Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Πολιτική’ Category

Ο «Κλεισθένης Ι» είναι νόμος του κράτους

Posted by koszig στο 21 Ιουλίου 2018

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τον Κλεισθένη Ι. Είναι ο νόμος 4555 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  133.

Συνέχιση παρουσιάσεων άρθρων του Κλεισθένη Ι.

Τι πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι αποφασίσουν να ετοιμάσουν ψηφοδέλτια δημοτικών παρατάξεων.

Πρώτη κίνηση είναι να συγκεντρώσουν τους υποψηφίους της παράταξης. Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να είναι  45-59, από τους οποίους πρέπει να είναι 18-24  γυναίκες

Για τις τοπικές κοινότητες:

Θρακομακεδόνων, σύνολο υποψηφίων  7-9, από τους οποίους  τουλάχιστον 3-4 γυναίκες

Αχαρνών, σύνολο υποψηφίων 15-20. από τους οποίους τουλάχιστον 6-8 γυναίκες

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 5γ

Άρθρο 18
Υποψηφιότητες – Κατάρτιση συνδυασμών

γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος και κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό των διακοσίων (200) και πενήντα (50) ευρώ αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.

Σύμφωνα με το άρθρο 18Α, παρ. 6γ

Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος σύμβουλος κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των δέκα (10) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού.

Άρθρο 22
Πρόγραμμα εκλογής – Αντικατάσταση του άρθρου 23 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 23 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Πρόγραμμα της εκλογής
1. Ο δήμαρχος εκδίδει και δημοσιεύει, με τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και τελειώνει, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυασμούς μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασμό ή τα ενιαία ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφιοτήτων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο δικαστήριο.

Άρθρο 23
Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων
Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής:

«Άρθρο 24Α
Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν, με απόδειξη, στο δήμαρχο του οικείου δήμου για τις δημοτικές εκλογές και τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, προσαυξημένος κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

 

Στις προηγούμενες εκλογές οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ήταν 66.406. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα θα είναι της τάξης των 70.000, τότε πρέπει να τυπωθούν 84.000 ψηφοδέλτια για την πρώτη Κυριακή και άλλα τόσα από τις  δύο πρώτες παρατάξεις για τη δεύτερη Κυριακή. Σύνολο 168.000 ψηφοδέλτια για τις δύο πρώτες παρατάξεις και 84.000 για τις άλλες.

Επειδή την πρώτη Κυριακή γίνονται και εκλογές για τις κοινότητες με χωριστά ψηφοδέλτια απαιτούνται και άλλα περίπου 84.000 ψηφοδέλτια

Άρθρο 25

Σταυροί προτίμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 27 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 27 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών αρχών
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του.
2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
3. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου συμβούλου κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή Συμβούλια και έως δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν επταμελή, ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή Συμβούλια.

6. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης.
7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο και τον υποψήφιο πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
8. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 33, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.»

 

Άρθρο 27
Διατάξεις εκλογικής νομοθεσίας – Αντικατάσταση του άρθρου 29 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 29 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και του Κ.Δ.Κ..
2. Κατά την ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και για την εκλογή συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, χρησιμοποιούνται διαφορετικές κάλπες, που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται το διακριτικό γνώρισμα, το μέγεθος, το σχήμα της κάλπης που χρησιμοποιείται στις δημοτικές εκλογές και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.».

 

Άρθρο 28
Εκλογικό σύστημα – Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32
Εκλογικό σύστημα – Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α΄ γύρο.
2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.».

 

Άρθρο 29
Επανάληψη ψηφοφορίας – Αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 33 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Επανάληψη της ψηφοφορίας για την εκλογή δημοτικών αρχών
1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β΄ γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

Ας δούμε τι αποτέλεσμα θα είχαμε στις προηγούμενε δημοτικές εκλογές με τον «Κλεισθένη Ι».

Εκλογικό μέτρο  42384/45=942.                                               Πρώτη κατανομή  40  έδρες, υπόλοιπο  5 έδρες

Ντούρος Σωτήριος   9723/942= 10  υπόλοιπο 303                         Ντούρος Σωτήριος  10

Κασσαβός Ιωάννης  9540/942 = 10 υπόλοιπο  120                        Κασσαβός Ιωάννης   10

Βρεττός Σπυρίδων    4650/942 =  4  υπόλοιπο  882                       Βρεττός Σπυρίδων  5

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  4562/942 = 4  υπόλοιπο 794                Γρηγοριάδης Παναγιώτης  5

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος   4336/942 = 4  υπόλοιπο 568                Τοπαλλιανίδης Βασίλειος    5

Καμπόλης Οδυσσέας   4310/942  = 4  υπόλοιπο  542                    Καμπόλης Οδυσσέας   4

Κατσιγιάννης Αθανάσιος  3454/942 = 3 υπόλοιπο   628                Κατσιγιάννης Αθανάσιος  4

Μπράχου Αναστασία  1809/942 =1  υπόλοιπο  867                      Μπράχου Αναστασία  2

 

Ο δήμος Αχαρνών έχει θέσεις 8 αντιδημάρχων, 1 θέση ΝΠΙΔ,(ΔΗΚΕΑ), μια θέση ΝΠΔΔ (ΔΗΦΑ).  μια θέση ΝΠΔΔ («ΑΡΩΓΗ») και δύο θέσεις ΝΠΔΔ (σχολικές Επιτροπές). Συνολικά 13 αμειβόμενες θέσεις.

Αν τα αποτελέσματα  είναι αυτά  τότε έχουμε δύο επίπεδα συνδιαλλαγής.

Πως θα μετακινηθούν οι ψηφοφόροι στο δεύτερο γύρο, ίσως με «γραμμή» από τις παρατάξεις.

Όταν εκλεγεί δήμαρχος, πως θα μοιράσει τις θέσεις-αντιμισθίες μεταξύ των συμβούλων του και των συμβούλων των άλλων παρατάξεων.

Η παρούσα δημοτική παράταξη ξεκίνησε με 27 + 2 ή 3 συμβούλους  και κατάληξε με το ζόρι σε 15 συμβούλους.

Με αυτά τα δεδομένα τι μέλει γενέσθαι;

Γνώμες και απόψεις σε επόμενη  ανάρτηση. 

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Αλλαγές με τον Κλεισθένη Ι σε σχέση με τον Καλλικράτη.

Posted by koszig στο 19 Ιουλίου 2018

Πέρα από το κείμενο του νόμου ιδιαίτερη σημασία  έχει η αιτιολογική έκθεση του νόμου που εκφράζει τη βούληση του νομοθέτη για τους σκοπούς, γενικούς και ειδικούς κάθε άρθρου του νόμου.

Αιτιολογική έκθεση για Κλεισθένη Ι

Το κείμενο του Κλεισθένη Ι προς δημοσίευση σε ΦΕΚ

Για τις αλλαγές που ψηφίστηκαν μπορούν να γίνουν άπειρα σχόλια, για το μέγεθος των δήμων, τη γεωγραφική θέση των δήμων, το πληθυσμιακό μέγεθος των δήμων, τα κοινωνικά προβλήματα που παρουσιάζουν.

Το ερώτημα όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως οι αλλαγές στον Κλεισθένη Ι θα επηρεάσουν το δήμο Αχαρνών.

Στο άρθρο 1 του Καλλικράτη προστίθεται ότι περιλαμβάνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Στο άρθρο 2 προστέθηκε άρθρο 2Α που χαρακτηρίζει το μέγεθος των δήμων.

Ο δήμος Αχαρνών με πληθυσμό που καταγράφηκε στην τελευταία είναι:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ    70.554

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  4.332

Νόμιμος πληθυσμός 74.886 κάτοικοι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ  100.743
Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών  100.743
Αχαρναί,αι  99.346
Βαρυμπόμπη,η   1.377
Πάρνης,η  20

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  6.200
Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων  6.200
Θρακομακεδόνες,οι  6.200
Μόνιμος πληθυσμός 106.943 κάτοικοι

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά ο δήμος Αχαρνών στο νόμο χαρακτηρίζεται ως Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμος.

Στην αιτιολογική έκθεση περιγράφεται τι χαρακτηριστικά, πέρα από τα πληθυσμιακά στοιχεία, παρουσιάζουν οι δήμοι αυτής της κατηγορίας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι κατηγορίες αυτές, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπ’ όψη για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των δήμων (και με την έννοια αυτή δίνεται σαφής προγραμματική κατεύθυνση στο έργο του ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης, που αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο), για την κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α’ βαθμού, για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), καθώς και για την κατανομή και αξιοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων χρηματοδότησης των δήμων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Με τον τρόπο αυτό, τίθενται οι κανονιστικές βάσεις για την οφειλόμενη, κατά τα ανωτέρω, διακριτή νομοθετική, διοικητική και δημοσιονομική μεταχείριση των δήμων της χώρας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους και γίνεται ένα σημαντικό βήμα (ενόψει ιδίως και της αναγνώρισης, στις οικείες διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, της νησιωτικότητας και της ορεινότητας μεταξύ των κριτηρίων κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων), για τη συμμόρφωση της χώρας στην προαναφερθείσα σχετική Σύσταση του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Με το άρθρο 2 του νέου νόμου τα δημοτικά διαμερίσματα (Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και Δημοτική κοινότητα Θρακομακεδόνων) και τα κοινοτικά διαμερίσματα ονομάζονται δημοτικές κοινότητες.

Τα άρθρα μέχρι το 8 δεν αλλάζουν. Το άρθρο 7  δεν αλλάζει.

Άρθρο 7
Δημοτικές αρχές
1. Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.

2. Το δημοτικό συμβούλιο  αποτελείται από σαράντα πέντε  (45) συμβούλους σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους.,

Το άρθρο 8 του «Καλλικράτη» τροποποιείται :

1. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων,
α) Το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.
2. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται  από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-
10.000) κατοίκους,  και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.

Η Κοινότητα Θρακομακεδόνων έχει 6.200 μόνιμους κατοίκους, επομένως το συμβούλιο της κοινότητας θα έχει 7 μέλη.

Η Κοινότητα Αχαρνών έχει 100.743 μόνιμους κατοίκους, επομένως το συμβούλιο της κοινότητας θα έχει 15 μέλη.

 

Το άρθρο 9 του νόμου 3852/2010 έχει τροποποιηθεί. Το ενδιαφέρον για την επόμενη εκλογική περίοδο είναι:

4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019.
β) Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών.
γ) Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.
δ) Η εκλογή προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 13 μετά την τροποποίηση

Άρθρο 13
Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών
1. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί:
α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών 

2. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή πρόεδρος κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων μπορεί να εκλεγεί:  
α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών 

 

Άρθρο 11
Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

«Άρθρο 14

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

1.Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων {300) κατοίκων ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:

α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμα τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.

β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των δήμων στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στους δήμους στη χωρική περιφέρεια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητά τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την ισχύ του παρόντος, τα ως άνω πρόσωπα που θέτουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής περιφέρειας του νομικού προσώπου, πλην του δήμου της έδρας αυτού, παραιτούνται από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αν τα ως άνω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα σε δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο.

ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως  αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή ανώτερου, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνονταν η αρμοδιότητα των ανωτέρω οργανικών μονάδων. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.

στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ’. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.

2.Επιπλέον των οριζόμενων στην παράγραφο 1, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι ή σύμβουλοι κοινότητας:

α) Γενικοί γραμματείς δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ίδιο δήμο και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος.

Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή,  οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4257/2014.

3.Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 236, καθώς και για όσους για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμα τους, ύστερα από πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 233.

Τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο.

4.Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή δεν εξόφλησαν την οφειλή τους σύμφωνα με το άρθρο 15 ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο δήμο, εκπίπτουν από το αξίωμα τους. Το κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο με απόφαση του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόμενα στο άρθρο 45, πρόσωπα. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το  ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 50.

5.Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, δεν ανακηρύσσεται σε καμία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Εφόσον, παρά τα ανωτέρω, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για όλες τις θέσεις με την έκδοση δικαστικής απόφασης, ύστερα από σχετική ένσταση, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και επόμενα.

6.Δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άμεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α ..

7.Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το κώλυμα που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 για τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει αυτό παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.

8.‘Όσοι ασκούν καθήκοντα Δημοτικού και Περιφερειακού Συμπαραστάτη μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας, στους δήμους όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της παρ. του άρθρου 9, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.»

 

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα υποψηφιότητα σε μπορούν να θέσουν για κανένα αξίωμα ο Γενικός Γραμματέας του δήμου  Θανάσης Κατσιγιάννης , ο πρόεδρος της «Αρωγής» Ν.Π.Δ.Δ.  Νίκος Γκασούκας και ο Κώστας Καρυδάκης, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι Ν.Π.Δ.Δ.

 

Άρθρο 12
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών – Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 15 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, των κοινωφελών επιχειρήσεών του καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του (Δ.Ε.Υ.Α.), εφόσον η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.
3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους.»


Παρατήρηση

Στο άρθρο 75, παρ. 6 του «Καλλικράτη» που ισχύει για την ισχύει για την οικονομική επιτροπή αναφέρεται:

9. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον

Μήπως στο ανωτέρω άρθρο 15 θα έπρεπε να αναφέρεται:

Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι ή συγγενής τους έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είναι οφειλέτες του οικείου δήμου, 


Άρθρο 14

Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών

Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18

Υποψηφιότητες- Κατάρτιση συνδυασμών

1.Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:

α) Τον υποψήφιο δήμαρχο και

β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με ης παραγράφους 2 έως και 10.

  1. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς.
  2. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο για την εκλογή του και ως δημάρχου και ως μέλους δημοτικού συμβουλίου ή μέλους συμβουλίου κοινότητας ή προέδρου κοινότητας δεν επιτρέπεται.
  3. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει σ επικεφαλής του.

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

α) Το όνομα, καθώς και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό  υπάρχει.

β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος.

γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αυτής. Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν (1). Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.

 

Επομένως οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι  μπορεί να είναι   45-59

 

Άρθρο 16

Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 18, προστίθεται άρθρο 18Α ως

Άρθρο 18

Υποψηφιότητες

«Άρθρο 18Α
Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασμών
1.Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
2.Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως και 9.
3.Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς ή να θέτει υποψηφιότητα σε περισσότερες της μίας κοινότητες ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα.
4.Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του συνδυασμού.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το όνομα και, αν υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού.
β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου προέδρου του συμβουλίου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψηφίου προέδρου. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος πρόεδρος του συμβουλίου.
γ) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων κοινότητας του συνδυασμού. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.
Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Αν κατά τον υπολογισμό του πιο πάνω αριθμού προκύπτει δεκαδικός αριθμός και το δεκαδικό κλάσμα του αριθμού αυτού είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5, ο ακέραιος αριθμός αυξάνεται κατά μία μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά έναν (1) ακόμα υποψήφιο. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού.

Επομένως για την κοινότητα Θρακομακεδόνων οι υποψήφιοι είναι   9 και για την κοινότητα Αχαρνών 20.

 

Τα σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες θα συζητηθούν τον επόμενο χρόνο.

 

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Τα άρθρα 35-44 του «Κλεισθένη Ι»

Posted by koszig στο 18 Ιουλίου 2018

Με τη σημερινή ανάρτηση κλείνει το Κεφάλαιο Γ’  του νόμου του «Κλεισθένη Ι».

Έχουν αναρτηθεί τα άρθρα 1-12, (κλικ εδώ), τα άρθρα 13-27, (κλικ εδώ), τα άρθρα 28-34, (κλικ εδώ), και στην παρούσα ανάρτηση  τα άρθρα 35-44.

Στην πρώτη ανάρτηση παρουσιάστηκε όλος ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Σήμερα αναρτήθηκε το κείμενο του νόμου που οδεύει  προς το εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Το κείμενο του Κλεισθένη Ι προς δημοσίευση σε ΦΕΚ

 

Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι – Ισοψηφία

Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας

Επικύρωση εκλογής

Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών

Παραίτηση αιρετών

Αντικατάσταση – αναπλήρωση μελών

Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

Τελικές- Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

Αλλαγές με τον Κλεισθένη Ι-Άρθρα 29-44

Τα κεφάλαια που αναρτήθηκαν αναφέρονται από τη συγκρότηση των δήμων μέχρι την ορκωμοσία τος εκλεγομένων. Είναι τα απαραίτητα άρθρα για να αρχίσουν να συγκροτούνται ομάδες για τη διεκδίκηση των  θέσεων στο δήμο.

Σε επόμενη ανάρτηση σχολιασμός  για τις αλλαγές που  φέρνει ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Τα άρθρα 28-34 του «Κλεισθένη Ι»

Posted by koszig στο 18 Ιουλίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση παρουσιάστηκαν  ο νόμος «Κλεισθένης Ι», όπως απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (κλικ εδώ).  Επίσης έχουν αναρτηθεί τα άρθρα 1-12 του νέου νόμου, (κλικ εδώ). Ακολούθησαν τα άρθρα 13-27, (κλικ εδώ)

Η συνέχεια με τα άρθρα 28-34.

Εκλογικό σύστημα- κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου

Επανάληψη ψηφοφορίας

Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

Κατάργηση του άρθρου 36

Κατανομή εδρών συμβούλων κοινότητας

Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων

 

Στο επόμενο η συνέχεια

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Τα πρώτα 13 – 27 άρθρα του «Κλεισθένη Ι»

Posted by koszig στο 17 Ιουλίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση παρουσιάστηκαν  ο νόμος «Κλεισθένης Ι», όπως απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (κλικ εδώ).  Επίσης έχουν αναρτηθεί τα άρθρα 1-12 του νέου νόμου, (κλικ εδώ).

Σειρά έχουν τα άρθρα 13-29

Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων

Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών

Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Ένωση κοινότητας σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων

Ανακήρυξη- κοινοποίηση υποψηφιοτήτων

Αντικατάσταση υποψηφίων

Πρόγραμμα εκλογής

Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων

Περιεχόμενο ψηφοδελτίων

Σταυροί προτίμησης

Άκυρα ψηφοδέλτια

Διατάξεις εκλογικής νομοθεσίας

Αλλαγές με τον «Κλεισθένη Ι»-Άρθρα 13-27

 

Σημείωση. Το Κείμενο με κόκκινο χρώμα είναι όσα άρθρα του ‘Καλλικράτη» έχουν καταργηθεί.

Η συνέχεια με το Εκλογικό σύστημα- κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Τα πρώτα 12 άρθρα του Κλεισθένη Ι

Posted by koszig στο 16 Ιουλίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε το κείμενο που ψηφίστηκε από τη Βουλή και εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (κλικ εδώ).

Στην ίδια ανάρτηση παρουσιάστηκε και το κείμενο του Συνήγορου του Πολίτη με σχόλια για το νόμο.

Τμηματικά θα γίνει ανάρτηση άρθρων  του νόμου που ενδιαφέρουν τους δημότες, εν όψει της προεκλογικής περιόδου για τις εκλογές  του Μαΐου του έτους 2019..

Κοινότητες -Όργανα διοίκησης κοινοτήτων

Διάρκεια δημοτικής περιόδου

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

 

Αλλαγές με τον Κλεισθένη Ι Άρθρα 1-12

 

Οι σωτήρες του δήμου ας ξεκινήσουν:!!

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Πολιτική Εκδήλωση

Posted by koszig στο 16 Ιανουαρίου 2018

 

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Κατρουγκαλιάδα!!

Posted by koszig στο 30 Μαρτίου 2015

Το κίνημα των «αγανακτισμένων» ξεκίνησε ως μίμηση αντίστοιχου κινήματος στην Ισπανία, που παρουσίαζε παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, (κλικ εδώ).

Από το Μάρτιο του 2011 μέχρι το τέλος του έτους 2011 ήταν στην επικαιρότητα, (κλικ εδώ),(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) ,(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

 

Αυτή είναι εικόνα της συγκέντρωσης στις 5/6/2011. Μετά άρχισαν ενημερωτικές ομιλίες από καθηγητές Πανεπιστημίου, Γιώργο Κατρούγκαλο, αναπληρωτή Καθηγητή Συνταγματολόγο στο Πανεπιστήμιο Θράκης, Γιάννη Βαρουφάκη Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών κ.α.

  

Καθοδηγητική φυσιογνωμία ο  κ. Κατρούγκαλος στον αντιμνημονιακό αγώνα ενάντια στο μνημονιακό Κράτος.

Μνημονική και η διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας. Εκείνη την εποχή το μνημονιακό Κράτος είχε και ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Στη διοίκηση του Κέντρου αυτού διορίστηκε διοίκηση, όπου μεταξύ των άλλων ήταν και ο Γεώργιος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής Καθηγητής  Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης

179 t Ο.Δ.Δ.Υ. Διορισμός Διοίκησης ΚΕΕ

Την 28/5/2010 διορίστηκε αντιπρόεδρος  του ΚΕΕ. Ως αντιπρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε για έκδοση εντολών και έγκριση δαπανών. Με αυτή την ιδιότητα ο Γεώργιος Κατρούγκαλος υπόγραψε εντολή πληρωμής την 5/4/2011 για αμοιβή του Γεώργιου Κατρούγκαλου για τη συμμετοχή του σε συνεδρίαση Δ.Σ. το Μάρτιο του 2011 με ποσό 264,74 €.

Δαπάνη

Εικόνα από εφημερίδα το Βήμα της 29/3/2015

Το έτος 2011 ο κ. Κατρούγκαλος αμειβόταν για υπηρεσίες σε θέσεις διορισμένος  από την Υπουργό του ΠΑΣΟΚ κα. Διαμαντόπουλου και, όπως φαίνεται στις ανωτέρω φωτογραφίες, έβγαζε πύρινους λόγους κατά της μνημονιακής κυβέρνησης.

Μέχρι τις 20/2/2015 τα γραφεία της  Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες», που εδρεύουν στην Αθήνα, ήταν στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι. Αυτή τη διεύθυνση δήλωνε και ο κ. Κατρούγκαλος στο ανωτέρω έγγραφο,γιατί από το 2010 ήταν εταίρος  στην εταιρεία αυτή.

Οικονομική Επιτροπή  Δήμου Λαυρεωτικής

Συγχώνευση εταιρειών

Συνεργάτες

Οι σύμβουλο του Υπουργού

Η Συνέχεια στις εφημερίδες, (κλικ εδώ),  και στο διαδίκτυο.

Είναι φυσικό κάθε Υπουργός να επιλέγει για συνεργάτες του έμπειρα στελέχη και συνεργάτες που υπάρχει εμπιστοσύνη.

Στην ανωτέρω υπουργική απόφαση για πρόσληψη ειδικών συμβούλων υπάρχει ενδεχομένως ένα σημείο που σηκώνει συζήτηση.

Οι ανωτέρω εξαιρούνται από την αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος σύμφωνα με το εδάφιο 2 της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 (Φ.Ε.Κ.208/Α΄), και τους επιτρέπεται να ασκούν από 27−1−2015, παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβούλου, το επάγγελμα του Δικηγόρου.

Επειδή οι δικηγόροι-Ειδική σύμβουλοι, πρώην συνεργάτες της εταιρείας του κ. Κατρούγκαλου, μπορεί να χειρίζονται υποθέσεις οι ίδιοι ή οι περί αυτούς που σχετίζονται με το υπουργείο που προΐσταται ο κ. Κατρούγκαλος, στην περίπτωση αυτή υπάρχει  θέμα ηθικής τάξης.

Η ηθική τάξη είναι σχετική;

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Άλλοτε και τώρα !

Posted by koszig στο 29 Μαρτίου 2015

affisa

 

Για όσους δε γνωρίζουν τον Δημήτρη Καζάκη φαίνεται στο πάνελ με το βέλος. Αριστερά του (στη θέση) ο Γεώργιο Κατρούγκαλο  Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ευκλείδη Τσακαλώτο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Βαρουφάκης Υπουργός Οικονομικών.

 

Syntagma41-610x336  a

Η Φωτογραφία είναι στην Πλατεία Συντάγματος, στο κάτω μέρος, την εποχή των Αγανακτισμένων (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Τότε οι άσημοι επώνυμοι έγιναν διάσημοι. Μερικοί απόκτησαν πελατεία από κατατρεγμένους από το Κράτος του Μνημονίου, με αμοιβή 12%, (κλικ εδώ), άλλο βρήκαν θέση στην Ευρωβουλή, (κλικ εδώ)

Οι δύο εκ δεξιών στο πάνελ ψιθυρίζουν για «ρήξη», ο άλλος προσλαμβάνει συμβούλους συνεργάτιδες της πρώην δικηγορικής εταιρείας του, (κλικ εδώ).

Ο Δημήτρης Καζάκης σταθερός στις απόψεις του, (κλικ εδώ), στη δραχμή, όπως και μερικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Λαμπαβίτσας, κ.α.).

Επειδή ίσως καταλήξουμε στη δραχμή και υπάρξει πρόβλημα άμεσης εκτύπωσης χαρτονομισμάτων, μια μακέτα που είχαν κυκλοφορήσει σπουδαστές του ΤΕΙ Πειραιά, μετά από μηνύσεις στην ηγεσία της διοίκησης του ΤΕΙ τη δεκαετία του 1990 για οικονομικές ατασθαλίες και παράνομο πλουτισμό, ίσως τους δώσει ιδέες!!

50000

 

 

Οι Αγανακτισμένοι. Τα κάγκελα που δεν τους άφηναν να μπουν στη Βουλή. Σήμερα τα κάγκελα αποσύρθηκαν. Αυτοί που δεν τους άφηναν τα κάγκελα να καταλάβουν τη Βουλή την κατέλαβαν με την ψήφο των αγανακτισμένων πολιτών. Αύριο ίσως τα κάγκελα να ξαναμπούν να φυλάξουν το Κοινοβούλιο και αυτούς που είναι μέσα από τους νεοαγανακτισμένους και τους μονίμως αγανακτισμένους με το σύστημα,(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Αν ο επόμενος μόνιμος στόχος των αντιεξουσιαστών θα είναι η Βουλή τι θα γίνει; Θα μπουν κάγκελα;

 

Μερικοί δεν αλλάζουν μυαλά. Άλλοι αλλάζουν θέσεις, ίσως γιατί δεν έχουν μυαλό!!

 

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Ο Εθνικός ήρωας

Posted by koszig στο 8 Δεκεμβρίου 2014

Η Εθνική Επέτειος.

6 Δεκεμβρίου 2008. Μια μέρα που θα μπορούσε να ήταν σαν τις άλλες. Με οσμή εκλογών , όπως σήμερα, σε ηπιότερη μορφή, αφόυ δεν είχε διαγνωσθεί ο επερχόμενος οικονομικός θάνατος της χώρας. Με την αριστερά να ελπίζει στις προσεχείς εκλογές ποσοστά της τάξης 7-8% και το ΣΥΡΙΖΑ της τάξης του 4%.

Μια μερίδα των λεγόμενων «αναρχοαριστερών» να ζητούν ευκαιρία για πολιτική εκτόνωση. Τα Εξάρχεια ο χώρος τους. Τόπος που γινόντουσαν πολιτικές ζυμώσεις για όσος είχα πολιτικές ανησυχίες και χώρος για τη νεολαία των δεκαπεντάριδων ή λίγο μεγαλύτερων.

Ήταν 6 Δεκεμβρίου 2008. Μια παρέα απο νεαρούς κατέβαινα προς τα Εξάρχεια. Στο δρόμο συνάντησαν ένα περιπολικό της Αστυνομίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που ήταν σε παρακείμενο καφενείο οι νεαροί πέταξαν πέτρες και έβρισαν τους αστυνομικούς. Μια ανάρτηση το 2009 περιγράφει τι είπαν μάρτυρες, (κλικ εδώ).

Ένα χρόνο αργότερα έγινε η δίκη των αστυνομικών για το θάνατο του Γρηγορόπουλου. Ενδιαφέρον έχει η κατάθεση του ιατροδικαστή που έκανε την αυτοψία στο νεκρό Γρηγορόπουλο, (κλικ εδώ).

Μάρτυρας ο φίλος του Γρηγορόπουλου Ν.Ρ. (Νίκος Ρωμανός) δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Δικηγόροι της οικογένειας Γρηγορόπουλου, Πολιτική Αγωγή, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, (1993-2004) πρόεδρος του Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ) και η όρη του Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο ιατροδικαστής κ.Λευκίδης κατέθεσε ότι πρόκειται για εξοστρακισμό αφού το μπροστινό μέρος της σφαίρας είχε διαβρωθεί. «Αυτή η αλλοίωση που είχε η σφαίρα σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να γίνει από το κόκαλο του άτυχου παιδιού. Εξοστρακισμός υπήρξε, όμως το όπλο ήταν στραμμένο προς το θύμα γιατί αν δεν ήταν τότε δεν θα υπήρχε τραυματισμός», τόνισε.

Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από τη δίκη των Ειδικών Φρουρών και τις καταθέσεις των μαρτύρων, (κλικ εδώ).

Ας δούμε όμως, ως ιστορικό γεγονός, τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων από το καφενείο απέναντι από την θέση των δραστών αστυνομικών.

Ζωοδόχου Πηγής και Τζαβέλλα a

Στη θέση 1 είναι το γωνιακό καφενείο που αναφέρονται οι μάρτυρες, γωνία οδός Ζωοδόχου Πηγής και Ναβαρίνου. Στη θέση 2 είναι η αρχή του πεζόδρομου της οδού Τζαβέλα όπου φέρονται να είναι η θέση των αστυνομικών.

Η οδός Τζαβέλλα. Στον κύκλο φαίνονται να βαδίζουν δύο άνθρωποι.

Τζαβέλλα  Αρχή  2 a

Η θέση τους στη φωτογραφία εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στον κύκλο που έχει σχεδιαστεί σε αεροφωτογραφία.

Τζαβέλλα a

Η απόσταση των δύο ανθρώπων από την αρχή του πεζόδρομου  εκτιμάται γύρο στα τριάντα μέτρα.

Ήταν 6 Δεκεμβρίου ώρα περίπου 9 το βράδυ. Λογικό είναι οι θαμώνες του καφενείου να είναι μέσα στο καφενείο. Στην περιοχή είχε πέσει το σκοτάδι.

Alfa

 Κάποιος κάτοικος της περιοχής με το κινητό του τηλέφωνο τράβηξε βίντεο. Στη φωτογραφία, που προέρχεται από βίντεο, φαίνεται να κινούνται δύο σκιές προς την οδό Ναβαρίνου. Είναι μετά τη ρίψη των πυροβολισμών.

Στο δρόμο αυτό κινούνται αυτοκίνητα και είναι φωτισμένος. Αντίθετα στην οδό Τζαβέλλα είναι πεζόδρομος και δεν υπάρχει ιδιαίτερος φωτισμός. Αυτό φαίνεται στο βίντεο που είναι της στιγμή της αυτοψίας.

—————-

Αυτά είναι τα στατικά στοιχεία.

1. Για να βγουν από το καφενείο οι θαμώνες πρέπει να έγινε σημαντική φασαρία.

2. Από τη θέση των αστυνομικών, με νυχτερινό φωτισμό, θεωρείται ότι ένας που κρατάει πιστόλι, σε όποια ψυχολογική φόρτιση και να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, μπορεί να σκοπεύσει ένα από τους δύο, που φαίνονται στον κύκλο στην προαναφερόμενη φωτογραφία την ημέρα, με σκοπό να τον δολοφονήσει;Ειδικά όταν ρίχνει κάποιος με πιστόλι, που η δεύτερη βολή δεν πηγαίνει εκεί που σκοπεύει με την πρώτη, γιατί «κλοτσάει » το άτιμο!!

Ας δούμε πως μαθαίνει κάποιος να σκοπεύει, τον αριθμό των σφαιρών που ρίχνει, τις ασκήσεις που κάνει για κινούμενους στόχους, αν θέλει να έχει επιτυχία, (κλικ εδώ). Ειδικά για μη σταθερό στόχο, προκειμένου να υπάρχει επιτυχία:

(5) Βολές σε κινητούς στόχους. Είναι σφάλμα να προσβάλλουμε έναν κινούμενο στόχο, χωρίς προηγουμένως να έχουμε εντοπίσει, κατά τη μελέτη του σταδίου, την ακριβή θέση που θα τον προσβάλλουμε.

Για να βρούμε λοιπόν τη θέση αυτή, εξετάζουμε τα παρακάτω: την ταχύτητα κινήσεώς του, τα νεκρά σημεία της διαδρομής του, επειδή στα σημεία αυτά έχει μια προσωρινή στάση προκειμένου να αλλάξει φορά και τέλος, το χρόνο ενάρξεως της κινήσεως από την ενεργοποίησή του λόγω αδρανείας.

Αφού τα εξετάσουμε όλα αυτά, μια καλή λύση του προβλήματος είναι: με την ενεργοποίηση του στόχου, να τοποθετήσουμε το όπλο στο σημείο που θα τον προσβάλλουμε, και να τον περιμένουμε, διαφορετικά θα τρέχουμε πίσω από το στόχο και συνεχώς θα αστοχούμε. Θα πρέπει ακόμη να υπολογίσουμε: προσκόπευση, ανάλογα με τη φορά κινήσεώς του και τυχόν επιπλέον βολές για υπερεξασφάλιση, σε περίπτωση που δεν έχουμε αποκτήσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση.

Αυτά θα πρέπει να είχε υπόψη του ένας εκπαιδευμένος Ειδικός Φρουρός, προκειμένου «να στοχεύσει το θύμα του», ειδικά μέσα στη νύχτα, προκειμένου να το δολοφονήσει.

Ας δούμε όμως τις αφηγήσεις των αυτοπτών μαρτύρων.

————

Ο πρώτος μάρτυρας αναφερόμενος στους αστυνομικούς είπε: » Είδα κάποια στιγμή τους αστυνομικούς με τα όπλα στα χέρια να κατεβαίνουν,τους άκουσε να βρίζουν χυδαία μια ομάδα νεαρών.

Υπάρχει μια απορία :Έτσι στα καλά καθούμενα άφησαν το περιπολικό αφύλακτο πιο πέρα, στα Εξάρχεια, και πήγαν να βρίσουν συγκεντρωμένους νεαρούς(;) χωρίς αιτία;

 Ο μάρτυρας βρέθηκε τυχαία ή ήταν μέσα στο καφενείο; Αν συνέβαινε αυτό που αναφέρει ο μάρτυρας σημαίνει, ότι δεν ήταν απλό «βίτσιο» των αστυνομικών, αλλά είχε συμβεί κάτι σημαντικό, όπως πιθανόν  να τους πέταξαν κάποιο μπουκάλι ή πέτρες. Σε αυτό το σημείο υπάρχει ασάφεια από τους μάρτυρες.

Ο επόμενος μάρτυρας, στο βίντεο, αναφέρει για τους διαπληκτισμούς αστυνομικών με τους «νεαρούς» και λέει «ο αστυνομικός τραβάει το πιστόλι και πυροβολεί προς το μέρος τους»

Εδώ έχουμε δυο αυτόπτες μάρτυρες, προφανώς αρκετά μακρυά από τους αστυνομικούς, ο πρώτος να υποστηρίζει ότι κινήθηκαν με τα πιστόλια στα χέρια, ενώ ο δεύτερος βλέπει ο αστυνομικός να τραβάει το πιστόλι και να πυροβολεί!!

Ο τρίτος μάρτυρας αναφέρει: «είδα την προέκταση των χεριών του, είδα να τείνει, να σκοπεύει, την προέκταση των χεριών του όχι του σώματός του, τον έβλεπα από την πλάτη, και στόχευσε. Στόχευσε προς τα κάτω, προς την ομάδα αυτή.

Ο μάρτυρας αυτός χρησιμοποιεί τη λέξη σκοπεύει, είδε να τείνει τα χέρια του, τον έβλεπε από την πλάτη. Όταν όμως στοχεύουμε υπάρχει μια σκοπευτική γραμμή που αρχίζει από το μάτι του σκοπευτή συνεχίζει στη γραμμή του όπλου και τελειώνει στο στόχο.

Σκόπευση

Αυτό σημαίνει ότι ο τρίτος μάρτυρας χρησιμοποιεί ορολογία που παρασύρει τον ακροατή να θεωρεί ότι ο αστυνομικός τη νύχτα σημάδεψε το Γρηγορόπουλο!!

Ο τέταρτος μάρτυρας περιγράφει με περισσότερα λόγια τις σκηνές που διαδραματίστηκαν: »  Ανταλλάσσανε λεκτικούς διαξιφισμούς με ένταση κτλ. Εκεί ξαφνικά, και χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο το περιπολικό κάνει απότομα πίσω και μετά από λίγο γυρνάνε οι αστυνομικοί, στέκονται λίγο απέναντι από τα παιδιά και σε λίγο ακούγονται πυροβολισμοί και ξαφνικά ένα από τα παιδιά πέφτει κάτω »

Γυρίζουμε στον πρώτο μάρτυρα: «Ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί, γιατί δεν τον πέτυχε με την πρώτη, αυτός ο άνθρωπος ήθελε να σκοτώσει. Απλά πράγματα.»

Επόμενος αυτόπτης μάρτυρας. «Ακούγονται δύο μπαμ-μπαμ, κατάλαβα ότι ήταν πυροβολισμός, μετά ακούω και τον δεύτερο, ακούω ένα άχ και βλέπω το παιδί να πέφτει κάτω. Πήγαμε το σύραμε, το πήγαμε  πίσω, και μετά η αστυνομία γύρισε πλάτη σαν να μην έγινε τίποτα και ανέβηκε προς τα πάνω. Το παιδί αιμορραγούσε, το  ασθενοφόρο άργησε να έρθει.»

Επόμενη μάρτυρας με γυναικεία φωνή:»Είδα το περιπολικό που στεκότανε οδό Ζωοδόχου Πηγής και Τζαβέλλα, έφυγε και μετά από ένα λεπτό ή δύο οι αστυνομικοί ήρθανε πεζή και οι δύο βγάλαν όπλα και πυροβολήσανε, είδα να σημαδεύουνε, (η δημοσιογράφος ρωτάει: πυροβολήσανε στον αέρα;), όχι δεν πυροβολήσανε στον αέρα, είδα να σημαδεύουνε τα παιδιά που ήταν εκεί. Αυτοί πυροβολήσανε και φύγανε…»

Μάλλον η ίδια μάρτυρας περιγράφει τη σκηνή την επόμενη μέρα στην τηλεόραση,

————————

Την επόμενη μέρα άλλος αυτόπτης  μάρτυρας περιγράφει το γεγονός. Μιλάει για ένα μπουκάλι που «φεύγει» και πέφτει στο΄περιπολικό.

—————

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας από τον τρίτο ή τέταρτο όροφο πολυκατοικίας αναφέρεται στους αστυνομικούς. «Ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος, μάλλον ήταν χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, βγήκε στο μπαλκόνι και μες τη νύχτα είδε τον αστυνομικό να σηκώνει το χέρι και να πυροβολεί εναντίον των παιδιών. Δεν έριξε προειδοποιητική βολή, ούτε πάνω, ούτε κάτω.

——————

Παρατήρηση: Ο άνθρωπος που είναι στη θέση που ήταν ο αστυνομικός φαίνεται την ημέρα σαν μια μαύρη σκιά.

Παρατήρηση απο ΠολυκατοικίαΜες τη νύχτα έβλεπε προς τα που σημάδευε ο αστυνομικός!!

________________

Ένα είναι το γεγονός. Ο Αλέξης Γρηγορόπουλος ήταν νεκρός από σφαίρα. Η σφαίρα έφυγε από το πιστόλι αστυνομικού.

Το αν υπήρχε πρόθεση για το φόνο, αν υπήρχαν αιτίες που δικαιολογούσαν την αντίδραση του αστυνομικού, αν η σφαίρα πήγε κατευθείαν  στο σώμα του Αλέξη ή πήγε από εξοστρακισμό είναι κρίσεις που έκανε η δικαιοσύνη. Εμείς με τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων, έστω και από μικρή απόσταση, τη ιατροδικαστική έκθεση που αναφερόταν σε εξοστρακισμό της σφαίρας, μπορούμε να κάνουμε τη δική μας εκτίμηση για το γεγονός.

Η δική μου άποψη είναι ότι κακώς πυροβόλησε ο αστυνομικός ότι και να είχε συμβεί πριν. Μπορεί να πυροβόλησε στη γη και να εξοστρακίστηκε η σφαίρα και να σκοτωνόταν ένας περαστικός πεζός, άσχετος με τους «ταραξίες». Μπορεί να έριχνε στον αέρα και να χτύπαγε κάποιο σε ένα μπαλκόνι.

Το όπλο φέρουν οι αστυνομικοί και το χρησιμοποιούν mόνο για την άμυνά τους και πυροβολούν για να αποτρέψουν κάποιο όταν απειλείται η ζωή ενός άλλου ανθρώπου.

Ο αστυνομικός φέρει ευθύνη γιατί πυροβόλησε, όταν δεν υπήρχαν οι ανωτέρω λόγοι, και έχει επιπλέον ευθύνη για το αποτέλεσμα αυτής της πράξης.

Την επόμενη μέρα κάηκε η Αθήνα.

—————-

————–

Ήταν μια ευκαιρία εκτόνωσης του «πολιτικού» χουλιγκανισμού. Οι δηλούντες αναρχικοί είχαν μια ευκαιρία για εκτόνωση. Υπήρξαν όμως και φωνές Αναρχικών, που έχουν έρμα, (κλικ εδώ).

Ημερολογιακά το χρονικό της «Δεκεμβριανής Εξέγερσις» καταγράφεται, (κλικ εδώ)

Από τα πολιτικά κόμματα υπήρξε συνολικά καταδίκη για το γεγονός. Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε το δικό του ήρωα.

Το έτος 2010 έγινε η δίκη των αστυνομικών. Αποτέλεσμα της δίκης, (κλικ εδώ). Η δίκη σε δεύτερο βαθμό θα γίνει στο Εφετείο το έτος 2015.

Το  Μικτό Ορκωτό Εφετείο αποτελείται από έναν Πρόεδρο Εφετών ως πρόεδρο, δύο Εφέτες και τέσσερις ενόρκους.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Επαμεινώνδας Κορκονέας με ψήφους 4 προς 3 κρίθηκε ένοχος για δυσμενέστερη κατηγορία από αυτήν που του είχε απαγγελθεί. Οι τέσσερις δικαστές μετέτρεψαν την ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο στη βαρύτερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με άμεσο δόλο.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν η πρόεδρος, ένας τακτικός δικαστής και ένας ένορκος που έκριναν ότι ο Κορκονέας πρέπει να δικαστεί ως έχει, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:«Χρησιμοποίησε το όπλο του και πυροβόλησε προς εκτόνωση του θυμού του και στείρα ικανοποίηση, της κακώς εννοούμενης υπερηφάνειας του, αν όχι κατά την αυθαίρετη εκτίμηση του ιδίου ανδρικού φιλότιμου» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πολυσέλιδο σκεπτικό της απόφασης. Έτσι η πλειοψηφία των δικαστών είχε καταλήξει ότι ο Αλέξης έχασε τη ζωή του, γιατί ένας αστυνομικός πήγε γυρεύοντας να σκοτώσει. Γύρισε πίσω, επιζητώντας το θάνατο.»

Εδώ θα μπορούσε να έχει τελειώσει το θέμα με το φόνο ενός αθώου από αστυνομικό που πυροβόλησε «προς εκτόνωση του θυμού του και στείρα ικανοποίηση, της κακώς εννοούμενης υπερηφάνειας του»

Δεν τελείωσε όμως εδώ, γιατί ήταν και είναι μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση ενός φόνου από αστυνομικό που το κίνητρο προσδιορίζεται από την δικαστική απόφαση. Όμως αυτό το θλιβερό γεγονός έγινε πολιτική σημαία από το ΣΥΡΙΖΑ και τη νεολαία του. Εορτάζεται η επέτειος του θανάτου ενός νεαρού ως τι;

Η πολιτεία, αφού μάζεψε τα αποκαΐδια απ΄την Αθήνα μετά την εξέγερση, όπου ο «επαναστάτες» έκαψαν και το μαγαζί της μητέρας του Γρηγορόπουλου,  αποφάσισε να εισαχθεί η αδελφή του στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις!! Και κάποιο άλλοι πολιτικοί μικρότερης εμβέλειας καθιέρωσαν βραβεία στο όνομα Αλέξης Γρηγορόπουλος, (κλικ εδώ).

Μαζί με τον Αλέξη Γρηγορόπουλο ήταν και ένας φίλος του, ο Νίκος Ρωμανός. Είναι γεγονός ότι ένα τέτοιο σοκ σε άτομα νεαρής ηλικίας σημαδεύει την προσωπικότητά τους, και μερικές φορές καθορίζει τη ζωή τους. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι σήμερα τι έγιναν οι υπόλοιποι της παρέας, που μαζί με το Νίκο Ρωμανό ήταν μάρτυρες αυτού του θλιβερού γεγονότος.

Στη δίκη των αστυνομικών δεν παρουσιάστηκε ο Νίκος Ρωμανός να καταθέσει. Ζητήθηκε να προσαχθεί βιαίως. Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου  υποστήριξαν: «Ο μάρτυρας, που αναμενόταν να καταθέσει χτες, δεν προσήλθε για τρίτη φορά στο δικαστήριο, γιατί όπως είπε ο συνήγορος της οικογένειας του Αλ. Γρηγορόπουλου, Νίκος Κωνσταντόπουλος, παρακολουθείται από την αστυνομία. Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., με αφορμή αυτή την αναφορά εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι «ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι ανυπόστατος. Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έθεσε σε παρακολούθηση το συγκεκριμένο νεαρό ή άλλο άτομο που σχετίζεται με την υπόθεση».

Η εξάχρονη ταραχώδης ζωή του Ρωμανού περιγράφεται σε άρθρο της εφημερίδας ‘Καθημερινή», (κλικ εδώ)

Στο άρθρο αυτό δεν καθορίζεται η διαμονή του Ρωμανού από την ηλικία των 15 έως 18 ετών. Σε ποιο Λύκειο φοίτησε και πήρε απολυτήριο; Σε δημοσιεύματα, μετά την φυλάκισή του, φέρεται ως απόφοιτος Ιδιωτικού Σχολείου, (κλικ εδώ)

Την 1η Φεβρουαρίου 2013 10 άτομα συμμετείχαν σε δύο ληστείες στο Βελβεντού Κοζάνης. Ένα από τα νεαρά άτομα που συνελήφθησαν ήταν και ο Νίκος Ρωμανός.

Στις 1/10/2014 βγήκε η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών Έτσι ο Ρωμανός εκτός από υπόδικος (για άλλες κατηγορίες) είναι πρωτίστως κατάδικος για την παραπάνω υπόθεση. Φαίνεται λοιπόν να συντρέχουν παράλληλα δυό λόγοι για να κρατηθεί, δηλαδή τόσο η έκτιση της ποινής κάθειρξης των 15 ετών και 11 μηνών που του επιβλήθηκε, όσο και η προσωρινή κράτησή του για άλλες πράξεις. Έχει ακόμη δικαστικές εκκρεμότητες για τρεις υποθέσεις: για το αποτύπωμά του σε γιάφκα στη Νέα Ιωνία Βόλου, την εμπρηστική επίθεση στο αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ και την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της Λούκας Κατσέλη.

Ο Νίκος Ρωμανός πήρε μέρος σε πανελλαδικές εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή του στο  ΤΕΙ Αθήνας, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (τμήμα Υγείας).

Ζήτησε χορήγηση άδειας να παρακολουθεί τα μαθήματα στο ΤΕΙ.

Το δικαστικό συμβούλιο είχε απορρίψει για τυπικούς λόγους το αίτημα του Νίκου Ρωμανού να του χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, καθώς σύμφωνα με δικαστικές πηγές, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και για το λόγο αυτόν το συμβούλιο δεν μπήκε στην ουσία του θέματος.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Ρωμανού υπέβαλε αίτημα αναίρεσης στην απόφαση του δικαστικού συμβουλίου στον  Άρειο Πάγο. Αναμένεται η απόφαση.
Στο παρελθόν πάμπολλες άδειες που είχαν λάβει οι καταδικασμένοι για την υπόθεση της 17Ν, (όλοι πλην Γιωτόπουλου και Κουφοντίνα), μεταξύ των οποίων και ο Ηρακλής Κωστάρης, όπου ελάμβανε εκπαιδευτικές άδειες (σ.σ. οι οποίες διεκόπησαν πρόσφατα, παρότι τις λάμβανε κανονικά επί 3.5 χρόνια φοιτώντας στο ΤΕΙ Πειραιά, χωρίς να παραβιάσει ποτέ τους περιοριστικούς όρους – γεγονός που τον οδήγησε με τη σειρά του σε τρινταήμερη απεργία πείνας χωρίς να δικαιωθούν τα αιτήματά του)

Για αυτόν δεν έγινε καμία εκδήλωση,για τους «υιοθετημένους» από τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ρωμανό  και Αλέξη Γρηγορόπουλο  κάηκε και   στο παρελθόν και μεριές μέρες τώρα η Αθήνα.

————————-

Η κυβέρνηση προσπαθεί, αφενός να μην παραβεί το νόμο και αφετέρου να καταλαγιάσει τις αντιδράσεις εξασφαλίζοντας στη φυλακή σπουδές εξ αποστάσεως. 
Αυτή τη διαδικασία δεν έκανε για χιλιάδες νομοταγείς σπουδαστές που δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες να παρακολουθήσουν μαθήματα σε μακρινές πόλεις από την κατοικία τους.

Στον Νίκο Ρωμανό αναφέρθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος από το βήμα της Βουλής.

Είπε συγκεκριμένα: «Αν πάθει κάτι, το κρίμα στο λαιμό όσων ολιγώρησαν». Για την ουσία της υπόθεσης επισήμανε ότι οι πενθήμερες άδειες για τους εγκλείστους που έχουν εισαχθεί σε ΑΕΙ «δεν πρέπει να καταργηθούν». «Κι αυτό το παιδί πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του. Η Δημοκρατία δεν εκδικείται κι αν πάθει κάτι, το κρίμα στο λαιμό όσων ολιγώρησαν», πρόσθεσε.

Αν πάρει άδεια ο Ρωμανός και ακολουθήσει το δρόμο που είχε και διακηρύσσει μέχρι σήμερα, μια «στραβή» στην αναρχική επαναστατικότητα με θύμα κάποιο αθώο, το κρίμα θα πέσει στο λαιμό του Λοβέρδου και του ΣΥΡΙΖΑ;  Ο Χριστόδουλος Ξηρός ποια άποψη έχει για το θέμα;

Αυτές τις απόψεις έχουν οι πολιτικάντηδες σήμερα;

Όμως στη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση για όλους.

 

 rizai

Posted in Πολιτική | 1 Comment »