Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Είμαστε για τα πανηγύρια;

Posted by koszig στο 14 Απριλίου 2016

Στη Δι@ύγεια δημοσιεύτηκε η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την :Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής έτους 2016.

7Χ9ΓΩΨ8-ΓΥ2 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το πανηγύρι έτους 2016

Στην απόφαση αυτή μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση σ το Σώμα το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ∆ήµου Αχαρνών η οποία αναφέρει τα εξής:

Η Επενδυτική Αχαρνών δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.

 

Άρθρο 178
Γενικές υποχρεώσεις − προστασία
1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

3. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από Ο.Τ.Α.. 

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες
1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

 

Στο άρθρο 266 στηρίχθηκαν και τα έδωσα όλα στην Επενδυτική οι προηγούμενοι για τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.

Όμως για τα Τέλη και Δικαιώματα για συγκεκριμένες δραστηριότητες υπάρχει νομικό πλαίσιο.

Προϋπολογισμός 2016 για εμποροπανηγύρεις

Για τις Λαϊκές Αγορές υπάρχει νεώτερος νόμος, ο 4264/2014 που τα έσοδα από τις Λαϊκές Αγορές εισπράττει η Περιφέρεια Αττικής και μέρος τους αποδίδεται στους δήμους.

Άρθρο 7
Ημερήσιο Τέλος
1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών. Το ύψος του ημερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται με αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, για τις λαϊκές
αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες εγκρίνονται από
τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη. Για τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας τα ανωτέρω ζητήματα ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου. Ως προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Δημοτικού Συμβουλίου αιτιολογείται ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού.
Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24−9/20.10.1958 (Α΄ 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24−9/20.10.1958 (Α΄ 171).

 

4. Ποσοστό 40% του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί αφενός μεν το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήμους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων και αφετέρου τυχόν συνδρομή προς τους φορείς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισμό και προβολή των λαϊκών αγορών.

Είναι φανερό ότι  το αναγραφόμενο στον προϋπολογισμό Τέλη και Δικαιώματα λαϊκές αγορές ( άρθρου 21 του β.δ. 24−9/20.10.1958 (Α΄ 171) ) δεν ισχύει.

Για τις Εμποροπανηγύρεις που τελούνται μια φορά το χρόνο ισχύει το άρθρο 26 του νόμου  4264/2014.

Άρθρο 26
Ειδικότερα θέματα υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου

1. Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7)
συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου.

Είναι φανερό ότι τα τέλη και δικαιώματα του δήμου από τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων δεν εκχωρούνται στην Επενδυτική.

Αυτή την άποψη είχε και ο νυν δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός και τότε αντιπολιτευόμενος στον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Αυτά έλεγε πριν τρία χρόνια ο Γιάννης Κασσαβός. Τώρα θα κάνει ότι έκαναν οι προηγούμενοι για τα πανηγύρια;

 

Και να γυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στην Επενδυτική Αχαρνών να εισηγείται για θέματα που αφορούν στο Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, εφόσον τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις ανήκουν στο δήμο Αχαρνών και δεν εκχωρούνται;

Για όλα αυτά την ευθύνη θα αναλάβει το δημοτικό συμβούλιο που θα συζητήσει (;) το θέμα της διαχείρισης του πανηγυριού.

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα είναι για τα πανηγύρια;

————

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: