Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι τελευταίοι νόμοι

Posted by koszig στο 10 Αυγούστου 2019

Δημοσιεύτηκαν στις 7 Αυγούστου 2019 ο νόμος 4622, τ. Α’ 133:

ν.4622_ Επιτελικό  Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας  διοίκησης.

και στις  9 Αυγούστου 2019 ο ν. 4623 τ. Α’ 134 –

ν. 4623_Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

 

Είναι σαν να σχεδιάζουν κάποια γραφεία Πολιτικών μηχανικών δύο συγκροτήματα κατοικιών, που φαίνονται τέλεια σε εμφάνιση και λειτουργικότητα, αλλά το αποτέλεσμα θα κριθεί όταν εγκατασταθούν οι πρώτοι κάτοικοι.

Κάπως έτσι συμβαίνει με τους ανωτέρω πολυνόμους, οι οποίοι σχεδίασαν την αλλαγή μέρους της δομής του Κράτους. Ο χρόνος κατά την εφαρμογή τους θα δείξει την αποτελεσματικότητά τους.

Άρθρο 19
Αρχές καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης
1. Η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση για την εκπλήρωση της αποστολής της, λειτουργεί βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται από τη διεθνή επιστημονική ανάλυση και πρακτική, ιδίως δε τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, της αναγκαιότητας  και επικουρικότητας και της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού.
2. Η αρχή της νομιμότητας έχει την έννοια ότι η δράση της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης οφείλει να ερείδεται στο Σύνταγμα, τον νόμο, το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο.
3. Η αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας έχει την έννοια ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης οφείλει να προβλέπει διαδικασίες διαβούλευσης κατά τον σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών και να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματά της, να καθιστά σαφείς το ρόλο και την ευθύνη των λειτουργών της, να κάνει χρήση ποιοτικών πληροφοριών και δεδομένων για τη λήψη των αποφάσεων και να καθιστά προσβάσιμες τις πληροφορίες
αυτές στην κοινωνία, με την επιφύλαξη τυχόν απορρήτου ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Η αρχή της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας έχει την έννοια ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης οφείλει να κατατείνει στην εκπλήρωση της αποστολής της, με τη χρήση των λιγότερων, κατά το δυνατόν, πόρων.
5. Οι αρχές της αναγκαιότητας και της επικουρικότητας έχουν την έννοια ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις απολύτως αναγκαίες προς την εκπλήρωση της αποστολής της δράσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αναληφθούν από
χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης.
6. Οι αρχές της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού έχουν την έννοια ότι η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση οφείλει να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της τόσο σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της, όσο και σε σχέση με την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και να στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των εργαζομένων της μέσω της διά βίου επιμόρφωσης, της αξιολόγησης και
της επιβράβευσης της αριστείας.

Φυσικά αντίστοιχες αρχές πρέπει να ισχύουν και για τη διοίκηση των δήμων.

Εκεί που θα που θα γίνει «μπάχαλο» είναι το άρθρο 82:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 82
Σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας –
Σκοπός και Αρμοδιότητες
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Διαφάνειας, (Ε.Α.Δ.)», στο εξής η «Αρχή», με σκοπό: α) την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων, και δημόσιων οργανισμών και β) την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται οι παρακάτω φορείς, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των οποίων μεταφέρονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, στην ιδρυόμενη Αρχή, η οποία καθίσταται καθολικός τους διάδοχος: (α) Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑΔ.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η θέση του Γενικού Γραμματέα που
προΐσταται αυτής, (β) Το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η θέση του Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται αυτού, (γ) Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού, (δ) Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού, (ε) το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το Εποπτικό Συμβούλιο διοίκησης αυτού, (στ) το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού.

Μέχρι που να λειτουργήσουν αυτές οι υπηρεσίες και να προσαρμοστεί το προσωπικό στο ρόλο του θα περάσει καιρός. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε προσεχώς.

Για το νόμο 4623 σχόλια σε επόμενη ανάρτηση

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΣΥΡΙΖΑ – Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 25 Ιουλίου 2019

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Εκλογή Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων

Posted by koszig στο 23 Ιουλίου 2019

Ένας μήνας και κάτι έμεινε για την μεγάλη ημέρα, την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Ας αρχίσουμε από τα εύκολα, τις Δημοτικές Κοινότητες.

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 80
Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάσταση του άρθρου 79 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 79
Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού που πλειοψήφησε στην κοινότητα, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.
Κατά τη συνεδρίαση τίθενται σε μυστική ψηφοφορία οι υποψηφιότητες, για το αξίωμα του προέδρου του συμβουλίου, των επικεφαλής των δύο πρώτων, κατά σειρά εκλογής, συνδυασμών. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 89.
3. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.
4. Τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας μπορούν, με γραπτή δήλωσή τους προς τον δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης του προέδρου, αυτός εκπίπτει από το αξίωμά του και εφαρμόζεται η διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
5. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως και 4, μεταξύ δύο υποψηφίων που θα υποδειχθούν, αντίστοιχα, από τους δύο πρώτους, κατά σειρά εκλογής, συνδυασμούς.
6. Στον πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων χορηγούνται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.».

Στη Κοινότητα Αχαρνών οι δύο πρώτοι συνδυασμοί σε ψήφους είναι:

Αχαρνές, Υπερήφανος Δήμος με 7.083 ψήφους  και Δ.Ε.Κ.Α. Δημιουργούμε Ένα Καλύτερο Αύριο  με 6.967 ψήφους

Στη Κοινότητα Θρακομακεδόνων  οι δύο πρώτοι συνδυασμοί σε ψήφους είναι:

Δ.Ε.Κ.Α. Δημιουργούμε Ένα Καλύτερο Αύριο  με 1.201 ψήφους και Θρακομακεδόνες – Οι πολίτες για την πόλη μας με 1.021 ψήφους

 

Οι εκλεγόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι:

Την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019 θα συνεδριάσει το συμβούλιο της Κοινότητας Αχαρνών, ύστερα από πρόσκληση που θα δοθεί μετά την ορκωμοσία από το σύμβουλο που πλειοψήφησε στην πλειοψηφούσα παράταξη Μιχαήλ Χριστοφορίδη. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αχαρνών θα προεδρεύσει ο ίδιος με γραμματέα που θα ορίσει.

Υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου του συμβουλίου της Κοινότητας θα είναι οι επικεφαλής  των δύο πρώτων σε ψήφους παρατάξεων, δηλαδή ο  Χριστοφορίδης Μιχαήλ και Χρήστου Αθανάσιος.

Οι 15 σύμβουλοι της Κοινότητας Αχαρνών με ψηφοδέλτιο που θα περιέχει τα ανωτέρω δύο ονόματα οι σύμβουλοι της Κοινότητας με ένα σταυρό προτίμησης  θα επιλέξουν με απόλυτη πλειοψηφία των 8 ψήφων θα επιλέξουν τον πρόεδρο του συμβουλίου της Κοινότητας για τα επόμενα 4 χρόνια.

Αντίστοιχη διαδικασία για τα 7 μέλη της Κοινότητας;Θρακομακεδόνων με υποψηφίους τους Κωτσιανά Γεώργιο  και Ματθαίου Νικόλαο. Με μονοσταυρία και απόλυτη πλειοψηφία των 4 συμβούλων της Κοινότητας θα  επιλέξουν τον πρόεδρο του συμβουλίου της Κοινότητας για τα επόμενα 4 χρόνια.

Για τις αρμοδιότητες των Κοινοτήτων σε επόμενη ανάρτηση.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου- Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 12 Ιουλίου 2019

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2019 – Κόμματα με υποψηφίους από τις Αχαρνές

Posted by koszig στο 8 Ιουλίου 2019

Αποτελέσματα εκλογών 2019 των κομμάτων που έλαβαν μέρος  στις εκλογές και είχαν υποψήφιους βουλευτές από τις Αχαρνές.

Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών Ανατολικής Αττικής για κόμματα που έχουν υποψηφίους βουλευτές από τις Αχαρνές

Τα περίεργα του εκλογικού συστήματος.

Το κόμμα ΜέΡΑ25 στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής έλαβε 9.025 ψήφους και εκλέγει ένα βουλευτή στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.

Το κόμμα ΚΙΝ.ΑΛ στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής έλαβε 11.018  ψήφους και δεν εκλέγει  βουλευτή στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.

Αποτελέσματα εκλογών σε δήμο Αχαρνών

Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2019 στο δήμο Αχαρνών

Στους εκλογικούς καταλόγους ήταν γραμμένοι  357. 572 ψηφοφόροι και ψήφισαν 237.820119.752 πολίτες δεν πήγαν να ψηφίσουν, αποχή 33,5%.

Στο δήμο Αχαρνών ήταν γραμμένοι 70.787  ψηφοφόροι και ψήφισαν  42.46628. 321 πολίτες δεν πήγαν να ψηφίσουν, αποχή 40%

Όπως στρώσαμε έτσι θα κοιμηθούμε!!

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2019 – Γενικά

Posted by koszig στο 8 Ιουλίου 2019

Τα μέχρι σήμερα ανακοινωμένα από το Υπουργείο Εσωτερικών γενικά αποτελέσματα όλης της Ελλάδος  και της Περιφέρειας της Ανατολικής Αττικής.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Προσοχή: Αλλαγές στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

Posted by koszig στο 5 Ιουλίου 2019

Τα εκλογικά τμήματα για τις βουλευτικές εκλογές έτους 2019 είναι διαφορετικά από εκείνα των δημοτικών εκλογών.

Μάθε που ψηφίζεις: https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/

 

Αν γνωρίζεις την εκλογική περιφέρεια  με τα στοιχεία του επωνύμου εντοπίζεται το εκλογικό τμήμα :

Εκλογικά Τμήματα Αχαρνών και Θρακομακεδόνων

 

Τοποθεσίες σχολείων που είναι εκλογικά κέντρα:

9ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

4ο Γυμνάσιο Αχαρνών

3ο Λύκειο Αχαρνών

6ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών

13ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Αχαρνών

5ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.

2ο ΕΠΑΛ Αχαρνών

3ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών

1ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων

 

 

 

 

Posted in Εκλογές 2019, Uncategorized | Leave a Comment »

ΣΥΡΙΖΑ – Συγκέντρωση για παρουσίαση ψηφοδελτίου

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2019

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ποιοι αποφασίζουν για το μέλλον μας;

Posted by koszig στο 15 Ιουνίου 2019

Νάμαστε πάλι εδώ. Οι εκλογές για την Ευρώπη, την Περιφέρεια Αττικής και το δήμο Αχαρνών τελείωσαν. Αύριο αρχίζει ο επόμενος γύρος για τις Εθνικές εκλογές. Ένα μήνα,  όλοι οι πολίτες θα είναι στραμμένοι στα πολιτικά κόμματα τα προγράμματα και τους υποψηφίους βουλευτές.

7 Ιουλίου η ημέρα των εκλογών. Μέχρι τότε θα τρέχουν όλοι να βγάλουν του δικούς τους βουλευτές, τα δικά τους κόμματα. Μεταξύ αυτών και οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Τώρα όλοι θα βγάλουν τις κομματικές ταυτότητες που είχαν κρύψει επιμελώς στις δημοτικές εκλογές. Τότε, εκτός από εκείνους που ήταν μέλη του ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι ήταν ανεξάρτητοι. Μετά τις εκλογές άρχισαν οι φωτογραφίες με τον εκλεγμένο Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και τους υποψηφίου βουλευτές.

Ο δήμος Αχαρνών διοικητικά θα ξαναρχίσει να λειτουργεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Μέχρι τότε υπάρχουν θέματα επικαιρότητας που ακόμα δεν έχουν δρομολογηθεί.

Σχετικά με τις παραβάσεις που έχον γίνει την προεκλογική περίοδο υπάρχει σχετική ανάρτηση από τον  δημοσιογράφο Γιώργο Παπάζογλου.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218419426529641&id=1012916213

 

Αύριο θα προκηρυχθούν βουλευτικές εκλογές. Ο δήμος Αχαρνών  έχει υποχρέωση να καθαρίσει τις παράνομες αφίσες, αναρτήσεις και να αρχίσει τη διαδικασία για την υλοποίηση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, που θα καθορίζει τις διαδικασίες για την εφαρμογή του νόμου 3023/2002.

 

Σε λίγο καιρό θα μάθουμε πως θα αποφασίσει ο λαός για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΔΗ.Φ.Α.ς συνέχεια.

Posted by koszig στο 5 Ιουνίου 2019

Τη προεκλογική περίοδο οι δημοτικές επιχειρήσεις  συνέχισαν τη λειτουργία τους. Μεταξύ των τυπικών αποφάσεων έγιναν και κάποιες διορθωτικές αποφάσεις σχετικά με αποφάσεις που είχαν ληφθεί  στο παρελθόν. Αυτή είναι μία από τις αποφάσεις που  έλαβε σε έκτακτη συνεδρίαση η διοίκηση της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) στις 15/3/2019, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές.

Από την απόφαση που ελήφθη στις 15/5/2019, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, ο πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. προτείνει και αποφασίζει να ζητηθεί «συναινετική λύση μίσθωσης», με την παρέμβαση δικηγόρου.

Λόγος κατάργησης της μίσθωσης κατά τον πρόεδρο της ΔΗΦΑ είναι:»αφού διαπίστωσα ότι η εξακολούθηση της εν λόγω μίσθωσης είναι μη αναγκαία και άρα επιζήμια για τη ΔΗ.Φ.Α. λόγω κατάργησης της ανάγκης φύλαξης αρχείου εγγράφων και επίπλων – σκευών του ΝΠΔΔ»

Πέρασαν δύο χρόνια που η ΔΗ.Φ.Α. κατέβαλε μισθώματα 9.600 € για χώρο αποθήκευσης υλικών χωρίς ο κ. Γιαννακόπουλος να αναφέρει αν έχει γίνει μεταφορά υλικών στον ανωτέρω χώρο αποθήκευσης το διάστημα αυτό.

Τελικά οι της προηγούμενης δημοτικής Αρχής, της τότε πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, γνώριζαν αν ο μισθωμένος αποθηκευτικός χώρος είχε χρησιμοποιηθεί για τους λόγους που μισθώθηκε;

Η νέα δημοτική Αρχή θα συνεχίσει τη μίσθωση αν δεν συναινέσει στη λύση της μίσθωσης η ιδιοκτήτης του χώρου;

Σχετικά με το θέμα υπάρχει παλαιότερη ανάρτηση. (κλικ εδώ).

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment »