Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Προϋπολογισμός 2020. -4

Posted by koszig στο 31 Μαρτίου 2020

Ο κάθε δήμος συντάσσει κάθε τρίμηνο οικονομικά απολογιστικά στοιχεία. Τον πρώτο μήνα μετά το τρίμηνο τα στοιχεία αυτά συζητούνται  στην οικονομική επιτροπή και εισάγονται στο δημοτικό συμβούλιο για επικύρωση.

Στο δήμο Αχαρνών τα απολογιστικά στοιχεία του Δ’ Τριμήνου, που απεικονίζουν τα οικονομικά στοιχεία όλου το χρόνου, «πέρασαν» στην οικονομική επιτροπή που συνεδρίασε στις 18-2-2020.

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Η απόφαση.

2062 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Όπως φαίνονται τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2019

Έσοδα 52.886.021,56 €Δαπάνες  48.681.300,01 €    Διαφορά στο ταμείο 52.886.021,56 – 48.681.300,01 = 4.204.721,55 €.

Επομένως στο ταμείο στο τέλος του έτους 2019 υπήρχαν 4.204.721,55 €.

Ήταν έλλειμμα ή περίσσευμα;;

Ας πάμε και στον  προϋπολογισμό που φαίνεται να ψήφισε η οικονομική επιτροπή στις 16-3-2020

Εισήγηση για _Κατάρτιση_προϋπολογισμού του έτους 2020

ΑΔΑ: 6Ο6ΟΩΨ8-ΗΗΞ – Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
– την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού

Στην ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρεται για τη σύνταξη του προϋπολογισμού:

Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2020 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα
με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020 από την οικονομική επιτροπή. 

Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε από την οικονομική επιτροπή μετά τον Ιανουάριο του έτους 2020. Σύμφωνα με τα ανωτέρω:
Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2020 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών, 2018 και 2019.

Αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού που ψήφισε η οικονομική επιτροπή

Η πρώτη σελίδα του προϋπολογισμού.

Στο άνω δεξιά μέρος φαίνεται Εκτίμηση 31/12/2019, που σημαίνει ότι τα κατ’εκτίμηση  βεβαιωθέντα έσοδα είναι μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου

Τα διαμορφωθέντα έσοδα Σεπτεμβρίου 2019 προσδιορίζουν την ημερομηνία σύνταξης του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο 2019 και για το τέλος του έτους στις 31/12/2019 με εκτίμηση προκύπτει το  ποσό ποσό που θα εισπραχθεί. Όμως ο προϋπολογισμός συντάχτηκε το έτος 2020 και στη στήλη εισπραχθέντα πρέπει να υπάρχει το ποσό που εισπράχθηκε και όχι το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί.

Τον Ιανουάριο δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια η υλοποίηση του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019 με στοιχεία Δεκεμβρίου που απεικονίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού (βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα) για όλο το έτος 2019

Μεταξύ των εκτιμώμενων και των εισπραχθέντων  ποσών για το έτος 2019 υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε όλους τους κωδικούς

Είναι φανερό ότι όλος ο προϋπολογισμός έχει συνταχτεί με λάθος στοιχεία σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019.

Και δεν είναι μόνο αυτά τα λάθη μεταξύ εκτιμήσεων και εισπράξεων, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα φανούν στην επόμενη ανάρτηση.

Στη στήλη προταθέντα στο δημοτικό συμβούλιο απεικονίζονται τα ποσά που κατέληξε η οικονομική επιτροπή  για το έτος 2020.

Είναι απορίας άξιο πως τα μέλη της επιτροπής Αραμπατζής Ευάγγελος, Δαμάσκος Νικόλαος και το κληθέν αναπληρωματικό μέλος Τσορμπατίδης Μιχαήλ κατάλαβαν τα ποσά που αναγράφονται ως προταθέντα στο δημοτικό συμβούλιο και σε ένα λεπτό ψήφισαν ομόφωνα την πρόταση μαζί με τον αντιπρόεδρο της οικονομικής επιτροπής  Βρεττό Μιχαήλ αντιδήμαρχο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας,  Πολεοδομίας & Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων και τον προεδρεύοντα δήμαρχο Βρεττό Σπυρίδωνα.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 240 της 29ης Μαρτίου 2020

Posted by koszig στο 28 Μαρτίου 2020

Φύλλο 240 της 29ης Μαρτίου 2020

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 239 της 15ης Μαρτίου 2020

Φύλλο 238 της 1ης Μαρτίου 2020

Φύλλο 237 της 16ης Φεβρουαρίου 2020

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Οι αγώνες και οι αγωνιστές

Posted by koszig στο 25 Μαρτίου 2020

1821. Ο Αγώνας.

2020. Ο Αγώνας

Χωρίς λόγια

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Άγνωσται αι βουλαί των πολιτικών

Posted by koszig στο 21 Μαρτίου 2020

Στις 20 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  για την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Στην πρόσκληση υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία α) Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς και β) το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τι σημαίνει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς.

Με την πανδημία του κορονοϊού εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  ΠΝΠ ΦΕΚ 55 τ. Α’_11-3-2020 :

Άρθρο 10
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές προέκυψαν προβλήματα με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπήρξαν μια σειρά νόμων που τροποποιούσαν προηγούμενους προκειμένου τα όργανα διοίκησης των ΟΤΑ να μπορούν να λειτουργήσουν. Το  άρθρο 184  που ψηφίστηκε στο νόμο 4635/2019 (ΦΕΚ 157/30-10-2019) αναφέρει:

Άρθρο 184
Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που
λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».
3. Αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νομιμότητας. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα με την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έως τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ποινική ή πειθαρχική δίωξη, η  υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 18318/13-3-2020, εξειδικεύονται οι ανωτέρω διατάξεις΅

Εγκύκλιος 18318/13-3-2020

Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται

Σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51  και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων,   για  τα  οποία   είναι  αναγκαία   η  άμεση  λήψη  απόφασης  και   με   την   βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Ερώτημα: Οι 45 δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν ποιοι νόμοι προβλέπουν αυτή τη διαδικασία. Στην εισήγηση δεν αναφέρονται αναλυτικά οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις σε εφαρμογή των νόμων..

Στη διαδικασία της συνεδρίασης δια περιφοράς ορίζεται από τη διοίκηση ο τρόπος της ψηφοφορίας.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Δήμου Αχαρνών (dhmsym@acharnes.gr) , αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. Επικ. 6989099991).
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Από αυτή τη διατύπωση προκύπτει ότι  οι ψήφοι θα είναι υπέρ, κατά, λευκό, αποχή. Αυτό σημαίνει ότι ψηφοφορία θα γίνεται σε σχέση με την πρόταση της ημερήσιας διάταξης.

Αν το  θέμα είναι: 3. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 7.462,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών και απόδοση αυτών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

Σε αυτό το θέμα κάθε σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει υπέρ ή κατά.

Αν το θέμα είναι: 1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (ΔΤ – ΔΦ) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

Νόμος 4623/2019

Άρθρο 11
Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους
επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί
των παρόντων.

Επειδή το θέμα αυτό σχετίζεται με δημοτικά τέλη δε μπορεί να λάβει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο αν δε δοθεί η δυνατότητα στην  αντιπολίτευση, αν θέλει,  να καταθέσει διαφορετική πρόταση. Με τη διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης δύνεται αυτή η δυνατότητα;

Στο νόμο και την υπουργική απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Σε κανένα νόμο δεν αναφέρεται η αναστολή του νόμου  3861/2010 (Δι@ύγεια). Στο άρθρο 4 αναφέρεται:

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Αν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο έχει νόημα να ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού;

Αν δεν αναρτηθούν στη Δι@ύγεια, που σημαίνει ότι δεν ισχύουν, γιατί να λαμβάνονται με συνεδρίαση δια περιφοράς και να ανακοινώνονται στα μέλη του οργάνου όταν παρέλθει η απαγόρευση;

Άγνωσται αι βουλαί των πολιτικών

 

Για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έπεται συνέχεια.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός), Uncategorized | Leave a Comment »

Ασταμάτητοι !!

Posted by koszig στο 18 Μαρτίου 2020

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών  αναρτώνται  οι συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του δήμου Αχαρνών. Μεταξύ αυτών και της οικονομικής επιτροπής:

http://www.acharnes.gr/el/category/content-452-51

Για το έτος 2020 έχουν γίνει μέχρι σήμερα 8 συνεδριάσεις . Στη δεύτερη στήλη αναγραφόταν η ημερομηνία συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής, στην επόμενη στήλη οι ημερήσιες διατάξεις (πρόσκληση για συνεδρίαση και θέματα ημερήσιας διάταξης και στην τελευταία στήλη οι εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στον  Α/Α 5 υπάρχει η ημερομηνία 09/03/2020. Στη θέση αυτή πρέπει να αναγραφόταν η ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής. Η πρόσκληση ήταν για συνεδρίαση την Παρασκευή 13/03/2020.

 

Ο δημότης, ή ο δημοσιογράφος που είδε την ημερομηνία 09/03/2020 θεώρησαν ότι αυτή είναι η ημερομηνία συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής. Την ημερομηνία αυτή δε συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή. Την προηγούμενη ημέρα 12/3/2020 επρόκειτο να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο. Το συμβούλιο ακυρώθηκε και σχετική ενημέρωση έγινε στο χώρο των ανακοινώσεων της συνεδρίασης.

Παρόμοια διαδικασία δεν έγινε για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

Στις 10/03/2020 ανακοινώθηκε έκτακτη συνεδρίαση που έγινε την ίδια ημέρα.

Στις 11/03/2020 ανακοινώθηκε νέα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Στη θέση των ανακοινώσεων για την ημερομηνία συνεδρίαση και πάλι αναγραφόταν η ημερομηνία της πρόσκλησης.  Η ημερομηνία της συνεδρίασης ήταν  στις 16/3/2020.

Την Δευτέρα 16/03/2020 μέλος της οικονομικής επιτροπής στις 9:14 τηλεφώνησε σε αντιδήμαρχο μέλος της επιτροπής αν θα γίνει η συνεδρίαση  στο γραφείο του δημάρχου ή στην αίθουσα συνεδριάσεων. Τον ρώτησε αν είχε αρχίσει η συνεδρίαση και έλαβε αρνητική απάντηση. Στην αίθουσα συνεδριάσεων έφτασε το μέλος της επιτροπής στις 9:22 και πληροφορήθηκε ότι η πρώτη συνεδρίαση είχε τελειώσει.

Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης 09/03/2020 που έγινε εξ αναβολής στις 16/3/2020 ήταν αναθέσεις σε δικηγόρους. Αυτή ήταν η εισήγηση για τη συνεδρίαση της

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής 9-3-2020

Ένα μέρος της εισήγησης:

Η ανυπόγραφη εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας «ξέχασε»να προτείνει τα ονόματα των δικηγόρων; !!

Η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε και αποφάσισε:

6ΩΒΤΩΨ8-Ρ3Ψ Απόφαση για δικηγόρους 16-3-2020 

Τελικά ποιος όρισε τους δικηγόρους στο αρχικό κείμενο της εισήγησης;

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής που έλαβαν αυτή την απόφαση:

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ήτανε δυό, γίνανε τρεις, θα γίνουν 1013;

Posted by koszig στο 14 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊός: Τρίτος νεκρός από τον ιό στην Ελλάδα - 67χρονος στη Ζάκυνθο

Ένας ακόμα άνθρωπος έχασε πριν λίγο την ζωή του από τον κορωνοϊό στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τον απολογισμό των θυμάτων στους τρεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 67χρονο που κατέληξε μετά από τρεις ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Ήταν στο γκρουπ προσκυνητών που είχε επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους και τις τελευταίες ώρες η υγεία του είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες ώρες.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστός ο θάνατος ενός 90χρονου από την Πτολεμαΐδα, που νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο ασθενής κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές πνευμονίας. Αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, είχε καταλήξει και ένας άνδρας 66 ετών από τον SARS-CoV-2 ενώ τέσσερα ακόμα άτομα νοσηλεύονται στην εντατική.

Συνολικά, 190 κρούσματα κορωνοϊού έχουν καταγράφει στην Ελλάδα, εκ των οποίων 11 χωρίς ιστορικό ταξιδιών ή επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Σαράντα έξι άτομα νοσηλεύονται σε κατά τόπους νοσοκομεία αναφοράς ενώ για 36 άτομα, η ιχνηλάτησή τους είναι υπό διερεύνηση. Ανάμεσα στους ασθενείς είναι και επτά παιδιά.

Πηγή: www.lifo.gr

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Όταν οι εκκλήσεις του δημάρχου Αχαρνών εισακούονται!!

Posted by koszig στο 11 Μαρτίου 2020

Κοινή επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΔΥ

Αθήνα 10 Μαρτίου 2020

Προς: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υγείας
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Θέμα: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από το βάρος των εξελίξεων στο πεδίο της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, έχουμε την πεποίθηση, ότι η χώρα μας μπορεί να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά το κρίσιμο ζήτημα της πιθανής εξάπλωσής του.
Σε συνέχεια των προληπτικών μέτρων που ανακοινώθηκαν ζητούμε και την ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για δύο τουλάχιστον εβδομάδες σε όλα τα σχολεία της χώρας, ώστε να εμποδιστούν οι δυσάρεστες εξελίξεις, που παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ανδρούτσου Μαρία – Δήμαρχος Αγίου Δημήτριου
Βοσκόπουλος Χρήστος – Δήμαρχος Καισαριανής
Ευθυμίου Ανδρέας – Δήμαρχος Ταύρου – Μοσχάτου
Μανιατογιάννης Ξενοφών – Δήμαρχος Βριλησσίων
Μπάμπαλος Νίκος – Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής
Χατζηδάκης Γιώργος – Δήμαρχος Ηλιούπολης

Οι υπεύθυνοι του του Υπουργείου Παιδείας, Υγείας και Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εκώφευσαν!!

 

Το προληπτικό κλείσιμο των σχολείων ζήτησε από τους συναρμόδιους φορείς ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Να κλείσουν για λόγους πρόληψης όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Αχαρνών ζήτησε με επιστολή του ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Η επιστολή απεστάλη την Τρίτη 10 Μαρτίου και είχε αποδέκτες το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τους φορείς δηλαδή που σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».

Στην επιστολή αναφέρεται: «Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης στη Δημόσια Υγεία και της αγωνίας των Δημοτών μας να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το κρίσιμο ζήτημα της πιθανής εξάπλωσης του Κορωνοϊού, ζητούμε την ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ όλων των σχολείων του Δήμου μας για τουλάχιστον 14 ημέρες, ώστε να εμποδιστούν τυχόν δυσάρεστες εξελίξεις. Το σημαντικότερο για εμάς είναι η υγεία των συνδημοτών μας γι’αυτό και από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Αχαρνών και οι υπηρεσίες του τηρούν όλες τις οδηγίες των συναρμόδιων υπουργείων και του ΕΟΔΥ».

Δήλωση του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός με αφορμή την απόφαση για το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων και τα νέα μέτρα για  τη μείωση της διασποράς του ιού έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αγαπητοί συνδημότες μου, οι εκκλήσεις μας προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας ευτυχώς εισακούστηκαν. Τα σχολεία, δημόσια-ιδιωτικά, η Αρωγή και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά για 14 ημέρες με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ευχαριστώ πολύ τους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας.

Παρακαλώ περιορίστε τις άσκοπες μετακινήσεις και κρατήστε παιδιά και ηλικιωμένους στο σπίτι. Ήρθε η ώρα που ως Έλληνες πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα. Φυσικά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/3 και κάθε συνεδρίαση αναβάλλεται».

(το κοκκίνισμα δε συνόδευε τη έκκληση του δημάρχου)

Απορίας άξιον ο χώρος που ελήφθη η φωτογραφία και  το κείμενο που έγραψε ο δήμαρχος.

Πάντως είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος ως δημότης Αχαρνών που ευτυχώς στην Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας εισακούστηκαν οι εκκλήσεις του Δημάρχου μας.

Οι εκκλήσεις των άλλων 6 δημάρχων δεν ελήφθησαν υπόψη!!

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) έστειλε έγγραφο στη Υφυπουργό παιδείας, (κλικ εδώ)

Ο Δήμαρχος Αχαρνών στην Επιστολή του  δεν ζήτησε το κλείσιμο για δύο εβδομάδες των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, όπως είχε ζητήσει η ΟΙΕΛΕ.

Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος και για θέματα υγείας

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Τα Ανταποδοτικά Τέλη που τελικά γίνονται φόροι!!

Posted by koszig στο 8 Φεβρουαρίου 2020

Τι ημέρες του μνημονίου ψηφίστηκαν διάφοροι νόμοι. Ένας από αυτούς ήταν : ‘‘Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 του ν. 4305/2014’’
Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’
προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των
δημόσιων φορέων.
Η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών που εισάγεται με τις πρόσφατες διατάξεις καταλαμβάνει το Δημόσιο (ανά υπουργείο), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΟΤΑ), και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αυτών.

Έτσι με καθυστέρηση 20 ημερών, λόγω αντικειμενικών συνθηκών αναρτήθηκε  στις 31 Ιανουαρίου η Εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το μήνα Δεκέμβριο 2019.

ΩΩ5ΣΩΨ8-53Ι Υλοποίηση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2019

6ΜΛΓΩΨ8-Ψ7Ζ Εκτέλεση προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2017

ΨΛ61ΩΨ8-ΛΧ1 Εκτέλεση προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2018

Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού συντάχθηκε πίνακας εσόδων και δαπανών για τους Κ.Α.Ε. που αναφέρονται στα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Σε συνδυασμό με του μηνιαίους προϋπολογισμούς μηνός Δεκεμβρίου για τα έτη 2017, 2018, 2019 προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

Ανταποδοτικά τέλη για καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισμό για τα έτη 2017, 2018 και 2019

Το τελικό  αποτέλεσμα :

Στην απόφαση 260/2019 του δημοτικού συμβουλίου της 9-12-2019  μεταξύ άλλων αναφέρεται:

2279 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ανταποδοτικά τέλη 2020

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2018 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :

    1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
    2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
    3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το συνολικό ποσό των εσόδων αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 13.472.327,32€.

Η πραγματικότητα όμως διέψευσε τις προβλέψεις, Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη είναι βεβαιωμένα 16.472.992,97 €

Το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2020 αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 20.049.814,87 €.

Κατά τη δημοτική Αρχή:

Στον μηνιαίο προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου 2019 για έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) στον Κ.Α.Ε. 3211 ανέρχονται σε

5.606.315,96 € από τα οποία εισπράχθηκαν 2.057.376,63€.  Για το έτος 2020 υπάρχει υπόλοιπο 3.548.939,33 €. Τα 5.847.655,50 πως προέκυψαν;;

Είναι φανερό ότι τα στοιχεία που προϋπολογίζουν  είναι αναξιόπιστα.

Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι το έτος 2019 υπήρξε φόρος 5.634.442,88 €,που διώκεται πειθαρχικά και ποινικά.

Ποιοι θα τρέχουν;

Τα ανώτερα όργανα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο θα κρίνουν τις αποφάσεις της διοίκησης για τα Ανταποδοτικά τέλη.

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός), Uncategorized | Leave a Comment »

Έξη μήνες πέρασαν – 1

Posted by koszig στο 30 Δεκεμβρίου 2019

Έξη μήνες πέρασαν από τότε που αποφάσισαν οι δημότες των Αχαρνών να αλλάξουν όλα!!, (κλικ εδώ).

Από αύριο πιάνουμε δουλειά.  Έπιασαν;

«Το 2023 δεν θα μιλάμε εμείς, αλλά το έργο μας. Εμπρός, όλοι μαζί, να τα αλλάξουμε όλα και να πάμε την πόλη μπροστά» ήταν τα πρώτα λόγια του Σπύρου Βρεττού.

Από την ημέρα αυτή πέρασαν τρεις μήνες. Από τους εκλεγέντες 10 δημοτικούς συμβούλους οι 4 εκλέγονται για πρώτη φορά,

Αυτή είναι η δημοτική παρουσία των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής παράταξης «Υπερήφανος Δήμος».

Αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο είχαν όλο τον καιρό να προετοιμάσουν το σχεδιασμό του νέου δήμου με βάση τη «συμφωνία» που είχαν κάνει με του δημότες των Αχαρνών, όπως είχε διατυπωθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξής τους.

Ήταν η εποχή που η κυβέρνηση προσπαθούσε να αλλάξει το νόμο της απλής αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μπορούσαν οι δήμοι να λειτουργήσουν, και να κάνει τροποποιήσεις για την «κυβερνησιμότητα» των δήμων.

Το πρώτο άρθρο του νόμου 4623 ήταν για Σύμπραξη δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων

Επειδή η παράταξη του δημάρχου είχε 10 συμβούλους σε σύνολο 45 και η απόλυτη πλειοψηφία, αναγκαία για να λειτουργήσεις ο δήμος είναι 23 υπήρχε η δυνατότητα σύμπραξης δύο η περισσοτέρων παρατάξεων με την παράταξη του δημάρχου.

Η διαδικασία ήταν να γίνει καταστατικό σύμπραξης, που θα δέσμευε τους υπογράφοντες δημοτικούς συμβούλους για όλο την τετραετία. Αυτή την κίνηση φαίνεται ότι δε θέλησε να ,άνει  η παράταξη του δημάρχου, γιατί θα έπρεπε να μοιραστούν οι αμειβόμενες θέσεις των αντιδημάρχων και των αμειβομένων προέδρων των Νομικών Προσώπων.

Έτσι πέρασαν οι πρώτοι κρίσιμοι μήνες της δημοτικής παράταξης, πριν αναλάβει ουσιαστικά τη διοίκηση του δήμου.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2019, μετά την ορκωμοσία των δημοτικών συμβούλων, άρχισε η κατανομή των θέσεων. Οι σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου ήταν 10, οι θέσεις των αντιδημάρχων με αντιμισθία 8 , μία η έμμισθη θέση προέδρου στη ΔΗ.Φ.Α και μία του/της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Η κατανομή των θέσεων:

Κατσανδρή Χρηστίνα
Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Δαμάσκος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών

Βρεττός Μιχαήλ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων & Υποδομών

Ξαγοράρης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης

Πετάκος Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων

Κοσμίδου Λουίζα
Αντιδήμαρχος Παιδείας , Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 Αραμπατζής Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

 Σαχσανίδη Ελένη
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισότητας & Δημόσιας Υγείας

Τοπαλίδης Ευστάθιος
Πρόεδρος Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Έτσι κάθε δημοτικός σύμβουλος πήρε μια έμμισθη θέση.  Αντιδήμαρχοι 2.137,50 €. Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου 897,75 €

Με αυτά τα πρόσωπα ξεκίνησε η νέα δημοτική περίοδος  2019-2023.

Να δούμε τι υποσχέθηκαν και τι έκαναν

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Τα λάθη πρέπει να διορθώνονται;

Posted by koszig στο 24 Νοεμβρίου 2019

Είναι γεγονός ότι στην ιστοσελίδα του δήμου πρέπει να προβάλλονται σημαντικά γεγονότα και φυσικά τον πρώτο λόγο προβολής να έχει ο εκάστοτε δήμαρχος Αχαρνών ως εκπροσωπών το δήμο Αχαρνών.

Ένας δημότης ή ένας πολίτης από συνήθεια κάνει την επόμενη κίνηση στα Περισσότερα, (κλικ εδώ). Και τι παρατηρεί, αν γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, (κλικ εδώ).

Στο σημείωμα που αναφέρεται για το γεγονός, υπάρχει μια φωτογραφία από την είσοδο του Ναού της Παναγίας όπου έγινε η επίσημη δοξολογία, όπου εμφανίζει το δήμαρχο Σπύρο Βρεττό και δίπλα του ένα κύριο που το όνομά τους δεν αναφέρεται στο ανωτέρω συνοδευτικό έγγραφο. Αναρωτιέται κανείς είναι κάποιο υψηλόβαθμο πρόσωπο ή συνοδός ασφαλείας του δημάρχου;

Δυό βήματα πίσω ακολουθούν η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, οι αντιδήμαρχοι

Αυτοί δε γνώριζαν το  ΦΕΚ-1488-2006, που καθορίζει τη σειρά προβαδίσματος επισήμων σε εορτές ή θεωρούν το εαυτό τους υποδεέστερο ενός παραιτηθέντος και προ διμήνου διορισμένου από το δήμαρχο στη θέση γενικού γραμματέα, σε θέση διοικητικού υπαλλήλου, σύμφωνα με το οργανόγραμμα του δήμου Αχαρνών.

Όσο για τη λαμπρότητα του εορτασμού οι παριστάμενοι στις καταθέσεις στεφάνων.

Αυτοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση που είχε την τιμή και τη χαρά του δημάρχου.

 

Τα λάθη λόγω ενδεχόμενης απειρίας πρέπει να διορθώνονται αλλιώς …

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »