Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Επενδυτική Αχαρνών’ Category

Επενδυτική Αχαρνών. Ένα βήμα πριν …

Posted by koszig στο 16 Οκτωβρίου 2017

Φαίνεται ότι η δημοτική Αρχή δε διαβάζει το μέλλον της. Ένα από τα δεκάδες προβλήματα που έχει είναι και η διαχείριση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Για την Επενδυτική Αχαρνών  έχουν γίνει δεκάδες αναρτήσεις,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/9/2017  κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων τέθηκε θέμα από τη δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου  για την κατάσταση που βρίσκεται η Επενδυτική Αχαρνών.

 

Ποιο το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες.

Με το νόμο  4443/9 Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 76

Η παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ενενήντα τοις εκατό (90%) του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη λύση της εταιρείας ή της επιχείρησης ή ύστερα από ειδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για τη λύση της και εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.3.2017….

Η κατάσταση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. ήταν γνωστή στη δημοτική Αρχή, αλλά δεν έκανε καμία συζήτηση για εφαρμογή του  ανωτέρω άρθρου του νόμο 4443.

Στις  31/07/2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4483  με αντικείμενο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων …»

Στο άρθρο 15 αναφέρεται:

Άρθρο 15

 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

 1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

……………..

1 γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:

αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.

 β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Στις 13/10/2017  αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση 206/27-9-2017 του δημοτικού συμβουλίου με θέμα: » Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας µε την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» από τον ∆ήµο Αχαρνών για το Ι.Κ.Α. και την εφορία. »

Ω3ΚΣΩΨ8-Ζ53 Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας µε την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. στη ΔΟΥ και το ΙΚΑ

Αιτία για αυτή την απόφαση ήταν οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών διοικούντων της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Για οφειλές σε εργαζομένους της Επενδυτικής καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλάκιση πρόεδρος της για θέμα του παρελθόντος που δεν έφερε καμία ευθύνη ο ίδιος.

Επειδή η Επενδυτική έχει σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που προμηνύουν ένα αβέβαιο μέλλον.

Επειδή δεν έχουν γίνει νόμιμες διαδικασίες για καταχωρήσεις στο ΓΕ.Μ.Η.

Επειδή, το σημαντικότερο, δεν έχει εγκεκριμένους τρεις ισολογισμούς και οικονομικές καταστάσεις.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Τελευταία ευκαιρία για το αξιοπρεπές τέλος της Επενδυτικής η λύση της εταιρείας μέχρι 31/10.2017.

Αν χαθεί αυτή ευκαιρία το τέλος θα είναι οδυνηρό για πολλούς.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών είναι για τα πανηγύρια, όχι της Παναγίας Σουμελά και τα άλλα !!

Posted by koszig στο 12 Σεπτεμβρίου 2017

Πολλές φορές αναρωτιέμαι πως ο Δήμος Αχαρνών  δεν έχει διαλυθεί από ανικανότητα αυτών που τον διοικούν.

Κλασική περίπτωση ασχετοσύνης στη διοίκηση η Επενδυτική Αχαρνών Ανώνυμη Εταιρεία.

Με  συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, όπου το σύνολο των αποφάσεων δεν έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Ιάκωβου Ποθητού αποφασίστηκε η παραχώρηση των ανοιχτών θεάτρων Μίκη Θεοδωράκη και Σοφοκλή στην Επενδυτική Αχαρνών για εκμετάλλευση, (κλικ εδώ).

Σε ανάρτηση στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ στις  20 Ι0υλίου 2017  επισήμανα ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν νόμιμη για γενικούς λόγους σχετικούς με τη νομιμότητα των αποφάσεων της συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και ειδικούς  σχετικά με τη διαδικασία για την παραχώρηση των θεάτρων.

Στις 18 Αυγούστου 2017  με ανάρτηση στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ενημέρωσα τους αρμοδίου στο  δήμο Αχαρνών και την  Επενδυτική για την ακύρωση της αποφασης παραχώρησης των θεάτρων. (κλικ εδώ).

Ω48ΘΟΡ1Κ-ΥΤΕ Ακύρωση παραχώρησης θεάτρων

Κανονικά μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός θα έπρεπε στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 ο πρόεδρος της Επενδυτικής κάλεσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για συνεδρίαση.

Δεύτερο θέμα

 • Αποδοχή ή μη της παραχώρησης των θεάτρων «Μίκης Θεοδωράκης» και «Σοφοκλής»

Δεν πήραν χαμπάρι ότι η απόφαση παραχώρησης έχει ακυρωθεί;

Ποιοι θα αποφασίσουν για την αποδοχή ή μη της παραχώρησης;

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου.  Μεταξύ αυτών είναι και δύο δημότες ο Γεώργιος Δασκαλάκης και  ο  Αντώνιος Παλιούρας, (κλικ εδώ).

Ο αντιπρόεδρος της Επενδυτικής θα απουσιάζει, «παραθερίζει» στη Λάρισα!!

Σε ένα κανονικό δήμο η Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας, δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, θα έπρεπε ήδη να είχε ξηλώσει τον πρόεδρο Ηλία τσουκαλά και το διευθύνοντα  Σύμβουλο Ιάκωβο Ποθητό για αυτή την κίνηση, που δεν ήταν διοικητικό «φάουλ» αλλά «πέναλτι».

Αν δεν το κάνει η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του.

Άλλωστε όλοι αναρωτιόνται, (κλικ εδώ).

Η Επενδυτική Αχαρνών υπάρχει;

 

 

 

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Επενδυτική. Δε μας τρομάζει τίποτα!!!

Posted by koszig στο 25 Αυγούστου 2017

Τι είναι αυτό που δεν τρομάζει κανένα στην Επενδυτική Αχαρνών.

Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά έτους 2016

2145 Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του πανηγυριού της Παναγίας Σουμελά στην Επενδυτική.

Η εισήγηση ήταν από το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό, που ήταν παράλληλα πρόεδρος και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

Μετά την ανάρτηση της απόφασης στη Δι@ύγεια.

Αναφορά για πάγκους στην Παναγία Σουμελά 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εξέτασε την αναφορά και απεφάνθη:

Ο δήμος Αχαρνών «έγραψε» κανονικά την απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με έγγραφό μου που απευθυνόταν στο δήμαρχο Αχαρνών του υπενθύμισα ότι ότι δεν έχει εκτελέσει την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ακύρωση της ανάθεσης της τοποθέτησης πάγκων στο πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά το έτος 2016  και την εφαρμογή του νόμου για τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, (άρθρο 19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958).

Μέχρι σήμερα η εφαρμογή του νόμου αγνοείται από το δήμο Αχαρνών και το δήμαρχο.

Τον Απρίλιο του έτους 2017 με νέα αναφορά απευθυνόμενη  στο δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό του υπενθύμισα για την υποχρέωση εφαρμογής των νόμων.

Αναφορά για το πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής

Ο δήμαρχος δε θεώρησε υποχρέωσή του να απαντήσει.

Στους ανωτέρω πίνακες παρατηρείται μηδενική είσπραξη στον κωδικό 0122 για τον Οκτώβριο του έτους 2016, μετά το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά. Αντίθετα το Δεκέμβριο  του έτους 2016 παρατηρείται είσπραξη 89.130,92 € που οφείλεται στην είσπραξη τελών από λαϊκές αγορές που γίνεται, σύμφωνα με τροποποίηση του νόμου, από την Περιφέρεια Αττικής και αποδίδεται στο δήμο Αχαρνών στο τέλος του χρόνου.

Για το έτος 2017 για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, όπως και όλα τα πανηγύρια που έχουν γίνει στο δήμο Αχαρνών δεν υπάρχει καταχωρημένη είσπραξη στον κωδικό 0122, είτε γιατί τα τέλη εισπράττει παράνομα η Επενδυτική Αχαρνών, είτε γιατί ο δήμος Αχαρνών δεν εισπράττει τα αντίστοιχα τέλη.

Παρόλα αυτά ο δήμος Αχαρνών και οι Επενδυτική επιμένουν.

Χτες, Πέμπτη 24 Αυγούστου, οι πάγκοι ήταν στη θέση τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Στις ανακοινώσεις αυτές φέρεται ο δήμος Αχαρνών και η Επενδυτική Αχαρνών. Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται στα γραφεία της Επενδυτικής. Απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου, έστω και παράνομα, για τη διοργάνωση του πανηγυριού στην Επενδυτική δεν υπάρχει. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στις ανακοινώσεις να χρησιμοποιείται το σήμα του δήμου Αχαρνών ως συνδιοργανωτή της εκδήλωσης και η Επενδυτική Αχαρνών να διαχειρίζεται τα σχετικά τέλη;

Αυτή είναι η ανακοίνωση του δήμου για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τις οποίες συνδιοργανωτής είναι η Επενδυτική Αχαρνών και η Εύξεινη Λέσχη «Καπετάν Ευκλείδης». Στις φωτογραφίες φέρονται μεταξύ άλλων και ο Ηλίας Τσουκαλάς και Ιάκωβος Ποθητός, πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Επενδυτικής Αντίστοιχα.

Η Επενδυτική σύμφωνα με το καταστατικό της

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών:
• Κτίριο Ανθοπωλείου
• Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου
• Χώρο κυλικείου του Δημαρχείου
• Κτίριο Μαρμαρογλυφείου
• Πλατεία Βαρυπόμπης και Πλατείες Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη)
Τους χώρους για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών
• Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής
• Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο ήθελε να αποφασίζει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να παραχωρεί προς πάσαν αξιοποίηση και εκμετάλλευση και θα αποδέχεται τούτο η εν λόγω Α.Ε. δια του Δ.Σ. της ,χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.
Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας ο Δήμος θα πρέπει να της παραχωρήσει τη χρήση των πιο πάνω ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων που έχει στην κυριότητα του.

Επιπροσθέτως η εταιρία για να είναι σε θέση να εκτελέσει τον σκοπό της, μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, και μορφή
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Όπως φαίνεται στο Καταστατικό της Επενδυτικής στους σκοπούς της είναι η εκμετάλλευση ακινήτων του Δήμου Αχαρνών. Σε κανένα σημείο του Καταστατικού δε φαίνεται η δυνατότητα της Επενδυτικής, προκειμένου να εκτελέσει το σκοπό της που είναι η εκμετάλλευση ακινήτων του δήμου Αχαρνών, να συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το καταστατικό της εταιρείας δε μπορεί να περιέχει δραστηριότητες που δεν προβλέπονται από το νόμο.

Στο καταστατικό της  αναφέρεται ότι έχει τους χώρους για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

Με το νόμο 4314/2014 η διαχείριση  των Λαϊκών αγορών μεταφέρεται στην περιφέρεια Αττικής, καταργούνται τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων και σε αντιστάθμισμα καταβάλλεται ετήσιο τέλος στο δήμο Αχαρνών, που το έτος  ανήλθε σε 89.130.92 €.

Τα τέλη και δικαιώματα από τα πανηγύρια δεν εκχωρούνται από το δήμο στην Επενδυτική για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων, όπως για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.

Για το χώρο του Κυλικείου του δημαρχείου που παραχωρήθηκε στην Επενδυτική για εκμετάλλευση δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας  και έχει γίνει σχετική μήνυση από την Αστυνομία σε υπάλληλο του κυλικείου και τον φερόμενο ως πρόεδρο της Επενδυτικής για το λόγο αυτό. Η Επενδυτική εδώ και 8 μήνες δεν έχει καταφέρει να λάβε τη σχετική άδεια λειτουργίας!!

Παρόλα αυτά ο πανηγύρι λειτουργεί.

    

   

 

Παρών και ο φερόμενος ως πρόεδρος της Επενδυτικής εποπτεύων το πανηγύρι.

Η δημοτική Αρχή του δήμου Αχαρνών και η Επενδυτική θεωρούν ότι είναι πάνω από το κράτος και τους νόμους.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Επενδυτική Αχαρνών. Υπάρχει;

Posted by koszig στο 24 Αυγούστου 2017

Για την Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ έχουν γίνει πάμπολλες αναρτήσεις. οι τελευταίες (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ένα βασικό στοιχείο των οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι οι ισολογισμοί  (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου).

Οι αναρτήσεις οικονομικών στοιχείων για τα έτη 2011-2013 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής, χωρίς να έχουν γίνει η  αναγκαίες ενημερώσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για τους ισολογισμούς των ετών 2014, 2015, 2016 την ευθύνη έχουν οι διοικήσεις της Επενδυτικής (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο).

Η καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για την χρήση 2014

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου)πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

(Σημείωση: Όπου στο νόμο γίνεται αναφορά στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών νοείται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) )

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη  ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Προθεσμία για υποβολή αίτησης και καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 είναι η 10η Ιουνίου 2015.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/23826

Τι αναφέρουν οι ποινικές διατάξεις των άρθρων του ν. 2190/1920;

Άρθρο 54
1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000 )ευρώ , πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν ή αλλοδαπήν ανώνυμον + εταιρείαν, µη κεκτημένην άδειαν λειτουργίας ή µη υφισταμένην κατά την εποχήν + της συνάψεως της συναλλαγής.

2. Δια της αυτής ποινής τιμωρούνται και οι παραβάται του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

(Με την υπ΄αριθµ. Κ2-17998/02 (ΦΕΚ 23 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Υφυπουργού Ανάπτυξης, ορίζεται ότι:
«1. Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» προβλεπόμενη χρηματική
ποινή ορίζεται, κατ’ ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.»)

Αρθρο 57 :
Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής μέχρις «300.000» δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων:
α) όστις εκ προθέσεως παρέλειψεν την σύνταξιν του ετησίου ισολογισμού πέραν της υπό του καταστατικού οριζομένης προθεσμίας,
β) όστις εν γνώσει συνέταξεν ή ενέκρινεν ισολογισμόν εναντίον των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του καταστατικού,
γ) όστις δολίως άνευ ισολογισμού ή εναντίον του ισολογισμού ή δυνάμει ψευδούς ή παρανόμου ισολογισμού επεχείρησε την διανομήν κερδών ή τόκων προς τους μετόχους, µη ληφθέντων εκ πραγματικών κερδών,
δ) όστις εκ προθέσεως παρέλειψε να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή καταστατικού,

 

 

Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015

Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης

Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 43 του Ν.2190/192022 του 3190/1955, το 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014) υποχρεούνται σε υποβολή και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν:

 1. Ισολογισμό
 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 3. Προσάρτημα
 4. Έκθεση Διαχείρισης και
 5. Έκθεση Ελέγχου  (Όπου απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4336/15)

Σύμφωνα με το νόμο 4308/2014, άρθρο 2,  η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ χαρακτηρίζεται  ως πολύ μικρή οντότητα

2. Πολύ μικρές οντότητες. Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις
αυτού του νόμου.

 Πού δημοσιεύονται οι Οικονομικές καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις των κεφαλαιουχικών εταιρειών ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ με τα πρότυπα των ηλεκτρονικών αιτήσεων, που έχουν αναπτυχθεί ανά περίπτωση, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://services.businessportal.gr/

Καθίσταται σαφές ότι από την 1-1-2015 η δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Εξακολουθεί όμως να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα.

Σύμφωνα με το άρθρο 42α του Ν.2190/1920 για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016 – Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016

 Ανώνυμες εταιρείες

Με την τροποποίηση του άρθρου 7α του ν.2190/1920 υποβάλλονται  πλέον σε δημοσιότητα ΜΟΝΟ οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις από την Γενική Συνέλευση των ανωνύμων εταιρειών

Η έγκριση των οικονομικών στοιχείων γίνεται  από τη Γενική Συνέλευση της Α.Ε.
Απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο ΓΕΜΗ η 20.08.2017

Από τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. δε φαίνεται να υφίσταται  καμία αλλαγή στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ. Πρόεδρος φέρεται ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος, αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Σταύρου και διευθύνων σύμβουλος ο Χαράλαμπος Ζάχαρης.

Για τα έτη 2014 και 2015 δεν υπάρχουν καταχωρημένες οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. Δεν υπάρχουν καταχωρημένα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Δεν είναι καταχωρημένη καμία αλλαγή στη  σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Δεν είναι γνωστό αν στα οικονομικά στοιχεία της Επενδυτικής οι καταχωρήσεις γίνονται με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, (νόμος 4308/2014).

 

Τελικά τι γίνεται  με την Επενδυτική Αχαρνών;

Ιδιοκτήτη της Επενδυτικής είναι ο δήμος Αχαρνών στον οποίο σε περίπτωση  πτώχευσης ή λύσης της Εταιρείας μεταβιβάζονται όλες οι συνέπειες της  διαχείρισης (οικονομικές σε οφειλέτες, ΔΟΥ και ΙΚΑ και μεταφορά του προσωπικού της Επενδυτικής στο δήμο σύμφωνα με τους υπάρχοντες νόμους).

Ο εκάστοτε δήμαρχος  έχει το σύνολο της διαχείρισης των μετοχών της Επενδυτικής με απόφασης  του δημοτικού συμβουλίου και λογικά είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της επιχείρησης, κυρίως ελέγχοντας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας , το οποίο προτείνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ, 2,3 του δημοσιευμένου καταστατικού της Επενδυτικής Αχαρνών:

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Αν η Γενική Συνέλευση, δηλαδή ο δήμαρχος, διαπιστώσει ότι το διοικητικός συμβούλιο της Επενδυτικής ή μερικοί σύμβουλοι δεν τηρούν τα καθήκοντά τους σχετικά με την εφαρμογή των νόμων και του καταστατικού της εταιρίας, τότε  οφείλει να τους ανακαλέσει. Αν δεν το κάνει τότε η ευθύνη είναι δική του και το δημοτικό συμβούλιο οφείλει να συζητήσει το θέμα και ενδεχομένως να αποφασίσει να του αφαιρέσει τη διαχείριση των μετοχών.  Σε αντίθετη περίπτωση η ευθύνη  για πειθαρχικές ή ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες θα μεταφερθεί στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών από 1/9/2014 μέχρι σήμερα

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2017

Η Επενδυτική Αχαρνών κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, (κλικ εδώ)

Με την ανάληψη της εξουσίας με την νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό η Επενδυτική Αχαρνών άλλαξε ηγεσία.

Ο Ιωάννης Κασσαβός ως δήμαρχος Αχαρνών και ως  Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής προχώρησε στον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στην Επενδυτική Αχαρνών.

Για τη νέα διοίκηση υπάρχει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Το νέο διοικητικό συμβούλιο:

Α. Ορίζει ως Πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών τον κο Σιδηρόπουλο Γεώργιο
και ως Αντιπρόεδρο τον κο Σταύρου Γεώργιο
Τα νέα εννέα (9) μέλη αποτελούνται από τους εξής :
1) Σιδηρόπουλος Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα) 
2) Σταύρου Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα )
3) Ξαγοράρης Νικόλαος – (Δημ. Σύμβουλος  από την μειοψηφία Εκλέγεται με ψήφους 7 υπέρ)
4) Ζάχαρης Χαράλαμπος    –    Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
5) Ελευθεριάδης Παντελής –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
6) Σαβουλίδης Χρήστος      –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
7) Σαμουργασίδης Ιωάννης –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
8) Παλαχαρίδης Γεώργιος    –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
9) Σεμερτζίδης   Ιορδάνης    – Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   

Πέντε από τα διορισθέντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  με την ιδιότητα του δημότη από την κατάληξη του επιθέτου σε -ιδης φαίνεται  να είναι ποντιακής καταγωγής. Κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν έχει γνώσεις από τη διοίκηση Ανωνύμων Εταιριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του νόμου 3463/2006: Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμη ως προς το μέρος καθορισμού  της ιδιότητας του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικό της Επενδυτικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

 

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Οι ιδρυτικές πράξεις των ΑΕ και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται.
 2. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν
 3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
 4. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 5. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξηση του.
 6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής (δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός) συνεδρίασε, παρουσία συμβολαιογράφου, και το πρακτικό της Συνέλευσης σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο απεστάλη στο Γ.Ε.ΜΗ. για καταχώρηση. Με την καταχώρηση και στη συνέχεια δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απέκτησε υπόσταση η Επενδυτική στη δεύτερη φάση της λειτουργίας της.

 

Αυτές είναι οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ως  βασικά στοιχεία είναι η σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου που η θητεία του είναι για την πενταετία  30/6/2012-30/6/2017!!!

Στη συνέχεια στα έγγραφα αναφέρεται στις 13-10-2014 Γενική Συνέλευση και συγκρότηση σε σώμα. Στο αρχείο ανακοίνωσης  σε ΦΕΚ φαίνεται:

Σε ατή τη δημοσίευση φαίνεται ότι η διοίκηση στις 13/10/2014 εκλέχτηκε για μια πενταετία, δηλαδή μέχρι τις 13/10/2019!!!

Καμία άλλη ενημέρωση δεν υπάρχει στο Γ.Ε.ΜΗ. για αλλαγές στη διοίκηση της Επενδυτικής Αχαρνών μετά αυτή την καταχώρηση.

Στο διάστημα από 13/10/2014 μέχρι σήμερα  έγιναν σημαντικά διοικητικά γεγονότα σχετιζόμενα με το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών και την Επενδυτική Αχαρνών.

Σε ανάρτηση στις 7 Μαΐου 2016, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για τη δραστηριότητα της Διοίκησης της Επενδυτικής.

Η Επενδυτική  από την 13/10/2014 μέχρι τις 26/8/2015, που έγινε γνωστό το πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, διαχειριζόταν μη νόμιμα έσοδα από το Νεκροταφείο και τις εμποροπανηγύρεις.

Στις 26/10/2015 υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής  ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος  Σταύρου.

Ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο αντικαταστάτης του ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Ποιμενίδης.

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γεώργιου Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 266 το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τις θέσης στο διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, ούτε στις δημοσιευμένες αποφάσεις στη ιστοσελίδα της Επενδυτικής , ούτε σε ΦΕΚ  αυτή η μεταβολή.

Στις 18/12/2015 ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ζάχαρης υπέβαλε την παραίτησή του από την Επενδυτική την οποία το δημοτικό συμβούλιο έκανε αποδεκτή, και συμπλήρωσε τη θέση αυτή με μελλοντικό αντικαταστάτη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2421 Παραίτηση Χαράλαμπου Ζάχαρη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Α.Ε.

Στις 26/2/2016 «παραιτείται» ένας δημότης μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου της Επενδυτικής και εισέρχεται εκ νέου ο Χαράλαμπος Ζάχαρης ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  αυτή η μεταβολή.

