Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δεν τρέχει τίποτα !!

Posted by koszig στο 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οι σειρήνες θα ηχήσουν σε όλη την Ελλάδα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2014

Οι σειρήνες θα ηχήσουν σε όλη την Ελλάδα την Τετάρτη

Δοκιμαστικού χαρακτήρα ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί της Τετάρτης.Όπως ανακοινώθηκε, την 1η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2014», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη τη χώρα ως εξής:- Στις 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).- Στις 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Γι’ αυτό αν ακούσετε το πρωί τις σειρήνες να ηχούν μην τρομοκρατηθείτε.

Είναι απλά άσκηση, όχι πόλεμος…

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Τα 13 σημεία των επανελέγχων συμβάσεων στους Δήμους

Posted by koszig στο 30 Σεπτεμβρίου 2014

Με βάση το Π.Δ. 164/2004 – με το οποίο συμμορφώθηκε η Χώρα μας με Κοινοτική Οδηγία – μονιμοποιήθηκαν συνολικά 35.200 συμβασιούχοι, από τους 75.000, που είχαν υποβάλει σχετική αίτηση. Η πλειοψηφία αυτών πληρούσε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη μονιμοποίηση. Αρκετοί, όμως, συμβασιούχοι, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία αυτή με δόλιο τρόπο, για να διοριστούν μόνιμα στο Δημόσιο, παρότι δεν το δικαιούντο. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4250/2014, έχει ξεκινήσει τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου, με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπαλλήλων.

1. Με ποια νομική βάση γίνεται ο επανέλεγχος;

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4250/2014 (ψηφίστηκε το Μάρτιο στην Ολομέλεια της Βουλής) θεσμοθετήθηκε ο επανέλεγχος από το ΑΣΕΠ της νομιμότητας των μετατροπών συμβάσεων εργασίας ή έργου σε αορίστου χρόνου, στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

2. Για ποιο λόγο γίνεται ο επανέλεγχος;

Ο επανέλεγχος γίνεται για να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν παραβιάσεις της νομιμότητας κατά τη μονιμοποίηση συμβασιούχων, με τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, αφού υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για μετατροπές που έγιναν με χρήση πλαστών δικαιολογητικών. 

3. Βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται ο επανέλεγχος;

Με τα ίδια ακριβώς κριτήρια που προέβλεπε το Προεδρικό Διάταγμα. Η νομιμότητα της μετατροπής ελέγχεται αποκλειστικά και μόνο με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονταν από τις εκάστοτε διατάξεις και σε καμία περίπτωση με βάση νέα κριτήρια. Είναι δε απόλυτα σαφές ότι το Προεδρικό Διάταγμα δεν τίθεται σε αμφισβήτηση. 

4. Γιατί ο επανέλεγχος ξεκίνησε από δέκα δήμους;

Πρόκειται για τους δήμους με το μεγαλύτερο αριθμό μονιμοποιήσεων συμβασιούχων. Συγκεκριμένα, τα κλιμάκια ελέγχου έλαβαν στο τέλος Ιουνίου εντολή διενέργειας ελέγχου σε δέκα δήμους. Για την επιλογή τους ελήφθη υπόψη ο συνολικός αριθμός των μονιμοποιήσεων μέσω μετατροπών, με βάση τα στοιχεία που χορήγησε το ΑΣΕΠ. Η διαδικασία ελέγχου θα επεκταθεί σύντομα και σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. 

5. Ποια είναι η συνέπεια για τον ελεγχόμενο;

Αν η μετατροπή της σύμβασης έγινε με την τήρηση όλων των νόμιμων προϋποθέσεων, που προβλέπονταν από τις διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, τότε προφανώς ο ελεγχόμενος δεν υφίσταται καμία απολύτως συνέπεια. Αν, όμως, με υπαιτιότητά του, η μετατροπή πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συνδρομή των κατά περίπτωση νομίμων προϋποθέσεων, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια. 

6. Ποιος αποφασίζει για το αν η μετατροπή ήταν παράνομη και αν ο υπάλληλος προκάλεσε την παράνομη μετατροπή;

Αρμόδιο όργανο να αποφανθεί για τη συνδρομή των, κατά περίπτωση, νομίμων προϋποθέσεων είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 

7. Ποιο όργανο πρότεινε τη συγκεκριμένη διαδικασία επανελέγχου;

Η διαδικασία επανελέγχου, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, βασίζεται σε ομόφωνη πρόταση της Ολομελείας του ΑΣΕΠ, προκειμένου η Πολιτεία να εκπληρώσει τη θεμελιώδη υποχρέωσή της που απορρέει από τις επιταγές του άρθρου 103 του Συντάγματος για τις προσλήψεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τη ρητή απαγόρευση της μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. 

8. Για ποιες παράνομες μετατροπές προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση της σχέσης εργασίας;

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων, ερευνάται η τυχόν υπαιτιότητα του υπαλλήλου για την παράνομη μετατροπή, όπως η τυχόν χρήση πλαστών δικαιολογητικών, η υποβολή από τον υπάλληλο αναληθών ή ανακριβών στοιχείων, η παρασιώπηση ή απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη μη νόμιμη ενέργεια εκ μέρους του υπαλλήλου αναφορικά με τη συνδρομή των κατά περίπτωση νόμιμων προϋποθέσεων για τη μετατροπή της σύμβασης. 

9. Ποιος διενεργεί τον επανέλεγχο;

Η έρευνα διενεργείται από κλιμάκια ελέγχου που αποτελούνται από δύο τουλάχιστον έμπειρα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Ο ένας τουλάχιστον είναι επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητής ελεγκτικού οργάνου του Δημοσίου και το δεύτερο μέλος μπορεί να είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

10. Ζητούνται οι απόψεις των ελεγχομένων υπαλλήλων στο στάδιο του επανελέγχου;

Το κλιμάκιο ελέγχου υποχρεούται, πριν υποβάλει τη σχετική έκθεσή του, να καλέσει τον υπάλληλο για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 

11. Πού υποβάλλεται το πόρισμα των ελεγκτών;

Η έκθεση του κλιμακίου υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ και πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη. Διαφορετικά, το ΑΣΕΠ μπορεί να την επιστρέψει στο κλιμάκιο για περαιτέρω τεκμηρίωση. 

12. Ποια διαδικασία ακολουθεί το ΑΣΕΠ;

Το ΑΣΕΠ, πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης, υποχρεούται να καλέσει τον υπάλληλο για ακρόαση. Η απόφαση του ΑΣΕΠ διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα και κοινοποιείται στο θιγόμενο υπάλληλο. Σε περίπτωση απόφασης του ΑΣΕΠ, με την οποία διακριβώνεται αιτιολογημένα η μη συνδρομή των κατά περίπτωση νόμιμων προϋποθέσεων για τη μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα οφείλει να εκδώσει αμελλητί πράξη, με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης και η κατάργηση της θέσης. 

13. Το ΑΣΕΠ διαθέτει τα ατομικά μητρώα των υπαλλήλων;

Το ΑΣΕΠ, κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004, λάμβανε μόνο τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων που βεβαίωναν ότι συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς επίσης και το απογραφικό έντυπο 910, το οποίο συνέτασσε και βεβαίωνε για την εγκυρότητα των δηλωθέντων ο οικείος φορέας. Ο φυσικός φάκελος δεν μεταφερόταν στο ΑΣΕΠ. Συνεπώς, για τη διενέργεια του ελέγχου απαιτείται η πρόσβαση στο ατομικό μητρώο του υπαλλήλου προκειμένου να ελεγχθεί αν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία και δεδομένα. 

Πηγή: http://www.epoli.gr

 

Πολύς  θόρυβος γίνεται για ελέγχους που γίνονται για τη νομιμότητα μετατροπής των συμβασιούχων στους δήμους σε αορίστου χρόνου.

Περιφερειάρχης και δήμαρχοι αρνούνται να στείλουν φακέλους στον ΑΣΕΠ για επανέλεγχο των αποφάσεων μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Γιατί όμως αρνούνται διοικητικοί παράγοντες να στείλουν τους φακέλους στον ΑΣΕΠ;

Το ΑΣΕΠ, κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004, λάμβανε μόνο τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων που βεβαίωναν ότι συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς επίσης και το απογραφικό έντυπο 910, το οποίο συνέτασσε και βεβαίωνε για την εγκυρότητα των δηλωθέντων ο οικείος φορέας. Ο φυσικός φάκελος δεν μεταφερόταν στο ΑΣΕΠ. Συνεπώς, για τη διενέργεια του ελέγχου απαιτείται η πρόσβαση στο ατομικό μητρώο του υπαλλήλου προκειμένου να ελεγχθεί αν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία και δεδομένα. 

Σε ενδεχόμενες παρατυπίες  στις μετατροπές των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου ποιοι ευθύνονται; Προφανώς όχι μόνο εκείνοι που προφανώς δεν πλαστογράφησαν στοιχεία προκειμένου να επιτύχουν το διορισμό τους, αλλά και οι διοικούντες που δεν έκαναν έλεγχο νομιμότητας των εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν για διορισμό.  Είναι δε πολύ πιθανόν οι ίδιοι να χορήγησαν ψευδή έγγραφα προκειμένου να τακτοποιήσουν την πολιτική πελατεία τους, (κλικ εδώ).

 

Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο; !!

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

10ο Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας (ΑΡΧΕΙΟ)

Posted by koszig στο 29 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Εργασιών 10ου Συμποσίου

Οι συνεδριάσεις του Συμποσίου

Έναρξη – 1η Συνεδρίαση

Τελετή έναρξης

Εισηγητές:

ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ- ΓΙΩΤΑ Δίνος του ζωγράφου του Δίνου από τις Αχαρνές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   Ο Κατοχικός Λιμός στις Αχαρνές Αττικής

ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΛΑΔΑ   Το οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας πριν και μετά τη φωτιά του 2007

2η Συνεδρίαση

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΛΑ Η Ελευσίνα ως διαχρονικό σύμβολο αρωγής και υπόμνησης, των πανανθρώπινων θεσμών (της ευνομίας, δίκης και ειρήνης), έργων Δηούς

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη Λατινοκρατία

ΕΛΕΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΛΛΕΛΗ  Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – Ανασκαφή νεκροταφείου εκατέρωθεν λεωφόρου Δημοκρατίας

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ «Προς τις πηγές της ποίησης. Επώνυμη λαϊκή ποίηση στη Β.Α Αττική

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ  Χορός και φορεσιά στα Μεσόγεια Αττικής

ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μνημεία και περιβάλλον: Η περίπτωση του τείχους «Δέμα» και της «Οικίας του Δέματος» στα Άνω Λιόσια

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ  Αρχαιολογικά ευρήματα από σωστική ανασκαφή στο Καματερό

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ  «Φυλή» και «φυλακή»

3η Συνεδρίαση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Ένα μικρό σύνολο κεραμικής από τη Σαλαμίνα της περιόδου του Πελοποννησιακού πολέμου

ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Γνώση, ισχύς και διαπραγμάτευση κοινωνικών ταυτοτήτων. Η ταφή ενός ιατρού στις αρχαίες Αχαρνές.

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ Το Ατθιδογραφικόν Είδος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ  Όταν έσκαβα μια πόλη σκέψεις για τη σωστική, την αστική και την κοινωνική αρχαιολογία μέσα από την αρχαιολογική πρακτική στη σύγχρονη Αθήνα.

ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ  ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ  Κερατσινίου – Μια νέα πρόταση ετυμολόγησης -

4η Συνεδρίαση

ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ Με όχημα τις αρβανίτικες παραδοσιακές ενδυμασίες της Αττικής- Υλική δραστηριότητα, ταξικές διαιρέσεις και έμφυλες σχέσεις

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ “Η κρυφή γεωμετρία σε κεντήματα της Αττικής”

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ Μνημείον Κυναίγειρου 2500 χρόνια από μάχης Μαραθώνος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Νέα ταφικά στοιχεία από την αρχαία Αιξωνή (σημερινή Γλυφάδα)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΖΑ- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δυτική ακτή της Αττικής: Στα ίχνη των προϊστορικών κατοίκων από το Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα

ΣΤΕΛΛΑ ΔΡΕΝΗ Οικονομική και Νομισματική Ιστορία της πόλης των Μεγάρων

ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗ Γεωμετρικά αγγεία από ανασκαφή στις Αχαρνές

5η Συνεδρίαση

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  Συνοπτική Ιστορία του Αεροδρομίου Τατοΐου

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ν. ΚΟΥΡΗΣ  Με τον “Πεζοπόρο” στην Πάρνηθα (1919-1923)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΑΚΙΤΣΗΣ   “Προπολεμικά και μεταπολεμικά πανηγύρια της Αττικής”

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ- ΒΑΘΗ  Αναφορές των αρχαίων συγγραφέων για τους τυραννοκτόνους Αρμόδιο και Αριστογείτονα και τιμές της αθηναϊκής πολιτείας

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΛΑΔΙΑ  Ο Πολιτικός, κοινωνικός και οικονομικός χαρακτήρας των θεάτρων της Αττικής κατά την αρχαιότητα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ  Εξέχουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου των μέσων του 4ου π. Χ. αιώνα Ρήτορες, πολιτικοί, άρχοντες, βουλευτές, στρατηγοί, ναύαρχοι εκ των δήμων της υπαίθρου της Αττικής

6η Συνεδρίαση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΨΙΔΑ- ΒΡΕΤΤΟΥ  Αθηναίων γάμοι. Παραδοσιακά έθιμα- νεοεθιμικές συμπεριφορές και νοοτροπίες σε ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό σκηνικό της πρωτεύουσας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΤΑΣ   Η ληστεία στην Πάρνηθα του 19ου αιώνα.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ   Ο αττικός μύθος της Ηριγόνης και η πανελλαδική διασπορά του.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ   Μουσικά λαϊκά κέντρα στο Μενίδι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ  Πόλη και ύπαιθρος στην Αττική, Αθήναι και Αχαρναί. Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Οθωμανική περίοδος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ   Παλαιές Μενιδιάτικες δικαιοπραξίες

ΣΟΦΙΑ- ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΥΤΗ  Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Ιερού Βήματος του ναού του Αγίου Πέτρου στη Φυλή (Χασιά)

ΑΙΜΙΛΙΑ- ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ  Η κοινωνική ζωή στη Χασιά τον 19ο αρχές 20ου αιώνα

7η Συνεδρίαση

 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ  Θρακομακεδόνες Ιστορία- Πολιτισμός- Πνευματικό Κέντρο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥ- ΚΑΡΑΤΖΑ  Η διαχείριση του θανάτου στην αστικά μετεξελισσόμενη Αθήνα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. ΓΚΙΚΑΚΗΣ  Η αυτοδιοικητική εξέλιξη του Ωρωπού

ΑΝΘΗ Γ. ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ  _ ΚΟΥΖΗΣ ΤΑΣΟΣ “Ο Αθηναϊκός ανδρεικελοπαίκτης Σπύρος Κούζαρος, ιχνηλατώντας τη σχέση των δύο παραδοσιακών θεμάτων (Καραγκιόζη & Φασουλή)”

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  Ένας αποκριάτικος παραδοσιακός χορός το “Ντιβάνι” στον Αυλώνα Αττικής

ΝΙΚΗ ΤΣΙΓΚΟΥ- ΚΟΛΥΒΑ  ” Αναβίωση της κεντητικής τέχνης στο Μενίδι “

 8η Συνεδρίαση

ΖΩΗ Ν. ΜΑΡΓΑΡΗ   Νέοι τόποι, παλαιά έθιμα: Το Πανηγύρι του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΚΟΥΔΑΚΗ- ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΩΝΗ  Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης εκκλησιών Αχαρνών- νέα στοιχεία  Άγιος Ιωάννης, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος Βουρδουμπά, Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΤΑΣ  Τα μεγάλα δασοκτήματα στην Πάρνηθα Σαλονίκι και Λοιμικό

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 10 ου Συμποσίου

 

 

 

Κατάλογος Εισηγητών

1. Αναγνωστοπούλου Ειρήνη  Μνημεία και περιβάλλον Η περίπτωση του τείχους Δέμα και της Οικίας του Δέματος στα Άνω Λιόσια
2. Αντωνακόπουλος  Ν. Γεώργιος   ” Ο Κατοχικός Λιμός στις Αχαρνές Αττικής “
3. Αντωνοπούλου Βασιλική   Νέα ταφικά στοιχεία από την αρχαία Αιξωνή “σημερινή Γλυφάδα”
4. Απλαδά Ειρήνη  ” Το οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας πριν και μετά τη φωτιά του 2007 “
5. Αρβανιτίδου Ζωή “Με όχημα τις αρβανίτικες παραδοσιακές ενδυμασίες της Αττικής (Υλική δραστηριότητα, «ταξικές» διαιρέσεις και έμφυλες σχέσεις)”
 6.Ασημακοπούλου Ελένη  ” Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – Ανασκαφή νεκροταφείου εκατέρωθεν λεωφόρου Δημοκρατίας “
7. Βερούτη Σοφία- Μαρία   Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Ιερού Βήματος του ναού του Αγίου Πέτρου στη Φυλή (Χασιά)
8. Βογιατζής Δημήτριος  Συνοπτική Ιστορία του Αεροδρομίου Τατοίου
9.  Βρεττός Σπύρος  ” Προ τις πηγές της ποίησης. Επώνυμη λαϊκή ποίηση στη ΒΑ Αττική: Βαρνάβα, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Αφίδνες, Κάλαμος. Μια πρώτη προσέγγιση του φαινομένου”
10.Γεωργουσοπούλου Θεοδώρα  Γνώση, ισχύς και διαπραγμάτευση κοινωνικών ταυτοτήτων. Η ταφή ενός ιατρού στις αρχαίες Αχαρνές.
11. Γιαλλελή  Αντωνία   ” Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – Ανασκαφή νεκροταφείου εκατέρωθεν λεωφόρου Δημοκρατίας “
12.  Γιώτας  Δημήτρης   Παλαιές Μενιδιάτικες δικαιοπραξίες
13.  Γιώτας  Δημήτρης  Τα μεγάλα δασοκτήματα στην Πάρνηθα Σαλονίκι και Λοιμικό
14. Γκασούκα Μαρία  “Με όχημα τις αρβανίτικες παραδοσιακές ενδυμασίες της Αττικής (Υλική δραστηριότητα, «ταξικές» διαιρέσεις και έμφυλες σχέσεις)”
15. Γκικάκης Ιωάννης    Η αυτοδιοικητική εξέλιξη του Ωρωπού
16. Γκουρτζιούμη Ιωάννα   Γεωμετρικά αγγεία από ανασκαφή στις Αχαρνές
17. Δρένη  Στέλλα  Οικονομική και Νομισματική Ιστορία της πόλης των Μεγάρων
18.  Ζαγκουδάκη Ελευθερία  Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης εκκλησιών Αχαρνών- νέα στοιχεία Άγιος Ιωάννης, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος Βουρδουμπά, Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
19.  Καζά-Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα  Δυτική ακτή της Αττικής Στα ίχνη των προϊστορικών κατοίκων από το Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα
20.  Καλοσπύρος Νικόλαος  Το Ατθιδογραφικό είδος
21.  Κατάρας Θανάσης  Μουσικά λαϊκά κέντρα στο Μενίδι
22.  Κατσανδρή Σταματία   Αρχαιολογικά ευρήματα από σωστική ανασκαφή στο Καματερό
23.  Κλαδιά Μαργαρίτα  Ο Πολιτικός, κοινωνικός και οικονομικός χαρακτήρας των θεάτρων της Αττικής κατά την αρχαιότητα.
24. Κόκλα  Ιωάννα ” Η Ελευσίνα ως διαχρονικό σύμβολο αρωγής και υπόμνησης, των πανανθρώπινων θεσμών (της ευνομίας, δίκης και ειρήνης), έργων Δηούς
25.  Κόλλια Αιμιλία Μαρίνα   Η κοινωνική ζωή στη Χασιά τον 19ο αρχές 20ου αιώνα
26. Κοψιδά-Βρεττού Παρασκευή  Αθηναίων γάμοι. Παραδοσιακά έθιμα- νεοεθιμικές συμπεριφορές και νοοτροπίες σε ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό σκηνικό της πρωτεύουσας
27. Κούζης Τάσος    Ο Αθηναϊκός ανδρεικελοπαίκτης Σπύρος Κούζαρος, ιχνηλατώντας τη σχέση των δύο παραδοσιακών θεμάτων (Καραγκιόζη & Φασουλή)
28. Κουρής Λεωνίδας  Με τον “Πεζοπόρο” στην Πάρνηθα (1919-1923)
29. Κουτελάκης  Χάρης  Ταμπούρια Πειραιά, μια νέα προσέγγιση ετυμολόγησης
30. Λαζάρου Νικόλαος  Εξέχουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου των μέσων του 4ου π. Χ. αιώνα Ρήτορες, πολιτικοί, άρχοντες, βουλευτές, στρατηγοί, ναύαρχοι εκ των δήμων της υπαίθρου της Αττικής
31.  Μάργαρη Ζωή   Νέοι τόποι, παλαιά έθιμα Το Πανηγύρι του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα
32.  Μαργώνη Μαρία    Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης εκκλησιών Αχαρνών- νέα στοιχεία Άγιος Ιωάννης, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος Βουρδουμπά, Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
33. Μηλιώνης Χρήστος  Όταν έσκαβα μια πόλη» σκέψεις για τη σωστική, την αστική και την κοινωνική αρχαιολογία μέσα από την αρχαιολογική πρακτική στη σύγχρονη Αθήνα
34. Οικονομίδης Π. Νικόλαος  Ένας αποκριάτικος παραδοσιακός χορός το “Ντιβάνι” στον Αυλώνα Αττικής
35. Πάλλης  Γεώργιος  ” Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη Λατινοκρατία “
36. Πανταζής Δ. Βαγγέλης  “Φυλή” και “φυλακή”
37. Παντελίδου-Αλεξιάδου Αικατερίνη    Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης εκκλησιών Αχαρνών- νέα στοιχεία Άγιος Ιωάννης, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος Βουρδουμπά, Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
38. Πλακίτσης Στέλιος  Προπολεμικά και μεταπολεμικά πανηγύρια της Αττικής
39.  Πλατυπόδης Λαμπρινός  Θρακομακεδόνες Ιστορία- Πολιτισμός- Πνευματικό Κέντρο
40. Πλάτωνος-Γιώτα   Μαρία   “Δίνος του ζωγράφου του Δίνου από τις Αχαρνές
41.  Πολύζου Μαρία    ” Χορός και φορεσιά στα Μεσόγεια Αττικής “
42. Σαριγιάννης Γεώργιος   Πόλη και ύπαιθρος στην Αττική, Αθήνα και Αχαρναί
43.  Στάμου Αναστάσιος   Μνημείον Κυναίγειρου 2500 χρόνια από μάχης Μαραθώνος
44.  Στεργίου Σπύρος  Η κρυφή γεωμετρία σε κεντήματα της Αττικής
45. Στριφτού – Βάθη Σταματίνα  Αναφορές των αρχαίων συγγραφέων για τους τυραννοκτόνους Αρμόδιο και Αριστογείτονα και τιμές της αθηναϊκής πολιτείας
46. Τσίγκου – Κολυβά Νίκη   ” Αναβίωση της κεντητικής τέχνης στο Μενίδι “
47.  Φυτάς Γιώργος  Η ληστεία στην Πάρνηθα του 19ου αιώνα.
48.  Φυτάς Γιώργος   Τα μεγάλα δασοκτήματα στην Πάρνηθα Σαλονίκι και Λοιμικό
49.  Χαιρετάκης Γιάννης Ένα μικρό σύνολο κεραμικής από τη Σαλαμίνα της περιόδου του Πελοποννησιακού πολέμου
50. Χοτζάκογλου Ανθή  Ο Αθηναϊκός ανδρεικελοπαίκτης Σπύρος Κούζαρος, ιχνηλατώντας τη σχέση των δύο παραδοσιακών θεμάτων (Καραγκιόζη & Φασουλή)
51. Χρυσού-Καρατζά Κυριακή  Η διαχείριση του θανάτου στην αστικά μετεξελισσόμενη Αθήνα

 

 

Posted in 10ο Συμπόσιο 2011 | Leave a Comment »

Οικονομική Επιτροπή: Καταβολή δεδικασμένων

Posted by koszig στο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ενδιαφέρουσες  συζητήσεις  στην Οικονομική  Επιτροπή για καταβολή δεδικασμένων από δικαστικές αποφάσεις.

Χωρίς Λόγια

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Athens Flying Week στο Τατόι στις Αχαρνές

Posted by koszig στο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Στο αεροδρόμιο Τατοΐου στις Αχαρνές  γίνεται για τρίτη χρονιά επίδειξη αεροσκαφών από πολεμικές αεροπορίες διαφόρων κρατών και μεμονωμένων πιλότων ιδιωτικών εταιριών. Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε την ευκαιρία οι φίλοι του αεροπλάνου και των πτήσεων να παρακολουθήσουμε ασκήσεις που κόβουν την ανάσα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

http://www.athensflyingweek.gr/index.php/el/afwprogramgr

 

Αυτά είδαμε πέρυσι. Εφέτος; (κλικ εδώ)

 Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τατόι στις Αχαρνές.

 

 

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Όταν ψάχνεις βρίσκεις

Posted by koszig στο 26 Σεπτεμβρίου 2014

Σήμερα  Παρασκευή 26/9/2014 γίνεται το δεύτερο δημοτικό συμβούλιο της νέας Δημοτικής Αρχής. Ένα από τα θέματα είναι:

  1. Απόδοση λογαριασμού για το Χρηματικό ένταλμα Προπληρωμής με αριθμό 1181Α/2014, το οποίο αφορά συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στην πρωτοβουλία WEINHEIMER που πραγματοποιήθηκε στο RODGAU στις 8-9 Μαΐου 2014 ποσού 600,00 και στο όνομα της υπολόγου Φωτεινής Δουλάμη.

Σε σχόλιο που είχε γίνει σε προηγούμενη ανάρτηση για τις διαδικασίες που υπάρχουν για ταξίδια στο εξωτερικό αιρετών αρχόντων και υπαλλήλων ένα από τα σημεία που σχολιάστηκαν ήταν αν με την επιστροφή των ταξιδευτών γινόταν ενημέρωση κατ’ αρχή της υπηρεσίας και στη συνέχεια των δημοτικών συμβούλων. (κλικ εδώ).

Στην προαναφερόμενη περίπτωση υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα στη διοίκηση,

Ενημερωτικό σημείωμα

αλλά μέχρι σήμερα δεν θεωρείτο σκόπιμο να υποβάλλεται μαζί με την έγκριση  του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής να υποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και φυσικά των δημοτών  που καταβάλλουν συνήθως τα έξοδα μετακίνησης.

 

Το μέλλον θα δείξει

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Αρχίζει να θερμαίνεται το κλίμα!!

Posted by koszig στο 26 Σεπτεμβρίου 2014

 

Προγραμματικες

Είναι καλό η πρώην δημοτική Αρχή να ζητάει αυτονόητα πράγματα, όπως είναι ο προγραμματισμός της νέας δημοτικής Αρχής για την πενταετία που θα έχει την ευθύνη των δραστηριοτήτων του δήμου Αχαρνών.

Είναι γεγονός ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις έχουν δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα τους σε γενικές γραμμές, όταν όμως αναλάβουν τη διοίκηση του δήμου τότε συνειδητοποιούν ποια είναι η πραγματικότητα, τι άφησαν οι προηγούμενοι.  Μπορεί στα προγράμματά τους να περιέχεται μια λίμνη ανάσχεσης, αλλά όταν αναλάβουν την εξουσία βλέπουν ότι αυτό είναι ανεφάρμοστο, γιατί το νερό που υπάρχει δεν είναι αρκετό να δημιουργήσει μια λίμνη!!

Βασικό στοιχείο η νέα διοίκηση είναι να δει τι υπάρχει στο ταμείο, τι οικονομικές υποχρεώσεις υπάρχουν, γιατί στην Οικονομική Επιτροπή συνέχεια  έρχονται προτάσεις για διορισμό δικηγόρων για να αντιμετωπίσουν κατασχέσεις που υπάρχουν στο δήμο για ανεξόφλητες υποχρεώσεις, που μερικές φορές οδηγούν και στην κατάσχεση των προνοιακών επιδομάτων.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τυπική και ουσιαστική παράδοση των υποθέσεων του δήμου από την παλαιά στη νέα δημοτική Αρχή. Ακόμα ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος δεν έχει παραδώσει το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του δήμου, το οποίο κατά λάθος βρέθηκε σπίτι του!!

Δεν έχει ενημερώσει τη νέα διοίκηση για παράδειγμα, αν τα γήπεδα που είναι δίπλα στο γυμναστήριο “Χολίδης”, παραχωρήθηκαν νόμιμα στην εταιρεία «SPORTS DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα για τα πέντε επόμενα χρόνια και ένα χρόνο που πέρασε από την υποχρέωση επιστροφής των γηπέδων στο δήμο Αχαρνών. (κλικ εδώ).

Τα επιχειρησιακά προγράμματα του δήμου, το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προβλέπονται από το νόμο και καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να υπάρχουν για τη σύνταξή τους.

Αυτά προέβλεπε ο νόμος 3852/2010, “Καλλικράτης”.

Ο κ. Ντούρος ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο του 2011. Η πρώτη κίνηση για τη σύνταξη αυτών των προγραμμάτων απαιτεί:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠ

Για τη σύνταξη αυτών των προγραμμάτων απαραίτητη η είναι η γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης, που η θητεία της έληξε με το τέλος της προηγούμενης δημοτικής θητείας, η οποία δεν κίνησε τις διαδικασίες για την εκλογή νέας.

Η έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος της προηγούμενης δημοτικής Αρχής, που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου Αχαρνών την 1/1/2011,  έγινε από το δημοτικό συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2012 !!

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του έτους 2015 σίγουρα θα πρέπει να περιληφθούν  έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΣΕΣ (πρώην ΕΣΠΑ).

Για το ΣΕΣ φαίνεται ότι η δημοτική Αρχή είναι στη φάση του σχεδιασμού. Αναμένονται  οι προτάσεις της.

Ανεξάρτητα αν ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος και η παράταξή του δεν έκαναν αυτά που έπρεπε και ειδικά έγκαιρα, είναι σημαντικός ο ρόλος της αντιπολίτευσης που του όρισαν οι δημότες προκειμένου να προτείνει τρόπους δράσης στη νέα δημοτική Αρχή.

 

Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ο “Κόκκινος Μύλος” πάει παντού

Posted by koszig στο 25 Σεπτεμβρίου 2014

σάρωση0242

Κοκ μυλ

DSC03055

DSC03060

10613007_10203885960287686_551442204352399507_n    10612563_10203885957047605_1704984634017635324_n

10606211_10203885954367538_4281714592226035983_n    10538424_10203885950847450_633280350865967641_n

10603388_10203885953967528_3425859547114631469_n    10460261_10203885937927127_3614606439942914332_n

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Προσοχή!!

Posted by koszig στο 25 Σεπτεμβρίου 2014

Στην δικτυακή πύλη του Δήμου Αχαρνών γίνονται αλλαγές για να ενημερωθεί με τα νέα πρόσωπα που διοικούν το δήμο, όπως το δημοτικό συμβούλιο και τις επιτροπές. Λογικό υπάρχει ένα χρονικό διάστημα με “κενά”. Αυτό συνέβη με τις αλλαγές που έγιναν για τους αντιδημάρχους, (κλικ εδώ).

Οργανα

Αύριο υπάρχει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και πρέπει να υπάρχουν τα θέματα της συνεδρίασης και οι εισηγήσεις.

Αν δεν τελειώνει  σε λίγο η αλλαγή, τότε είναι καλό να να εμφανιστεί η προηγούμενη διαμόρφωση και να αφεθεί η αλλαγή για τις επόμενες μέρες.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση της πρώτης Οικονομικής Επιτροπή για τον προϋπολογισμό

Posted by koszig στο 23 Σεπτεμβρίου 2014

Στις 17/9/2014 η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για τον Προϋπολογισμό.

Παρακολουθείστε ένα απόσπασμα.

—————

Ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος στην Οικονομική Επιτροπή είπε  ότι ο προϋπολογισμός χρεώνεται στη θητεία του!!

Αυτά ήταν τα τυπικά θέματα για τις  ενέργειες σύνταξης του Προϋπολογισμού. Υπάρχουν όμως και ουσιαστικά θέματα. Ας δούμε ένα από  αυτά πού σχετίζεται με τα έσοδα και ολίγον “μυρίζει”

0122 -2012

0122-2013

 

0122-2014

0122-2015

Τέλη και δικαιώματα για εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές βεβαιώνονται:

Έτος 2011 (1-1-2011 έως 5-12-2011)  33.339,78 €

Έτος 2012 (1-1-2012 έως 31-12-2012)  8.727,75 €

Έτος 2013 (1-1-2013 έως 31-7-2013)  314.866,35 €

Έτος 2014 (1-1-2014 έως 31-7-2014) 0,00 €

Τι συμβαίνει; Αυτά είναι μερικά από αυτά που συνέβαιναν, (κλικ εδώ).

Δεν έχει εμφανιστεί ο Ισολογισμός  – Απολογισμός του έτους 2012.   Δεν έχει ανατεθεί η προετοιμασία για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2013, (άρθρο 163 του ν. 3463/2006).

Ποιος θα αποφανθεί αν αυτά που παρουσιάζονται δικαιολογούνται από το νόμο και αν όχι ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει για τα “καθ’ υμάς” ;

 

Το σήριαλ συνεχίζεται …

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.