Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τι γίνεται με τις Κοιν. Σ.Επ. ;

Posted by koszig στο 21 Νοεμβρίου 2014

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14 Νοεμβρίου μια δημότης ζήτησε το λόγο , σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, να εκθέσει ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς δημότες των Αχαρνών.

————–

Σε αυτό το θέμα υπάρχουν τρεις όροι, που για κάποιο που δεν έχει ξανακούσει, χρειάζεται πλήρης ενημέρωση.

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης που περνάμε υπάρχουν κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ΕΣΠΑ, που σκοπό έχουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και κατάρτιση για νέους θεσμούς και νέες κατευθύνσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τις διαδικασίες απασχόλησης ψηφίστηκε ένας νόμος που άλλαξε τις διαδικασίες δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων, ο νόμος 4019/2011. Στη συνέχεια έκαναν την εμφάνισή τους προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ. Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ) είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, (κλικ εδώ).

Επειδή τα προγράμματα δεν επιτρεπόταν να τα διοργανώσουν οι Δήμοι αποφασίστηκε να δημιουργηθούν Αναπτυξιακές Συμπράξεις, δηλαδή Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες που σκοπό είχαν τη διαχείρησή τους.

Στο δήμο Αχαρνών το «παιχνίδι» έκανε ο τότε γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Νικόλαος Κρημνιανιώτης. Προτάσεις του στο δημοτικό συμβούλιο ήταν να δημιουργηθούν Αναπτυξιακές Συμπράξεις για ορισμένα προγράμματα που θα συμμετέχει και ο δήμος Αχαρνών, (κλικ εδώ). Σε αυτές τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχουν ποιοι θα είναι οι εταίροι που θα συμμετέχουν στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.). Ο κ. Κρημνιανιώτης με δική του πρωτοβουλία και συμμετοχή ή ανοχή του δημάρχου Σωτήρη Ντούρου καθόρισε τους συμμετέχοντες σε αυτές και έκανε τις προτάσεις για κατανομή των ποσών που θα λάβει κάθε εταίρος  για την εκτέλεση μέρος τους προγράμματος.

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν ήταν:

«Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης«

«Αχαρνείς«

«Α.Σ. Κ ΗΦΙ Σ ΟΣ Β . Α Τ Τ Ι Κ Η Σ«

Οι δύο πρώτες ήταν για δημότες Αχαρνών. Η τρίτη ήταν «Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής Αγοράς Εργασίας των Δήμων
Αχαρνών – Διονύσου – Κηφισιάς – Μεταμόρφωσης».

Στις δύο πρώτες Α.Σ. εταίροι ήταν:

«Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης»
Εύξεινη Πόλη:15 %
Δήμος Αχαρνών:15 %
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.):15 %
Παράρτημα Ένωσης Γυναικών Ελλάδος:15 %
ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.:20 %
ΜΚΟ EQUAL SOCIETY:15 %
I.E.M. A.E. :20 %
ΙΑΠΑΔ Πάντειο Πανεπιστήμιο :15 %

«Αχαρνείς»
1. Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ: 20%
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: 15%
3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΤΑ: 20%
4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΑΙΑΣ» Α.Ε.: 20%
5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ: 15%
6. ΙΕΜ – ΕΡΓΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Α.Ε.: 20%
7. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 15%
8. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: 15%
9. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.)
«ΝΟΣΤΟΣ»: 15%
10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ (Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α.): 15%
11. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EQUAL SOCIETY – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΩΝ: 20%

Στις δύο πρώτες Α.Σ.  συντονιστής είναι η Εύξεινη Πόλη με πρόεδρο μέχρι σήμερα τον πρώην δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο και Γενικό Διευθυντή  τον πρώην Γενικό γραμματέα του δήμου Αχαρνών. Διαχειριστής  και των δύο Α.Σ. είναι ο κ. Κρημνιανιώτης.

Το πρόγραμμα  «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» τελειώνει σε ένα μήνα «λογιστικά». Το πρόγραμμα με τις δραστηριότητες των καταρτιζομένων έχει τελειώσει εδώ και καιρό.

Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις των εταίρων της Α.Σ. «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» ;

Η Α.Σ. ήταν ο δικαιούχος του προγράμματος και έχει την ευθύνη για την εκτέλεσή του σύμφωνα με την ανάθεση.

O δήμος Αχαρνών, ως εταίρος της Α.Σ. «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης», (κλικ εδώ), είχε αναλάβει, με προγραμματική σύμβαση υποτίθεται, ένα μέρος του προγράμματος.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 9/11/2012 αποφασίστηκε:

«Αποδοχή αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου Κοιτίδες Απασχόλησης – συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»».

2379 Προϋπολογισμός του έργου

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν 9.000,30 €.

Από τις υποχρεώσεις ήταν  μια παρουσίαση του προγράμματος,  (κλικ εδώ).

Για την παρουσίαση του προγράμματος υπήρχε υποχρέωση κάλυψης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Στην Οικονομική Επιτροπή της 8/4/2014 αποφασίστηκε :

«Ψήφιση πίστωσης ύψους 3.378,00 για ανακοινώσεις τύπου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κοιτίδες απασχόλησης» – συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης»

ΒΙΗ2ΩΨ8-35Σ Δαπάνες για εφημερίδες

Στην ίδια συνεδρίαση της 8/4/2014 αποφασίστηκε:

«Ψήφιση πίστωσης ύψους 6.700,00 € για τη συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης», και την υλοποίηση της πράξης «Κοιτίδες Απασχόλησης»«.

ΒΙΗ2ΩΨ8-ΟΙΖ Δαπάνες για ΜΜΕ

Και στις δύο αποφάσεις η δαπάνη των 6.700 € και 3.378 € θα θα βαρύνει  τον Κ.Α. Κ.Α.15-7341.001 του προϋπολογισμού δαπανών του οικ. Έτους 2014. Στον προϋπολογισμό του έτους  2014  υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης 6.700 €

Στην απόφαση για το ποσό των 3.378 € δεν υπάρχει εγγραφή  στον προϋπολογισμό, ούτε στην 2η αναμόρφωση που έγινε τις 24/3/2104, ούτε στην τροποποιημένη 2η που έγινε στις  4/4/2014

Τα ποσά που αναγράφονται για καταβολή στην εφημερίδα «Αχαρναϊκή», ούτε στο ACHARNORAMA, έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση δεν κατεβλήθησαν.

Η συμβατική υποχρέωση για τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. , αν υπάρχει, ήταν  η πρόσληψη με σύμβαση 5 ατόμων με συμβάσεις έργου συνολικού ποσού 20.637,50 €.

ΒΛΛΤΟΞΥ5-ΧΣ5-ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Απόφαση ΔΗΚΕΑ για προσλήψεις

Στην απόφαση αυτή δεν καθορίστηκε ο χρόνος κάθε σύμβασης και το αντικείμενο της σύμβασης.  Η σημερινή Διοίκηση δε βρήκε κανένα στοιχείο πρόσληψης ή πληρωμής, ούτε υπάρχει κάτι σχετικό στη διαύγεια.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 23/1/2014 συζήτησε θέμα:

«Παραχώρηση χώρων του Δήμου Αχαρνών σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, στα πλαίσια υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης πράξης “Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης”»

2021Παραχώρηση χώρων για γραφεία σε Κοιν.Σ.Επ.

Παραχωρήθηκε χώρος για γραφεία στην Κοιν.Σ.Επ. Ερμής. Επιχείρηση με παρόμοιο όνομα δεν επανεμφανίστηκε!!

Παραχωρήθηκε και χώρος για τον «Βιοδρομέα», (κλικ εδώ).

Κανένας χώρος από εκείνους που διέθεσε ο δήμος Αχαρνών δεν δόθηκε εκτός μόνο για την Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος» στο νέο νεκροταφείο, παρότι στην απόφαση ανάθεσης του Υπουργείου ο χώρος δραστηριότητας ήταν το παλαιό Νεκροταφείο!! Εκεί ο φύλακας του Νεκροταφείου δεν επέτρεψε στα μέλη της επιχείρησης να εισέλθουν στο χώρο. !!

Στις 16/4/2014 σε παράτυπη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, (κλικ εδώ), αποφασίστηκαν προγραμματικές συμβάσεις του δήμου Αχαρνών με τις Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος», «Φάρμα», «Το μπακάλικο των Αχαρνών», «Βιοδρομέας».  Η Κοιν.Σ.Επ.  «Ερμής» που είχαν παραχωρήσει γραφεία για να στεγαστεί κάπου χάθηκε!!

ΒΙΦ5ΩΨ8-3Ψ0 Προγραμματική σύμβαση με Λύχνος

ΒΙΦ5ΩΨ8-Θ45 Προγραμματική σύμβαση Φάρμα

ΒΙΦ5ΩΨ8-Λ36 Προγραμματική σύμβαση με Μπακάλικο

ΒΙΦ5ΩΨ8-8ΓΧ Προγραμματική σύμβαση με Βιοδρομέα

Για την Κοιν.Σ.Επ. «Επικούρειος» είχε γίνει προγραμματική σύμβαση με την Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών. Αυτή δεν εγκρίθηκε  απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

669ΧΟΡ1Κ-ΕΕΨ Ακύρωση σύμβασης από Αποκεντρωμένη

Μετά από αυτό η Επικούρειος δεν δημιουργήθηκε ως Κοιν.Σ.Επ. και τα μέλη της διαλύθηκαν!!

Στη «Φάρμα» στην προγραμματική σύμβαση προβλέπονται μεταξύ άλλων:

Ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (α’ συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει να καλύψει:
1.Tη φιλοξενία της Κοιν.Σ.Επ (β’ συμβαλλόμενο) σε χώρο 10 τ.μ., 1ος όροφος, επί της οδού Πλατεία Αγίου Νικολάου, αριθ. 3, ΤΚ. 13675, για πέντε έτη από την υπογραφή της παρούσας.
Την διάθεση προς καλλιέργεια εκτάσεων περίπου 100 στρεμμάτων οι οποίες βρίσκονται στο Ολυμπιακό Χωριό στους Θρακομακεδόνες και στα Μεγάλα Σχοίνα. (Σύμφωνα με μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου)
2.Την κάλυψη των παρακάτω λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).
3. Αναλαμβάνει να διευκολύνει τον β’ συμβαλλόμενο στην δικτύωση με αντίστοιχες επιχειρήσεις και της εξεύρεσης από τον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας επιχειρήσεων που παράγουν τα προϊόντα που θα διαθέτει.

Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης ακινήτων προβλέπεται από το άρθρο 185 του ν. 3463/2006 («Καποδίστριας»)

Άρθρο 185

Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων

1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με το νόμο 4019/2011:

Αρθρο 2

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

§1. Θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Οι Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικά πρόσωπα με την έννοια του νόμου, αλλά είναι συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Δεν έχουν την έννοια των κοινωφελών επιχειρήσεων, αφού μόνο σκοπό έχουν το επιχειρηματικό κέρδος.

Επομένως η παραχώρηση 100 στρεμμάτων από το δημοτικό συμβούλιο σε Κοιν. Σ. Επ. δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 185.

Αν θεωρηθεί ότι στο άρθρο 185 εμπίπτουν οι Κοιν. Σ. Επ. τότε θα μπορεί οποιαδήποτε ομάδα 5 ή 7 ατόμων να δημιουργεί Κοιν. Σ.Επ. και να ζητήσει από το δήμο Αχαρνών εκτάσεις 100 στρεμμάτων, λόγω ίσης μεταχείρισης.

Αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο ο δήμος να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες μιας Επιχείρησης. Δεν προβλέπετε σε καμία διάταξη νόμου η κάλυψη των δαπανών ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ σε επιχειρήσεις.  Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι λαχανόκηποι θα ποτίζονται με νερό της ΕΥΔΑΠ!!

Στην ανωτέρω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ένας από τους λόγους απόρριψης της προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται:

- Επειδή η εν λόγω Σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα της προγραμματικής σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, διότι δεν θεσμοθετείται μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού όπως απαιτεί ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων.

Για τους ανωτέρω λόγους η σύμβαση δεν ευρίσκεται στα όρια της νομιμότητας.

 

Για την προγραμματική σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ.  «Λύχνος».

Στην σύμβαση με το Υπουργείο αναφέρεται:

δ) να δημιουργηθούν, στην χωρική ενότητα του παλαιού κοιμητηρίου Αχαρνών, κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τον Δήμο Αχαρνών που θα αναπτυχθούν δραστηριότητες σχετικές με την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση κλπ των μνημείων ταφής,

Στην εισήγησή του στο δημοτικό συμβούλιο για δημιουργία προγραμματικών συμβάσεων ο κ. Κρημνιανιώτης αναφέρει:

δ) Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στην καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση κλπ των μνημείων ταφής και άναμμα καντηλιών.

Αυτή είναι σκόπιμη παραποίηση της απόφασης ανάθεσης από το Υπουργείο.

Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά για ευπρέπεια και διακόσμηση των μνημείων ταφής. Αυτά όμως είναι υποχρεώσεις του «ιδιοκτήτη» του τάφου που είναι οι συγγενείς του ενταφιασμένου ή των ενταφιασμένων. Το ίδιο είναι και η αφή των καντηλιών.

Απόφαση Αποκεντρωμένης που αναφέρεται σε αφή καντηλιών

Συνεπώς δε χρειάζεται προγραμματική σύμβαση για την αφή των καντηλιών και την καθαριότητα των τάφων με την  «Λύχνος» αφού απαραίτητη προϋπόθεση δραστηριότητας είναι η συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του τάφου χωρίς την παρέμβαση του δήμου.

Η προγραμματική σύμβαση του δήμου Αχαρνών με την Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος» δεν μπορεί να απαγορεύει στους συγγενείς του νεκρού να αναθέτουν σε άλλο την αφή των καντηλιών και τον καθαρισμό του τάφου, όπως έχει κρίνει με απόφασή του το Συμβούλιο Επικρατείας:

Και για τη «Λύχνος» ισχύει η απόφαση της Αποκεντρωμένης που αναφέρει:

Η εν λόγω Σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα της προγραμματικής σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 διότι δεν θεσμοθετείται μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού όπως απαιτεί ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων.

 

Για την προγραμματική σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ.  «Μπακάλικο των Αχαρνών»

ΒΙΦ5ΩΨ8-Λ36 Προγραμματική σύμβαση με «Μπακάλικο των Αχαρνών»

Ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (α’ συμβαλλόμενος)
αναλαμβάνει να καλύψει:
1. Τη φιλοξενία σε χώρο δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων ως έδρα στον χώρο ενός καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο των Εργατικών Κατοικιών του Προφήτη Ηλία (παραχωρηθέν στο ήμο Αχαρνών κατά χρήση από τον Ο.Ε.Κ), που βρίσκεται στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών – Προφήτη Ηλία και περικλείεται από τις οδούς Μεγ. Βασιλείου, Αχ. Ιππέων, Μιλτιάδου και Λιοσίων, ΤΚ 13678, Αχαρναί, για πέντε έτη από την υπογραφή της παρούσας.
2.Την κάλυψη των παρακάτω λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).Καταστήματα

Στο χώρο αυτό δεν υπάρχουν ελεύθερα καταστήματα 10 τετραγωνικών μέτρων. Στη σύμβαση δεν αναφέρεται ποιο συγκεκριμένο κτίριο παραχωρείται!!

Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και επίτευξη κοινού σκοπού ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα.

 

Για την προγραμματική σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ. «Βιοδρομέας»

Στην απόφαση του Υπουργείου αναφέρεται για το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης:

ε) να δημιουργηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με την συλλογή πρώτων υλών για την παραγωγή βιοντίζελ.

Ο κ. Κρημνιανιώτης στην εισήγησή του για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης αναφέρει (μετά την δημιουργία του καταστατικού της επιχείρησης):

α) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων δημοτικών αποβλήτων (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) χωριστά συλλεγέντων μερών (χαρτιά και χαρτόνια, γυαλιά, μέταλλα, βρώσιμα έλαια και λίπη)
β) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από συσκευασίες (χαρτί και χαρτόνι, μέταλλο, γυαλί)
γ) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (γυαλί, μέταλλα)
δ) άλλων ειδών αποβλήτων καθώς και άλλων υλικών που παράγονται από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις
ε) ανακύκλωση διαχείριση απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, κλπ)
στ) οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα παραπάνω θέματα
θ) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία της περιοχής σε σχετικά θέματα σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς

Από αυτά στο  Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης γίνεται μόνο αναφορά στο βιοντίζελ.

Ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (α’ συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει να καλύψει:
1.Tη φιλοξενία της Κοιν.Σ.Επ (β’ συμβαλλόμενο) σε χώρο 10 τ.μ. επί της οδού Τομπάζη 10 & Ανέμων, Τ.Κ 13672, για πέντε έτη από την υπογραφή της παρούσας.
2.Την κάλυψη των παρακάτω λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).
3. Αναλαμβάνει να διευκολύνει τον β’ συμβαλλόμενο στην οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ανακύκλωσης
4. Αναλαμβάνει να διευκολύνει τον β’ συμβαλλόμενο στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία της περιοχής σε σχετικά θέματα σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς

Στο χώρο Τομπάζη και Ανέμων είναι χωράφι, παραπάνω υπάρχει ένα μαρμαράδικο που λέγεται ότι έχει απαλλοτριωθεί από το δήμο.

Stitched_002

 

Εταιρεία συμβεβλημένη με το δήμο διαχειρίζεται τους μπλε κάδους. Από που θα προμηθεύονται τα μέταλλα και το γυαλί;

Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και επίτευξη κοινού σκοπού ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Για την Κοιν.Σ.Επ. «Ερμής » δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση. Γιατί;

Σχετικά με τις δαπάνες του δήμου, ίσως και των άλλων εταίρων, όπως της ΔΗ.Κ.Ε.Α., υπάρχουν κάποια στοιχεία.

Στις 24/3/2014 το Υπουργείο Ανάπτυξη έλαβε από την τράπεζα της Ελλάδος Επιταγή 195.000 € για την χρηματοδότηση του προγράμματος  .

10793772 Επιταγή

Στις 31/3/2014 το Υπουργείο Εργασίας έγινε η Έγκριση Πληρωμής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

ΒΙΞΞΛ-ΤΓΗ Έγκριση δαπάνης 195.000 Β δόση

Σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Σ. «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» :

Άρθρο 9
Διαχειριστής

1. Ο Διαχειριστής της ΑΣ είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου.
2. Ο Διαχειριστής:
α) κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής της,

Διαχειριστής της Α.Σ. λόγω εμπειρίας, και όχι μόνο, ο τότε Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Στον προϋπολογισμό του δήμου Αχαρνών

Δαπάνες 1

Μέχρι 31/7/2014 , πιθανόν και μέχρι σήμερα, δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό για  δαπάνες που έχει κάνει ο δήμος Αχαρνών για την πρόοδο του προγράμματος. Τα χρήματα τις επιδότησης κατανεμήθηκαν σύμφωνα με τις δαπάνες των εταίρων;

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 30/6/2014 και με νεώτερη απόφαση παρατάθηκε μέχρι 31/12/2014.

Αυτά είναι τα διαδικαστικά θέματα και το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα γνωστό από δραστηριότητες του δήμου Αχαρνών και ανακοινώσεις  στο διαδίκτυο.

Καμία ενημέρωση για την εκτέλεση του προγράμματος δεν έχει γίνει στο δημοτικό συμβούλιο από τον Συντονιστή Εταίρο και τον πρώην δήμαρχο Αχαρνών .

Σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Σ.:

Άρθρο 8
Συντονιστής Εταίρος

1. 0 Συντονιστής Εταίρος, «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
α) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται,
γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
δ) μεριμνά, ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους,

Εταίροι της Α.Σ. είναι:

1. Νικόλαος Κρημνιανιώτης, κάτοικος Θρακομακεδόνων, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων Για Την
Κοινωνική, Πολιτιστική , Τουριστική, Περιβαλλοντική Και Αγροτική Ανάπτυξη, με έδρα τις Αχαρνές – Ν. Αττικής, οδός Θεσσαλίας αρ. 60 . Συντονιστής Εταίρος.
2. Ντούρος Σωτήριος, κάτοικος Αχαρνών,που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών, με έδρα τις Αχαρνές, οδός Φιλαδελφείας και Μπόσδα, αρ. 87.

Πρόεδρος στην Εύξεινη Πόλη μέχρι σήμερα είναι ο Σωτήρης Ντούρος, ως πρώην δήμαρχος Αχαρνών.

Αυτά σχετικά με τις διαδικασίες οργάνωσης και εκτέλεσης του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα μετείχαν και 80 δημότες Αχαρνών (και όχι μόνο!)

ΆνεργοιΤο πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό 390.000 €.

Στο Facebook  υπάρχει μια παρουσίαση ενός από τους 80  συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης».

ΚοινΣΕπ Βιοδρομέας

Στα κείμενα που δημοσιεύονται, με πρώτο αυτό που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο των ανωτέρω 80 ατόμων, διακρίνεται μια σοβαρότητα στην αντιμετώπιση του θέματος «τι γίνεται μετά το πρόγραμμα;»

Εκτός όμως από το κείμενο αυτό υπάρχει και ένα «ημερολόγιο» για ένα τμήμα της κατάρτισης. Από 19 Μαΐου μέχρι 7 Ιουνίου σε 12 παρουσιάσεις γίνεται αναφορά για το τμήμα που σχετίζεται με ενημέρωση για το Βιοντήζελ. Δύο επισκέψεις καταγράφονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ι.Ε.Μ. και 10 συναντήσεις ως «συμβουλευτική» Στα γραφεία της Εύξεινης Πόλης στην οδό Θεσσαλίας 60 στις Αχαρνές.

Στην ανάρτηση στο Facebook  για τις προδιαγραφές της λειτουργία επιχείρησης αναφέρεται(ανακοίνωση 5 Ιουνίου) για τις απαιτήσεις για άδεια σε επιχείρηση για βιοντήζελ, δεξαμενές, αντλίες, αυτοκίνητα με ειδικές προδιαγραφές και εξοπλισμό. Αυτά που πρέπει να έχει μια επιχείρηση από 5-15 ανέργων για να ξεκινήσει να παράγει.

Πόσο μπορεί να είναι το κόστος για τη συμμετοχή της Ι.Ε.Μ. στο πρόγραμμα. Παρουσιάσεις 60 το πολύ ωρών συμβουλευτική από ένα άτομο. Εκτιμώμενο κόστος 40 €/ώρα * 60 ώρες= 2.400 €.

ΠοσοστάΗ Ι.Ε.Μ. Α.Ε. έχει λαμβάνειν για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, επιχορήγησης 390.000 €, ποσοστό 20%. !!

Οι καταρτιζόμενοι στην ομάδα βιοντήζελ έλαβαν και 480 € έκαστος (καθαρά 360 €) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα συνολικά κατάρτισης 80 ωρών στο ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ.  «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» η «Εύξεινη Πόλη», με γενικό διευθυντή τον Νικόλαο Κρημνιανιώτη, Διαχειριστής της Α.Σ. Νικόλαος Κρημνιανιώτης, ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαο; Κρημνιανιώτης, Διευθυντής κατάρτισης του ΚΕΚ ΑΙΑΣ Νικόλαος Κρημνιανιώτης, Υπεύθυνος Υποέργου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Ένα πρόσωπο για όλες τις θέσεις

Φυσικά για τη η δραστηριότητα του Βιοντήζελ χρειάζεται ενδεχομένως «Ειδικές» γνώσεις. Για την αφή των καντηλιών όμως;

Για την αφή των καντηλιών στη σύμβαση περιγράφονται οι δραστηριότητες:

Ειδικότερα η «ΛΥΧΝΟΣ Κοιν.Σ.Επ» θα μεριμνά για:
1. Καλλωπισμό και φροντίδα τάφων όπως και επί των τάφων μνημείων των δύο δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών
2. Εξωραϊσμό περιβάλλοντος χώρου των δύο δημοτικών κοιμητηρίων και μνημείων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων του Δήμου Αχαρνών στο οποίο συγκαταλέγεται ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από διαφόρων ειδών απορρίμματα
3. Φύτευση φυτών και περιποίηση γλαστρών στα ταφικά μνημεία των κοιμητηρίων καθώς επίσης και συναφείς υπηρεσίες όπως κλάδεμα, λίπανση κ.α.
4. Υπηρεσίες αφής καντηλιών στους τάφους των κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών, κατόπιν ανάθεσης υπηρεσίας από τους ιδιώτες ενδιαφερόμενους.
5. Υπηρεσίες καθαρισμού και γυαλίσματος τάφων και επί των τάφων μνημείων των κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών, κατόπιν ανάθεσης υπηρεσίας από τους ιδιώτες ενδιαφερόμενους

Ποιος παρείχε την εξειδικευμένη εκπαίδευση στην επιλογή ελαίου για τα καντήλια, το άναμμα με σπίρτα ή αναπτήρα, το απορρυπαντικό που  θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των μνημείων, τα λουλούδια που θα επιλέγονται ανάλογα με τον κεκοιμημένο στον τάφο, ο Δήμος Αχαρνών, η Ένωση Γυναικών Ελλάδος, η ΔΗΚΕΑ, η MKO Equal Society ;

Επειδή πολλά μπορούν να γραφούν για αυτά τα προγράμματα. Καλύτερα όμως θα μπορούσε να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο ο συντονιστής της Α.Σ. που είναι η Εύξεινη Πόλη με πρόεδρο μέχρι σήμερα τον πρώην δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο και Γενικό Διευθυντή τη  τον πρώην Γενικό γραμματέα του δήμου Αχαρνών και ο Διαχειριστής  της  Α.Σ. που είναι ο κ. Κρημνιανιώτης.

Επειδή ο πρώην δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος συμμετείχε και συμμετέχει μέχρι σήμερα με την ιδιότητα του δημάρχου, που δεν έχει πλέον, πρέπει ο νέος δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός  να κινήσει τις διαδικασίες αντικατάστασης του πρώην δημάρχου και να ζητήσει ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου για όσα έχουν προηγηθεί.

Πέρα όμως από τα διαδικαστικά θέματα υπάρχει και το πρόβλημα μερικών ατόμων  από τα προγράμματα που ζητούν την τήρηση των συμβάσεων που έχουν με το δήμο.

Από την ημερομηνία των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου για τη σύναψη υπογραφής συμβάσεων μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις.

Η επιτροπή παρακολούθησης της υλοποίησης των συμβάσεων με πρόεδρο τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και συνεδρίασε χωρίς να υπάρχουν συμβάσεις για παρακολούθηση υλοποίησης.

Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου: » Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση των πιθανών διαφορών ή διαφωνιών που ενδέχεται να προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης….»

Έχουν προκύψει διαφωνίες από ανύπαρκτες υπογεγραμμένες συμβάσεις; Δε γνωρίζουν ότι οι συμβάσεις είναι ισχυρές εφόσον υπογραφούν από του συμβαλλομένους;

 

Αυτά όμως που προαναφέρθηκαν αφορούν σε διοικητικές ή άλλες διαδικασίες, υπάρχουν όμως και 80 πρόσωπα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Μερικά από αυτά τα άτομα συμμετείχαν  στο πρόγραμμα για την επιδότηση της κατάρτισης, που για άλλους που «συμμετείχαν» σε μαθήματα 160 ωρών ή αμοιβή ήταν 960 € μικτά και άλλα που συμμετείχαν σε μαθήματα 80 ωρών η αμοιβή ήταν 480 € μικτά. Από αυτούς μερικοί αποχώρησαν, μερικοί άλλοι ήταν παρόντες δι΄υπογραφής. Μερικοί παρέμειναν ελπίζοντας στα λόγια και τις διακηρύξεις του προγράμματος. Δημιούργησαν Κοι.Σ.Επ. με καταστατικά που δηλώθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και στη ΔΟΥ. Περίμεναν τα γραφεία που υποσχέθηκε ο δήμος Αχαρνών να τους δοθούν και δε δόθηκαν. Μοναδική εξαίρεση η Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος», στην οποία παραχωρήθηκε γραφείο στο χώρο του Νέου Νεκροταφείου για δραστηριότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο παλαιό Νεκροταφείο, που μέχρι χθες δε μπορούσαν να μπουν!!

Όλοι εκείνη που ήθελαν να δουλέψουν περιμένουν να τηρήσει ο δήμος Αχαρνών τις υποσχέσεις τους που συνοδεύτηκαν με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκύπτουν κάποιες υποχρεώσεις:

Αντίγραφο από Κατανομή

Πουθενά δεν προκύπτει ότι ένας εταίρος, όπως ο δήμος Αχαρνών, υποχρεώνεται να παραχωρήσει χώρους για γραφεία, παροχή με ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, παροχή 100 στεμμάτων για λαχανόκηπο. Και όλα αυτά για πέντε έτη, πράγμα που δεν επιτρέπει καμία διάταξη για παραχωρήσεις από το δήμο.

Όλα αυτά με εισηγήσεις του κ. Κρημνιανιώτη και αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων με συμβούλους κυρίως της παράταξης του πρώην δημάρχου Σωτήρη Ντούρου, που παράλληλα ήταν πρόεδρος της Εύξεινης Πόλης και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Επειδή υπάρχουν παραβάσεις των συμφωνηθέντων σύμφωνα με τη σύμβαση:

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Ποιοι θα φέρουν την ευθύνη για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που προκλήθηκε στους αντισυμβαλλόμενους με το δήμο Αχαρνών; Είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, είναι ο δήμος Αχαρνών, είναι ο δήμαρχος που δεν υλοποίηση την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την υπογραφή συμβάσεων, είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν αυτές τις αποφάσεις;

Για να ξεκαθαρίσει το θέμα οφείλει ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός να ζητήσει να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα των αναπτυξιακών συμβάσεων που συμμετέχει ο δήμος Αχαρνών, να καλέσει τον κ. Κρημνιανιώτη ως διαχειριστή της Α.Σ. και τον πρώην δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο ως πρόεδρο της Εύξεινης Πόλης , συντονιστή εταίρο της Α.Σ. , πρόεδρο της Α.Σ. και δήμαρχο Αχαρνών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης»

Αν δεν γίνουν αυτά, τότε σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολούθησε για τις υποθέσεις του Νεκροταφείου και της Επενδυτικής με την επίκληση των Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης, θα γίνει αναφορά από Ενεργό Πολίτη στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με κοινοποίηση της αναφοράς στον Εισαγγελέα.

Όπως είχε υποστηρίξει ο πρώην δήμαρχος  σε προεκλογική του συγκέντρωση:

 

Έτσι θα πάει ο δήμος μπροστά. Διαφάνεια και ενημέρωση!!

—————

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Αφιερωμένο εξαιρετικά

Posted by koszig στο 17 Νοεμβρίου 2014

Ο πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποπειράθηκε να καταθέσει στεφάνι για την επέτειο της εξέγερσης το 1973, (κλικ εδώ)

Εξελέγη με δημοκρατικές διαδικασίες. Αντιπροσωπεύει το Πανεπιστήμιο. Κάποιοι πέταξαν το στεφάνι που κατέθεσε να τιμήσει τους τότε…

Η χούντα έπεσε. Η χουντική νοοτροπία όμως παρέμεινε σε ομάδα «προοδευτικών» φοιτητών ή όποιων άλλων συναγελάζονται μαζί τους.

Τότε…

Οι Μεγαρείς στο Πολυτεχνείο

Τον αντιδικτατορικό αγώνα στα Μέγαρα αναδεικνύει έκθεση που πραγματοποιείται από την Παρασκευή στον χώρο του ιστορικού κτιρίου του Πολυτεχνείου (αίθουσα 104, κτίριο Γκίνη).

Τον αντιδικτατορικό αγώνα στα Μέγαρα αναδεικνύει έκθεση που πραγματοποιείται από την Παρασκευή στον χώρο του ιστορικού κτιρίου του Πολυτεχνείου (αίθουσα 104, κτίριο Γκίνη). Ο χώρος πραγματοποίησης της έκθεσης είναι συμβολικός. Οσοι ήταν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου το 1973 θυμούνται τα μέλη της επιτροπής των Μεγαρέων αγροτών που είχαν ξεσηκωθεί κατά των απαλλοτριώσεων της γης τους. Είχαν μπει τραγουδώντας στο Πολυτεχνείο για να ενισχύσουν τον αγώνα των φοιτητών.

Ο Λάτσης είχε κινήσει διαδικασίες απαλλοτρίωσης χωραφιών Μεγαρέων για να τοποθετήσει δεξαμενές πετρελαίου. Οι Μεγαρείς αντιστάθηκαν κατά της χούντας για να προασπίσουν τα χωράφια τους. Έφτασαν μέχρι το Πολυτεχνείο.

Μετά τη μεταπολίτευση τα πούλησαν στο Λάτση σε καλύτερη τιμή. Οι δεξαμενές έγιναν. Ο αγώνας δικαιώθηκε!!  Σήμερα ίσως συμμετέχουν στην πορεία!!

 

41 χρόνια μετά την εξέγερση.

ΒΟΥΤΣΗΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

590_9759f1ce5fb7acde00f9fc6069fcbaa8

image 1

Οι νέοι με τα μικρά σημαιάκια και τα μεγάλα στυλιάρια από κασμάδες. Εργαλεία της εργατικής τάξης. Ανάμεσά τους και δύο με στρατιωτική στολή. Η ηλικία τους δε θυμίζει κανονικούς φαντάρους. Φιγούρες για να συμπληρώσουν τη σκηνοθεσία!!  Όλοι σε μια ειρηνική διαδήλωση. Άμα λάχει βαράμε και αυτούς που δεν κάθονται καλά!!

Σήμερα αρκετοί διάβασαν μια ανάρτηση του έτους 2010, (κλικ εδώ), και μερικές άλλες, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

41 χρόνια μετά. Για τους μετά την μεταπολίτευση πολιτικούς γαλονάδες ένα ποιήμα.

Ο Ματρόζος

του Γεωργίου Στρατήγη (1860-1938)

 

Ένας Σπετσιώτης γέροντας, σκυφτός από τα χρόνια,
με κάτασπρα μακριά μαλλιά, με πύρινη ματιά,
σαν πλάτανος θεόρατος γυρμένος απ” τα χιόνια,
περνούσε πάντα στο νησί τα μαύρα γηρατειά.
Είναι από κείνη τη γενιά κι ο γέρο καπετάνος
που ακόμα και στον ύπνο του την έτρεμε ο Σουλτάνος.Είναι από κείνους που έχυσαν το αθάνατό τους αίμα,
από τους χίλιους που έβγαλες, πατρίδα μου χρυσή,
είναι από κείνους που έβαλαν στην κεφαλή σου στέμμα
και άγνωστοι σβηστήκανε στο δοξαστό νησί.
Είχες αστέρια ολόλαμπρα στον ουρανό σου κι άλλα,
μα εκείνα που δεν έλαμψαν ήσανε πιο μεγάλα.Σαν έγραψαν με το δαυλό της ιστορίας μόνοι,
χωρίς γι’ αυτούς τους ήρωες μια λέξη αυτή να πει,
με την πληγή τους για σταυρό κι ατίμητο γαλόνι,
άλλοι στα δίχτυα εγύριζαν και άλλοι στο κουπί.
Κι οι στολοκάφτες των Σπετσών, τ” ατρόμητα λιοντάρια,
με τις βαρκούλες έπιαναν στο περιγιάλι ψάρια.Ο γέρος μας παράπονο ποτέ δε λέει κανένα,
μα καπετάνους σαν ιδεί μες στα βασιλικά,
εκείνους που “χε ναύτες του με μάτια βουρκωμένα
στα περασμένα εγύριζε και στα πυρπολικά,
και ξαπλωμένος δίπλα μου, μου ‘λεγε εκεί στην άμμο
πόσα καράβια εκάψανε στην Τένεδο, στη Σάμο.»Παιδί μου, τώρα εγέρασα, παιδί μου θ” αποθάνω»,
στο τέλος πάντα μου “λεγε μ” έν” αναστεναγμό,
«Ένας Ματρόζος δεν μπορεί να κάνει το ζητιάνο,
μα να βαστάξω δεν μπορώ της πείνας τον καημό.
Κλαίω που αφήνω το νησί, θα πάω στην Αθήνα,
πριν πεθαμένο μ” εύρετε μια μέρα από την πείνα…

Μου λεν, ο καπετάν Κωνσταντής, απ” τα Ψαρά κει πέρα,
πως υπουργός εγίνηκε μεγάλος και τρανός,
κι αν θυμηθεί πως τη ζωή τού έσωσα μια μέρα
απ” έξω από την Τένεδο, μπορούσε ο Ψαριανός
να κάνει τίποτε για με κι ίσως να δώσουν κάτι
σ” εκείνον που “χε τάλαρα τη στέρνα του γεμάτη».

Πέντε έξι ημέρες ύστερα εμπήκε στο βαπόρι
κι ακουμπιστός περίλυπος επάνω στο ραβδί,
ως που στην Ύδρα έφθασε, εγύριζε στην πλώρη
το λατρευτό του το νησί ο γέροντας να δει.
Και σκύβοντας τα κύματα δακρύβρεχτος ερώτα,
πως φεύγει τώρ” απ” το νησί και πως ερχόταν πρώτα.

«Εδώ τι θέλεις, γέροντα;» ρωτά τον καπετάνο
στο υπουργείον εμπροστά κάποιος θαλασσινός
ντυμένος στα χρυσά. «Παιδί μου, είναι πάνω
ο Κωνσταντής;». «Ποιος Κωνσταντής;». «Αυτός… ο Ψαριανός».
«Δε λεν κανένα Ψαριανό, εδώ είναι Υπουργείο,
να ζητιανέψεις πήγαινε μες στο φτωχοκομείο!».

Ο γέρος ανασήκωσε το κάτασπρο κεφάλι
και τα μαλλιά του εσάλεψαν σαν χαίτη λιονταριού
και με σπιθόβολη ματιά μες απ” τα στήθια βγάνει
με στεναγμό βαρύγνωμο φωνή παλληκαριού :
«Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ δεν έχυναν το αίμα,
οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμμα!»

Τότε ο Κανάρης που άκουσε φιλονικία κάτου,
στο παραθύρι πρόβαλε να δει ποιος τον ζητεί
και το νησιώτη βλέποντας λαχτάρησε η καρδιά του
και να “ρθει επάνω διέταξε με τον υπασπιστή.
Κάτι η φωνή του γέροντα του εξύπνησε στα στήθη,
κάτι που μοιάζει με όνειρο μαζί και παραμύθι.

Τον κοίταξε τα μάτια του μες στα μακριά του φρύδια,
που μοιάζανε σαν αετούς κρυμμένους στη φωλιά,
στον καπετάνο εφάνηκαν με την φωτιά την ίδια,
όταν τα εφώτιζε ο δαυλός τα χρόνια τα παλιά.
Κι ένας τον άλλο κοίταζε κατάματα οι δυο γέροι,
ο ημίθεος τον γίγαντα, ο ήλιος το αστέρι.

«Δεν με θυμάσαι, Κωνσταντή;» σε λίγο του φωνάζει,
«γρήγορα συ με ξέχασες, μα σε θυμάμαι εγώ!…».
«Ποιος το “λπιζε να δει ποτές», ο γέροντας στενάζει,
«τον καπετάνο ζήτουλα, το ναύτη υπουργό!…».
Και σκύβοντας την κεφαλή στα διάπλατά του στήθη,
τη φτώχεια του ελησμόνησε, τη δόξα του εθυμήθη.

«Ποιος είσαι, καπετάνο μου; Και ποιο “ναι το νησί σου;»,
ο Ψαριανός τον ερωτά με πόνο θλιβερό,
«πενήντα χρόνια, μια ζωή, περάσανε, θυμήσου
απ” της καλής μου εποχής, εκείνης τον καιρό.
Μήπως στην Σάμο ήσουνα την εποχή εκείνη;
Στην Κω, στην Αλεξάνδρεια, στη Χιο, στη Μυτιλήνη;»

Απ” έξω απ” την Τένεδο …πενήντα πέντε χρόνια
επέρασαν απ” την στιγμήν εκείνη, σαν φτερό.
Σαν να σε βλέπω Κωνσταντή, δε θα ξεχάσω αιώνια…
Ακόμα στο μπουρλότο σου καβάλα σε θωρώ…
Χρόνος δεν ήταν που “καψες στη Χιο τη ναυαρχίδα
κι ήταν η πρώτη μου φορά εκείνη που σε είδα…

Απ” έξω απ” την Τένεδο, θυμάσαι; Μια φρεγάδα
σ” έβαλε εμπρός μ” αράπικου αλόγου γληγοράδα
μ” οχτώ βατσέλα πίσω της εμοιάζαν περιστέρια
κι εσύ γεράκι γύρω τους… επάνω στο μπουρλότο,
που την κορβέτα τίναξες πρωτύτερα στ” αστέρια,
σαν δαίμονας μες στον καπνό γλυστρούσες και στον κρότο.

Σε καμαρώνω από μακριά… κι οι ναύτες κι ο λοστρόμος
μ” εξώρκιζαν να φύγουμε τους είχε πιάσει τρόμος,
γιατί η αρμάδα ζύγωνε επάνω στο τιμόνι
θάρρος στους ναύτες σου έδινες… δεν βάσταξε η καρδιά μου,
σε μια στιγμή χανόσουνα, σε μια στιγμή και μόνη
και «όρτσα! μάινα τα πανιά!» φωνάζω στα παιδιά μου.

Στο στρίψιμο του τιμονιού μας σίμωσες… μ” αντάρα,
ο Τούρκος κοντοζύγωνε η μαύρη μου καμπάρα
αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε,
μα σαν δελφίνι γρήγορα κι εκείνος εγλιστρούσε.
Οι ναύτες μου φωνάζανε: «Τι κάνεις καπετάνο;»
Κι εγώ τους λέω: «Τον Ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω…».

Και σου πετώ τη γούμενα… και δένεις το μπουρλότο…
κάνω τιμόνι δεξιά… το φλογερό το χνώτο
του Τούρκου θα σε βούλιαζε – θυμάσαι; Σου φωνάζω,
«Πρώτος απ” όλους ν” ανεβείς», μα δεν μ” ακούς κι αφήνεις
άλλοι ν” ανέβουν… έσκυψα κι απ” τα μαλλιά σ” αδράζω,
και σ” έσωσα κι εφύγαμε… μα δάκρυα βλέπω χύνεις!…».

«Ματρόζε μου!» δακρύβρεχτος ο Κωνσταντής φωνάζει
και μες στα στήθη τα πλατιά σφιχτά τον αγκαλιάζει.
Κι ενώ οι δύο γίγαντες με τα λευκά κεφάλια
στ” άσπρα τους γένεια δάκρυα κυλούσαν σαν κρυστάλλια,
δυο κορφοβούνια μοιάζανε γεμάτα από το χιόνι,
όταν του ήλιου το φιλί την άνοιξη το λειώνει.-

 

Αυτά προς το παρόν

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Δήμος Αχαρνών – ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Posted by koszig στο 16 Νοεμβρίου 2014

afissa_diavitologikou3

Η εκδήλωση άρχισε με την Ελένη Σαχσανίδη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής που κάλεσε τον δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.

———–

Ακολούθησε ο Ιατρός Παθολόγος Αντώνης Λέπουρας, με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη.

—————

Για την ψυχολογική υποστήριξη του διαβητικού ασθενούς μίλησε η Φλωρεντία Μπακομήτρου, Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

—————

Τελευταία ομιλήτρια η  Μελαδάκη Δήμητρα, Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος.

———

Μετά τις παρουσιάσεις έγινε συζήτηση με τους παρισταμένους. Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε μέτρηση του Διαβήτη σε όσους από τους παρισταμένους το επιθυμούσαν.

Στους συγκεντρωμένους υπήρχε στη διάθεσή τους ενημερωτικό φυλλάδιο για την υγιεινή διατροφή.

Οδηγός διατροφής

—————

Ακολουθείστε τις οδηγίες. Η Ζωή θα γίνει καλύτερη!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 106 της 16ης Νοεμβρίου 2014

Posted by koszig στο 15 Νοεμβρίου 2014

AXR_1511_001_CMYK

Φύλλο 106 της 16ης Νοεμβρίου 2014

Τα 10 παλαιότερα τεύχη

Φύλλο 105 της 2ας Νοεμβρίου 2014

Φύλλο 104 της 19ης Οκτωβρίου 2014

 Φύλλο 103 της 5ης Οκτωβρίου 2014

Φύλλο 102 της 21ης Σεπτεμβρίου 2014

 Φύλλο 101 της 7ης Σεπτεμβρίου 2014

 Φύλλο 100 της 24ης Αυγούστου 2014

Φύλλο 99 της 20ης Ιουλίου 2014

 Φύλλο 98 της 6ης Ιουλίου 2014

Φύλλο 97 της 22ας Ιουνίου 2014

 Φύλλο 96 της 8ης Ιουνίου 2014

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Αντικαρκινική Αχαρνών. Εκδήλωση με θέμα «Ακτινοβολίες Ασύρματης Επικοινωνίας»

Posted by koszig στο 15 Νοεμβρίου 2014

Poster

Από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου ξεκίνησαν οι εκδήλώσεις της Αντικαρκινικής Αχαρνών για τις Ακτινοβολίες Ασύρματης Επικοινωνίας με Έκθεση Ζωγραφικής και Γλυπτών.

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ο καλλιτέχνης Μιχάλης Δυράκης

Δυράκης

Στις 15 Νοεμβρίου έγινε η παρουσίαση των ομιλητών με θέμα την Ακτινοβολία Ασύρματων Επικοινωνιών.

Η εκδήλωση άρχισε με σύντομο χαιρετισμό του δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο  Παναγιώτης Καζανάς, Πρόεδρος του Παραρτήματος Αχαρνών της Αντικσρκινικής Εταιρείας.

————-

Ο Σωτήρης Κουφογιώργος, Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών πήρε το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό.

—————

Ακολούθησε ο κύριος ομιλητής Λουκάς Μαργαρίτης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα της ομιλίας του «Μη Ιονίζουσες Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες«

————-

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Κατερίνα Σκουρολιάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών που μίλησε για την επίδραση του κινητου τηλεφώνου στον άνθρωπο

—————–

Ακολούθησε η Αδαμαντία Φραγκοπούλου, Ερευνήτρια, Διδάκτωρ Ηλεκρομαγνητικής Βιολογίας.

————

Ο ιατρός Στυλιανός Ζηνέλης μίλησε για την επίλυση του  προβλήματος της παρουσίας Μη Ιονίζουσας Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας.

Συνόψισε  τα θέματα που αναλύθηκαν ο κ. Μαργαρίτης και είδικά για τα όρια ακτινοβολίας και τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες.

—————

Ακολούθησαν ερωτήσεις από το ακροατήριο στους ομιλητές και έγινε διαλογική συζήτηση.

Όπως συνηθίζεται η εκδήλωση έκλεισε με αναμνηστικά διπλώματα για τους ομιλητές

34

και αναμνηστικά διπλώματα σε μάθητές που συμμετείχαν στην έκθεση που σχετίζονταν  με τα κινητά τηλέφωνα

28

 

25

Μια χρήσιμη παρουσίαση ενός ποροβλήματος που δημιουργεί η τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων και των κεραιών κυρίως σε μικρά παιδιά.

Το Παράρτημα Αχαρνών της Αντικαρκινικής παίρνει συνήθως για την οργάνωση των εκδηλώσεων 10

 

 

 

Posted in Αντικαρκινική Αχαρνών | Leave a Comment »

Το πρόβλημα είναι γενικό

Posted by koszig στο 12 Νοεμβρίου 2014

Ομόφωνο ψήφισμα του δ.σ. Κορωπίου κατά των Ρομά σε Κούπι και Δεξαμενή!

 
 

psifisma koupi

Την απόγνωση των κατοίκων δύο περιοχών του Κορωπίου που ζουν υπό συνθήκες ομηρίας απέναντι σε ομάδες Ρομά αντικατοπτρίζει το ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου της πόλης που εγκρίθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του σώματος.

 

Αιτία και αφορμή για το ψήφισμα ήταν το υπόμνημα που κατέθεσε η Συντονιστική Επιτροπή κατοίκων Δεξαμενής και αφορά και την περιοχή Κούπι.

Στο κείμενο γίνεται λόγος για την ανάγκη των ενεργειών των κατοίκων της Δεξαμενής «για τη διεκδίκηση, κατοχύρωση της ισονομίας και ισοπολιτείας».

Παράλληλα επισημαίνεται ότι «το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή Κούπι μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη διασφάλιση, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των ατομικών Συνταγματικών Δικαιωμάτων αλλά και το σεβασμό και την τήρηση των νόμων».

Δίνοντας τη σωστή διάσταση της αντιμετώπισης του προβλήματος το ψήφισμα κάνει σαφές ότι «δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ομάδες πολιτών που να απολαμβάνουν προνόμια ασυλίας της παραβατικότητάς τους, να μην σέβονται τους συμπολίτες τους και να θεωρούν ότι οι νόμοι δεν ισχύουν γι’ αυτούς».

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση διαβίωσης των Ρομά κυρίως στο Κούπι διευκρινίζεται ότι «δεν επιτρέπεται, επίσης, να υπάρχουν συμπολίτες μας που ζουν σε παράγκες και παράνομα παραπήγματα, σε άσχημες συνθήκες υγιεινής, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις ίδιες τις οικογένειές τους και στους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής, χωρίς υποδομές, αποχέτευσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος».

Τέλος προστίθεται ότι «το δημοτικό συμβούλιο Κρωπίας και ο Δήμαρχος Κρωπίας έχει ενεργήσει και ενεργεί για τη δικαίωση των κοινών στόχων, Δήμου και κατοίκων».

Το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Κορωπίου καταδεικνύει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο την κατάσταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο με την παραβατικότητα των συγκεκριμένων ομάδων να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη διαβίωση και στην καθημερινότητα των πολιτών της ευρύτερης περιοχής!

Πηγή: http://www.notioanatolika.gr/index.php/aftodioikisi/6174-omofono-psifisma-tou-d-s-koropiou-kata-ton-roma-se-koypi-kai-deksameni

Το πρόβλημα σε τμήματα ή πόλεις της Αττικής με τους γύφτους (ΡΟΜΑ) είναι γενικό. Δεν είναι μόνο οι Αχαρνές, τα Λιόσια , το Ζεφύρι  και ο Ασπρόπυργος που έχουν πρόβλημα.

Κάποια στιγμή, στο άμεσο μέλλον, πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν με την παρουσία και τον τρόπο που διαβιούν δίπλα σε μη γύφτους. Ίσως όμως  πολλοί από εμάς, τους  μη γύφτους,  είμαστε χειρότεροι από αυτούς.

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Οδός Αγίου Φανουρίου και Λουτρού.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Οδός Δεκελείας και Κατάρα. Αυτά δεν προέρχονται από γύφτους!!

Γύφτοι δεν υπάρχουν μόνο λόγο καταγωγής

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ένας σκουπιδότοπος καθάρισε, ένας νέος γεννιέται!!

Posted by koszig στο 12 Νοεμβρίου 2014

Το τρίγωνο Φιλαδελφείας και Λαϊκών Αγώνων. Αυτή ήταν η κατάσταση το έτος 2012

   

Μετά από πολλές αναρτήσεις αποφασίστηκε να γίνουν έργα να καθαρίσει ο τόπος και να διαμορφωθεί, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Τα έργα έγιναν. Ο Χώρος καθαρίστηκε.

Stitched_002

Ένα χρόνο μετά η Ιστορία επαναλαμβάνεται!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ευτυχώς που στην είσοδο του χώρου υπάρχει αλυσίδα με λουκέτα!

Υπηρεσία καθαριότητας. Υπάρχει άμεση δράση;

Τα βλέπουμε σχεδόν όλα!!

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

ΣΥΡΙΖΑ – Πολιτική Εκδήλωση

Posted by koszig στο 9 Νοεμβρίου 2014

σάρωση0250

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έγινε η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ.

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Στην εκδήλωση πρώτος ομιλητής ήταν ο Γιάννης Μπαλάφας μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος.

——————-

Επόμενος ομιλητής ο Γιώργος Σταθάκης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

——————-

Ακολούθησαν ερωτήσεις από παρισταμένους στην εκδήλωση.

——————

Οι Γιώργος Σταθάκης και Γιάννης Μπαλάφας απάντησαν στις ερωτήσεις.

—————–

Οι αναφορές στην παρουσίαση στην έκθεση στη Θεσσαλονίκης υπάρχουν  στο παρακάτω κείμενο.

Το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης

Το προεκλογικό πρόγραμμα των εκλογών του έτους 2012

Προεκλογικό Πρόγραμμα 2012

——————-

Τι υποστηρίχτηκαν τότε, τι λέχθηκαν πριν λίγους μήνες, τι μπορούν να γίνουν;

Τα γραπτά μένουν, τα λόγια ξεχνιούνται!!

Σημείωση: Τα ανωτέρω είναι για ελεύθερη χρήση και χωρίς αναφορά!!

—————

—————-

Posted in ΣΥΡΙΖΑ | Leave a Comment »

Μια φορά και ένα καιρό

Posted by koszig στο 9 Νοεμβρίου 2014

Μια φορά και ένα καιρό ο λόφος των 40 Μαρτύρων ήταν απλά ένας λόφος με δυό εκκλησίες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Η σύντομη ιστορία του λόφου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Η τότε δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Παναγιώτη Φωτιάδη, συνέχισε  το έργο του προηγουμένου δημάρχου Σπύρου Στριφτού. Είχαν το λόφο για απόθεση μπαζών και σκουπιδιών.

Το έτος 2008 ο δασάρχης Πάρνηθας καλούσε το δήμαρχο να καθαρίσει το λόφο και να τον περιφράξει όπως οφείλει από τη σύμβαση παραχώρησης, (κλικ εδώ). Δεν το έκανε και το δασαρχείο μετά από ένα χρόνο επανήλθε, (κλικ εδώ).

Μετά την υπόθεση ανέλαβε ένας Ενεργός Πολίτης (εκτός παράταξης) και μετά από ένα πρόστιμο 10.000 € που επιβλήθηκε στο Δήμο Αχαρνών άρχισε ο Δήμος να καθαρίζει ο λόφος, (κλικ εδώ).

Αυτή ήταν η περιοχή του λόφου το έτος 2007-2008.

OKXE 40 a

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Το περίγραμμα δείχνει τα όρια του λόφου των 146 στρεμμάτων.

Ας δούμε όμως διαχρονικά πως έγινε ο «αποικισμός» σε ένα τμήμα του λόφου από τους γύφτους.

31-8-2002Αεροφωτογραφία 31-8-2002

8-4-2004 aΑεροφωτογραφία  8-4-2004 . Με πράσινη επισήμανση είναι τα παραπήγματα από 2002 έως 2004

7-6-2005 aΑεροφωτογραφία 7-6-2005. Με ροζ χρώμα είναι τα παραπήγματα που έγιναν μεταξύ 2004-2005

2-3-2007 aΑεροφωτογραφία 2-3-2007. Με μωβ χρώμα είναι νέες κατασκευές μεταξύ 2005 και 2007.

Bimg  aΑεροφωτογραφία 2008. Με ροζ χρώμα είναι νέες κατασκευές μεταξύ 2005 και 2008.

14-3-2008 aΑεροφωτογραφία 14-3-2008.  Με κίτρινο χρώμα οι επεκτάσεις που έγιναν μεταξύ 2007 και 2008

9-4-2011 aΑεροφωτογραφία 9-4-2011. Με πράσινο χρώμα σημειωνόνται οι νέες «κατοικίες» το διάστημα 2008-2011.

Μερικές φωτογραφίες  από την περιοχή.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    2010

Φωτογραφίες 21-3-2009 από το δεξιό τμήμα των αεροφωτογραφιών.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες 12-9-2010

Εδώ περίπου τελειώνει η θητεία του Παναγιώτη Φωτιάδη ως δημάρχου.

Η θητεία του Σωτήρη Ντούρου έχει αρχίσει από το 2011

4-3-2012 a

Αεροφωτογραφίες 4-3-2012 .Τα παραπήγματα σιγά- σιγά έγιναν σπίτια!!

13-4-2013  a

Αεροφωτογραφία   13-4-2013.   Μερικά παραπήγματα ή αποχώρησαν ή πήγαν σε καλύτερες θέσεις. Νέοι έστησαν καινούργιες παράγκες.

FILE0466    FILE0465

FILE0464    FILE0463

FILE0462    FILE0461

Φωτογραφίες  18-9-2013.

22-1-2014 aΑεροφωτογραφία   22-1-2014.

1-7-2014 a

Αεροφωτογραφία 1-7-2014.

Εδώ τελείωση η θητεία του Σωτήρη Ντούρου

Αυτά άφησε στο νέο Δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό.

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Φωτογραφίες  25-10-2014

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES     SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Φωτογραφίες 5-11-2014

Πριν λίγο καιρό έγινε μια προσπάθεια να μεταφερθούν γύφτοι από το Χαλάνδρι. Μετά απ΄΄ο κάποιες παρεμβάσεις από το δήμο και την Περιφέρεια Αττικής το θέμα πάγωσε προσωρινά. Αρκετοί όμως ήρθαν και προσπαθουν να εγκατασταθούν στις Αχαρνές, είτε γιατί έχουν συγγενείς, είτε γιατί μπορούν αυθαίρετα  να καταλάβουν χώρους για εγκατάσταση κοντά σε ομόφυλους όπου αισθάνονται ασφαλείς.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Στη φωτογραφεία  Η παράγκα έγινε σπίτι με τούβλα και σκεπή που ετοιμάζεται πριν λίγες μέρες για κεραμοσκεπή. Σε λίγο σειρά έχουν οι επόμενες παράγκες.

Αυτός είναι ένας χώρος συγκέντρωσης και δημιουργίας γκέτο. Σε επόμενες αναρτήσεις θα παρουσιαστούν παρόμοιοι χώροι.

Υπάρχει πρόβλημα.

Οι αρμόδιοι, Αστυνομία, Πολεοδομία, Δήμος, Περιφέρεια πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μη γίνει το σπυρί όγκος.

 

Αν δεν γίνει αυτό σύντομα τότε:

Οι Ενεργοί Πολίτες θα κάνουν ότι πρέπει στα πλαίσια του νόμου.

 

———————–

Posted in 40 Μάρτυρες | Leave a Comment »

Όμιλος φίλων Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς» – Παρουσίαση Βιβλίου

Posted by koszig στο 8 Νοεμβρίου 2014

 

αφίσα

Ήταν αρκετοί εκεί.

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Η εκδήλωση άρχισε με σύντομη ομιλία της προέδρου του Ομίλου Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς»  Ρένας Κουμπούρη

——————-

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο συγγραφέας ο του βιβλίου » Ειμαρμένη Πτερόεσσα, 1983-2013, 30 χρόνια πτήσεις » Γιάννης Γκρίτσης.

————–

Ακολούθησε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός με ένα σύντομο χαιρετισμό.

—————

Ο Ταξίαρχος Ιπτάμενος ε.α. της Ελληνικής Αεροπορίας και ζωγράφος Νίκος Μανουσάκης σχολίασε το βιβλίο.

—————-

Επόμενος ομιλητής ο Πιλότος Ζήσης Πεχλεβανούδης.

———

Τελευταίος ομιλητής ο Μηχανικός Αεροσκαφών και πρόεδρος της Αερολέσχης Αθηνών Διονύσιος Ρούσσινος

——–

Η εκδήλωση έκλεισε με απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων στους ομιλητές.

——————–

Την εκδήλωση συντόνισε ο Κώστας Νιώρας, υπαξιωματικός Τηλεπικοινωνιών Πολεμικής Αεροπορίας.

Το συντονιστή παρακολουθούσε και η κόρη του (εγγονή του Γιώργου Νιώρα)!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Στον προθάλαμο της Αίθουσας εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών υπήρχε έκθεση μοντέλων αεροσκαφών και ένα δέιγμα από πίνακες ζωγραφικής του αεροπόρου Γιάννη Γκρίτση.

Stitched_001

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Αυτά από  ένα που πέταγε ανεμόπτερο πριν ο Γιάννης Γκρίτσης γεννηθεί!!

———————

————————

 

Posted in Γενικά, Uncategorized | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.