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

 

Στις 30/6/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση του προέδρου της Επενδυτικής  Γιώργου Σιδηρόπουλου και μερικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής και να ορίσει νέο πρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Ηλία Τσουκαλά τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ένα των οποίων είναι κάτοικος στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ.

2116 Αποδοχή παραιτήσεων ορισμός Ηλία Τσουκαλά ως προέδρου

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  της Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας Επενδυτική Αχαρνών πάντοτε είχαν επιλεγεί μετά από εισήγηση του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού.

Δεν είναι γνωστό αν τηρήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της Επενδυτικό που αναφέρει ότι:

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία

Αυτή η διοικητική μεταβολή δεν έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  ως απόφαση Γενικής Συνέλευσης και ως απόφαση διοικητικού συμβουλίου.

Στις 29/7/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. ένα από τα έκτακτα θέματα ήταν:

Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά έτους 2016

2145 Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του πανηγυριού της Παναγίας Σουμελά στην Επενδυτική.

Η εισήγηση ήταν από το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό, που ήταν παράλληλα πρόεδρος και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

Στην ανωτέρω απόφαση, όπως σε όλες τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος εντέλλεται για την εκτέλεση της απόφασης.

Μετά από αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακυρώθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το ανωτέρω θέμα.

Με την ανωτέρω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώνεται η απόφαση για την διαχείριση των εσόδων από την τοποθέτηση πάγκων κατά τη διάρκεια του πανηγυριού και δίνεται εντολή στο δήμο Αχαρνών να προχωρήσει σε ενέργειες για αποκατάσταση της νομιμότητας, δηλαδή να αποδοθεί στο δήμο Αχαρνών το ποσό που εισπράχθηκε από την Επενδυτική και να μη προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που είναι η είσπραξη τελών και δικαιωμάτων από εμποροπανηγύρεις, όπως την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής και των άλλων εμποροπανηγύρεων.

Με έγγραφό μου στο δήμο Αχαρνών ζήτησα την εκτέλεση της ακύρωσης της 129/2ο16  απόφασης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από το δημοτικό συμβούλιο.

Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πάγκους σε εμποροπανηγύρεις 1-11-2016

Ο δήμαρχος καμία ενέργεια δεν έκανε για το θέμα αυτό.

Το Μάρτιο του έτους  2017 έγιναν ανακατατάξεις σε όργανα διοίκησης.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 13/3/2017 ένα από τα θέματα ήταν:

«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών»

2064 Ορισμός διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής για το έτος 2017

Με εισήγηση του δημάρχου Αχαρνών, προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής ψηφίστηκαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 7ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» και δίνει τον λόγο στον Κο Δήμαρχο ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με το καταστατικό η Επιχείρηση έχει 9μελές Δ.Σ. και προτείνει από την πλευρά της πλειοψηφίας για το Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών τους εξής: Για Πρόεδρο τoν Δημοτικό Σύμβουλο Κο Τσουκαλά Ηλία, Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Ποιμενίδη Γεώργιο, για μέλη τους κ.κ. Ποθητό Ιάκωβο, Σαμουργασίδη Ιωάννη, Σαββουλίδη Χρήστο, Δασκαλάκη Γεώργιο, Παλιούρα Αντώνιο και την Κα Στεφανίδου Ευτυχία. Για αναπληρωματικά μέλη προτείνει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Σταύρου Γεώργιο και τον Κο Σασαρίδη Κωνσταντίνο και για δημότες τους κ.κ. Ποιμενίδη Θεόδωρο και τον Κο Αρβανίτη Γεώργιο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Επενδυτικής στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τρία μέλη έχουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου και έξη μέλη είναι δημότες. Ο δήμαρχος πρότεινε με την ιδιότητα του δημότη το δημοτικούς συμβούλους Δασκαλάκη Γεώργιο και Παλιούρα Αντώνιο, πράγμα που δεν είναι νόμιμο αφού στο καταστατικό της Επενδυτικής  διαφοροποιείται η ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου. που δύο μέλη είναι της συμπολίτευσης. από τα 6 μέλη που έχουν την ιδιότητα  του δημότη.

Η σύνθεση  του δημοτικού συμβουλίου της Επενδυτικής που φέρεται να συγκροτήθηκε δεν είναι νόμιμη:

 • Δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφιση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου προβλέπει (άρθρο 7, παρ. 12).
 • Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας, και οι δημοτικοί σύμβουλοι  Γεώργιος Δασκαλάκης  και Αντώνιος Παλιούρας όφειλαν να γνωρίζουν ότι τους δύο δημοτικούς συμβούλους που ψηφίστηκαν  δεν μπορούσαν να τους εκλέξουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής με την ιδιότητα του  δημότη.

Είναι γεγονός ότι ενδεχομένως οι ανωτέρων έδειξαν βαρεία αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντός τους και ίσως αυτό συνιστά παράβασή καθήκοντος.

Δεν έγινε γνωστό αν μετά από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  συνεδρίασε  η Γενική Συνέλευση  της Επενδυτικής Αχαρνών παρουσία συμβολαιογράφου, επειδή μόνο ένα μέτοχος έχει τις μετοχές της Επενδυτικής, και εξέλεξε πρόεδρο, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει γίνει σχετική καταχώρηση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου, για το λόγο αυτό τυπικά το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι νόμιμο. 

Με τοιχοκολλήσεις  η Διεύθυνση της Επενδυτικής καλεί όσους έχουν ενδιαφέρον την τοποθέτηση πάγκων για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά στις Αχαρνές να προσέλθουν στα γραφεία της Επενδυτικής προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής.

 

Είναι φανερό ότι  η διοίκηση του δήμου Αχαρνών και της Επενδυτικής  αρνούνται να εφαρμόσουν  την ανωτέρω απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την ακύρωση της ανάθεσης της διαχείρισης  της εμποροπανήγυρις  στον εορτασμό της Παναγίας Σουμελά.

Με όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της διοίκησης της Επενδυτικής  πρόκειται για τυπικά μία διοικητικά ανύπαρκτη  Ανώνυμη Εταιρεία του δήμου Αχαρνών  που δε θα έχει καλή κατάληξη.

Για μια σειρά άλλες παραλήψεις και παρατυπίες παραγόντων σε επόμενη ανάρτηση προσεχώς.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Πάρνηθα και το ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ

Posted by koszig στο 5 Ιουνίου 2017

Η Πάρνηθα με την πάροδο των χρόνων.

Θέσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων, του Σανατορίου και του Κυκλάμινου  σε αεροφωτογραφία του έτους  2002.

 1. Οι προπονητικές εγκαταστάσεις του ΣΕΓΑΣ. Εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά στις 24 Ιουλίου 1972, από τον Κωνσταντίνο Ασλανίδη, υπουργό της Χούντας. Το  1986 ο τότε υπουργός Νέας Γενιάς και Αθλητισμού Κώστας Λαλιώτης ανακαίνισε και εγκαινίασε και πάλι τις εγκαταστάσεις. Αργότερα δεν έγιναν τα εγκαίνια της εγκατάλειψης!!
 2. Το Σανατόριο Πάρνηθας. Χτισμένο το 1912,  δημιουργήθηκε με σκοπό τη νοσηλεία των ανθρώπων που έπασχαν από φυματίωση.

Κατανομή πληθυσμού σε Αχαρνές και Σανατόριο με στοιχεία απογραφής.

Απογραφή έτους 1920

Απογραφή 1928

Απογραφή 1940

 

Απογραφή 1951

Απογραφή 1961

Απογραφή 1971

Στις απογραφές πληθυσμών φαίνονται οι μεταβολές των κατοίκων(ασθενών και προσωπικού του σανατορίου)

Το Σανατόριο λειτούργησε ως παράρτημα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Στα τέλη του 1960 αποφασίστηκε το κλείσιμο του σανατορίου.  Το 1965 οι εγκαταστάσεις του πέρασαν στην ιδιοκτησία του ΕΟΤ όπου λειτούργησε ως ξενοδοχείο με όνομα ΞΕΝΙΑ  και κατόπιν  ως σχολή τουριστικών επαγγελμάτων έως και το 1980,

Όλες οι εγκαταστάσεις είχαν συνδεθεί με το δάσος της Πάρνηθας

Πάρνηθα 2004

Πάρνηθα 2007 (πριν την πυρκαγιά)

Πάρνηθα 2011 (μετά την πυρκαγιά)

Πάρνηθα 2016

 

Με το άρθρο 36 του νόμου 4049/2012 παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) παραχωρήθηκαν χωρίς αντάλλαγμα σε αναφερόμενους Δήμους−αποδέκτες μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αχαρνών, οι οποίοι, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποκαθίστανται αυτοδικαίως στη θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (Ε.Ο.Τ.) και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.) αντίστοιχα. (κλικ εδώ)

Ο δήμος Αχαρνών πληροφορήθηκε την παραχώρηση από το Ελεύθερο Βήμα. Από τότε δεν έγινε καμία συζήτηση για ενδεχόμενη αξιοποίηση των χώρων που παραχωρήθηκαν.

Εκτός από αυτά στο δήμο Αχαρνών έχει παραχωρηθεί και το ξενοδοχείο Κυκλάμινο στη Αγ. Τριάδα.

Κυκλάμινο

Το Κυκλάμινο έπαθες ζημιές στο σεισμό του 1999.  Στον προϋπολογισμό δαπανών του έτους 2008 στον Κ.Α. 30-7321.019 «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο συγκρότημα με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ» στην περιοχή Αγίας Τριάδας Πάρνηθας» είχε εγγραφεί ποσό 285.600 €.  Από τότε  δεν έγινε καμία δαπάνη και από τον προϋπολογισμό του 2010 έχει εξαφανιστεί και ο Κ.Α. από τον προϋπολογισμό.

Το έτος 2010 το ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο δήμος Αχαρνών αγνοεί την περιουσία του και την αφήνει να καταστραφεί. Αυτά έγραφα το έτος 2013, (κλικ εδώ).

Τον Ιούλιο του έτους 2015  η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να παραχωρήσει στην Επενδυτική  Αχαρνών Α.Ε. μεταξύ άλλων εκτάσεων και κτιρίων και το Ξενοδοχείο κυκλάμινο (αυτό που βλέπετε στις φωτογραφίες),

Ω677ΩΨ8-ΡΗΥ Παραχώρηση χώρων στην Επενδυτική

«να παραχωρηθούν στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΕ οι παρακάτω χώροι, με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους, καθώς και όπου δύναται η σύνταξη και η εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών.»

Φυσικά καμία από τις παραχωρήσεις στην Επενδυτική δεν αξιοποιήθηκε. Το κυλικείο στο Δημαρχείο που παραχωρήθηκε για εκμετάλλευση  στην Επενδυτική δεν κατάφερε η διοίκηση να εκδώσει άδεια λειτουργίας με αποτέλεσμα να είναι κατηγορούμενος ο πρόεδρος της Επενδυτικής και μία απ.ο τις υπαλλήλους, που η κλήση σε απολογία την φέρει ως ιδιοκτήτρια!!

κκκκ

    

    

    

   

Η Επενδυτική Αχαρνών  tale quale

 

Posted in Γενικά, Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών- Χτες, σήμερα, αύριο; -3

Posted by koszig στο 8 Μαΐου 2016

Για την Επενδυτική Αχαρνών έχουν γίνει προηγούμενες αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Οι εκκρεμότητες είναι πολλές.Μερικές από αυτές αναφέρθηκαν σε προηγούμενες αναρτήσεις

Στις Ανώνυμες Εταιρείες οι ισολογισμοί είναι καθοριστικά στοιχεία που προσδιορίζουν τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθρο 7Α
«1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.

Άρθρο 22Α
1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τον Διευθύνοντα Σύμβουλον
της εταιρείας, υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Άρθρο 34
1. Η γενική συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν’ αποφασίζη περί:
α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ’ όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού.
β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.

Άρθρο 35

1. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι’ ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι’ ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. «Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α».

Άρθρο 42Α
«1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37.

 

Άρθρο 42Β
«1. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του Νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών
καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση
αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το θεσμικό πλαίσιο για τους ισολογισμούς.

Ο ισολογισμός του έτους 2011 έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Οι ισολογισμοί των ετών 2012 και 2013 έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής χωρίς να υπάρχει η υπογραφή των ατόμων που πιστοποιούν τον ισολογισμό. Οι ισολογισμοί δεν έχουν αποσταλεί στο Γ.Ε.ΜΗ. για δημοσίευση και τελικά δημοσίευση σε ΦΕΚ.

K2-5117 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Η ιστοσελίδα της Επενδυτικής δεν είναι πιστοποιημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. για να αναρτώνται ισολογισμοί.

Ισολογισμοί για τα έτη 2014 και 2015 δεν υπάρχουν.

Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μήπως ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 266, παρ. 8;

Η Επενδυτική ιδρύθηκε με την 105/16-3-2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η διετία μετά την ίδρυσή της  συμπληρώθηκε στις 16/3/2012.

Μήπως η Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία είναι ώρα να οδηγηθεί σε λύση;

 

Ορκωτοί ελεγκτές τώρα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών- Χτες, σήμερα, αύριο; -2

Posted by koszig στο 7 Μαΐου 2016

Για την Επενδυτική Αχαρνών έχουν γίνει προηγούμενες αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Η ανάρτηση αυτή αφορά στο σήμερα, δηλ. τη διοίκηση της Εταιρείας με την εποπτεία της σημερινής δημοτικής Αρχής υπό τον δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό.

Η δραστηριότητα της Επενδυτικής αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα της, όπου φαίνεται η διοικητική δραστηριότητα, οι αποφάσεις και ενέργειες της διοίκησης.

Ποια είναι η δομή της διοίκησης της Επενδυτικής.

Είναι μια Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Το θεσμικό πλαίσιο ως Ανώνυμη Εταιρεία καθορίζεται από  το νόμο 2190/1920 με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Το θεσμικό πλαίσιο μιας Δημοτικής Επιχείρησης καθορίζεται από ιδιαίτερους νόμους που αφορούν τις επιχειρήσεις είτε ιδιοκτησίας του δήμου, είτε επιχορηγούμενες από το δήμο.

Η ύπαρξη ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προβλέπεται από το άρθρο 107 του νόμου 3582/2010 («Καλλικράτης»)

Άρθρο 107
Επιχειρήσεις δήμων

1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:
α) μία κοινωφελή επιχείρηση,
β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),
γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούμενους δήμους, και
δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους συνενούμενους δήμους.
2. Οι δήμοι μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 265 του Κ.Δ.Κ..

Στο νόμο 3463/2006 («Κώδικας Δήμων και  Κοινοτήτων») προβλέπεται:

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος.
3. Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252 παράγραφος 3α του παρόντος, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α..
4. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις
δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920.

 

Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ.

Τι βρήκε ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός με την ανάληψη της δημοτικής Αρχής; Μια Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία που είχε σκοπό  την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.

Πέρα από το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της επιχείρησης υπήρχε και το καταστατικό της εταιρείας δημοσιευμένο νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Το καταστατικό και ο νόμος για το θέμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει η Γενική Συνέλευση, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 266 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην περίπτωση αυτή ή δίνεται αυθεντική ερμηνεία ή γίνεται τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. Η δημοτική Αρχή έκανε και τα δύο, όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου και την απόφαση  επικύρωσε με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, όπως φαίνεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην δημοσιευμένη απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. φέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτήθηκε σε σώμα με ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου. Στο πρακτικό 73/2014, Θέμα 1 ήταν “Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ” και θέμα 3 με θέμα:“Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου”, (κλικ εδώ), όπου γίνεται μνεία των ανωτέρω άρθρων 107 και 266 που αναφέρονται στην εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η 74/2014. Το 4ο θέμα ήταν:

ΘΕΜΑ 4ο
Πιστή εφαρμογή του άρθρου 25 της 188/14-6-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών
Ο Δ/νων Σύμβουλος κος Ζάχαρης Χαράλαμπος ανέγνωσε στο σώμα τη γραπτή εισήγησή του που έχει ως εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων 188/14-6-2011 ΑΔΣ του Δήμου Αχαρνών και σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 25668/22513/30.8.2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου διαπιστώνεται η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης τα τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται εφ άπαξ και πριν από σχετική πράξη (ενταφιασμός, εκταφή, παράταση εκταφής κ.λπ.).
Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο εργολάβοι τελετών να πραγματοποιούν ενταφιασμούς χωρίς να καταβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιώματα με σκοπό να διογκώνονται οι οικονομικές οφειλές από τρίτους προς την εταιρεία Προτείνω τα δικαιώματα από τους ενταφιασμούς να πληρώνονται πριν τη τελετή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τη γραπτή εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου κου Ζάχαρη Χαράλαμπου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την καταβολή των δικαιωμάτων από τα γραφεία τελετών πριν το ενταφιασμό και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο όπως υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο προς το Δήμο Αχαρνών, για την υλοποίηση του σκοπού αυτού.
Ο πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι η ώρα είναι 6.45 μ.μ. και επειδή στις 7.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο όπου πρέπει να παραστούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ζητεί την αναβολή των υπολοίπων θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση σε επόμενη συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Όπως είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, (κλικ εδώ), το άρθρο 25 είχε καταργηθεί!!

Αναφορά για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Νεκροταφείου

45Ο1ΟΡ1Κ-ΛΧΧ Απόφαση Αποκεντρωμένης για το άρθρο 262/11

 

 

Έτσι η Επενδυτική με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Χαράλαμπου Ζάχαρη αποφάσισε να συνεχίσει  να εισπράττει παράνομα τέλη στο Νεκροταφείο.

Για το Νεκροταφείο είχαν γραφτεί πολλά, για ανακλήσεις αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου (όπως στο ανωτέρω έγγραφο), για παράνομες εισπράξεις τελών κ. α.

Στις 20/10/2014 δόθηκε εντολή  σε Επιθεωρητές – Ελεγκτές δημόσιας Διοίκησης για έλεγχο στην Επενδυτική Αχαρνών σχετικά με την παρουσία της στο Νεκροταφείο.

Ο έλεγχος έγινε για τα έτη 2011-2013. Τα έτη 2014-2015 η κατάσταση συνεχίστηκε και θα ακολουθήσει νέος έλεγχος.

Εντελώς τυχαία όσα είχα αναρτήσει στο διαδίκτυο για την Επενδυτική σχεδόν όλα τα περιέλαβαν ως παρατηρήσεις στο πόρισμά τους.

 

Υπάρχει αναρτημένη μια πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Ιανουαρίου 2015, (κλικ εδώ). Μεταξύ των θεμάτων ήταν:

3. Λήψη απόφασης για ορισμό Ορκωτού Λογιστή για διαχειριστικό έλεγχο.
4. Λήψη απόφασης για ορισμό Νομικού Συμβούλου (εξωτερικού συνεργάτη).
5. Λήψη απόφασης για ορισμό Λογιστή (εξωτερικού συνεργάτη).

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες αποφάσεις για τα θέματα αυτά.

Στις 26/8/2015 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος των Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, (κλικ εδώ). Τέλος το άρθρο 25 που έδινε έσοδα στην Επενδυτική από το Νεκροταφείο. Χάθηκε και το μονοπώλιο της αφής των κανδηλιών, (κλικ εδώ).

Ακολούθησε  μια ακόμα  πρόσκληση για συνεδρίαση στις 7/10/2015. Μεταξύ των θεμάτων ήταν:

3. Μείωση αποδοχών Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου, Αντιπροέδρου και μελών Δ/Σ της επιχείρησης.

Σε καμία απόφαση δεν ανακοινώθηκαν οι αποδοχές του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δε δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση για το ποσό της μείωσης των αποδοχών.

 

Στις 26/10/2015 υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Γεώργιος  Σταύρου.

Ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο αντικαταστάτης του ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Ποιμενίδης

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γεώργιου Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 266 το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τις θέσης στο διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, ούτε στις δημοσιευμένες αποφάσεις στη ιστοσελίδα της Επενδυτικής , ούτε σε ΦΕΚ  αυτή η μεταβολή.

Στην απόφαση που Ανακοινώθηκε από το Γ.Ε.ΜΗ.  μεταβιβάζονται καθήκοντα στον Γεώργιο Σταύρου

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γιωργου Σταύρου

εξουσιοδότηση σε Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 7α του νόμου 2190/1920:

Άρθρο 7Α «

1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών  Ανωνύμων Εταιρειών. Σε δηµοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία: α. Οι αποφάσεις της Διοίκησης για τη σύσταση ανώνυμων εταιρειών, καθώς και το καταστατικό που εγκρίθηκε. β. Οι αποφάσεις της Διοίκησης για την έγκριση της τροποποίησης καταστατικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού µαζί µε τις τροποποιήσεις που έγιναν. γ. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση µε τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

 

Στις 18/12/2015 ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ζάχαρης υπέβαλε την παραίτησή του από την Επενδυτική την οποία το δημοτικό συμβούλιο έκανε αποδεκτή, και συμπλήρωσε τη θέση αυτή με μελλοντικό αντικαταστάτη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.(κλικ εδώ).

Ο προορισμένος για νέος Διευθύνων σύμβουλος τελικά ήλθε, είδε και δεν πήρε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Στις 26/2/2016 «παραιτείται» ένας δημότης μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου της Επενδυτικής και εισέρχεται εκ νέου ο Χαράλαμπος Ζάχαρης ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. , στην ιστοσελίδα της  Επενδυτικής και σε ΦΕΚ η παραίτηση του Χαράλαμπου Ζάχαρη

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε ο σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου τις Επενδυτικής Ιωάννης Σαμουργασίδης

 1. Το με Αρ. Πρωτοκόλλου 13196/26-02-2016 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών, σχετικά με την αίτηση υποβολή παραίτησης του Σαμουργασίδη Ιωάννη από τη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Την ημέρα παραίτησης του κ. Σαμουργασίδη 26/2/2016 ήταν ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου!!!

Την ημέρα αυτή αποφασίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο η αντικατάστασή του με τον προ 2 μηνών παραιτηθέντα Χαράλαμπο Ζάχαρη!!

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. , στην ιστοσελίδα της  Επενδυτικής και σε ΦΕΚ ο ορισμός  του Χαράλαμπου Ζάχαρη ως μέλους του Διοικητικού συμβουλίου

Δημοσιότητα σε ΓΕΜΗ

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί καμία απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου στη Δι@ύγεια.

Αναρτήσεις σε Δι@ύγεια

Αναρτήσεις άλλων Μονομετοχικών Εταιριών ΟΤΑ

Δήμου Υμηττού

Ανάρτηση δέσμευσης ποσού 44,32 ευρώ για αναψυκτικά!!

7ΥΑΥΟΛΥ4-ΔΧΘ Μονομετοχική Υμηττού

Δήμος Λουτρακίου

Έγκριση δαπανών μηνών Ιούλιος -Δεκέμβριος 2015

7ΑΘΦΟΡΔ6-ΛΓ2 Δήμος Λουτρακίου

Δήμος Αμυνταίου

ΩΕΩ9ΟΞ3Ξ-8Κ4 Ενημέρωση για Ισολογισμούς

Δήμος Ρόδου

ΒΧΔ9ΟΛΙΗ-9ΝΘ Μονομετοχική Ρόδου Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 26/4/2016 με εισήγηση της Επενδυτικής

2076 Εισήγηση Επενδυτικής για ανθοκομική

  Με την υπ’ αριθμό ….. απόφασή του, πρακτικό Νο 4 / 2016,  το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» αποφάσισε τη διοργάνωση της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Αχαρνών που προτείνεται να πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων από Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, μέχρι και  την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016, όπου είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

ζήτησαν απόφαση για την ανθοκομική έκθεση 2016.

Στο κείμενο της εισήγησης φαίνεται ότι έχουν γίνει αναρίθμητες συνεδριάσεις Διοικητικού συμβουλίου δεν αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης!!!

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε

2076 Απόφαση Δ.Σ. για ανθοκομική

Η ανθοκομική θα γίνει μετά 20 μέρες.

Μέχρι τότε ο πρόεδρός της Γιώργος Σιδηρόπουλος  δε θα μπορεί να έχει αυτή τη θέση γιατί διορίστηκε αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει ως νόμιμος αντικαταστάτης του. Διευθύνων σύμβουλος δεν υπάρχει γιατί είχε υποβάλει την παραίτησή του!! Ο διορισμένος από το δημοτικό συμβούλιο να αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν καλείται ούτε  στις υποτιθέμενες συνεδριάσεις.

Αποφάσεις δε δημοσιεύονται, ισολογισμοί δεν έχουν γίνει, νόμιμα όργανα διοίκησης δεν υπάρχουν, νόμιμες εισπράξεις από τέλη και δικαιώματα  από τους πάγκους στο πανηγύρι της Ζωοδόχου πηγής αμφισβητούνται νομίμως

Τέλη και δικαιώματα 2011-2013 a

Αυτή είναι η κατάσταση στην Επενδυτική ΣΗΜΕΡΑ.

Όργανα αποφάσεων ο δήμαρχος και το υπ΄αυτόν δημοτικό συμβούλιο που η παράταξή του ομόφωνα  έχει ψηφίσει τις διοικητικές αλλαγές.

Καθοριστικό όργανο ελέγχου η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής, δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός.

Αν υπήρχε ένα σοβαρό δημοτικό συμβούλιο θα έπρεπε να έχει αφαιρέσει από τον κ. Κασσαβό τις μετοχές της Επενδυτικής για ανικανότητα στη διοίκηση της Επενδυτικής, δεδομένου ότι ο κάτοχος των μετοχών αποτελεί τη μονοπρόσωπη Γενική Συνέλευση, ανώτατο όργανο δεδομένου ότι:»Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.»

 

Για τις αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί και τις ενδεχόμενες ευθύνες που υπάρχουν στο επόμενο.

 

Ανίκανοι άνθρωποι σε καίριες θέσεις. Τις πταίει;

 

 

Posted in Επενδυτική Αχαρνών, Uncategorized | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών- Χτες, σήμερα, αύριο; -1

Posted by koszig στο 3 Μαΐου 2016

Σήμερα.

Χτες αναρτήθηκε αντίστοιχο άρθρο, (κλικ εδώ). Αναφέρθηκε στη λειτουργία της Επενδυτικής Αχαρνών όταν στο δήμος ήταν η προηγούμενη δημοτική Αρχή. Ας δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα με τη νέα δημοτική Αρχή.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 10/2/2011 με εισήγηση του τότε γενικού γραμματέα Νικόλαου Κρημνιανιώτη αποφασίστηκε:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 36 του  καταστατικού της  ανώνυμης εταιρείας  την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου μας κου Κρημνιανιώτη Νικόλαου, την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κου Κασσαβού Ιωάννη και την πρόταση του κου Δημάρχου με πλειοψηφία 28 ψήφων υπέρ – και 4 ΠΑΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την εκλογή των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ″ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ″ και με διακριτικό τίτλο ″ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ″
1) Χριστοπούλου Σοφία (Δημοτική Σύμβουλος – Ως Πρόεδρος Δ.Σ.)
2) Κοπαλάς Σταύρος ( Δημοτικός Σύμβουλος – Ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3) Ελευθεριάδης Στυλιανός (Δημοτικός Σύμβουλος από την πλευρά της μειοψηφίας)
4) Ντριβαλάς Ελευθέριος       (μέλος)
5) Κούτελας Αθανάσιος          (μέλος)
6) Ορφανός Κωνσταντίνος      (μέλος)
7) Καραούζας Κωνσταντίνος (μέλος)
8) Μαλικοπούλου Χρυσούλα             (μέλος)
9) Γκασούκας Νικόλαος         (μέλος)

Β) Μετά τα ανωτέρω το άρθρο 36 του καταστατικού τροποποιείται ως προς την σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα πιο πάνω ήδη εκλεγμένα μέλη προστίθενται τα εξής στοιχεία τους: 1) ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, 2) ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ, 3) ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 4) ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 5) ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 7) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 8) ΑΦΜ, 9) ΔΟΥ, 10) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, 11) ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Γ) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, Τραβασάρος Αθανάσιος, Αγγελοπούλου Παναγιώτα και Οικονόμου Ευθύμιος δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

Στις 11/12/2011 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τροποποίησε το άρθρο 19 του καταστατικού και καθόρισε των αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε 9.

Τροποποίηση άρθρου 19
Αν διαβάσει κανείς το κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, η αναφορά στο άρθρο 36 του καταστατικού γίνεται σε σχέδιο Καταστατικού που δεν ήταν δημοσιευμένο σε ΦΕΚ να έχει τη μορφή Κανονιστικής Απόφασης, δηλ. τοπικού νόμου. Μόνο το άρθρο 19 είναι δημοσιευμένο σε ΦΕΚ και αναφέρεται σε «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».

Στο άρθρο 19 για τη  θητεία του δημοτικού συμβουλίου :

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη θα είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα δύο (2) μέλη από την πλειοψηφία και ένας (1) από την μειοψηφία και οι υπόλοιποι έξι (6) Έλληνες Πολίτες.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Αυτά για το Χτες

Στις 19/9/2014 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με θέμα:  «Ορισμός μελών Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών.» 

2219 Ορισμός Δ.Σ. Επενδυτικής 2014

και αποφάσισε

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Αφού έλαβε υπόψη του, το άρθρο 36 του καταστατικού της Εταιρείας , την πρόταση του κου Δημάρχου, τις προτάσεις και τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων και τις σχετικές διατάξεις μετά από ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει ως Πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών τον κο Σιδηρόπουλο Γεώργιο
και ως Αντιπρόεδρο τον κο Σταύρου Γεώργιο
Τα νέα εννέα (9) μέλη αποτελούνται από τους εξής :
1) Σιδηρόπουλος Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα)
2) Σταύρου Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα )
3) Ξαγοράρης Νικόλαος – (Δημ. Σύμβουλος  από την μειοψηφία Εκλέγεται με ψήφους 7 υπέρ)
4) Ζάχαρης Χαράλαμπος    –    Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
5) Ελευθεριάδης Παντελής –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
6) Σαβουλίδης Χρήστος      –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
7) Σαμουργασίδης Ιωάννης –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
8) Παλαχαρίδης Γεώργιος    –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   
9) Σεμερτζίδης   Ιορδάνης    – Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   

Το άρθρο 36 του καταστατικού της Επενδυτικής αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:…

Το άρθρο 19 αναφέρει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται από τη γενική συνέλευση των Μετόχων  της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, εφόσον τα μέλη του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους, παρότι η θητεία τους από την ημέρα εκλογής τους ήταν πενταετής, έπρεπε να ζητήσουν από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός  έπρεπε, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού έπρεπε να δημοσιεύσει την πρόσκληση που έπρεπε να περιέχει το θέμα της συνεδρίασης, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και  αναρτάται στην  ιστοσελίδα που ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία. Δεν υπάρχει θέμα δημοσιότητας της προσκλήσεως λόγω της μοναδικότητας του μετόχου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του νέου δημοτικού συμβουλίου με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 19, παρ. 1 . Γενική συνέλευση είναι ο δήμαρχος εφόσον του έχει παραχωρηθεί το πλήθος των 700 μετοχών της Επενδυτικής.

(Σε άλλους δήμους οι μετοχές της Μονομετοχικής  Ανώνυμης  Εταιρείας κατανέμονται στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων αναλογικά με την  εκλογική δύναμή τους)

Ανάρτηση νέου Δ.Σ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) Δημοσιεύτηκε στις 21/4/2015 η ανωτέρω απόφαση:

Ανακοίνωση διορισμού Δ.Σ. Επενδυτικής σε Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του νόμου 3604/2007 αντικαθίσταται το άρθρο 32, παρ. 2 του νόμου 2190/1920 με τη τις φράσεις » «2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης

Στις 13/10/2014 που έγινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Επενδυτικής, υπάρχουν πρακτικά που  αναφέρονται στην εκλογή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου που φέρουν την υπογραφή συμβολαιογράφου;

Στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής, (κλικ εδώ), δε γίνεται αναφορά για συνεδρίαση στις 13/10/2014  για Γενική Συνέλευση και εκλογή μελών Διοικητικού συμβουλίου(αποφ. 1, παρ. 3).

Όλες αυτές η μη νόμιμες πράξεις της δημοτικής Αρχής έπρεπε να κλείσουν με φωτογράφιση του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.

 

Ορκωμοσία Επενδυτικής

Πριν η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής, ο δήμαρχος, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και δημιουργικής αναμονής, όρκισε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, μεταξύ των οποίων και της Επενδυτικής.

Δηλαδή ξαναόρκισε το Γιώργο Σιδηρόπουλο και τα άλλα δύο μέλη του Δ.Σ. της Επενδυτικής που δε φαίνονται στη φωτογραφία; Δε είπε κανένας στο δήμαρχο ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας δεν ορκίζονται!!

 Αυτά ως πρώτη δόση για τα συμβαίνοντα στην Επενδυτική

Όταν ο καπετάνιος είναι άσχετος σίγουρα θα οδηγήσει το καράβι σε ξέρα

(Λαϊκή Παροιμία)

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών- Χτες, σήμερα, αύριο;

Posted by koszig στο 3 Μαΐου 2016

Χτες

Η Επενδυτική Αχαρνών, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών πέρασε μια δοκιμασία για τη ζωή της στη θητεία του Σωτήρη Ντούρου κυρίως για τη διαχείριση του Νεκροταφείου. Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης διαπίστωσαν μη σύννομες διαδικασίες σχετικά με τη λειτουργία του Νεκροταφείου και μη σύννομες δαπάνες σχετικά με το παγκάρι του Ιερού Ναού του Νεκροταφείου,

Η Επενδυτική Αχαρνών  δεν ελέγχθηκε για τη λειτουργία της  από την αρχή του έτους 2014. Όμως υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία της. Οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως από δημοσιευμένα στοιχεία.

Η Επενδυτική Αχαρνών είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία. Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία της είναι ο νόμος 2190/1920 με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που έχουν γίνει με νεώτερους νόμους.

Είναι όμως και μια Επιχείρηση του δήμου Αχαρνών. Για το λόγο αυτό υπάρχουν και ειδικοί νόμοι που ισχύουν για αυτή την κατηγορία των Επιχειρήσεων που δεν ισχύουν για τις υπόλοιπες Ανώνυμες Εταιρείες.

Η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας καθορίζεται από το καταστατικό της που περίληψη έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Περίληψη Καταστατικού Επενδυτικής  

Δημοσιευμένο σε ΓΕΜΗ καταστατικό Επενδυτικής

Με την ίδρυση της Επενδυτικής ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών το πρώτο δημοτικό συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο πρόεδρος ορίζεται ένας δημοτικός σύμβουλος που ορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Το καταστατικό της Εταιρείας  είναι καθομοίωση του δήμου Αχαρνών . Για γέλια και για κλάματα!!

Στη μελέτη σκοπιμότητας το Μετοχικό Κεφάλαιο  της Εταιρείας ήταν 300.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε  3.000 μετοχές των 100 ευρώ.

Όταν δημιούργησαν την Εταιρεία ξέχασαν να καταθέσουν το Μετοχικό Κεφάλαιο των 300.000 ευρώ στην τράπεζα και να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής .

Με αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζήτησα να εφαρμοστεί ο νόμος. (κλικ εδώ)

Αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας για Επενδυτική

Αναφορά για το Μετοχικό Κεφάλαιο της Επενδυτικής

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας  με απόφαση δημοτικού συμβουλίου καθορίστηκε στα 70.000 ευρώ.

ΦΕΚ Καθορισμός  Μετοχικού Κεφαλαίου σε 70.000 ευρώ

Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ανωτέρω καταστατικού αναφέρεται ως μετοχικό Κεφάλαιο 70.000 ευρώ.

Στο άρθρο 6 παρ. 3. εδάφιο 1 αναφέρεται ως Μετοχικό Κεφάλαιο το ποσό των 300.000 ευρώ!!!

Στο άρθρο 7 του καταστατικού γίνεται αναφορά για τους μετόχους που συμμετέχουν στο ανώτατο όργανο διοίκησης  της Εταιρείας τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Με την απόφαση 272/6-9-2011 το δημοτικό συμβούλιο

Ορισμός εκπροσώπου του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του τον κατεπείγον του θέματος, τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν. 3852/2010 και την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου μας,
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Δέχεται τον κατεπείγον του θέματος.
Β) Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών, στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», ο
εκάστοτε Δήμαρχος.

.Οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Κασσαβός και Παναγιώτης Πολυμενέας δε ροχάλιζαν, απλώς κοιμόντουσαν.

Με την αλλαγή της δημοτικής Αρχής η Επενδυτική Αχαρνών παρέμεινε ένα «παραμάγαζο» του εκάστοτε δημάρχου.

 

Ο δήμαρχος έχει στη διάθεσή του 700 μετοχές της Επενδυτικής. Αν ρωτήσω: «Υπάρχουν τυπωμένες  σε χαρτί αυτές οι μετοχές, όπως σε όλες τις Ανώνυμες Εταιρίες;¨ μάλλον δε θα πάρω απάντηση!!

mega-metoxi

Τις άυλες μετοχές της Επενδυτικής κατείχε χτες ο Σωτήρης Ντούρος, Σήμερα ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός.

Για το χτες, ένα μέρος της δράσης της Επενδυτικής αποτυπώνεται στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Η ιστορία για το σήμερα προσεχώς.

 

 

Το ιστορικό της επιχείρησης: (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »