνών. 

Όμως ο καιρός γαρ εγγύτατος. Μα πολύ εγγύτατος!!!

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Αυτή τη φορά θα είναι καλό το Πάσχα

Posted by koszig στο 3 Απριλίου 2018

Στην Επενδυτική Αχαρνών τι έμεινε;

 

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Καλή η κοπή της βασιλόπιτας, αλλά σε κάποιους «κόβουν το κεφάλι»!!

Posted by koszig στο 17 Ιανουαρίου 2018

Πολλές αναρτήσεις έχουν  γίνει για την Επενδυτική Αχαρνών.

Τώρα όμως έφτασε ο κόμπος στο χτένι!!

Φέρεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα υπαλληλικής σχέσης των εργαζομένων της Επενδυτικής. Ο  εκκαθαριστής ενημέρωσε  τους 11 υπαλλήλου της ότι η Επενδυτική κλείνει.  Σταματάει η καταβολή των 30 € την εβδομάδα έναντι μισθού.

Ενδεχομένως ο εκκαθαριστής  εφαρμόζει το γράμμα του νόμου, με βάση την εντολή για εκκαθάριση και λύση της επιχείρησης. Οι αρμόδιοι τι κάνουν;

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι και ποιοι έχουν ευθύνες;

Βασικά αρμόδιος είναι ο δήμος Αχαρνών  ιδιοκτήτης της Επενδυτικής Αχαρνών και η Γενική Συνέλευση, δηλαδή ο δήμαρχος Αχαρνών, στην οποία ο δήμος έχει εκχωρήσει τη διαχείρισή της.

Ευθύνες για τη διαχείριση του προβλήματος  έχουν και οι δημοτικοί  σύμβουλοι  που δεν έχουν κάνει  και δεν κάνουν κάτι για κάποιους εργαζόμενους που αύριο, έστω και προσωρινά,  θα βρεθούν χωρίς να έχουν «τα προς το ζην».

Ευθύνες έχει και ο Σύλλογος Εργαζομένων του δήμου Αχαρνών  που δεν ασχολήθηκε ενεργά  για την επίλυση των προβλημάτων  που θα έχουν τα μελλοντικά μέλη τους.

Ευθύνες έχουν και οι «αριστεροί» φορείς του τόπου που δεν αρθρώνουν λέξη για τους εργαζόμενους στην Επενδυτική, που αύριο θα πάψουν, έστω και προσωρινά, να είναι εργαζόμενοι.

Ευθύνες έχουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, που στις κοπές στις βασιλόπιτες βγάζουν λογίδρια και φωτογραφίζονται για να ζητήσουν αύριο την ψήφο των δημοτών.

Ευθύνες έχει έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος,  που  είτε δεν έχει πάρει χαμπάρι για την κατάσταση, είτε ασχολείται με άλλα θέματα που φέρνουν έσοδα.

Όμως, Ο καιρός γαρ εγγύς!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Επενδυτικής Αχαρνών συνέχεια !!

Posted by koszig στο 15 Ιανουαρίου 2018

Φαίνεται ότι κάποιο μάτι είδε την προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), και έκανε αυτό που έπρεπε να είχε γίνει δυόμισι χρόνια πριν:

Στην Επενδυτική Αχαρνών, όπως φαίνεται επίσημα στο Γ.Ε.ΜΗ., πρόεδρος στην Επενδυτική μέχρι 13/10/2019 θα είναι ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος, ώστε «τυπικά» καλώς έχει γίνει δέσμευση στο λογαριασμό του για οφειλές της Επενδυτικής που δε βαρύνουν τη θητεία του!!

Ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος έχει παραιτηθεί με παραίτηση που υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο και έγινε δεκτή στις 30/6/2016.

ΩΑ8ΠΩΨ8-Μ2Γ Αποδοχή παραιτήσεων ορισμός Τσουκαλά ως προέδρου

Στις 26/10/2015 παραιτήθηκε ο Γεώργιος  Σταύρου από τη θέση του αντιπροέδρου της Επενδυτικής και αντικαταστάθηκε από το δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Ποιμενίδη

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γιωργίου Σταύρου

Ο Διευθύνων σύμβουλος Χαράλαμπος Ζάχαρης παραιτήθηκε στις 18/12/2015 και αντικαταστάθηκε από το Δημήτριο Βενετσάνο, ο οποίος παραιτήθηκε με την παραίτηση του κ. Σιδηρόπουλου, χωρίς ουσιαστικά να αναλάβει καθήκοντα.

2421 Παραίτηση Χαράλαμπου Ζάχαρη από τη θέση του Διευθύνοντος συμβούλου

Ο κ. Ζάχαρης επανήλθε στην Επενδυτική στις 26/2/2016 στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

 

Στις 13/3/2017 το δημοτικό συμβούλιο όρισε πρόεδρο τον  Δημοτικό Σύμβουλο  Ηλία Τσουκαλά , Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο  Γεώργιο Ποιμενίδη , και μέλος τον Ιάκωβο Ποθητό, ο οποίος αργότερα ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος.

2064 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ Α. Ε.

Μερικούς μήνες μετά ο κ. Ποθητός παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αυτές οι μεταβολές σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 έπρεπε να έχουν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Θα είναι οι οι καινούργιες  αλλαγές στο Γ.Ε.ΜΗ.;

Για όλες αυτές τις παραλήψεις ευθύνεται η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Υπάρχει εποπτεύουσα αρχή για το δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 30 Δεκεμβρίου 2017

Σε προηγούμενη ανάρτηση για το θέμα της λύσης και εκκαθάρισης  της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.  παρουσιάστηκε το θέμα της ένταξης στο δήμο Αχαρνών 11 υπαλλήλων της Επενδυτικής, (κλικ εδώ).

Σήμερα αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  η σχετική απόφαση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2017

Ω3ΧΩΩΨ8-7ΣΔ Συζήτηση σχετικά με την πρώην Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτική Αχαρνών.

Η απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2017 τι διαφορά παρουσιάζει με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 23/10/2017;

2239 Μεταφορά προσωπικού της υπό εκκαθάριση Επενδυτικής Αχαρνών

Παρόντες στη συνεδρίαση της 22 Δεκεμβρίου 26, ψήφισαν 25 ομόφωνα. Ο 25ος που πήγε, γίνεται αναφορά ότι αποχώρησε;

Απόντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι παράταξης που σηκώνουν σημαία για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Απόντες  ο μέχρι πρόσφατα «πρόεδρος της Επενδυτικής»και ο πρόσφατα παραιτηθείς Γενικός Διευθυντής  της Επενδυτικής.

Σύμφωνα με το το υπ’ αριθμ. 90722/32121/17-11-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει
την σύσταση (ένδεκα) 11 προσωποπαγών θέσεων στον Δήμο Αχαρνών.

Για τη σύσταση θέσεων στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν διαδικασίες  που αναγράφονται στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για αντίστοιχη περίπτωση  λύσης  Ανώνυμης Εταιρείας του δήμου Αμαρουσίου.

Λύση Α.Ε. δήμου Αμαρουσίου και ένταξη προσωπικού

Στην απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής μεταξύ άλλων αναφέρονται:

6. Το από 12-2-2015 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» του Δήμου Αμαρουσίου και με διακριτικό τίτλο «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ», όπου αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση.
7. Την 42610/15/3-6-2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών περί καταχώρησης της από 12-2-2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» του Δήμου Αμαρουσίου.
8. Την αριθμ. 351/21-3-2017 βεβαίωση της ανώνυμης εταιρείας περί λύσης και εκκαθάρισης.
14. Το γεγονός ότι ο Δήμος υποχρεούται να ελέγξει τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του μεταφερόμενου προσωπικού και αφού διαπιστώσει τη συνδρομή όλων των απαραίτητων εκ του νόμου προϋποθέσεων για τη νομιμότητα των διαδικασιών της μεταφοράς των εργαζομένων στο Δήμο, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε: α) την αριθμ. 112/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου περί έγκρισης του από 12-2-2015 πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» του Δήμου Αμαρουσίου περί λύσης της εταιρείας και θέσης αυτής σε εκκαθάριση και β) την αριθμ. 113/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού που υπηρετούσε στην «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» του Δήμου Αμαρουσίου και με διακριτικό τίτλο «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ» στο Δήμο Αμαρουσίου και τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας στο εν λόγω Δήμο, ως εξής :

Και η απόφαση καταλήγει:

Οι παραπάνω θέσεις ΙΔΑΧ θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.
Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων ύψους 41.913,00 € περίπου, η οποία θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 σε βάρος των Κ.Α. 10-6021, 10-6052.002, 20-6021, 20-6052.002. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής πως θα εγκρίνει τη λύση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, όπως η Επενδυτική, που είναι ανύπαρκτη  διοικητικά στο Γ.Ε.ΜΗ. αφού δεν υπάρχει καταχωρημένο το νυν διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, δεν  έχουν καταχωρηθεί πρακτικά γενικών συνελεύσεων, δεν υπάρχουν ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις, δεν υπάρχει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευση που αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

Με την απουσία αυτών των κρίσιμων στοιχείων πως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας;

Στην τελευτέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε:

1. Σύσταση (ένδεκα) 11 προσωποπαγών θέσεων στον Δήμο Αχαρνών
2. Να προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 η πίστωση για τη μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού.

Το δημοτικό συμβούλιο δεν αποφάσισε ποιο είναι το κόστος μισθοδοσίας των υπό μετάταξη υπαλλήλων της Επενδυτικής.

Προϋπολογισμός για το έτος 2816 δεν υπάρχει. Για τρεις μήνες ο δήμος Αχαρνών θα λειτουργεί με βάση τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2017 εγκρίθηκε τον Απρίλιο του έτους 2017!!

Το οικονομικό έτος 2017 τελείωσε. Για να υπάρξει  προϋπολογισμός του έτους 2018 απαιτούνται  διαδικασίες τουλάχιστον 2 μηνών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, την έγκρισή του από το Παρατηρητήριο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Οι υπάλληλοι της Επενδυτικής σήμερα έχουν έσοδο αντί μισθού το ποσό των 30 € την εβδομάδα. Δεν είναι σίγουρο αν ο εκκαθαριστής έχει τα αναγκαία έσοδα να καταβάλει τους μισθούς στους εργαζόμενους.

Από τη στιγμή που θα πάψει να υπάρχει η Επενδυτική μέχρι την ένταξή των υπαλλήλων  στο δήμο Αχαρνών, όπου θα αρχίσει η μισθοδοσία τους, πως θα ζήσουν αυτοί οι υπάλληλοι; 

Ο συνδικαλιστικό σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών, μήπως πρέπει να κινηθεί προκειμένου οι υπάλληλου να είναι «εν ζωή» προκειμένου αργότερα να γίνουν μέλη του ; 

Η καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων έπρεπε να γίνει στις 21/12/2017 δεν έγινε. Πότε θα γίνει;

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Η απόφαση 113/2017 ελήφθη στις 2/3/2017 η απόφαση της αποκεντρωμένη ελήφθη στις 6/4/2017. Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε στις 28/4/2017

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. – Ελύθει;

Posted by koszig στο 27 Οκτωβρίου 2017

Έφτασε η μεγάλη ημέρα;

Αυτό αναρωτιόνται  πολύ για την τελευταία συνεδρίαση το δημοτικού συμβουλίου στις 20/10/2017.

Θέμα της συνεδρίασης ήταν: «Ενημέρωση σχετικά με την Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Αχαρνών.»

Μετά από παρέμβαση το προέδρου της Επενδυτικής Ηλία Τσουκαλά, δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης και παρισταμένων υπαλλήλων της Επενδυτικής το θέμα  τροποποιήθηκε ως τίτλο: «Λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής»

Παρακολουθείστε τα τμήματα της συνεδρίασης που αφορούν στην Επενδυτική.

Επενδυτική μέρος 2

 

Επενδυτική μέρος 3

 

Αυτές είναι οι αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν:

2238 Λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής Αχαρνών Μονομετοχική ΑΕ Δήμου Αχαρνών

2239 Μεταφορά προσωπικού της υπό εκκαθάριση Επενδυτικής Αχαρνών

Από την διαδικασία που ακολουθήθηκε και φαίνεται στο βίντεο της συνεδρίασης και τις αποφάσεις απεικονίζει τη διοικητική κατάσταση που βρίσκεται ο δήμος Αχαρνών.

Ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι η λύση και εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας του δήμου Αχαρνών εμφανίζεται στην πρόσκληση της συνεδρίασης ως «Ενημέρωση σχετικά με την Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Αχαρνών.» και αλλάζει τίτλο με εισήγηση από τον πρόεδρο της Επενδυτικής και γίνεται δεκτό το θέμα της συζήτησης από το δήμαρχο ως «Λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής«.

Φαίνεται ότι ο δήμαρχος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει λύση κει εκκαθάριση Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Φυσικά και η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων δεν κατάλαβε τη σημαντικότητα της απόφασης.

Δεν συζητήθηκε με λεπτομέρεια γιατί πρέπει να λυθεί η Ανώνυμη Εταιρεία.

Δεν υπήρξε εισήγηση από τη δημοτική Αρχή αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών για τους λόγους που πρέπει να οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε.  Δεν υπήρξαν οικονομικά στοιχεία για την κατάσταση της Επιχείρησης. Ο λογιστής της επιχείρησης απουσίαζε. Ο δήμαρχος είπε τα αναγκαία στοιχεία είχαν δοθεί στον παριστάμενο κ. Βασίλη Λαμπρακάκη, που στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου φέρεται ως » Εκπρόσωπος της Εταιρείας Eurologic IKE, Εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Αχαρνών ο οποίος αναφέρει τα εξής: »

Κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν είχε την απορία να ρωτήσει το δήμαρχο με ποια απόφαση φέρεται ως εξωτερικός συνεργάτης του δήμου Αχαρνών και πως έχει στη διάθεσή του οικονομικά στοιχεία Ανώνυμης Εταιρείας του δήμου Αχαρνών. Αλλά αυτά είναι ασήμαντες λεπτομέρειες για το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους.

Οι ανωτέρω δύο αποφάσεις φαίνεται ότι τυπικά λύνουν ένα πρόβλημα με την Ανώνυμη Εταιρεία και τους υπαλλήλους της.

Οι διαδικασίες έγιναν σύμφωνα με το νόμο;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Τελευταίες ώρες. Μετά ;

Posted by koszig στο 23 Οκτωβρίου 2017

Σήμερα Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών. Πρώτο θέμα : «Ενημέρωση σχετικά με την Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Αχαρνών.»

Στις εισηγήσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου δεν υπάρχει σχετική εισήγηση για το θέμα. Στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και του δημοτικού συμβούλους δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση με το θέμα.

Ενημέρωση για το θέμα θα μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Προφανώς η ενημέρωση  θα είναι σοβαρότερη από μια ανακοίνωση. Αυτή κρατάει επτασφράγιστο μυστικό ο δήμαρχος που είναι ταυτόχρονα  και θεσμικό όργανο που είναι ο Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εφόσον το δημοτικό συμβούλιο έχει εκχωρήσει το σύνολο των μετοχών της Επιχείρησης στο δήμαρχο.

Για το θέμα της Επενδυτικής  το δημοτικό συμβούλιο » Με πρωτοβουλία και εισήγηση του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί Διαχειριστικός Έλεγχος στην δημοτική επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ. «, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ο δήμαρχος θα ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο αν κίνησε τις διαδικασίες για διαχειριστικό έλεγχο;

Θα τον ρωτήσουν οι δημοτικοί  σύμβουλοι αν η μη εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί παράβαση καθήκοντος;

Θα τον ρωτήσουν αν το ποσό των 130.000 € για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε από το δήμο Αχαρνών στην Επενδυτική και κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό;

Θα τον ρωτήσουν αν έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα για τον ορισμό του διοικητικού συμβουλίου στο ΓΕ.Μ.Η. ;

Θα τον ρωτήσουν αν έχουν δημοσιευτεί οι οικονομικές καταστάσεις των ετών 2014, 2015, 2016 :

Θα τον ρωτήσουν αν Γενική Συνέλευση (δηλ. ο δήμαρχος) έχει εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις που περιέχουν και τους ισολογισμούς των ανωτέρω ετών;

Θα τον ρωτήσουν αν γνωρίζει ότι :»Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου

Θα τον ρωτήσουν αν έχουν καταβληθεί αντιμισθίες διοικούντων για τους επόμενους μήνες;

Θα τον ρωτήσουν αν το κυλικείο  στο δημαρχιακό μέγαρο που η ανάθεση της λειτουργίας του έγινε στην Επενδυτική σήμερα έχει άδεια λειτουργίας;

Θα τον ρωτήσουν αν απάντησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εντός δέκα ημερών, για τις εισπράξεις της Επενδυτικής από το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά για τα έτη 2016 και 2017 που έπρεπε να αποδοθούν στο δήμο Αχαρνών

Τέλος  θα τον ρωτήσετε αν ο δήμος Αχαρνών απάντησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Για τις ευθύνες της διοίκησης υπάρχει σχετική ενημέρωση, (κλικ εδώ).

Ο νομοθέτης έδωσε την τελευταία ευκαιρία:

Στις  31/07/2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4483  με αντικείμενο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων …»

Στο άρθρο 15 αναφέρεται:

Άρθρο 15

 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

  1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

……………..

1 γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:

αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.

 β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Σήμερα. Τελευταία ευκαιρία

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Επενδυτική Αχαρνών. Ένα βήμα πριν …

Posted by koszig στο 16 Οκτωβρίου 2017

Φαίνεται ότι η δημοτική Αρχή δε διαβάζει το μέλλον της. Ένα από τα δεκάδες προβλήματα που έχει είναι και η διαχείριση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Για την Επενδυτική Αχαρνών  έχουν γίνει δεκάδες αναρτήσεις,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/9/2017  κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων τέθηκε θέμα από τη δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου  για την κατάσταση που βρίσκεται η Επενδυτική Αχαρνών.

 

Ποιο το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες.

Με το νόμο  4443/9 Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 76

Η παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ενενήντα τοις εκατό (90%) του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη λύση της εταιρείας ή της επιχείρησης ή ύστερα από ειδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για τη λύση της και εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.3.2017….

Η κατάσταση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. ήταν γνωστή στη δημοτική Αρχή, αλλά δεν έκανε καμία συζήτηση για εφαρμογή του  ανωτέρω άρθρου του νόμο 4443.

Στις  31/07/2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4483  με αντικείμενο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων …»

Στο άρθρο 15 αναφέρεται:

Άρθρο 15

 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

  1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

……………..

1 γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:

αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.

 β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Στις 13/10/2017  αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση 206/27-9-2017 του δημοτικού συμβουλίου με θέμα: » Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας µε την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» από τον ∆ήµο Αχαρνών για το Ι.Κ.Α. και την εφορία. »

Ω3ΚΣΩΨ8-Ζ53 Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας µε την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. στη ΔΟΥ και το ΙΚΑ

Αιτία για αυτή την απόφαση ήταν οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών διοικούντων της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Για οφειλές σε εργαζομένους της Επενδυτικής καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλάκιση πρόεδρος της για θέμα του παρελθόντος που δεν έφερε καμία ευθύνη ο ίδιος.

Επειδή η Επενδυτική έχει σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που προμηνύουν ένα αβέβαιο μέλλον.

Επειδή δεν έχουν γίνει νόμιμες διαδικασίες για καταχωρήσεις στο ΓΕ.Μ.Η.

Επειδή, το σημαντικότερο, δεν έχει εγκεκριμένους τρεις ισολογισμούς και οικονομικές καταστάσεις.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Τελευταία ευκαιρία για το αξιοπρεπές τέλος της Επενδυτικής η λύση της εταιρείας μέχρι 31/10.2017.

Αν χαθεί αυτή ευκαιρία το τέλος θα είναι οδυνηρό για πολλούς.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών είναι για τα πανηγύρια, όχι της Παναγίας Σουμελά και τα άλλα !!

Posted by koszig στο 12 Σεπτεμβρίου 2017

Πολλές φορές αναρωτιέμαι πως ο Δήμος Αχαρνών  δεν έχει διαλυθεί από ανικανότητα αυτών που τον διοικούν.

Κλασική περίπτωση ασχετοσύνης στη διοίκηση η Επενδυτική Αχαρνών Ανώνυμη Εταιρεία.

Με  συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, όπου το σύνολο των αποφάσεων δεν έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Ιάκωβου Ποθητού αποφασίστηκε η παραχώρηση των ανοιχτών θεάτρων Μίκη Θεοδωράκη και Σοφοκλή στην Επενδυτική Αχαρνών για εκμετάλλευση, (κλικ εδώ).

Σε ανάρτηση στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ στις  20 Ι0υλίου 2017  επισήμανα ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν νόμιμη για γενικούς λόγους σχετικούς με τη νομιμότητα των αποφάσεων της συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και ειδικούς  σχετικά με τη διαδικασία για την παραχώρηση των θεάτρων.

Στις 18 Αυγούστου 2017  με ανάρτηση στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ενημέρωσα τους αρμοδίου στο  δήμο Αχαρνών και την  Επενδυτική για την ακύρωση της αποφασης παραχώρησης των θεάτρων. (κλικ εδώ).

Ω48ΘΟΡ1Κ-ΥΤΕ Ακύρωση παραχώρησης θεάτρων

Κανονικά μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός θα έπρεπε στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 ο πρόεδρος της Επενδυτικής κάλεσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για συνεδρίαση.

Δεύτερο θέμα

  • Αποδοχή ή μη της παραχώρησης των θεάτρων «Μίκης Θεοδωράκης» και «Σοφοκλής»

Δεν πήραν χαμπάρι ότι η απόφαση παραχώρησης έχει ακυρωθεί;

Ποιοι θα αποφασίσουν για την αποδοχή ή μη της παραχώρησης;

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου.  Μεταξύ αυτών είναι και δύο δημότες ο Γεώργιος Δασκαλάκης και  ο  Αντώνιος Παλιούρας, (κλικ εδώ).

Ο αντιπρόεδρος της Επενδυτικής θα απουσιάζει, «παραθερίζει» στη Λάρισα!!

Σε ένα κανονικό δήμο η Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας, δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, θα έπρεπε ήδη να είχε ξηλώσει τον πρόεδρο Ηλία τσουκαλά και το διευθύνοντα  Σύμβουλο Ιάκωβο Ποθητό για αυτή την κίνηση, που δεν ήταν διοικητικό «φάουλ» αλλά «πέναλτι».

Αν δεν το κάνει η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του.

Άλλωστε όλοι αναρωτιόνται, (κλικ εδώ).

Η Επενδυτική Αχαρνών υπάρχει;

 

 

 

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »