Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδριάσεων

Posted by koszig στο 16 Απριλίου 2019

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικών οργάνων.

Τι είναι αυτά;

Τα όργανα διοίκησης των δήμων και των νομικών προσώπων λαμβάνουν αποφάσεις. Για τη λήψη αυτών των αποφάσεων συνεδριάζουν τα όργανα Διοίκησης του δήμου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο,  η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων.

Εκτός από αυτά τα όργανα διοίκησης του δήμου Αχαρνών, υπάρχουν και τα νομικά πρόσωπα του δήμου , Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) ,Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών, ( ΔΗ.Κ.Ε.Α.) και «ΑΡΩΓΗ»

Σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010  («Καλλικράτης») και το νόμο 4555/2018 («Κλεισθένης Ι») και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας τα όργανα διοίκησης καταγράφουν όσα αναφέρονται στις συνεδριάσεις των οργάνων σε πρόχειρα ή απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Για τα όργανα συνεδριάσεων των δήμων υπάρχουν πρότυπου κανονισμοί λειτουργίας σε ένα απ τα άρθρα των οποίων γίνεται αναφορά για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι αποφάσεις των δημοτικών οργάνων του Δήμου Αχαρνών ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των αποφάσεων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μεταξύ άλλων ζητάει και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων, που είναι καταχωρημένα σε κείμενα (απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Υπάρχει και ο νόμος για Καταγραφή και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4305/2014.

94ΧΦΩΨ8-5ΘΚ Δήμος Αχαρνών. Απόφαση δημάρχου για Ανοιχτά δεδομένα

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/1/2019 θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν (κλικ εδώ)

44. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το ανωτέρων θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν υπάρχει απόφαση πρωτοκόλλου παραλαβής.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 16/4/2019 θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

26 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τα πρακτικά της 18/5/2019 έχει μοιραστεί στου δημοτικούς συμβούλους σχετικό CD

 

Η εισήγηση για την έγκριση οριστικής παραλαβής με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που περιέχει.

Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ_6ο ΔΣ_18.5.18

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία των πρακτικών

Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι

Ο συντάκτης των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της  18-5-2018  πριν αρχίσει η συνεδρίαση αναφέρει 34 παρόντες και 11 απόντες

Με ποια δεδομένα ο συντάκτης των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών γνώριζε πριν τη συνεδρίαση τον αριθμό των παρόντων δημοτικών συμβούλων στη συνεδρίαση της 18/5/2018;

Μόλις άρχισε η συνεδρίαση, (σελίδα 12), στο απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναφέρεται:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ξεκινάμε την 6η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Σώματος, παρακαλώ το Γραμματέα να πάρει παρουσίες.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Αγγελοπούλου Παναγιώτα απούσα, Αναγνωστόπουλος  …

Ο απομαγνητογράφος που συνέταξε το κείμενο δεν ήταν παρών στη συνεδρίαση και δε γνώριζε ότι ο γραμματέας είναι υπάλληλος του δήμου και όχι ο Γενικός Γραμματέας του δήμου.

Μετά την ανάγνωση των παρόντων δημοτικών συμβούλων ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου (σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) ανακοινώνει:

Δ ΗΜΟ Σ Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν
6 η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Τ Η Σ 1 8 η ς Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 8
(σελίδα 13)
ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κοι συνάδελφοι είναι 24 παρόντες, υπάρχει νόμιμη απαρτία ξεκινάμε το Συμβούλιο με ανακοινώσεις. Ο κος Ντούρος Σωτήρης. Προσήλθε ο κος Αφουξενίδης Θεόφιλος…..

 

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Ντούρος αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

Σελίδες 13-17 των πρακτικών της συνεδρίασης της 18-5-2018

 

Στο τέλος της ομιλία του ο κ. Ντούρος αναφέρει:

Λοιπόν πρακτικά, τέσσερα χρόνια χωρίς πρακτικά. Δεν υπάρχει, καλά σε Δήμο δεν το συζητάω, δεν το συζητάω σε Κοινότητα, δεν το συζητάω πουθενά. Δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο οποιουδήποτε Συλλόγου λίγο σοβαρού, που να μην έχει πρακτικά.
Και νομίζω ότι σας έχουν εγκαλέσει γι’ αυτό το θέμα. Και εσείς τι κάνετε; Εσείς τι κάνετε; Δεν πρέπει να βάλετε να πάρουμε πρακτικογράφο;
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).

Ο Κος  …. με την ομιλία μακρυά από τα μικρόφωνα σύμφωνα με το βίντεο είναι ο δήμαρχος. Ο συντάκτης των απομαγνητοφωνημένων κειμένων δεν ήταν παρών να αναφέρει ποιο ήταν ο Κος… Από τη μαγνητοφωνημένη συνεδρίαση δε φαίνεται ο ομιλών Κος ..

Στη σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ του δημάρχου και του υπευθύνου για τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά στις 27/8/2018

Σύμβαση για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Στη σύμβαση αυτή μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Άρθρο 3. Κόστος
Ο «Πάροχο̋» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμή̋ (6.820,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %), το οποίο προκύπτει από (25 συνεδριάσεις Χ 5 ώρες Χ 54,56 €/ ώρα= 6.820,00 €), ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της εργασίας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου.

Αν η συνεδρίαση γίνει χωρίς απαρτία η διάρκειά της είναι μερικά λεπτά. με τη σύμβαση θα καταβάλλεται ποσό 272,80 €.

Αν στη συνεδρίαση χωρίς απαρτία δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά η συνεδρίαση αριθμητικά είναι ανύπαρκτη.

Στη συνεδρίαση της 19/9/2018 η πρώτη συνεδρίαση είχε ώρα έναρξης 13:00. Η επόμενη την ίδια ημέρα στις 14:30

Στη συνεδρίαση της 19/12/2018 η πρώτη συνεδρίαση είχε ώρα έναρξης 19:00. Η επόμενη την ίδια ημέρα στις 19:30

Στη συνεδρίαση της 19/9/2018 η πρώτη συνεδρίαση είχε ώρα έναρξης 13:00. Η επόμενη την ίδια ημέρα στις 13:15

για τις πρώτες συνεδριάσεις που δεν έγιναν ο δήμος θα κατέβαλε 272,80 € για συνεδριάσεις 30 δευτερολέπτων για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά!!

Αυτά όμως στην πραγματικότητα σε μπορεί να συμβούν.

Άρθρο 6.
Ο «Πάροχος» πρέπει για κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ειδοποιείται την ίδια μέρα με τους Συμβούλους με αποδεικτικό επίδοσης ή με αποστολή Fax στο 210 6993781. Εάν προσκληθεί σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερωθεί να παρίσταται ο «Πάροχος» στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δεν είναι έγκυρα!!

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ευρωεκλογές – Μαρία Ναυροζίδου

Posted by koszig στο 12 Απριλίου 2019

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Παρουσιάσεις υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της παράταξης ‘Αχαρνές – Υπερήφανος δήμος»

Posted by koszig στο 9 Απριλίου 2019

 

Παρουσίαση

 

Οι οργανωτές δημοτικοί σύμβουλοι

 

Ομιλία Σπύρου Βρεττού

 

Συζήτηση

 

 

Άννα Φραγκάκη , Φανή Καπετάνιου, Σπύρος Βρεττός, Γιάννης Χουζούρης, Μαρία Λιόλιου-Βρεττού  

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου

Posted by koszig στο 3 Απριλίου 2019

 

Παρουσιάσεις

 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

 

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΠΕΡΣΕΣ του ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Αύριο Πέμπτη 4 Απριλίου το Φεστιβάλ συνεχίζεται:

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Επίσκεψη υποψηφίου Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού στο δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 30 Μαρτίου 2019

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου για δεύτερη φορά επισκέφθηκε το δήμο Αχαρνών ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός.

Η επίσκεψη άρχισε από τον Θολωτό τάφο Αχαρνών.

 

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο ΚΑΠΗ του Κόκκινου Μύλου

 

Επίσκεψη Γιάννη Σγουρού στη Βιβλιοθήκη και το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αχαρνών

 

Επίσκεψη  στο Δημαρχείο Αχαρνών

 

Συνάντηση με υπαλλήλους του δήμου

 

Επίσκεψη του Γιάννη Σγουρού στην έκθεση για το Μαθητικό Φεστιβάλ

 

Επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά Αγίου Διονυσίου

 

Συνομιλία Γιάννη Σγουρού με υποψηφίους δημάρχους Δήμου Αχαρνών

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Επισκέψεις Υποψήφιου Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού

Posted by koszig στο 29 Μαρτίου 2019

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου – 28 Μαρτίου 2019

Posted by koszig στο 29 Μαρτίου 2019

10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤ. «ΒΑΖΟΥΜΕ ΦΤΕΡΑ ΣΤΟ ΓΕΛΙΟ»

 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | ΒΑΤΡΑΧΟΙ του  ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Εισαγωγή.

 

 

Η παράσταση

 

Η επόμενη ημέρα

 

 

Posted in Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, Uncategorized | Leave a Comment »

Πόσες ημέρες έμειναν για τις εκλογές;

Posted by koszig στο 11 Μαρτίου 2019

Μέχρι τις δημοτικές ή περιφερειακές εκλογές  63 ή 70 ημέρες έμειναν. Για τις ευρωεκλογές έμειναν 70 ημέρες. Αλλά ποιος ενδιαφέρεται για αυτές;

Το πρώτο θέμα θέμα που υπάρχει είναι με ποιες διαδικασίες θα γίνουν οι εκλογές και ειδικά οι δημοτικές. Είναι κάποια ονόματα Καποδίστριας, ΚαλλικράτηςΚλεισθένης Ι, Κλεισθένης ΙΙ; που δε λένε τίποτα στον ψηφοφόρο, ίσως και τίποτα σε υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους. Αυτά είναι το ονόματα που πίσω τους υπάρχουν οι αριθμοί 3463/2006, 3852/2010, 4555/2018 και ;; ,που καθορίζουν τους κανόνες του «παιχνιδιού».

Είναι κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες για το εκλογικό σύστημα, προκειμένου να επιλέξουν ποιες παρατάξεις θα ψηφίσουν, ποιους υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους θα ψηφίσουν, που θα καθορίσουν αύριο το μέλλον του τόπου και εν μέρει το δικό τους;

Ας αρχίσουμε από τους υποψηφίους δημάρχους και τις παρατάξεις τους. Στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν 106.943  κάτοικοι, σύμφωνα με την εθνική απογραφή του έτους 2011, ίσως σήμερα να είναι περισσότεροι. Οι εγγεγραμμένοι κάτοικοι με εκλογικό δικαίωμα στις εκλογές του  έτους 2014 ήταν 66.406. Από αυτούς στον πρώτο  γύρο των εκλογών ψήφισαν 44.321, δηλαδή το 66/74%, και στο δεύτερο γύρο των εκλογών για επιλογή δημάρχου 42.273, δηλαδή το 63,66% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το πιθανότερο στις ερχόμενες εκλογές οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι να είναι περισσότεροι.

Τα βασικότερα στοιχεία για την  εκλογή παράταξης είναι ο υποψήφιος δήμαρχος, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και το προεκλογικό πρόγραμμα. Για να γνωρίσουμε το «ποιόν» του υποψηφίου δημάρχου καθοριστική σημασία έχει η ακριβής περιγραφή:

Η χρονική περίοδος που είναι κάτοικος των Αχαρνών, που έχει ζήσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πόλη, γενικά και ατομικά.

Οι σπουδές που έχει (Γυμνάσιο, Λύκειο ή ΕΠΑΛ, Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακές σπουδές, εξειδίκευση). Η ειδικότητα που έχει σπουδάσει και αν την έχει ασκήσει (Για παράδειγμα αν έχει σπουδάσει πολιτικός μηχανικός και έχει ασχοληθεί με πολεοδομικά θέματα ή είναι ιδιοκτήτης καταστήματος ή νυχτερινού κέντρου).

Το επάγγελμα που ασκεί σήμερα (για παράδειγμα γενικά αν αναφέρει επιχειρηματίας το είδος της επιχείρησης)

Αν αναφέρει δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος σε ποια θέση και με τι ιδιότητα (για παράδειγμα, υπάλληλος καταστήματος πωλήσεων ή διευθυντής σε εταιρεία πωλήσεων, δημόσιος υπάλληλος σε τυπική θέση ή διευθυντής)

Αν έχει ασχοληθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (αιρετός ή υπάλληλος, δήμος, η δημοτική περίοδος, δημοτικές επιχειρήσεις ως μέλος ή διευθύνων σύμβουλος)

Συμμετοχή σε κοινωφελείς οργανώσεις και κοινωνικούς αγώνες.

Αν είναι νυν δημοτικός σύμβουλος σε συντομία την παρουσία του στο δημοτικό συμβούλιο, τις διοικητικές θέσεις  που έχει καταλάβει, την παράταξη που ήταν μέλος.

Αν είχε λάβει μέρος σε προηγούμενες δημοτικές αναμετρήσει, το όνομα της παράταξης, τη χρονολογία και τους λόγους αποχώρησης.

Αν τις προηγούμενες δημοτικές περιόδους ήταν επικεφαλής παράταξης πόσοι υποψήφιοι της παράταξής του αποχώρησαν και ίσως τους λόγους αποχώρησης.

Αυτά είναι στοιχεία ενημέρωσης και με βάση αυτά τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν  οι δημοσιογράφοι θα έχουν την υποχρέωση να προβάλλουν τους υποψηφίους.

Φυσικά θα έχουν τη δυνατότητα, με στοιχεία να κρίνουν την πληρότητα των στοιχείων του βιογραφικού.

 

Έφτασε η ώρα οι ανακοινώσεις των παρατάξεων να ξεκινήσουν με τα βιογραφικά των υποψηφίων δημάρχων.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Νεκροταφείο: Προσοχή!!

Posted by koszig στο 8 Μαρτίου 2019

Από το έτος 2009 έχουν γίνει αναρτήσεις για την κατάσταση που βρίσκονται τα Κοιμητήρια (Νεκροταφεία) στο δήμο Αχαρνών.

Οι τελευταίες αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο δύο από τα θέματα για συζήτηση ήταν:

7 Χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης στο Νέο Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών (Τετράγωνο 1), (κλικ εδώ).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Για την επέκταση του Νεκροταφείου δεν έγινε έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Παρένθεση:!!

Στο νέο νεκροταφείο υπάρχουν «ψυγεία» για νεκρούς προκειμένου να διατηρηθούν μέχρι την ημερομηνία ταφή. Ο δήμος Αχαρνών έχει τέτοιο χώρο. Οι άλλοι δήμοι που έχουν Νεκροταφεία, όπως ο δήμος Φυλής δεν έχουν και χρησιμοποιούν το χώρο του δήμου καταβάλλοντας το αντίτιμο των 25 € την ημέρα. Άλλοι δήμοι, όπως ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, έχουν αντίστοιχο χώρο με τη διαφορά ότι τα γραφεία κηδειών πληρώνουν 40 € την ημέρα. Έτσι το «ψυγείο» στο Νεκροταφείο είναι σχεδόν γεμάτο από δημότες και μη. Από ότι είπαν αρμόδιοι έρχονται και γραφεία από το δήμο Βουλιαγμένης!!

Μέχρι εδώ η παρένθεση.

Κάποια στιγμή το «ψυγείο» ήταν γεμάτο και η ανάγκη ταφής για δημότη των Αχαρνών ήταν άμεση και έγινε η πρώτη παράβαση από ανάγκη ταφής στις 31/7/2017, εφόσον δεν υπήρχε διαθέσιμος τάφος  για εκταφή.

Μετά όταν υπήρχε πρόβλημα για ταφές χωρίς διαθέσιμο τάφο ο χώρος  γέμισε!! Τώρα δεν υπάρχει άλλος χώρος.

Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο οι παρατάσεις του χρόνου εκταφής είναι στην ημερήσια διάταξη. Οι υποσχέσεις αρμοδίων για παρατάσεις εκταφής δίνουν και παίρνουν.

Υπάρχει όμως και κάτι που αγγίζει τα όρια της παρανομίας. Οι αρμόδιοι της δημοτικής Αρχής δεν έχουν φρένο ή φρένας.

Αρμόδιος αιρετός δήλωσε ότι θα φέρει GCB για να κάνει εκσκαφή χε χώρο πρασίνου δίπλα από την εκκλησία.

Αυτή η ενέργεια αποτελεί αυτόφωρο αδίκημα, το έγγραφο έχει συνταχτεί και μόλις γίνει η παραμικρή προσπάθεια θα κατατεθεί αρμοδίως για αυτόφωρη διαδικασία. 

Προσοχή!! Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

ΛΑΟΣ – Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Posted by koszig στο 5 Μαρτίου 2019

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας  του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού  (ΛΑΟΣ) στο εκλογικό κέντρο του υποψήφιου βουλευτή Κωνσταντίνου Σωτηράκου. Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος Γιώργος Καρατζαφέρης.

Μετά την κοπή της πίτας το σχετικό κέρασμα έγινε σε καφενείο στην κεντρική πλατεία Αχαρνών.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »