Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Η λάθος ανάγνωση της απόφασης και τα επακόλουθα.

Posted by koszig στο 25 Σεπτεμβρίου 2017

Πως διαστεβλώνεται ένα θέμα.

Από το έτος 2003, μετά την συνταξιοδότησή μου από τη θέση του Καθηγητή στο ΤΕΙ Πειραιά ορίστηκα Διευθυντής Κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αχαρνών.

Στο ΚΕΚ γινόντουσαν μαθήματα με δίδακτρα και μαθήματα επιδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ μετά από τεκμηριωμένες προτάσεις μου αποφάσιζε να χρηματοδοτήσει μέσω ΛΑΕΚ προγράμματα υπαλλήλων του δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων. Τα έσοδα του ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούσε αυτά τα προγράμματα ΄προέρχονταν από κράτηση του 0.45 % του μισθού των υπαλλήλων για κατάρτιση». Μέσω αυτών των προγραμμάτων καταρτίστηκαν μέχρι το 2006 οι υπάλληλοι του δήμου Αχαρνών και των νομικών του προσώπων.

Στα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές οι εκπαιδευόμενοι κατέβαλαν μηνιαία δίδακτρα. Ένα μέρος από τα δίδακτρα ήταν για την πληρωμή των καθηγητών που δίδασκαν τα σχετικά μαθήματα.

Για τα επιδοτούμενα σεμινάρια μετά τη λήξη των μαθημάτων η διοίκηση το ΚΕΚ διαβίβαζε στον αρμόδιο φορέα τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να γίνει η σχετική επιχορήγηση. Φυσικά η αμοιβή των καθηγητών για τα μαθήματα που είχαν γίνει καταβαλλόταν μετά την είσπραξη της επιχορήγησης από το ΚΕΚ. Αυτό έλεγαν οι σχετικές συμβάσεις που υπέγραφαν οι καθηγητές με το ΚΕΚ.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το δήμαρχο Παναγιώτη Φωτιάδη το 2007, παρότι βρέθηκαν στο Ταμείο του ΚΕΚ αρκετά χρήματα αρνήθηκε να καταβάλει οφειλόμενα ποσά σε καθηγητές για μαθήματα. Επιχείρημα ότι δεν υπήρχαν συμβάσεις για τα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια και δεν είχαν εισπραχθεί οι επιχορηγήσεις. Πραγματική αιτία ήταν ότι δε στήριξα προεκλογικά την παράταξη του κ. Φωτιάδη.

Μετά από αναφορές και αλληλογραφία με το δήμο δεν υπήρξε συμφωνία για την καταβολή των οφειλουμένων μοναδικός δρόμος διεκδίκησης ήταν η δικαιοσύνη. Η αγωγή κατατέθηκε στις 20-5-2008.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και μετά την εξέταση των μαρτύρων αποφάσισε:

Απόφαση 2440_2009 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Στη σελίδα 8β της απόφασης αναφέρεται

«Σε εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ο πρώτος των εναγόντων εκτέλεσε το έργο που του ανατέθηκε ως Διευθυντής Κατάρτισης και
Συντονισμού του Υποέργου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ» των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών και της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.ΤΕ.Δ.Α.) και πραγματοποίησε εβδομήντα οκτώ (78) ώρες διδασκαλίας , το οποίο συνομολογήθηκε από το εναγόμενο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, η σχετική , δε, ομολογία του εναγομένου είναι δεσμευτική για το δικαστήριο, ..»

Στην 7β σελίδα της απόφασης αναφέρεται:

Επομένως, ο ενάγων δικαιούται για την ανωτέρω αιτία το ποσό τωv πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (5.645 ευρώ) ήτοι αναλυτικά : (825 ευρώ + 1.700 ευρώ + 3.120 ευρώ [40 ευρώ κάθε ώρα διδασκαλίας Χ 7 ώρες διδασκαλίας= 3.120 ευρώ] = 5.645 ευρώ). Από το ανωτέρω
ποσό που οφείλεται στον πρώτο των εναγόντων το εναγόμενο, «όπως εκπροσωπείται νόμιμα προέβη την 8ην Ιανουαρίου του έτους 2009 στην καταβολή του ποσού των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720 ευρώ), που αντιστοιχούν στην συμφωνηθείσα αμοιβή του για την πραγματοποίηση δέκα οκτώ (18) ωρών διδασκαλίας (βλ. αντίγραφο της .· με αριθμό 40/08.01.2009 απόδειξης πληρωμής δαπανών) και του ποσού των ~ οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (825 ευρώ), που αντιστοιχούν στην αμοιβή του για την εκτέλεση του έργου Διευθυντής Κατάρτισης και Συντονισμού του Υποέργου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ» των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών (βλ. αντίγραφο της με αριθμό 39/08.01.2009 απόδειξης πληρωμής δαπανών) και ως εκ τούτου εξακολουθεί να του οφείλεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ ήτοι : (5.645 ευρώ- 1.545 ευρώ [720 ευρώ
+ 825 ευρώ = 1.545 ευρώ] = 4.100 ευρώ).

Στο φύλλο 10 της απόφασης αναφέρεται:

Επίσης, από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων δελτίων παρουσίας εκπαιδευτικών και καταστάσεις αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων πληροφορικής
της χρονικής περιόδου 2006 έως 2007, τα οποία υπογράφονται από τον Διευθυντή του εναγομένου Ανδρέα Ρούβα, προκύπτει συμμετοχή του πρώτου και δευτέρου των εναγόντων και δη διδασκαλία των ενοτήτων δομή ηλεκτρονικού υπολογιστή , Windows, Power Point, Intemet, Word, Excel. Συνεπεία των ανωτέρω , το εναγόμενο οφείλει : α) στον πρώτο των εναγόντων για τριακόσιες δέκα οκτώ (318) ώρες διδασκαλίας σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2006 το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών ήτοι: (318 ώρες διδασκαλίας Χ 26,41 ευρώ= 8.398,38 ευρώ) και για εκατόν σαράντα τέσσερις ( 144) ώρες διδασκαλίας, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2007, το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών ήτοι : (114 ώρες διδασκαλίας Χ 26,41 ευρώ= 3.803,04 ευρώ) και συνολικά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (8.398,38 ευρώ + 3.803,04 ευρώ= 12.201 ,42 ευρώ) και β) στον δεύτερο των εναγόντων για σαράντα πέντε ( 45) ώρες διδασκαλίας σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2006 το ποσό των επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ ήτοι : ( 45 ώρες διδασκαλίας Χ 17,60 ευρώ ~ 792 ευρώ) .

Αυτά γράφει το σκεπτικό της απόφασης μετά την παράθεση των στοιχείων.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:

«… κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ ‘ ουσίαν και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει: α) στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (12.201 ,42 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, εκ του οποίου το ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4 .100 ευρώ), υποχρεούται, κατ ‘ άρθρο 69 παρ . 2 του Κ . Πολ.Δ . , να καταβάλει μόλις πληρωθεί η αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου …»

Η φράση εκ του οποίου ερμηνεύτηκε από τους δικηγόρους του δήμου ότι το τελικό ποσό ήταν 12.201,42 € – 4.100 €) γεγονός που δεν προκύπτει από το συνολικό κείμενο.

Η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε το έτος 2009.

Ο δήμος προσέφυγε στο Εφετείο όπως είχε υποχρέωση. Την έφεση κατέθεσε ο δικηγόρος με εντολή του τότε δημάρχου κ. Φωτιάδη το Δεκέμβριο του έτους 2009. Η εκδίκαση στο Εφετείο έγινε το έτος 2011 επί δημαρχίας Σωτήρη Ντούρου και εκδόθηκε το έτος 2012. Δικηγόρος του δήμου Αχαρνών ο δικηγόρος  Θεμιστοκλής Μαμάκος.

Σε ενημερωτικό σημείωμα προς τη νομική υπηρεσία του δήμου αναφέρει:

Ενημερωτικό σημείωμα Θεμιστοκλή Μαμάκου

Μετά  τη γνωστοποίηση αυτού του εγγράφου στο δήμο Αχαρνών έστειλα έγγραφο με το οποίο ζήτησα να να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά προκειμένου να μην επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Αναφορά για καταβολή δεδουλευμένων με δικαστική απόφαση

Από το Ιούνιο του έτους 2013  είχε αρχίσει η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές το Μαΐου 2015, είχε διασπαστεί η δημοτική παράταξη του Σωτήρη Ντούρου, είχα αναλάβει άλλος αντιδήμαρχος Οικονομικών, με δυσκολία έκανε απαρτία η οικονομική επιτροπή. Το ανωτέρω έγγραφο έγινε στις αρχές Μαρτίου 2014 και η καταβολή δεν έγινε αμέσως, γιατί από τον Απρίλιο δε μπορούσε να ληφθεί καμία οικονομική απόφαση, γιατί ένα μήνα πριν τις εκλογές δεν επιτρέπεται να συνεδριάσουν τα όργανα για λήψη αποφάσεων.

Στις εκλογές του Μαΐου 2014 στον πρώτο γύρω νίκησε ο Σωτήρης Ντούρος, αλλά στο δεύτερο γύρο νικητής αναδείχτηκε ο Ιωάννης Κασσαβός.

Ένα μήνα μετά τις εκλογές ο Σωτήρης Ντούρος κάλεσε την οικονομική επιτροπή για συνεδρίαση και ένα από τα θέματά της ήταν η εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου για την καταβολή των οφειλουμένων.

Η συνεδρίαση δεν έγινε ελλείψει απαρτίας. Την εισήγηση είχε κάνει η διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας Ειρήνη Λέκκα.

Την 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβε υπηρεσία η δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στην οικονομική επιτροπή με εισήγηση της επανήλθε το ανωτέρω θέμα με εισήγηση της διευθύντριας Οικονομικής Υπηρεσίας και ψηφίστηκε.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ο δήμαρχος μου ζήτησε να με προσλάβει ως ειδικό σύμβουλο για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που υλοποιήθηκε με απόφαση στις 5-11-2014. Επειδή γρήγορα διαπίστωσα τους λόγους της πρόσληψης ενημέρωσα το δήμαρχο ότι δεν έχει νόημα η συνεργασία μας και 20 ημέρες μετά την πρόσληψη ενημέρωσα το δήμαρχο ότι θα υποβάλλω εγγράφως την παραίτησή μου, πράγμα που έκανα με έγγραφο στις 5 Δεκεμβρίου 2014.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2014 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  απόφαση της οικονομικής επιτροπής για ένα έκτακτο θέμα που συζητήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014

Μάλλον ήταν το αποτέλεσμα της απόφασης παραίτησής μου από τη θέση του ειδικού συμβούλου.

Αναφορά σε Ι. Κασσαβό Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Επειδή ο δήμαρχος θεώρησε περιττό να απαντήσει απευθύνθηκα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αναφορά σε Απoκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 25-4-2015

Μετά την αναφορά αυτή ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός αποφάσισε την εκτέλεση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής της 3-12-2014 και κατέβαλε με απόφαση της οικονομικής επιτροπής  ποσό των 6.000 €. στο Γεράσιμο Ζίγκηρη !!!

2441 Απόφαση Οικονομικής. Επιτροπής. για Γεράσιμο Ζίγκηρη 28-5-2015

Το ένταλμα φυσικά ήταν στο όνομα Κωνσταντίνος  Ζίγκηρης. Το ανωτέρω ποσό πληρώθηκε στις 4/8/2015.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  μετά από 5 μήνες κοινοποίηση έγγραφό της προς το δήμο Αχαρνών.

Μετά από από αυτό το έγγραφο με απόφαση της οικονομικής επιτροπής μια εβδομάδα μετά, με έκτακτο θέμα, η οικονομική επιτροπή αποφάσισε :

2635 Εξώφληση ποσών για Κ. Ζίγκηρη Γ. Ζίγκηρη και Η. Δημόπουλο

Τα ποσά κατεβλήθησαν στις 29/12/2015.

Η αναφορά που έγινε στις 25-4-2015 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κοινοποιήθηκε στις 29-4-2015 στον Εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστούν αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για παράβαση  του νόμου 3068/2008.

Στις 13/6/2016 ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών  Αθηνών κάλεσε τους Σωτήριο Ντούρο και Ιωάννη Κασσαβό.

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την παραπομπή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών:

vίi)  κι ενώ επομένως ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε περαιτέρω ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζουσα εκ της διατάξεως του άρθρου 58 παρ.1 στοιχ. β’ ν. 3852/2010 να εκτελεί τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αχαρνών, και εν προκειμένω είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εκτελέσει τις υπ’ αριθμ. 478/24-09-2014 και 810/03-12-2014 αποφάσεις τις  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ο δεύτερος κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα από 24-09-2014 (οπότε εξεδόθη η  478/24-09-2014 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών) έως και 29-04-2015 ημερομηνία υποβολής της υπό κρίση έγκλισης) παρέλειψε να προβεί στις αναγκαίες  ενέργειες για την -χωρίς καθυστέρηση- εκπλήρωσης της υποχρέωσης  του δήμου Αχαρνών προς την 166/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών για την εκτέλεση της ως άνω απόφασης και ειδικότερα δε συνέχισε τη διαδικασία για την καταβολή στον εγκαλούντα του επιδικασθέντος ποσού των 12.201,42 ευρώ και συγκεκριμένα δε φρόντισε να εξασφαλίσει την αντίστοιχη πίστωση στον σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών, ούτε μερίμνησε ώστε να εκδοθεί το σχετικό ένταλμα, ώστε μετά τη θεώρηση του από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να καταβληθεί το επιδικασθέν ποσό  των 12.201,42 ευρώ στον εγκαλούντα παραβαίνοντας με τον τρόπο αυτό  τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Αν το δικαστήριο είχε γίνει πριν τις 4/8/2015, που δεν είχε εκτελεστεί η απόφαση 166/2012 του εφετείου και είχε καταβληθεί μόνο το ποσό των 6.000€, ο κ. Κασσαβός θα είχε απαλλαγεί πανηγυρικά;

Αν το δικαστήριο είχε γίνει πριν τις 29/12/2015, που δεν είχε εκτελεστεί η απόφαση 166/2012 του εφετείου για την καταβολή του ποσού των 12.201,42 € ο κ. Κασσαβός θα είχε απαλλαγεί πανηγυρικά;

Το δικαστήριο όμως μετά δύο αναβολές έγινε στις 19/9/2017!! 

Υπάρχουν όμως δύο εκκρεμότητες. Η λάθος διατύπωση της απόφασης για τα 4.100 € που θα διορθωθεί προσεχώς με απόφαση δικαστηρίου.

Για το γεγονός ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως  η απόφαση 166/2012, που μεταξύ άλλων αναφέρει:

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς τον πρώτο των εναγόντων.
ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ το εναγόμενο να καταβάλει: α) στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών
(12.201 ,42 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, εκ του οποίου το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100 ευρώ), υποχρεούται να καταβάλει μόλις πληρωθεί η αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου υπογραφείσες συμβάσεις,

Ο δήμος Αχαρνών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, 20-5-2008, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση  της στις 29-12-2015 οφείλει  το νόμιμο τόκο.

Οι τόκοι από το έτος 2008 μέχρι το έτος 2015 είναι άνω των 10.000 € με τα δικαστικό έξοδα που είναι 980 €. Έχουν καταβληθεί;

Αυτά πρέπει να διεκδικηθούν  με προσφυγή στο Ειρηνοδικείο.

Επόμενο βήμα θα είναι να ζητηθούν ευθύνες για δαπάνες του δήμου που οφείλονται σε καθυστερήσεις εφαρμογής του νόμου και πιθανόν να καταλογιστούν.

Τελικά ποια είναι η πανηγυρική αθώωση του δημάρχου;

Το ότι η δικαιοσύνη κινείται με αργούς ρυθμούς; Η παραπομπή στη δικαιοσύνη δε στηρίχτηκε  από τον Εισαγγελέα σε πραγματικά στοιχεία που δεν αντικρούστηκαν με νεώτερα στοιχεία;

Η παράθεση των στοιχείων δικαιώνει το  δήμαρχο για τις αποφάσεις του;  Υπάρχει αντίκρουση σε αυτές;

Θα δημοσιεύσει το κείμενο της απόφασης όταν καθαρογραφεί;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης), Uncategorized | Leave a Comment »

Χρήσιμες πληροφορίες για κατεστραμμένα οχήματα

Posted by koszig στο 22 Σεπτεμβρίου 2017

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ.1145/2017 με την οποία κοινοποιείται το άρθρο 69 του ν. 4484/2017. Με το εν λόγω άρθρο, προστέθηκε παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του 116/2004 δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων με άδεια πριν την 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται στην κατοχή τους διότι δόθηκαν για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ίδια ημερομηνία (4.3.2004), να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση – αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36901

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Αναρωτιέται κανείς αν αυτά είναι αληθινά!!

Posted by koszig στο 22 Σεπτεμβρίου 2017

Φρουρός της ΓΑΔΑ απήγαγε και έκλεψε πρόσφυγα

Ο 48χρονος ανθυπαστυνόμος, και ο 36χρονος συνάδελφός του, απήγαγαν και λήστεψαν 47χρονο από τη Συρία, χρησιμοποιώντας όχημα του Τμήματος Ασφαλείας Μενιδίου.

  • Φρουρός της ΓΑΔΑ απήγαγε και έκλεψε πρόσφυγα
Αδιανόητο θράσος διεφθαρμένων ένστολων. Ο 48χρονος ανθυπαστυνόμος, και ο 36χρονος συνάδελφός του, απήγαγαν και λήστεψαν 47χρονο από τη Συρία, χρησιμοποιώντας υπηρεσιακό όχημα του Τμήματος Ασφαλείας Μενιδίου! Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο 48χρονος, τον Σεπτέμβριο του 2013 είχε συλληφθεί, από αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του «Πυγμάχου» από το Καζακστάν, που προέβαινε σε ληστείες οδηγών φορτηγών, τα οποία μετέφεραν τσιγάρα μεγάλων καπνοβιομηχανιών, αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Τους έδινε πληροφορίες για τις αστυνομικές περιπολίες και επιχειρήσεις στο Μενίδι, υπηρετώντας στο Τμήμα Ασφαλείας, ενώ παρείχε «κάλυψη» σε ριφιφί κοσμηματοπωλείου στην ίδια περιοχή κάνοντας ο ίδιος, περιπολία ασφαλείας στους «ποντικούς».

Προφυλακίστηκε και μετά την παρέλευση του 18μήνου, βγήκε από την φυλακή, ενώ το χρονικό όριο ισχύς της διαθεσιμότητας έληξε έξι μήνες μετά με αποτέλεσμα την επιστροφή του στην αστυνομία, την ώρα που η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί. Για εκείνη την υπόθεση έχει υποβάλλει μήνυση στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν και τον «κατηγόρησαν άδικα». Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ ήταν στις φυλακές, δύο μήνες μετά την σύλληψή του, κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση εισαγωγής 120 κιλών κοκαΐνης μέσα σε φορτίο με μπανάνες στη Θεσσαλονίκη. Για εκείνη την υπόθεση αθωώθηκε παμψηφεί στον πρώτο βαθμό, έχοντας στην «φαρέτρα» της υπερασπιστικής του γραμμής, κατάθεση αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ..

Το «ληστρικό» περιπολικό

 Μετά την αποφυλάκιση και λήξη του χρονικού ορίου της διαθεσιμότητας τοποθετήθηκε αρχικά στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, μετά στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας και αργότερα στη φρουρά της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής!

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 48χρονος ανθυπαστυνόμος και ο 36χρονος συνάδελφός του, ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Ασφαλείας Μενιδίου, είχαν στήσει ενέδρα στον άνδρα από τη Συρία στις 5 Φεβρουαρίου 2017, όταν έφθασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος από Γερμανία. Φορώντας αστυνομικές στολές, ακινητοποίησαν το όχημά του στην Αττική Οδό και τον οδήγησαν στον Ασπρόπυργο, όπου άρπαξαν 280.000 ευρώ και 30.000 δολάρια. Έκπληκτοι οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, βλέποντας υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της Αττικής Οδού, διαπίστωσαν την εμπλοκή αστυνομικού οχήματος στην απαγωγή και ληστεία του θύματος. Ερευνώντας την υπόθεση έφθασαν στα ίχνη του 36χρονου ανθυπαστυνόμου και στη συνέχεια στον 48χρονο ομόβαθμο, ενώ συνεργός τους ήταν ένας 32χρονος ομογενής από το Καζακστάν, που είχε συλληφθεί μαζί με τον 48χρονο το 2013 και σήμερα είναι έγκλειστος σε φυλακές της Ρωσίας.

«Προστάτευε» τους ληστές

Αρχές Σεπτέμβρη 2013, ο 48χρονος ανθυπαστυνόμος ήταν ανάμεσα στους 12 κατηγορουμένους της εγκληματικής οργάνωσης που λήστευε με πολεμικά καλάσνικοφ τα φορτηγά μεταφοράς τσιγάρων. Κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, άμεση συνέργεια σε διακεκριμένη κλοπή και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ανθυπαστυνόμος φερόταν στενός συνεργάτης ενός 40χρονου ομογενή από το Καζακστάν γνωστός ως «Πυγμάχος» ή «Μπαξιόρ» (πυγμάχος στη ρωσική γλώσσα), και αυτό  γιατί από το 1998 έως το 2002 ήταν πρωταθλητής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας στα 63,5 κιλά. Σε βάρος του εκκρεμούσαν 8 εντάλματα σύλληψης για ληστείες τραπεζών, χρηματαποστολών, φορτηγών.

 Η συμμορία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ενέταξε στις παράνομες δραστηριότητες τον ανθυπαστυνόμο που υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας Μενιδίου. Τον ενημέρωναν για τα σημεία και τον χρόνο δράσης τους, και εκείνος έδινε ασφαλείς πληροφορίες για τις αστυνομικές περιπολίες και επιχειρήσεις στην περιοχή, και τους διασφάλιζε το ακαταδίωκτο. Για τις επικοινωνίες του χρησιμοποιούσε «πακιστανικά» καρτοτηλέφωνα, τα οποία ενεργοποιούσε μόνο κατά τη διάρκεια των ληστειών και για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ τα αντικαθιστούσε άμεσα. Ενδεικτικό είναι ότι η σπείρα χρησιμοποιούσε και φορητές συσκευές παρεμβολών για την απενεργοποίηση κινητών τηλεφώνων και GPS.

Από τις 3 έως και τις 6 Αυγούστου 2013, οι δράστες επιχειρούσαν «ριφιφί» σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Πάρνηθος έχοντας νοικιάσει γειτονικό κατάστημα. Ο «Πυγμάχος» ενημερώνει τους συνεργούς του ότι έχει την «κάλυψη» αστυνομικού που υπηρετεί στην περιοχή, ο οποίος επέστρεψε από… άδεια για να τους ενημερώνει για τυχόν αστυνομική παρουσία ή κινητοποίηση. «Ξέρει τη διεύθυνση, τι, που, πως, τα πάντα» λέει ο «πυγμάχος» σε συνεργό του για την ενημέρωση που είχε ο 48χρονος ανθυπαστυνόμος. Άρπαξαν χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας περίπου 200.000 ευρώ. Μετά τις συλλήψεις, ένας από τους κατηγορουμένους, κατέθεσε ότι ο αστυνομικός δεν είχε δώσει πληροφορίες μόνο για το «ριφιφί», αλλά περιπολούσε με το δικό του αυτοκίνητο γύρω από το κοσμηματοπωλείο για να διασφαλίσει την ακόλλητη δράση των κακοποιών ενημερώνοντας για τυχόν παρουσία «συναδέλφων» του.

Πηγή: thetoc.gr

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Δώστε εσείς τίτλο για αυτό το Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 16 Σεπτεμβρίου 2017

Όποιος διαβάζει αυτό το δελτίο τύπου  θα αισθάνεται περήφανος  για το κοινωνικό έργο του δήμου Αχαρνών για το μοίρασμα σχολικών ειδών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ανέφερε ότι, η υποστήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού είναι μια διαρκής προσπάθεια με στόχο να περιοριστούν οι κοινωνικές ανισότητες που έχουν προκύψει από την παρατεταμένη οικονομική κρίση στη χώρα μας και είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι σε αυτή την προσπάθεια έχουμε συμμάχους, χορηγούς, ιδιώτες αλλά και τους εργαζόμενους στον Δήμο Αχαρνών.

Η Ιστορία γράφεται όπως θέλουν οι νικητές ή οι κάτοχοι της εξουσίας όταν αυτοί γράφουν την Ιστορία.

Ποια είναι όμως η πραγματική ιστορία;

Πέμπτη  14 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 11:00. Στο δεύτερο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του δήμου Αχαρνών περίμεναν το δήμαρχο να προσέλθει στην οικονομική επιτροπή προκειμένου να του θέσουν ένα θέμα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Με την άφιξη του δημάρχου μέλη του συλλόγου έθεσαν το θέμα και  μετά από έντονο διαξιφισμό, που ακούστηκε και στον πρώτο όροφο του κτιρίου, ο δήμαρχος ρώτησε αν έχουν άδεια να λείπουν από την υπηρεσία τους!!

Ο πρόεδρος του συλλόγου απάντησε ότι έχουν συνδικαλιστική άδεια  κλπ, κλπ.

Μετά το διαξιφισμό τα μέλη του συλλόγου μετέβησαν στην Κοινωνική Υπηρεσία, στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου όπου είχαν αφήσει τρία μεγάλα κιβώτια και μερικές σακούλες.

 

Αυτοί  προσέφεραν τα σχολικά είδη

Οι άλλοι, στην άλλη φωτογραφία, τα έβαλαν στις σακούλες

Ο δήμαρχος έμαθε κατόπιν για την προσφορά των εργαζομένων και έδωσε εντολή να δημοσιευτεί δελτίο τύπου.

Οι λαμβάνοντες αντιμισθίες της τάξης των 4.000 € και 2.000 € θα κάνουν καμία προσφορά για  την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού;

 

Έτσι γράφεται η ιστορία!! Απολαύστε τους συγγραφείς!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Τι πάει στραβά στις διαδικασίες;

Posted by koszig στο 16 Σεπτεμβρίου 2017

Υπάρχουν μερικές τυπικές διαδικασίες για ανάθεση προμηθειών και εκτέλεση εργασιών, προκειμένου η πληρωμή για τις προμήθειες και τις εργασίες να είναι νόμιμη.

Ας υποθέσουμε ότι ο δήμος Αχαρνών θέλει να προμηθευτεί  ανταλλακτικά για την επισκευή Τείχους Προστασίας
(Firewall).

Πρώτη κίνηση. Η υπηρεσία που εισηγείται για την προμήθεια.

2549 Eισήγηση για Firewall

Στην εισήγηση εμφανίζεται  και ο συντάκτης της εισήγησης.

Δεύτερη Κίνηση. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κρίνει αν η εισήγηση θα οδηγηθεί προς ψήφιση και εξετάζει αν υπάρχει σχετική πίστωση. Αν υπάρχει εκδίδει  σχετική ανάληψη υποχρέωσης  και την αναρτά στη Δι@ύγεια. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΑΟΒΩΨ8-71Χ)

Τρίτη κίνηση. Απόφαση οικονομικής επιτροπής για έγκριση δαπάνης.

2549 Ψήφιση πίστωσης για Firewall

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

               Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

Τις σχετικές διατάξεις νόμων, το αίτημα της υπηρεσίας για την προμήθεια, την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.137,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, για προμήθεια αντ/κών για την επισκευή Τείχους Προστασίας (Firewall), σε βάρος των K.A. 10-7134.001 και Κ.Α. 10-6266.002, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

Τέταρτη κίνηση. Η απόφαση ανάθεσης της προμήθειας.  Δημοσιεύεται η απόφαση δημάρχου  στην ιστοσελίδα του δήμου και στη Δι@ύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Απόφαση 818_31-08-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FIREWALL

Στην απόφαση απευθείας ανάθεση στο συγκεκριμένο προμηθευτή αναγράφεται  το τμήμα και ο συντάκτης της απόφασης που υπογράφει ο δήμαρχος, η ανάρτηση  της απόφασης στη Δι@ύγεια και η καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ

Της Τέταρτης κίνησης φαίνεται ότι υπάρχει μια αφανής κίνηση, όπου ο δήμαρχος αποφασίζει την  απευθείας ανάθεση, αριθμός 780, χωρίς να την αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου ή τη Δι@ύγεια!!   Υποτίθεται με αυτή την απόφαση ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προμήθεια.  Ο δήμαρχος ενημερώνει όποιον κρίνει ότι μπορεί να κάνει την καλύτερη προσφορά!!

Στις αναρτήσεις αποφάσεων δημάρχου η με αριθμό 780 δεν υπάρχει.

Τελικά η απόφαση ανάθεσης στο

Πέμπτη κίνηση.  Η δημοσίευση της σύμβασης με τον προμηθευτή.

65ΞΚΩΨ8-ΥΘΑ Σύμβαση για Firewall

Έκτη κίνηση. Παραλαβή των προϊόντων ή του έργου από την αρμόδια επιτροπή.

Έβδομη κίνηση. Έγκριση από την οικονομική επιτροπή του πρακτικού της επιτροπής παραλαβής.

 

Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονικό φάκελλο για να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Να μπορεί να γνωρίζει αν η προσφερόμενη τιμή είναι λογική ή αν γνωστοποιήθηκε η προμήθεια   για εκδήλωση προσφορών.

 

Ας δούμε και μια σειρά ενεργειών για ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών.

Πρώτη κίνηση. Η υπηρεσία που εισηγείται για την προμήθεια.

2524 Εισήγηση για επισκευή μηχανημάτων

Αναγράφεται το τμήμα και ο συντάκτης της εισήγησης.

Δεύτερη Κίνηση. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κρίνει αν η εισήγηση θα οδηγηθεί προς ψήφιση και εξετάζει αν υπάρχει σχετική πίστωση.

Στις 10/7/2017 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΥ8ΑΩΨ8-ΝΛΔ).

Τρίτη κίνηση. Απόφαση οικονομικής επιτροπής για έγκριση δαπάνης.

2524 απόφαση 507 οικονομικής επιτροπή για επισκευή μηχανημάτων

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού  έλαβε υπ’  όψιν   της  την  πρόταση του  Προέδρου και   την  εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και  Συντήρησης Στόλου και  Λοιπού Εξοπλισμού του Δήμου, καθώς και:

–   Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 28/80, περί <<εκτέλεσης έργων  & προμηθειών των ΟΤΑ>>,

–   Την  υπ’  αριθμ. 44321/98/1980  Γενική Διαταγή περί <<παροχής  οδηγιών για  την  εφαρμογή του Π∆ 28/80>>,

–   Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας,

–   Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 <<Νέος  Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας>>,

–   Τον   Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010) Καλλικράτης,

–   Τα πρακτικά  Α  των εντολών  1871 & 1870 της   Επιτροπής   Συντήρησης  & Επισκευής Οχημάτων – Μηχανημάτων  του Δήμου Αχαρνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

(με 6 ψήφους υπέρ & 1 λευκή του κ. Κοσμίδη Παναγιώτη )

  1. Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Μηχανημάτων έργου του Δήμου συνολικού ποσού 3.538,34€ συμπ. Φ.Π.Α αναλυτικά ως εξής:

 

Σχετικά με τα έχοντας υπόψη:

Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 28/80, περί <<εκτέλεσης έργων  & προμηθειών των ΟΤΑ>>,

  Την  υπ’  αριθμ. 44321/98/1980  Γενική Διαταγή περί <<παροχής  οδηγιών για  την  εφαρμογή του Π∆ 28/80>>

Το προεδρικό διάταγμα 28/80 καταργήθηκε με το άρθρο 377 του Ν. 4412/16

–   Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 <<Νέος  Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας>>,

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη δημαρχιακή επιτροπή (δεν υπάρχει!!)

Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί τη συνέχεια της Δημαρχιακής Επιτροπής, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Οικονομική επιτροπή άρθρο 72 του ν. 3852/2010.

Στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής δεν αναφέρεται η ανάληψη υποχρέωσης που  έχει δημοσιευτεί στη Δι@ύγεια

Είναι φανερό ότι, με τα έχοντας υπόψη που δεν ισχύουν, η οικονομική επιτροπή (τα μέλη της, η οικονομική υπηρεσία, και ο πρόεδρός της) εμφανίζουν μια ασχετοσύνη στους, που λαμβάνουν υπόψη τους καταργημένες διατάξεις, προκειμένου να καταλήξουν σε αποφάσεις.

Τέταρτη κίνηση. Η απόφαση ανάθεσης της προμήθειας.  Δημοσιεύεται η απόφαση δημάρχου  στην ιστοσελίδα του δήμου και στη Δι@ύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σχετική απόφαση για ανάθεση της επισκευής μηχανημάτων σε συγκεκριμένο προμηθευτή δεν έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου και στη Δι@ύγεια 

Πέμπτη κίνηση.  Η δημοσίευση της σύμβασης με τον προμηθευτή.

7ΣΠΦΩΨ8-ΟΑΙ Σύμβαση απόφασης 507 Οικονομικής Επιτροπής

Στα έχοντας υπόψη αναγράφεται:

6. Τα 2 με ημερ. 30/06/2017 Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Αυτοκινήτου.
7. Τα 2 με ημερ . 30/06/2017 βεβαίωση του συνεργείο του Δήμου.
8. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.».
9. Τα 2 με αριθμ. 1870 & 1871 πρακτικά εντολών της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων –
Μηχανημάτων.
10. Την με αριθμ. 507/17-7-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 649ΓΩΨ8-8Δ2), που αφορά
στην ψήφιση πίστωσης ποσού 3.538,34 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανωτέρω προμήθεια.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΠΑΡΟΧΟ», τα ανταλλακτικά και την επισκευή των οχημάτων του
Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας : s/n 0493560 & ΜΕ – 102352 συνολικού ποσού 3.538,34 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

Στη σύμβαση δεν αναφέρεται η απόφαση ανάθεσης, η οποία έπρεπε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου , στη Δι@ύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δεν υπάρχει μνεία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Στο κείμενο της  δεν αναφέρεται η υπηρεσία που συνέταξε τη σύμβαση και φέρει την ευθύνη σύνταξης του κειμένου  αλλά γενικά ως συντάκτης φέρεται ο Δήμος Αχαρνών!!

Επειδή δεν υπάρχει ανάθεση του έργου με τις σχετικές δημοσιεύσεις η σύμβαση δεν είναι έγκυρη.

Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζουν και άλλες συμβάσεις για τους ανωτέρω λόγους.

ΑΔΑ: Ω9ΟΡΩΨ8-Λ63 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΙΙΣΩΨ8-Ε32 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 64Λ2ΩΨ8-ΓΜΞ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

Ποιες διαδικασίες τηρεί η Περιφέρεια Αττικής  για τη συντήρηση οχημάτων;

170523_17PROC006221543_πρόσκληση υποβολής προσφοράς

 

Ακολούθησε η ανάθεση

1448Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017 Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του ν. 4412_2016, για τη συντήρηση, την επισκευή καθώς και για την προμήθεια υπηρεσιών

Οι διαδικασίες της Περιφέρειας Αττικής είναι για δαπάνη ποσού 3.400 €

Οι αντίστοιχες διαδικασίες δαπάνες του δήμου Αχαρνών για τις ανωτέρω 4 περιπτώσεις είναι  4.978,29€+4.701,59€+ 3.538,34 €+7.759,48 €=20.977,61 €.

 

Μήπως είναι η ώρα να σοβαρευτεί η οικονομική επιτροπή και η δημοτική Αρχή;

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Νέο Φροντιστήριο

Posted by koszig στο 22 Αυγούστου 2017

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Έγινε και αυτό!!

Posted by koszig στο 31 Ιουλίου 2017

Σοκ με Αστυνομικό στο Μενίδι – Τρυπήθηκε από σύριγγα οροθετικού τοξικομανή

Όπως γράφει το bloko.gr στις 24 Ιουλίου δύο αστυνομικοί της Ασφάλειας έκαναν έλεγχο σε δύο, τοξικοεξαρτημένα άτομα κοντά στον σταθμό του τρένου στο Μενίδι. Ένας από τους δύο το έβαλε στα πόδια ενώ οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον δεύτερο.

Όμως, ο φίλος του επέστρεψε και ακολούθησε μικροσυμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του βάλουν χειροπέδες.

Εκείνη τη στιγμή η σύριγγα που βρισκόταν στο τσαντάκι του, τρύπησε έναν από τους δύο αστυνομικούς.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν αλλά ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς όπως διαπιστώθηκε ο νεαρός που είχε την σύριγγα είναι οροθετικός.

Ο αστυνομικός αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις σε περίπου 30 ημέρες.

 

Μη σου λάχει…

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ήτανε μια, ήτανε δυό ακυρώσεις διαγωνισμού;

Posted by koszig στο 26 Ιουλίου 2017

Αυτό είναι ένα μέρος της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 24/7/2017.

 

Αφορά στην επανάληψη τη δημοπρασίας για την εκμίσθωση καφέ – εστιατορίου στην πλατεία Θρακομακεδόνων.

Για το θέμα αυτό έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Βρεττός ζήτησε τα πρακτικά κατακύρωσης της πρώτης δημοπρασίας και της επαναληπτικής δημοπρασίας και ζήτησε να μάθει ποιος υπάλληλος έχει υπογράψει τις αναρτήσεις της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων. Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο ο δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε στην  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής  να δώσει ότι αντίγραφα του φακέλου ζητηθούν και ο δήμαρχος είπε: » Θα σας τα δώσω και ιδιοχείρως». Τελικά κανένα από τα έγγραφα που ζήτησε ο κ. Βρεττός δε δόθηκε!!

Τελικά αποφασίστηκε:

Ψ4ΛΤΩΨ8-ΔΔΘ Οικ. Επιτροπή. Επικύρωση του µε αρ. πρωτ. 46366_19-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας  Δημοπρασιών

Ας δούμε τι γράφει  αυτή η απόφαση:

 

Ένα μεγάλο όφελος για το δήμο Αχαρνών  προέκυψε με την επαναληπτική δημοπρασία, ενώ στην πρώτη δημοπρασία το τίμημα ήταν 3.500 € με την επαναληπτική διαδικασία αυξήθηκε στο ποσό των 3.510 € !! Αυτή είναι μια επιτυχία της δημοτικής Αρχής. Αν δεν είχε ακυρωθεί με ενέργειές μου ο πρώτος διαγωνισμός οι απώλειες του δήμου Αχαρνών από την εκμίσθωση θα ήταν 10 € το μήνα!!

Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται:

Ο Πρόεδρος επίσης θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής :

7. Αποδεικτικά ανάρτησης : της με αρ. 471/5-7-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  καθώς και της Περιληπτικής Διακήρυξης.

Σύμφωνα με την 471 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής:

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ TΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση  στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου Αχαρνών (Πίνακα Ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, συντασσομένου αποδεικτικού δύο μαρτύρων. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στο Δήμο Αχαρνών και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Το παρών μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μιχάλης Βρεττός ζήτησε να δει και να του χορηγήσουν αντίγραφα των αποδεικτικών ανάρτησης. Δεν αναφέρθηκαν καν τα ονόματα των υπαλλήλων που υπογράφουν το πρακτικό ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου Αχαρνών.

8. Την εισήγηση με ημερομηνία 20/07/2017 του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων για Επικύρωση ή μη του Πρακτικού Διενέργειας Δημοπρασιών και Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

Για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους  δε φέρεται η εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων να είναι πρωτοκολλημένη.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών που βρίσκονται Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19η Ιουλίου 2017 ημέρα  Τετάρτη και ώρες  από 10.00 έως 13.00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αχαρνών .

Οι φάκελοι της δημοπρασίας με τις αιτήσεις – δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,  θα κατατίθενται μέχρι την 13.00 ώρα και κατόπιν θα ανοιχτούν ενώπιον όλων στην ίδια συνεδρίαση και θα ανακηρυχθούν οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα ακολουθήσει.

Στην  διακήρυξη  που δημοσιεύτηκε  στο ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ press:

Η Αθανασία Μπαλή είναι υπάλληλος της Νομικής Υπηρεσίας και γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει καμία σχέση με το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων  που είναι στο άλλο κτίριο του δημαρχείου. Το γραφείο της κας. Μπαλή είναι σχεδόν δίπλα από το γραφείο του δημάρχου.

Το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων στεγάζεται στο άλλο κτίριο και δε γνώριζαν κάτι σχετικό με τη δημοπρασία.

Στο Δημοτικό Κατάστημα του δήμου Αχαρνών, στον προθάλαμο του γραφείου του δημάρχου,  λίγο πριν τις 10:00, εμφανίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντώνιος Παλιούρας  και Γεώργιος Δασκαλάκη φερόμενοι ως μέλη  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Άσχετο: Την ίδια ώρα κάποιος κύριος ακολουθούμενος από δύο κυρίες  απομακρυνόταν από το χώρο του δημαρχείου. Πιθανόν να είναι αδέλφια.

 

Τελικά μια φωνή ακούστηκε στο τέλος  τη συζήτησης με ερώτηση για τη νομιμότητα της επιτροπής διαγωνισμού, αλλά ο δήμαρχος την αγνόησε.

Μια συμπληρωματική αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  για ακύρωση και της δεύτερης κατακύρωσης του διαγωνισμού, ένας από τους λόγους ακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η μη νόμιμη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού, θα κάνει το δήμαρχο να δίνει σημασία στις φωνές που ακούγονται.

 

Θα πάμε για επόμενη επανάληψη δημοπρασίας;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Η συντομότερη σε διάρκεια Οικονομική Επιτροπή

Posted by koszig στο 16 Ιουλίου 2017

Γιατί έγινε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής;

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο 11 (αρ.πρωτ.  ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466/19-06-2017) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746Β/19-05-17), εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων από την 15η Ιουλίου 2017.

Ποια ήταν τα έκτακτα θέματα;

Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες

1  Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

2  Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00€ για το 2017 για τη δημοπράτηση του νέου έργου: «Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών» συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00€

3  Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών

4  Ψήφιση πίστωσης ποσού 190.000,00€ για το 2017 για τη δημοπράτηση του νέου έργου: «Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών» συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€.

 

Η απόφαση για το πρώτο θέμα:

ΩΟ08ΩΨ8-950 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
αφού έλαβε υπόψη το θέμα, τις διατάξεις του Ν.3463/06 , του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) & του Ν.4412/2016 καθώς και την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου, μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» η περιληπτική διακήρυξη του οποίου φαίνεται συνημμένα.
Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος που κράτησε   0,5  λεπτά έγινε διαλογική συζήτηση και σύσκεψη; Αναγνώστηκε η περιληπτική διακήρυξη του έργου; Το συνημμένο  έγγραφο δημοσιεύτηκε  στην απόφαση; Θα μπορεί κάποιος αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία να προσθέτει ή να αφαιρεί οδούς που είναι  για συντήρηση;

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα έχει η απούσα αντιπολίτευση;

Τα γνώριζαν τα μέλη που ψήφισαν αυτή την απόφαση;

Έτσι κρίνεται το μέλλον των Αχαρνών για τις υποδομές και τα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.

Διάρκεια της συνεδρίασης 3:13 λεπτά !!!

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κώστας Ρούσσας που ξεπέταξε  66 θέματα σε 30 λεπτά!!

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Εορτή Ιερού Ναού Παμμέγιστων Ταξιαρχών Χαραυγής Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 10 Ιουλίου 2017

Posted in Γενικά, Uncategorized | Leave a Comment »