Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ρύθμιση χρεών σε ΟΤΑ

Posted by koszig στο 20 Οκτωβρίου 2014

Στην απόφαση δημοτικού συμβουλίου με θέμα “ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοτών μας από διάφορες αιτίες προερχόμενες και σύμφωνα με το ν.4257/2014» που δημοσιεύτηκε:

7ΕΕ4ΩΨ8-Κ5Δ

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων έληγε στις 14 Αυγούστου 2014.

Με τροπολογία που ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή και είναι προς δημοσίευση σε ΦΕΚ:

Άρθρο 24

1.α. To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως.»

β. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 μετά τις λέξεις «σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009» προστίθεται η φράση «τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου».

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 αντικαθίσταται η φράση «μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» με τη φράση «έως 30.10.2014».
  2. Η παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30.11.2014.

Επί των αιτήσεων αποφαίνονται, για μεν τις οφειλές προς το δήμο η οικεία οικονομική επιτροπή, για δε τις οφειλές προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, σε αμφότερες των ανωτέρω περιπτώσεων. »

Επίσης:

Άρθρο 32

Χρηματικές αξιώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων.__

 

Τρέξτε να σωθείτε!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Σωτήρης Ντούρος: Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει αστέγους!!

Posted by koszig στο 20 Οκτωβρίου 2014

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2014 συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα η υποβολή πρότασης  στο Υπουργείο  Εργασίας Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα “Στέγαση και Επανένταξη”.

Με το νόμο 4254/7 Απριλίου 2014 αποφασίστηκε:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
υλοποίησης προγραμμάτων για άστεγους, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Κοινωνικών Ξενώνων ή άλλων δομών και ειδικότερα οι φορείς υλοποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς καταγραφής αστέγων και λοιπά θέματα εφαρμογής της παρούσας.»

12. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η ανάθεση των προγραμμάτων ή δράσεων είτε μέσω προκηρύξεων είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η προθεσμία της παρούσας παραγράφου δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»

Επειδή η προθεσμία ήταν σύντομη με την απόφαση :

Αριθμ. Δ28.οικ. 23075/1806 (4)
Παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας του κεφαλαίου Α, άρθρου 1 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α2 περ. 12 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

——————-

8. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των σχετικών δράσεων, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η προβλεπόμενη προθεσμία του κεφαλαίου Α, άρθρου 1, Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α2, περ. 12 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» έως τις 31/12/2014.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 

δόθηκε παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι 31/12/2014.

Αυτονόητο ήταν να ζητηθεί από το δημοτικό συμβούλιο να εγκριθεί η υποβολή πρότασης για το ανωτέρω πρόγραμμα.

Παρακολουθείστε τι έγινε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

———-

Ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος εξέφρασε την αντίρρηση του για τη στέγαση των αστέγων γιατί ο δήμος Αχαρνών δεν έχει αστέγους!! Θα έρθουν άστεγοι από το κέντρο της  Αθήνας!!  Έτσι θα έχουμε ένα επιπλέον πρόβλημα στην πόλη των Αχαρνών.

Ο επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” Βασίλης Τοπαλλιανίδης τάχτηκε κατά αυτών των προγραμμάτων για ιδεολογικούς λόγους.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός κατά τη συζήτηση διαπίστωσε ότι δεν γνωρίζουν το πρόβλημα οι δημοτική σύμβουλοι, παρά την ενημέρωση της αρμοδίας Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής. Ζήτησε να τυπωθεί το κείμενο της πρόσκλησης,  να μοιραστεί στους επικεφαλής των παρατάξεων, να διακοπεί η συζήτηση του θέματος και μετά την ενημέρωση να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο τέλος του προγράμματος. Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου συμφώνησε με την πρόταση του δημάρχου και προχώρησε στο επόμενο θέμα.

Τι λέει το κείμενο του Υπουργείου Εργασίας:

Πρόσκληση – 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ

Ειδικότερα το πρόγραμμα προβλέπει:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη»

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το κράτος πρόνοιας της χώρας.
Ο νομοθέτης, αναγνωρίζοντας τη διόγκωση του προβλήματος, θέσπισε με το Νόμο 4254/14 τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων ή δράσεων για τους άστεγους.
Η παρούσα προκήρυξη, εξειδικεύοντας την ανωτέρω νομοθεσία, στοχεύει στην ανάπτυξη Σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων. Οι ανάγκες πρέπει να αποτυπώνονται μέσω συστηματικών ερευνών των δικαιούχων και να αντιμετωπίζονται μέσω της εκπόνησης ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων πλάνων. Τα ανωτέρω, θα αναλύονται διεξοδικά στις αιτήσεις χρηματοδότησης που θα κατατεθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους, στο πλαίσιο της παρούσης.

Περιγραφή
Η μετάβαση από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους Κοινωνικούς Ξενώνες σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις προϋποθέτει τη δημιουργία προσιτής και κατάλληλης στέγασης. Η πρόσβαση σε σχήματα στήριξης μισθωμάτων, παράλληλα με την ολική ή μερική κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ ή άλλων βιοτικών αναγκών, παραμένουν οι πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης.
Τα προγράμματα στέγασης σε διαμερίσματα, παρουσιάζουν το όφελος της επανένταξης για τους ωφελούμενους, αφού η επαφή με τον κοινωνικό ιστό είναι πιο άμεση σε σχέση με το διάστημα κατά το οποίο παρέμεναν σε δομές επείγουσας στέγασης ή σε κοινωνικούς ξενώνες και τα προβλήματα της καθημερινότητας πρέπει να επιλυθούν, σε μεγάλο βαθμό, από τους ίδιους.

 

Όπως φαίνεται στην περιγραφή:
Η μετάβαση από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους Κοινωνικούς Ξενώνες σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις προϋποθέτει τη δημιουργία προσιτής και κατάλληλης στέγασης.

Αυτό σημαίνει ότι οι άστεγοι δε θα τοποθετηθούν σε ξενώνες, αλλά θα επιδοτηθεί η στέγαση σε αυτόνομες κατοικίες.

Αυτό ξεκαθαρίζεται στα στάδια του προγράμματος:

Στάδια του Προγράμματος

1. Διαδικασία ένταξης του ωφελούμενου στο Σχέδιο
- Δημιουργία προφίλ ωφελούμενου (ηλικία, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, κατάσταση υγείας, τόπος προέλευσης, πιθανή προγενέστερη επαγγελματική δραστηριότητα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα κ.α.)
- Δημιουργία ατομικού πλάνου επανένταξης που θα εντάσσει τον ωφελούμενο σε μια από τις κατηγορίες επιθυμητής επανένταξης (βλ. παρακάτω)
2. Συμβουλευτική
- Ψυχοκοινωνική στήριξη και, κατά περίπτωση, διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας
- Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής ως προς την χρηστή διαχείριση των πόρων, υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης (π.χ. διαχείριση υφισταμένων χρεών), νομικές υπηρεσίες κ.α.
3. Πλάνο απόκτησης στέγης και κάλυψης βασικών αναγκών
- Είτε εξεύρεση κατάλληλης στέγης και κάλυψη ενοικίου, οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και δαπανών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας
- Είτε κάλυψη επισκευής υφιστάμενης οικίας κυριότητας του ωφελούμενου ή νομίμως παραχωρημένης σε αυτόν, οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και δαπανών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας
4. Επανένταξη στην αγορά εργασίας με ιδιαίτερη αναφορά στην διάσταση της κινητικότητας και «επιστροφής στις ρίζες», όπως περιγράφεται κατωτέρω
5. Παρακολούθηση, υποστήριξη
- Παρακολούθηση της υλοποίησης καθ’ όλη την διάρκεια του έργου
- Αξιολόγηση
- Υποβολή συστάσεων σε εργοδότες και ωφελούμενους και παρακολούθηση συμμόρφωσης προς τις συστάσεις

Στο τέλος των τακτικών θεμάτων συνεχίστηκε η συζήτηση για το θέμα που έγινε διακοπή για να ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι.

——————–

Όπως ξεκίνησε η συζήτηση ο Σωτήρης Ντούρος επανέρχεται σε αυτά που είχε πει στην αρχική συζήτηση του θέματος και αναφέρεται στο έτος 2012, δύο χρόνια πριν ανακοινωθεί το πρόγραμμα!! Προφανώς δεν έκανε τον κόπο να διαβάσει την ανωτέρω πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας!!

Ήταν ο μοναδικός από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους που καταψήφισε το θέμα και ειδικά από την παράταξή του δύο ψήφισαν υπέρ και δύο άλλοι είχαν αποχωρήσει!!

Με τη συμπεριφορά του ο Σωτήρης Ντούρος δικαιολογεί γιατί είναι ο χαμένος στο δεύτερο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης.

 

Δε γνώριζε, δε διάβαζε την πρόσκληση;

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Εκδήλωση με θέμα: “Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια “

Posted by koszig στο 20 Οκτωβρίου 2014

PASOK

Posted in ΠΑΣΟΚ | Leave a Comment »

Η Επανάσταση στο Ρίο ντε λα Πλάτα

Posted by koszig στο 20 Οκτωβρίου 2014

Το βιβλίο περιγράφει την δημιουργία των εθνικών ιστοριών των  κρατών της Λατινικής Αμερικής κατά την  περίοδο της ανεξαρτητοποίηση τους από την μητρόπολη.

Τα έθνη που αφυπνίζονται επαναστατούν και τελικά ανεξαρτητοποιούνται από την Ισπανία, που είχε καταλάβει αυτές τις χώρες από την εποχή του Χριστόφορου Κολόμβου.

Xristakis

Στις αίθουσες της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών ο Σπύρος Χρηστάκης με την ομιλία του περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε στη Λατινική Αμερική, την Ισπανία και τις επιδράσεις των πολιτικών της Γαλλίας και της Αγγλίας στις κτίσεις της Ισπανίας στη Λατινική Αμερική.

—————-

————–

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Η άλλη όψη των Αχαρνέων. Η Καλή.

Posted in Ιστορία | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 104 της 19ης Οκτωβρίου 2014

Posted by koszig στο 19 Οκτωβρίου 2014

AXR_1810_001_CMYK

Φύλλο 104 της 19ης Οκτωβρίου 2014

 

Τα 10 παλαιότερα τεύχη

Φύλλο 103 της 5ης Οκτωβρίου 2014

Φύλλο 102 της 21ης Σεπτεμβρίου 2014

 Φύλλο 101 της 7ης Σεπτεμβρίου 2014

 Φύλλο 100 της 24ης Αυγούστου 2014

Φύλλο 99 της 20ης Ιουλίου 2014

 Φύλλο 98 της 6ης Ιουλίου 2014

Φύλλο 97 της 22ας Ιουνίου 2014

 Φύλλο 96 της 8ης Ιουνίου 2014

 Φύλλο 95 της 23ης Μαΐου 2014

Φύλλο 94 της 11ης Μαΐου 2014

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Εκδήλωση με θέμα τη συμμετοχή των Ποντίων στην αντιφασιστική πάλη

Posted by koszig στο 19 Οκτωβρίου 2014

KKE Pont Στην πρόσκληση έδωσαν το παρόν αρκετοί, κυρίως μεγάλοι στην ηλικία.

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Κεντρική ομιλήτρια η Ρούλα Ελευθεριάδου πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Ποντίων Αθηνών και υποψήφια ευρωβουλευτής.

—————-

————-

Ακκολούθησε με χορούς  το χοευτικό του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Ποντίων Αθηνών και ποντιακά τραγουδια την εποχή της κατοχής.

———————

Posted in ΚΚΕ | Leave a Comment »

Βιβλιοπαρουσίαση στη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών

Posted by koszig στο 18 Οκτωβρίου 2014

προσκληση

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Μαθήματα κυκλοφορίας.

Posted by koszig στο 16 Οκτωβρίου 2014

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πάμε με αυτοκίνητο από ένα σημείο σε ένα άλλο, τότε λογικό είναι να διαλέγουμε το συντομότερο δρόμο για να κινηθούμε από αυτό το σημείο της πόλης σε ένα άλλο, εκτός αν υπάρχουν ειδικά προβλήματα κυκλοφορίας.

Σακελαρίου

Υποθέτουμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο 1 επί της οδού Δεκελείας και θέλουμε να συνεχίσουμε στο σημείο 2 είτε προς την οδό Φιλαδελφείας, είτε προς την οδό Αθηνών.

Με την απόφαση αρ. 222/21-6-2012 του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη κεντρική περιοχή Δήμου Αχαρνών

Στην απόφαση αυτή μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

5. Σακελλαρίου μονοδρομείται με κατεύθυνση προς βορρά (προς Πάρνηθος).

Μελλοντικά πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πεζοδρόμησης της οδού, καθώς είναι ιδιαίτερα στενή, έχει σημαντικό φόρτο πεζών που τη διασχίζουν, καθώς βρίσκεται πλησίον του Το αίτημά σας ικανοποιήθηκε από 07-02-2012.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την ενημέρωση της υπηρεσίας ., και κατά συνέπεια δεν πρέπει να υποδέχεται σημαντική κυκλοφορία. Ως πρώτο βήμα για τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου προτείνεται η αντιδρόμησή της.

Είναι φανερό ότι στη διατύπωση της απόφασης κάποιοι με αίτημά τους ζήτησαν την αλλαγή της ροής της κυκλοφορίας και το αίτημα ικανοποιήθηκε!!

Για την αντιδρόμηση αυτή είχε γίνει σχετικό σχόλιο, (κλικ εδώ) .

Στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

8 3η Τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κεντρική περιοχή Δήμου Αχαρνών.

Στην εισήγηση του θέματος αναφέρεται η απόφαση 16/2013

“3η Τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κεντρική περιοχή Δήμου Αχαρνών.”

 

Θα αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο από τη θέση 1 στη θέση 2 ακολουθώντας  τη συντομότερη διαδρομή;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Εκδήλωση με θέμα τη συμμετοχή των Ποντίων στην αντιφασιστική πάλη

Posted by koszig στο 14 Οκτωβρίου 2014

KKE Pont

Posted in ΚΚΕ | Leave a Comment »

Η “ΔΕΚΕΛΕΙΑ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 60 Οκτώβριος 2014

Posted by koszig στο 14 Οκτωβρίου 2014

Dekeleia60_site_Page_01 Φύλλο 60 Οκτώβριος 2014

 

Προηγούμενα φύλλα

Φύλλο 59 Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2014

 Φύλλο 58 – Ιούνιος – Ιούλιος 2014

Φύλλο 57 – Μάιος 2014

Φύλλο 56 – Απρίλιος 2014

Φύλλο 55 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Φύλλο 54 – Φεβρουάριος 2014

Φύλλο 53 – Ιανουάριος 2014

Φύλλο 52 – Δεκέμβριος 2013

Φύλλο 51 – Νοέμβριος 2013

Φύλλο 50 – Οκτώβριος 2013

Posted in ΔΕΚΕΛΕΙΑ | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.