Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Πολιτική’ Category

«Κλεισθένους Ι » συνέχεια -1

Posted by koszig στο 22 Ιουλίου 2018

Σε προηγούμενες αναρτήσεις  έγινε αναφορά για τα άρθρα του»Κλεισθένη Ι» που αφορούσαν  θέματα σχετικά με την κατάρτιση των συνδυασμών και την εκλογή δημάρχων, δημοτικών συμβούλων και τοπικών συμβούλων, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στο νόμο υπάρχουν αλλαγές που ισχύουν από χθες και αλλαγές που θα ισχύσουν μετά τις ερχόμενες εκλογές του Μαΐου 2019.

Άρθρο 44
Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

2. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ ισχύουν από την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημοτική περίοδο.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 39 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών αρχών της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010.

(4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:
α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019.)

Άρθρο 92
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου Ε΄
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ ισχύουν από τη δημοτική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Άρθρο 68
Αντιδήμαρχοι – Αντικατάσταση του άρθρου 59 και τροποποίηση του άρθρου 207 του ν. 3852/2010
1. Το άρθρο 59 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 59
Αντιδήμαρχοι
1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ` ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός.
2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων ορίζεται ως εξής:
Σε δήμους από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω ορίζονται έως οκτώ (8) αντιδήμαρχοι.
3. Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
5. Η απόφαση του δημάρχου με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, κατά την παράγραφο 1, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου.
6. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο ίδιος ο δήμαρχος.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 207 του ν. 3852/2010 οι λέξεις «της πλειοψηφίας» διαγράφονται.

Η μόνη ουσιαστική αλλαγή είναι ότι ο δήμαρχος μπορεί να ορίσει αντιδήμαρχο από διαφορετική δημοτική παράταξη, εφόσον ο ορισμός του εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων που ανήκει ο προτεινόμενος αντιδήμαρχος.

Στο νόμο δεν αναφέρεται αν η δημοτική παράταξη έχει ένα δημοτικό σύμβουλο, τον αρχηγό της παράταξης, που προτείνεται για αντιδήμαρχος. Δεν αναφέρεται επίσης αν η παράταξη που προτείνεται αντιδήμαρχος έχει δύο μέλη ένα από τα οποία θα είναι ο αρχηγός της παράταξης. Στην περίπτωση που προταθεί το ένα μέλος αντί του αρχηγού της παράταξης θα υπάρχει ισοψηφία. Θα υπερισχύει η ψήφος του αρχηγού της παράταξης; Δεν καθορίζεται επίσης αν στην ψηφοφορία για την αποδοχή του ορισμού αντιδημάρχου θα συμμετέχει και ο προτεινόμενος. Επίσης δεν καθορίζεται τι θα συμβεί σε περίπτωση ισοψηφίας θα επικρατεί η ψήφος του επικεφαλής της παράταξης;

Με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα ο αντιδήμαρχος λαμβάνει πλήρη αντιμισθία και μισθό απ΄την εργασία του ή σύνταξη. Πουθενά στο νόμο δεν ορίζεται αν ο αντιδήμαρχος θα έχει υποχρεωτική καθημερινή παρουσία στο δήμο ή θα μπορεί να έχει παράλληλα επαγγελματική απασχόληση.

Αυτά όμως είναι στοιχεία «εξαγοράς» δημοτικών συμβούλων από τη δημοτική Αρχή.

Πέρα όμως από αυτά υπάρχουν και άλλα προβλήματα πολιτικής. Ο αντιδήμαρχος ή οι αντιδήμαρχοι εκ της αντιπολίτευσης μετέχουν υποχρεωτικά στην Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία καθορίζονται βασικά στοιχεία της πολιτικής του δήμου.  Η δημοτική αρχή έχει εκλεγεί από τους δημότες για την εκτέλεση ενός προγράμματος, όπως το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός, που βασικά αποφασίζεται στην Εκτελεστική Επιτροπή. Θα υπάρχει «νόθευση της βούλησης  των δημοτών»;

Και μία απορία. Ο δήμαρχος μπορεί αιτιολογημένα να ανακαλέσει την ανάθεση σε αντιδήμαρχο πριν περάσει διετία. Αν ο αντιδήμαρχος προέρχεται από άλλη παράταξη, με τη σύμφωνη γνώμη της, αυτή η παράταξη θα μπορεί να ζητήσει από το δήμαρχο  να ανακαλέσει τον αντιδήμαρχο αν οι θέσεις που παίρνει είναι διαφορετικές από τις αρχές και το πρόγραμμα της παράταξής του;;

Ένα θετικό σημείο είναι εκείνο που η αντιπολίτευση διαθέτει δημοτικό σύμβουλο με εξειδικευμένες γνώσεις, όπως για παράδειγμα οικονομικές, που η δημοτική παράταξη δεν έχει δημοτικό σύμβουλο με αυτές τις εξειδικευμένε γνώσεις και με την επιλογή  του για τη θέση του αντιδημάρχου θα βοηθήσει τη λειτουργία του δήμου.

Άρθρο 69
Εκλογή νέου δημάρχου – Αντικατάσταση του άρθρου 60 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 60 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 60
Εκλογή νέου δημάρχου
1. Αν η θέση του δημάρχου κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει νέο δήμαρχο, μεταξύ των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον πρώτο ή δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό. Προς τούτο, το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κένωση της θέσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση αυτή επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο του δήμου, έως την
παραμονή της ημέρας της συνεδρίασης. Η εκλογή του νέου δημάρχου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Δήμαρχος αναδεικνύεται ο σύμβουλος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
2. Αν κατά την ψηφοφορία δεν αναδειχθεί δήμαρχος, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία κανένας σύμβουλος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται στην παράγραφο 1, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία δήμαρχος εκλέγεται ο σύμβουλος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των συμβούλων που ισοψήφησαν και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.
4. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για εκλογή δημάρχου αποστέλλεται στον Επόπτη Ο.Τ.Α., το αργότερο δύο μέρες μετά την έκδοσή της. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται για τη νομιμότητα της απόφασης αυτής, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη και υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την περιέλευση της απόφασης εκλογής δημάρχου σ΄ αυτόν. Αν ο Επόπτης ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται πάλι για να εκλέξει τον δήμαρχο πέντε (5) ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στο δήμο.
5. Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος αποποιηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών του δήμου, μετά την εγκατάστασή τους και μέχρι να εκλεγεί νέος δήμαρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4, τα καθήκοντά του εκτελεί, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου δημάρχου αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών του δήμου. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Επόπτης Ο.Τ.Α. εκδίδει διαπιστωτική πράξη.». 

Αν η θέση του δημάρχου κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο.

Λόγος κένωσης από τη θέση του δημάρχου είναι ο θάνατος, η παραίτηση, η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και έκπτωση από τη θέση λόγω ποινικών ή πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει νέο δήμαρχο, μεταξύ των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον πρώτο ή δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό. Είναι δημοκρατικό για ένα γεγονός κένωσης της θέσης του δημάρχου, όπως για υποβολή παραίτησης του εκλεγμένου δημάρχου, να μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος από δημοτικό σύμβουλο της παράταξης που «έχασε» τις εκλογές; 

Διαδικαστικά  πως θα γίνει εκλογή νέου δημάρχου; Θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι των δύο πρώτων σε ψήφους δημοτικών παρατάξεων; Φαίνεται ότι τελικά θα οδηγηθούν τα πράγματα στην τρίτη ψηφοφορία με απλή πλειοψηφία.

Ένα σύστημα που θα βγει δήμαρχος  «όποιος τάξει τα περισσότερα»!!

Με τον προηγούμενο νόμο:

Άρθρο 60
Εκλογή νέου δήμαρχου
1. Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του
δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως δήμαρχο.

 

Ένα δείγμα της «αριστερής λογικής» η εκλογή δημάρχου.

 

Άρθρο 76
Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –
Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 74
Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο και από έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και δέκα (10) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη.
2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
3. Οι δημοτικές παρατάξεις καταρτίζουν ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους για κάθε επιτροπή συμβούλους που ανήκουν στη δύναμή τους. Σύμβουλοι που δεν ανήκουν σε καμία παράταξη μπορούν να υποβάλουν επίσης την υποψηφιότητά τους σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Κάθε σύμβουλος μπορεί να επιλέγει θέτοντας σταυρό προτίμησης για κάθε επιτροπή, από το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, τους υποψηφίους της προτίμησής του και μέχρι του συνολικού αριθμού των μελών της επιτροπής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο δήμαρχος και οι οριζόμενοι από αυτόν αντιδήμαρχοι. Ψηφοδέλτιο στο οποίο έχουν
σημειωθεί περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους στο προηγούμενο εδάφιο θεωρείται έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
4. Οι έδρες των επιτροπών κατανέμονται μεταξύ των παρατάξεων και των μεμονωμένων συμβούλων ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που λαμβάνουν. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εδρών των εκλεγόμενων μελών της κάθε επιτροπής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο δήμαρχος και οι οριζόμενοι από αυτόν αντιδήμαρχοι και το πηλίκο της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί
το εκλογικό μέτρο. Κάθε παράταξη καταλαμβάνει τόσες έδρες σε κάθε επιτροπή όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος σύμβουλος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στην επιτροπή για την οποία ήταν υποψήφιος. Παράταξη στο ψηφοδέλτιο της οποίας περιλαμβάνονται υποψήφιοι λιγότεροι από τις έδρες των εκλεγόμενων μελών της επιτροπής, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες στην επιτροπή όσοι είναι και οι υποψήφιοί της. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται ανά
μία μεταξύ όλων των παρατάξεων και των μεμονωμένων υποψηφίων είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητά υπόλοιπά τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διενεργεί κλήρωση.

 5. Μέλη της επιτροπής εκλέγονται, από κάθε παράταξη που κατέλαβε έδρα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διενεργεί κλήρωση. Οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, αποτελούν, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.
6. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε τρόπο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου.
7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.
8. Η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως και 6 διενεργείται πρώτα για την εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και στη συνέχεια για την εκλογή των μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.
9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα με τον αριθμό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύμφωνα με την παράγραφο 4.
10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
12. Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονομική επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.».

Στην οικονομική επιτροπή λαμβάνονται αποφάσεις που είναι «όλα τα λεφτά». Η δημοτική Αρχή θα υποχρεωθεί να διαπραγματευτεί για να ψηφίζονται οι προτάσεις της, Αυτό είναι από το ένα μέρος καλό, από την άλλη μεριά όμως αν δεν έχει την πλειοψηφία θα υποχρεωθεί να «διαπραγματευτεί» με τους άλλους. Τότε;

Με το υπάρχον σύστημα η πλειοψηφία στην οικονομική επιτροπή ανήκει στη συμπολίτευση. Όμως …

 

Συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

 

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Ο «Κλεισθένης Ι» είναι νόμος του κράτους

Posted by koszig στο 21 Ιουλίου 2018

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τον Κλεισθένη Ι. Είναι ο νόμος 4555 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  133.

Συνέχιση παρουσιάσεων άρθρων του Κλεισθένη Ι.

Τι πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι αποφασίσουν να ετοιμάσουν ψηφοδέλτια δημοτικών παρατάξεων.

Πρώτη κίνηση είναι να συγκεντρώσουν τους υποψηφίους της παράταξης. Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να είναι  45-59, από τους οποίους πρέπει να είναι 18-24  γυναίκες

Για τις τοπικές κοινότητες:

Θρακομακεδόνων, σύνολο υποψηφίων  7-9, από τους οποίους  τουλάχιστον 3-4 γυναίκες

Αχαρνών, σύνολο υποψηφίων 15-20. από τους οποίους τουλάχιστον 6-8 γυναίκες

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 5γ

Άρθρο 18
Υποψηφιότητες – Κατάρτιση συνδυασμών

γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος και κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό των διακοσίων (200) και πενήντα (50) ευρώ αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.

Σύμφωνα με το άρθρο 18Α, παρ. 6γ

Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος σύμβουλος κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των δέκα (10) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού.

Άρθρο 22
Πρόγραμμα εκλογής – Αντικατάσταση του άρθρου 23 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 23 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Πρόγραμμα της εκλογής
1. Ο δήμαρχος εκδίδει και δημοσιεύει, με τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και τελειώνει, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυασμούς μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασμό ή τα ενιαία ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφιοτήτων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο δικαστήριο.

Άρθρο 23
Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων
Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής:

«Άρθρο 24Α
Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν, με απόδειξη, στο δήμαρχο του οικείου δήμου για τις δημοτικές εκλογές και τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, προσαυξημένος κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

 

Στις προηγούμενες εκλογές οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ήταν 66.406. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα θα είναι της τάξης των 70.000, τότε πρέπει να τυπωθούν 84.000 ψηφοδέλτια για την πρώτη Κυριακή και άλλα τόσα από τις  δύο πρώτες παρατάξεις για τη δεύτερη Κυριακή. Σύνολο 168.000 ψηφοδέλτια για τις δύο πρώτες παρατάξεις και 84.000 για τις άλλες.

Επειδή την πρώτη Κυριακή γίνονται και εκλογές για τις κοινότητες με χωριστά ψηφοδέλτια απαιτούνται και άλλα περίπου 84.000 ψηφοδέλτια

Άρθρο 25

Σταυροί προτίμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 27 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 27 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών αρχών
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του.
2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
3. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου συμβούλου κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή Συμβούλια και έως δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν επταμελή, ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή Συμβούλια.

6. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης.
7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο και τον υποψήφιο πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
8. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 33, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.»

 

Άρθρο 27
Διατάξεις εκλογικής νομοθεσίας – Αντικατάσταση του άρθρου 29 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 29 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και του Κ.Δ.Κ..
2. Κατά την ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και για την εκλογή συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, χρησιμοποιούνται διαφορετικές κάλπες, που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται το διακριτικό γνώρισμα, το μέγεθος, το σχήμα της κάλπης που χρησιμοποιείται στις δημοτικές εκλογές και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.».

 

Άρθρο 28
Εκλογικό σύστημα – Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32
Εκλογικό σύστημα – Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α΄ γύρο.
2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.».

 

Άρθρο 29
Επανάληψη ψηφοφορίας – Αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 33 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Επανάληψη της ψηφοφορίας για την εκλογή δημοτικών αρχών
1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β΄ γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

Ας δούμε τι αποτέλεσμα θα είχαμε στις προηγούμενε δημοτικές εκλογές με τον «Κλεισθένη Ι».

Εκλογικό μέτρο  42384/45=942.                                               Πρώτη κατανομή  40  έδρες, υπόλοιπο  5 έδρες

Ντούρος Σωτήριος   9723/942= 10  υπόλοιπο 303                         Ντούρος Σωτήριος  10

Κασσαβός Ιωάννης  9540/942 = 10 υπόλοιπο  120                        Κασσαβός Ιωάννης   10

Βρεττός Σπυρίδων    4650/942 =  4  υπόλοιπο  882                       Βρεττός Σπυρίδων  5

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  4562/942 = 4  υπόλοιπο 794                Γρηγοριάδης Παναγιώτης  5

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος   4336/942 = 4  υπόλοιπο 568                Τοπαλλιανίδης Βασίλειος    5

Καμπόλης Οδυσσέας   4310/942  = 4  υπόλοιπο  542                    Καμπόλης Οδυσσέας   4

Κατσιγιάννης Αθανάσιος  3454/942 = 3 υπόλοιπο   628                Κατσιγιάννης Αθανάσιος  4

Μπράχου Αναστασία  1809/942 =1  υπόλοιπο  867                      Μπράχου Αναστασία  2

 

Ο δήμος Αχαρνών έχει θέσεις 8 αντιδημάρχων, 1 θέση ΝΠΙΔ,(ΔΗΚΕΑ), μια θέση ΝΠΔΔ (ΔΗΦΑ).  μια θέση ΝΠΔΔ («ΑΡΩΓΗ») και δύο θέσεις ΝΠΔΔ (σχολικές Επιτροπές). Συνολικά 13 αμειβόμενες θέσεις.

Αν τα αποτελέσματα  είναι αυτά  τότε έχουμε δύο επίπεδα συνδιαλλαγής.

Πως θα μετακινηθούν οι ψηφοφόροι στο δεύτερο γύρο, ίσως με «γραμμή» από τις παρατάξεις.

Όταν εκλεγεί δήμαρχος, πως θα μοιράσει τις θέσεις-αντιμισθίες μεταξύ των συμβούλων του και των συμβούλων των άλλων παρατάξεων.

Η παρούσα δημοτική παράταξη ξεκίνησε με 27 + 2 ή 3 συμβούλους  και κατάληξε με το ζόρι σε 15 συμβούλους.

Με αυτά τα δεδομένα τι μέλει γενέσθαι;

Γνώμες και απόψεις σε επόμενη  ανάρτηση. 

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Αλλαγές με τον Κλεισθένη Ι σε σχέση με τον Καλλικράτη.

Posted by koszig στο 19 Ιουλίου 2018

Πέρα από το κείμενο του νόμου ιδιαίτερη σημασία  έχει η αιτιολογική έκθεση του νόμου που εκφράζει τη βούληση του νομοθέτη για τους σκοπούς, γενικούς και ειδικούς κάθε άρθρου του νόμου.

Αιτιολογική έκθεση για Κλεισθένη Ι

Το κείμενο του Κλεισθένη Ι προς δημοσίευση σε ΦΕΚ

Για τις αλλαγές που ψηφίστηκαν μπορούν να γίνουν άπειρα σχόλια, για το μέγεθος των δήμων, τη γεωγραφική θέση των δήμων, το πληθυσμιακό μέγεθος των δήμων, τα κοινωνικά προβλήματα που παρουσιάζουν.

Το ερώτημα όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως οι αλλαγές στον Κλεισθένη Ι θα επηρεάσουν το δήμο Αχαρνών.

Στο άρθρο 1 του Καλλικράτη προστίθεται ότι περιλαμβάνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Στο άρθρο 2 προστέθηκε άρθρο 2Α που χαρακτηρίζει το μέγεθος των δήμων.

Ο δήμος Αχαρνών με πληθυσμό που καταγράφηκε στην τελευταία είναι:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ    70.554

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  4.332

Νόμιμος πληθυσμός 74.886 κάτοικοι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ  100.743
Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών  100.743
Αχαρναί,αι  99.346
Βαρυμπόμπη,η   1.377
Πάρνης,η  20

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  6.200
Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων  6.200
Θρακομακεδόνες,οι  6.200
Μόνιμος πληθυσμός 106.943 κάτοικοι

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά ο δήμος Αχαρνών στο νόμο χαρακτηρίζεται ως Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμος.

Στην αιτιολογική έκθεση περιγράφεται τι χαρακτηριστικά, πέρα από τα πληθυσμιακά στοιχεία, παρουσιάζουν οι δήμοι αυτής της κατηγορίας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι κατηγορίες αυτές, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπ’ όψη για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των δήμων (και με την έννοια αυτή δίνεται σαφής προγραμματική κατεύθυνση στο έργο του ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης, που αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο), για την κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α’ βαθμού, για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), καθώς και για την κατανομή και αξιοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων χρηματοδότησης των δήμων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Με τον τρόπο αυτό, τίθενται οι κανονιστικές βάσεις για την οφειλόμενη, κατά τα ανωτέρω, διακριτή νομοθετική, διοικητική και δημοσιονομική μεταχείριση των δήμων της χώρας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους και γίνεται ένα σημαντικό βήμα (ενόψει ιδίως και της αναγνώρισης, στις οικείες διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, της νησιωτικότητας και της ορεινότητας μεταξύ των κριτηρίων κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων), για τη συμμόρφωση της χώρας στην προαναφερθείσα σχετική Σύσταση του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Με το άρθρο 2 του νέου νόμου τα δημοτικά διαμερίσματα (Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και Δημοτική κοινότητα Θρακομακεδόνων) και τα κοινοτικά διαμερίσματα ονομάζονται δημοτικές κοινότητες.

Τα άρθρα μέχρι το 8 δεν αλλάζουν. Το άρθρο 7  δεν αλλάζει.

Άρθρο 7
Δημοτικές αρχές
1. Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.

2. Το δημοτικό συμβούλιο  αποτελείται από σαράντα πέντε  (45) συμβούλους σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους.,

Το άρθρο 8 του «Καλλικράτη» τροποποιείται :

1. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων,
α) Το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.
2. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται  από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-
10.000) κατοίκους,  και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.

Η Κοινότητα Θρακομακεδόνων έχει 6.200 μόνιμους κατοίκους, επομένως το συμβούλιο της κοινότητας θα έχει 7 μέλη.

Η Κοινότητα Αχαρνών έχει 100.743 μόνιμους κατοίκους, επομένως το συμβούλιο της κοινότητας θα έχει 15 μέλη.

 

Το άρθρο 9 του νόμου 3852/2010 έχει τροποποιηθεί. Το ενδιαφέρον για την επόμενη εκλογική περίοδο είναι:

4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019.
β) Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών.
γ) Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.
δ) Η εκλογή προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 13 μετά την τροποποίηση

Άρθρο 13
Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών
1. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί:
α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών 

2. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή πρόεδρος κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων μπορεί να εκλεγεί:  
α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών 

 

Άρθρο 11
Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

«Άρθρο 14

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

1.Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων {300) κατοίκων ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:

α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμα τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.

β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των δήμων στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στους δήμους στη χωρική περιφέρεια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητά τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την ισχύ του παρόντος, τα ως άνω πρόσωπα που θέτουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής περιφέρειας του νομικού προσώπου, πλην του δήμου της έδρας αυτού, παραιτούνται από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αν τα ως άνω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα σε δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο.

ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως  αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή ανώτερου, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνονταν η αρμοδιότητα των ανωτέρω οργανικών μονάδων. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.

στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ’. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.

2.Επιπλέον των οριζόμενων στην παράγραφο 1, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι ή σύμβουλοι κοινότητας:

α) Γενικοί γραμματείς δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ίδιο δήμο και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος.

Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή,  οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4257/2014.

3.Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 236, καθώς και για όσους για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμα τους, ύστερα από πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 233.

Τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο.

4.Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή δεν εξόφλησαν την οφειλή τους σύμφωνα με το άρθρο 15 ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο δήμο, εκπίπτουν από το αξίωμα τους. Το κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο με απόφαση του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόμενα στο άρθρο 45, πρόσωπα. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το  ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 50.

5.Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, δεν ανακηρύσσεται σε καμία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Εφόσον, παρά τα ανωτέρω, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για όλες τις θέσεις με την έκδοση δικαστικής απόφασης, ύστερα από σχετική ένσταση, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και επόμενα.

6.Δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άμεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α ..

7.Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το κώλυμα που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 για τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει αυτό παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.

8.‘Όσοι ασκούν καθήκοντα Δημοτικού και Περιφερειακού Συμπαραστάτη μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας, στους δήμους όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της παρ. του άρθρου 9, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.»

 

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα υποψηφιότητα σε μπορούν να θέσουν για κανένα αξίωμα ο Γενικός Γραμματέας του δήμου  Θανάσης Κατσιγιάννης , ο πρόεδρος της «Αρωγής» Ν.Π.Δ.Δ.  Νίκος Γκασούκας και ο Κώστας Καρυδάκης, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι Ν.Π.Δ.Δ.

 

Άρθρο 12
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών – Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 15 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, των κοινωφελών επιχειρήσεών του καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του (Δ.Ε.Υ.Α.), εφόσον η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.
3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους.»


Παρατήρηση

Στο άρθρο 75, παρ. 6 του «Καλλικράτη» που ισχύει για την ισχύει για την οικονομική επιτροπή αναφέρεται:

9. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον

Μήπως στο ανωτέρω άρθρο 15 θα έπρεπε να αναφέρεται:

Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι ή συγγενής τους έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είναι οφειλέτες του οικείου δήμου, 


Άρθρο 14

Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών

Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18

Υποψηφιότητες- Κατάρτιση συνδυασμών

1.Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:

α) Τον υποψήφιο δήμαρχο και

β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με ης παραγράφους 2 έως και 10.

  1. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς.
  2. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την εκλογή του και ως δημάρχου και ως μέλους δημοτικού συμβουλίου ή μέλους συμβουλίου κοινότητας ή προέδρου κοινότητας δεν επιτρέπεται.
  3. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει σ επικεφαλής του.

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

α) Το όνομα, καθώς και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό  υπάρχει.

β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος.

γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αυτής. Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν (1). Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.

 

Επομένως οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι  μπορεί να είναι   45-59

 

Άρθρο 16

Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 18, προστίθεται άρθρο 18Α ως

Άρθρο 18

Υποψηφιότητες

«Άρθρο 18Α
Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασμών
1.Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
2.Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως και 9.
3.Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς ή να θέτει υποψηφιότητα σε περισσότερες της μίας κοινότητες ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα.
4.Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του συνδυασμού.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού.
β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου προέδρου του συμβουλίου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψηφίου προέδρου. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος πρόεδρος του συμβουλίου.
γ) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων κοινότητας του συνδυασμού. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.
Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Αν κατά τον υπολογισμό του πιο πάνω αριθμού προκύπτει δεκαδικός αριθμός και το δεκαδικό κλάσμα του αριθμού αυτού είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5, ο ακέραιος αριθμός αυξάνεται κατά μία μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά έναν (1) ακόμα υποψήφιο. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού.

Επομένως για την κοινότητα Θρακομακεδόνων οι υποψήφιοι είναι   9 και για την κοινότητα Αχαρνών 20.

 

Τα σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες θα συζητηθούν τον επόμενο χρόνο.

 

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Τα άρθρα 35-44 του «Κλεισθένη Ι»

Posted by koszig στο 18 Ιουλίου 2018

Με τη σημερινή ανάρτηση κλείνει το Κεφάλαιο Γ’  του νόμου του «Κλεισθένη Ι».

Έχουν αναρτηθεί τα άρθρα 1-12, (κλικ εδώ), τα άρθρα 13-27, (κλικ εδώ), τα άρθρα 28-34, (κλικ εδώ), και στην παρούσα ανάρτηση  τα άρθρα 35-44.

Στην πρώτη ανάρτηση παρουσιάστηκε όλος ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Σήμερα αναρτήθηκε το κείμενο του νόμου που οδεύει  προς το εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Το κείμενο του Κλεισθένη Ι προς δημοσίευση σε ΦΕΚ

 

Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι – Ισοψηφία

Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας

Επικύρωση εκλογής

Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών

Παραίτηση αιρετών

Αντικατάσταση – αναπλήρωση μελών

Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

Τελικές- Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

Αλλαγές με τον Κλεισθένη Ι-Άρθρα 29-44

Τα κεφάλαια που αναρτήθηκαν αναφέρονται από τη συγκρότηση των δήμων μέχρι την ορκωμοσία τος εκλεγομένων. Είναι τα απαραίτητα άρθρα για να αρχίσουν να συγκροτούνται ομάδες για τη διεκδίκηση των  θέσεων στο δήμο.

Σε επόμενη ανάρτηση σχολιασμός  για τις αλλαγές που  φέρνει ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Τα άρθρα 28-34 του «Κλεισθένη Ι»

Posted by koszig στο 18 Ιουλίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση παρουσιάστηκαν  ο νόμος «Κλεισθένης Ι», όπως απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (κλικ εδώ).  Επίσης έχουν αναρτηθεί τα άρθρα 1-12 του νέου νόμου, (κλικ εδώ). Ακολούθησαν τα άρθρα 13-27, (κλικ εδώ)

Η συνέχεια με τα άρθρα 28-34.

Εκλογικό σύστημα- κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου

Επανάληψη ψηφοφορίας

Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

Κατάργηση του άρθρου 36

Κατανομή εδρών συμβούλων κοινότητας

Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων

 

Στο επόμενο η συνέχεια

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Τα πρώτα 13 – 27 άρθρα του «Κλεισθένη Ι»

Posted by koszig στο 17 Ιουλίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση παρουσιάστηκαν  ο νόμος «Κλεισθένης Ι», όπως απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (κλικ εδώ).  Επίσης έχουν αναρτηθεί τα άρθρα 1-12 του νέου νόμου, (κλικ εδώ).

Σειρά έχουν τα άρθρα 13-29

Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων

Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών

Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Ένωση κοινότητας σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων

Ανακήρυξη- κοινοποίηση υποψηφιοτήτων

Αντικατάσταση υποψηφίων

Πρόγραμμα εκλογής

Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων

Περιεχόμενο ψηφοδελτίων

Σταυροί προτίμησης

Άκυρα ψηφοδέλτια

Διατάξεις εκλογικής νομοθεσίας

Αλλαγές με τον «Κλεισθένη Ι»-Άρθρα 13-27

 

Σημείωση. Το Κείμενο με κόκκινο χρώμα είναι όσα άρθρα του ‘Καλλικράτη» έχουν καταργηθεί.

Η συνέχεια με το Εκλογικό σύστημα- κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Τα πρώτα 12 άρθρα του Κλεισθένη Ι

Posted by koszig στο 16 Ιουλίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε το κείμενο που ψηφίστηκε από τη Βουλή και εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (κλικ εδώ).

Στην ίδια ανάρτηση παρουσιάστηκε και το κείμενο του Συνήγορου του Πολίτη με σχόλια για το νόμο.

Τμηματικά θα γίνει ανάρτηση άρθρων  του νόμου που ενδιαφέρουν τους δημότες, εν όψει της προεκλογικής περιόδου για τις εκλογές  του Μαΐου του έτους 2019..

Κοινότητες -Όργανα διοίκησης κοινοτήτων

Διάρκεια δημοτικής περιόδου

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

 

Αλλαγές με τον Κλεισθένη Ι Άρθρα 1-12

 

Οι σωτήρες του δήμου ας ξεκινήσουν:!!

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Πολιτική Εκδήλωση

Posted by koszig στο 16 Ιανουαρίου 2018

 

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Κατρουγκαλιάδα!!

Posted by koszig στο 30 Μαρτίου 2015

Το κίνημα των «αγανακτισμένων» ξεκίνησε ως μίμηση αντίστοιχου κινήματος στην Ισπανία, που παρουσίαζε παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, (κλικ εδώ).

Από το Μάρτιο του 2011 μέχρι το τέλος του έτους 2011 ήταν στην επικαιρότητα, (κλικ εδώ),(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) ,(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

 

Αυτή είναι εικόνα της συγκέντρωσης στις 5/6/2011. Μετά άρχισαν ενημερωτικές ομιλίες από καθηγητές Πανεπιστημίου, Γιώργο Κατρούγκαλο, αναπληρωτή Καθηγητή Συνταγματολόγο στο Πανεπιστήμιο Θράκης, Γιάννη Βαρουφάκη Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών κ.α.

  

Καθοδηγητική φυσιογνωμία ο  κ. Κατρούγκαλος στον αντιμνημονιακό αγώνα ενάντια στο μνημονιακό Κράτος.

Μνημονική και η διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας. Εκείνη την εποχή το μνημονιακό Κράτος είχε και ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Στη διοίκηση του Κέντρου αυτού διορίστηκε διοίκηση, όπου μεταξύ των άλλων ήταν και ο Γεώργιος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής Καθηγητής  Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης

179 t Ο.Δ.Δ.Υ. Διορισμός Διοίκησης ΚΕΕ

Την 28/5/2010 διορίστηκε αντιπρόεδρος  του ΚΕΕ. Ως αντιπρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε για έκδοση εντολών και έγκριση δαπανών. Με αυτή την ιδιότητα ο Γεώργιος Κατρούγκαλος υπόγραψε εντολή πληρωμής την 5/4/2011 για αμοιβή του Γεώργιου Κατρούγκαλου για τη συμμετοχή του σε συνεδρίαση Δ.Σ. το Μάρτιο του 2011 με ποσό 264,74 €.

Δαπάνη

Εικόνα από εφημερίδα το Βήμα της 29/3/2015

Το έτος 2011 ο κ. Κατρούγκαλος αμειβόταν για υπηρεσίες σε θέσεις διορισμένος  από την Υπουργό του ΠΑΣΟΚ κα. Διαμαντόπουλου και, όπως φαίνεται στις ανωτέρω φωτογραφίες, έβγαζε πύρινους λόγους κατά της μνημονιακής κυβέρνησης.

Μέχρι τις 20/2/2015 τα γραφεία της  Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες», που εδρεύουν στην Αθήνα, ήταν στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι. Αυτή τη διεύθυνση δήλωνε και ο κ. Κατρούγκαλος στο ανωτέρω έγγραφο,γιατί από το 2010 ήταν εταίρος  στην εταιρεία αυτή.

Οικονομική Επιτροπή  Δήμου Λαυρεωτικής

Συγχώνευση εταιρειών

Συνεργάτες

Οι σύμβουλο του Υπουργού

Η Συνέχεια στις εφημερίδες, (κλικ εδώ),  και στο διαδίκτυο.

Είναι φυσικό κάθε Υπουργός να επιλέγει για συνεργάτες του έμπειρα στελέχη και συνεργάτες που υπάρχει εμπιστοσύνη.

Στην ανωτέρω υπουργική απόφαση για πρόσληψη ειδικών συμβούλων υπάρχει ενδεχομένως ένα σημείο που σηκώνει συζήτηση.

Οι ανωτέρω εξαιρούνται από την αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος σύμφωνα με το εδάφιο 2 της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 (Φ.Ε.Κ.208/Α΄), και τους επιτρέπεται να ασκούν από 27−1−2015, παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβούλου, το επάγγελμα του Δικηγόρου.

Επειδή οι δικηγόροι-Ειδική σύμβουλοι, πρώην συνεργάτες της εταιρείας του κ. Κατρούγκαλου, μπορεί να χειρίζονται υποθέσεις οι ίδιοι ή οι περί αυτούς που σχετίζονται με το υπουργείο που προΐσταται ο κ. Κατρούγκαλος, στην περίπτωση αυτή υπάρχει  θέμα ηθικής τάξης.

Η ηθική τάξη είναι σχετική;

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Άλλοτε και τώρα !

Posted by koszig στο 29 Μαρτίου 2015

affisa

 

Για όσους δε γνωρίζουν τον Δημήτρη Καζάκη φαίνεται στο πάνελ με το βέλος. Αριστερά του (στη θέση) ο Γεώργιο Κατρούγκαλο  Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ευκλείδη Τσακαλώτο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Βαρουφάκης Υπουργός Οικονομικών.

 

Syntagma41-610x336  a

Η Φωτογραφία είναι στην Πλατεία Συντάγματος, στο κάτω μέρος, την εποχή των Αγανακτισμένων (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Τότε οι άσημοι επώνυμοι έγιναν διάσημοι. Μερικοί απόκτησαν πελατεία από κατατρεγμένους από το Κράτος του Μνημονίου, με αμοιβή 12%, (κλικ εδώ), άλλο βρήκαν θέση στην Ευρωβουλή, (κλικ εδώ)

Οι δύο εκ δεξιών στο πάνελ ψιθυρίζουν για «ρήξη», ο άλλος προσλαμβάνει συμβούλους συνεργάτιδες της πρώην δικηγορικής εταιρείας του, (κλικ εδώ).

Ο Δημήτρης Καζάκης σταθερός στις απόψεις του, (κλικ εδώ), στη δραχμή, όπως και μερικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Λαμπαβίτσας, κ.α.).

Επειδή ίσως καταλήξουμε στη δραχμή και υπάρξει πρόβλημα άμεσης εκτύπωσης χαρτονομισμάτων, μια μακέτα που είχαν κυκλοφορήσει σπουδαστές του ΤΕΙ Πειραιά, μετά από μηνύσεις στην ηγεσία της διοίκησης του ΤΕΙ τη δεκαετία του 1990 για οικονομικές ατασθαλίες και παράνομο πλουτισμό, ίσως τους δώσει ιδέες!!

50000

 

 

Οι Αγανακτισμένοι. Τα κάγκελα που δεν τους άφηναν να μπουν στη Βουλή. Σήμερα τα κάγκελα αποσύρθηκαν. Αυτοί που δεν τους άφηναν τα κάγκελα να καταλάβουν τη Βουλή την κατέλαβαν με την ψήφο των αγανακτισμένων πολιτών. Αύριο ίσως τα κάγκελα να ξαναμπούν να φυλάξουν το Κοινοβούλιο και αυτούς που είναι μέσα από τους νεοαγανακτισμένους και τους μονίμως αγανακτισμένους με το σύστημα,(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Αν ο επόμενος μόνιμος στόχος των αντιεξουσιαστών θα είναι η Βουλή τι θα γίνει; Θα μπουν κάγκελα;

 

Μερικοί δεν αλλάζουν μυαλά. Άλλοι αλλάζουν θέσεις, ίσως γιατί δεν έχουν μυαλό!!

 

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »