Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Κοινότητα Αχαρνών’ Category

Ήρθε η ώρα για δράση!!

Posted by koszig στο 2 Οκτωβρίου 2019

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 έγινε ανάρτηση με τίτλο: «Οι μικροί δήμαρχοι» (κλικ εδώ).

Μετά από την ορκωμοσία των μελών της Κοινότητας Αχαρνών και της Κοινότητας Θρακομακεδόνων πέρασε ένα μήνας και τα συμβούλια των Κοινοτήτων έκαναν την πρώτη τους συνεδρίαση, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Τα πρώτα βήματα για τη λειτουργία των συμβουλίων των Κοινοτήτων είναι η διάθεση γραφείου στο δήμο και ορισμός υπαλλήλου με καθήκοντα γραμματέως. Ήδη έγινε διάθεση κάποιου χώρου που ο πρόεδρος του συμβουλίου είπε «εκεί είναι για να φεύγεις και όχι να κάθεσαι».

Με τον «Κλεισθένη Ι » έγιναν αλλαγές στο νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»)

Ενδιαφέροντα σημεία για άμεση δραστηριότητα είναι:

Άρθρο 84
Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάσταση του άρθρου 83 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 83
Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:
α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,
ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

Επειδή κάποιες κινήσεις υπερκείμενων φορέων διοίκησης είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, καλό είναι το συμβούλιο της Κοινότητας Αχαρνών να αναλάβει τις ευθύνες του πριν είναι αργά.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός), Κοινότητα Αχαρνών | Leave a Comment »